Hlavní navigace

Goodwill v účetnictví podnikatelů

21. 4. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

V jakých případech může vzniknout goodwill v účetnictví vedeném podle českých účetních standardů a jak jej správně zaúčtovat?

Zákonná úprava goodwillu je zakotvena hned v několika právních předpisech. Základní definici goodwillu nalezneme jednak ve vyhlášce k zákonu o účetnictví, kde je specifikován pojem jako takový a jak se goodwill odepisuje. Problematikou goodwillu se dále zabývají české účetní standardy a zákon o daních z příjmů. Ve většině účetních výkazů firem, které jsou mikro nebo malými účetními jednotkami, se však příliš často nesetkáme.

Goodwill podle zákona o účetnictví

Goodwill se dle zákona o účetnictví řadí mezi dlouhodobý nehmotný majetek. Na rozdíl od ostatních položek dlouhodobého majetku nemusí splňovat podmínku výše ocenění určené účetní jednotkou. Dle vyhlášky k zákonu o účetnictví je za goodwill považován „kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy“.

Goodwill tedy vzniká v takovém případě, kdy dochází k úplatnému nabytí obchodního závodu. Pro účely této transakce dochází k ocenění obchodního závodu jako takového, tj. kupní cena obchodního závodu, za kterou chce prodávající obchodní závod prodat, a následně k individuálnímu přecenění složek majetku snížené o převzaté dluhy. Rozdíl, který vzniká mezi kupní (sjednanou) cenou a individuálním přeceněním, se označuje jako goodwill a může nabývat kladných i záporných hodnot.

Pokud vznikne kladný goodwill – tj. případ, kdy je kupní cena vyšší než individuální přecenění, vzniká v aktivech položka goodwillu – tedy něco nehmotného, co jsme byli ochotni zaplatit navíc při koupi obchodního závodu. Uživatelé účetních výkazů, zejména potom investoři, nevidí goodwill ve výkazech příliš rádi, protože jej nelze uchopit a přesně definovat, co je v položce obsaženo.  

V případě, že by byla kupní cena nižší než individuální přecenění, vznikne tzv. záporný goodwill.

Vyhláška k zákonu o účetnictví dále stanoví, že se goodwill účetně odpisuje rovnoměrně po dobu 60 měsíců od nabytí obchodního závodu (příp. ode dne rozhodného přeměny) do nákladů. V případě, že by se jednalo o záporný goodwill, odpisuje se rovnoměrně po dobu 60 měsíců do výnosů. Pokud by však dobu použitelnosti nebylo možné odhadnout, stanoví vyhláška povinnost odpisovat vzniklý goodwill nejméně 60 měsíců, nejpozději však do 120 měsíců.

V účetních předpisech České republiky vzniká rozdíl pouze při výše uvedených transakcích. O goodwillu vzniklým vlastní činností se neúčtuje.

 Příklad

Společnost NOVÁ s.r.o. koupila obchodní závod STARÝ s.r.o. Pro účely této transakce byla sjednána kupní cena ve výši 10 000 000 Kč a došlo k individuálnímu přecenění složek majetku a závazků.

  • Nákladní automobil – 500 000 Kč
  • Stavba – administrativní budova – 6 000 000 Kč
  • Zboží – 1 500 000 Kč
  • Pohledávky z obchodních vztahů – 2 500 000 Kč
  • Závazky – 1 000 000 Kč

Výpočet goodwillu: 10 000 000 – (500 000 + 6 000 000 + 1 500 000 + 2 500 000 – 1 000 000) = 500 000 Kč

Důsledkem této transakce je vznik kladného goodwillu k nabytému obchodnímu závodu ve výši 500 000 Kč. Vzniklý goodwill bude zaúčtován na účet 015 – goodwill a bude odpisován 60 měsíců na účet nákladů 557 – Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku a souvztažně budou odpisy zachyceny na účtu oprávek 075 – Oprávky ke goodwillu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).