Hlavní navigace

Jak na přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007 (2)

5. 3. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Začátek roku je každoročně spojen s přípravou a podáním přiznání k dani z příjmů za uplynulé zdaňovací období. Obsahem dnešního dílu je popis tiskopisu daňového přiznání včetně jeho příloh a komentář k některým řádkům úvodního oddílu.

Formulář daňového přiznání

Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007 se oproti minulému roku příliš nezměnil. Rok 2007 je navíc posledním zdaňovacím obdobím, za které se bude podávat formulář ve stávající podobě, neboť v souvislosti s reformou veřejných financí došlo ke změně pravidel zdaňování příjmů fyzických osob a z toho důvodu se očekává také změna tiskopisu daňového přiznání.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007 se skládá ze základní části (obsahuje 4 strany) a jednotlivých příloh pro výčet podrobných údajů souvisejících s jednotlivými druhy příjmů, resp. pro výpočet dílčích základů daně (dále též jen DZD). Samostatné přílohy jsou připraveny pro společné zdanění, příjmy ze zdrojů v zahraničí, příjmy za více zdaňovacích období, atp.

Obsah jednotlivých příloh dokumentuje následující tabulka, ve které jsou uvedeny i odkazy, kde si můžete přílohy stáhnout:

Přílohy daňového přiznání
Označení přílohy Obsah
Příloha č. 1 Výpočet DZD z příjmů z podnikání (§ 7)
Příloha č. 2 Výpočet DZD z příjmů z pronájmu (§ 9) a ostatních příjmů (§ 10)
Příloha č. 3 Výpočet daně z příjmů za více zdaňovacích období a z příjmů ze zdrojů v zahraničí
Příloha č. 4 Výpočet daně ze samostatného základu daně
Příloha č. 5 Výpočet společného základu daně manželů (tzv. společné zdanění)
Příloha pro poplatníky uplatňující daňovou ztrátu Rozpis daňových ztrát za jednotlivá zdaňovací období a jejich uplatnění
Samostatný list k 4. oddílu přílohy č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí – metoda zápočtu prostého

Jakou formou vyplnit formulář daňového přiznání?

Při vyplňování daňového přiznání je možné postupovat ručně, tj. opatřit si tiskopis přiznání a postupně vyplňovat řádky s bílým podkladem. Pokud zůstane nějaký řádek, resp. oddíl daňového přiznání nevyplněn, proškrtne se. Přílohy k daňovému přiznání se přikládají jen tehdy, je-li pro ně věcná náplň, v opačném případě se s jejich vyplňováním ani přikládáním nemusíte zatěžovat.

Pokyny pro vyplnění je vhodné prostudovat

Před samotným vyplňováním daňového přiznání je vhodné se seznámit s pokyny pro jeho vyplnění. Pokyny k vyplnění jednotlivých příloh jsou většinou obsaženy přímo v tiskopisu těchto příloh.

Vhodnou formou je využití formuláře daňového přiznání, respektive jeho příloh, v elektronické podobě. Některé formuláře obsahují i výpočtové vzorce, které vyplňování výrazně zjednoduší. Další možností je zakoupení počítačového programu (software), pomocí kterého lze daňové přiznání vyplňovat. Tyto produkty většinou obsahují i kontrolní funkce vyplnění jednotlivých řádků.

Nebojte se elektronického podání

Za zdaňovací období roku 2007 je možné (jako za některá předcházející zdaňovací období) podat daňové přiznání elektronicky, formou datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem, a to prostřednictvím aplikace Elektronické podání pro daňovou správu, kterou naleznete na webových stránkách Ministerstva financí České republiky. Tuto aplikaci je přitom možné využít nejen k elektronickému podání daňového přiznání, ale i k vyplnění tiskopisu a k jeho následnému vytištění. Výhodou je, že aplikace obsahuje kontrolu správnosti vyplnění tiskopisu daňového přiznání, přičemž zobrazuje jednotlivé druhy chyb vyplnění – kritické chyby, závažné (nepropustné) chyby a propustné chyby.

Pozor na některé řádky úvodního oddílu tiskopisu daňového přiznání

Následující část obsahuje přehled některých řádků, u nichž se při vyplňování formuláře často chybuje:

Řádek 01 – Daňové identifikační číslo

Tento řádek se vyplňuje pouze v případě, že bylo danému poplatníkovi daňové identifikační číslo (DIČ) přiděleno. Pokud tedy připravujete daňové přiznání za osobu, které takové číslo přiděleno nebylo (např. při uplatňování společného zdanění manželka/manžel, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti), tento řádek nevyplňujte.

Řádek 03 - Jedná se o řádné, opravné nebo dodatečné daňové přiznání?

V řádku 03 – DAP se křížkem označuje, o jaké daňové přiznání se jedná. O opravné přiznání se jedná tehdy, pokud jste již daňové přiznání za dané zdaňovací období podali a před uplynutím lhůty pro jeho podání daňové přiznání opravujete. V souladu s ustanovením § 41 odst. 3 Zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, správce daně použije pro vyměřovací řízení poslední opravné přiznání, přičemž k předchozímu přiznání se nepřihlíží. Pokud poplatník po lhůtě pro podání daňového přiznání zjistí, že daňová povinnost měla být vyšší (popř. daňová ztráta nižší) než jeho poslední známá daňová povinnost, je povinen podat dodatečné daňové přiznání. Vzhledem k tomu, že se lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání odvíjí ode dne takového zjištění, v pravé části řádku 03 se den zjištění vyplňuje také. Dodatečné daňové přiznání se pak podává do konce měsíce následujícího po tomto dni.

Dodatečné daňové přiznání je možné podat i na daňovou povinnost nižší (popř. daňovou ztrátu vyšší), umožňují-li to právní předpisy.

Řádek 11 – Číslo pasu

Číslo cestovního dokladu (pasu) nejste povinni vyplňovat v případě, že jste daňovým rezidentem České republiky. Stejné pravidlo platí pro řádek 29 – Kód státu a řádek 29a – Výše celosvětových příjmů.

skoleni_29_6

Řádek 30 – Spojení se zahraničními osobami

V tomto řádku je nutné označit křížkem příslušnou variantu. Volbu „ano” zaškrtněte v případě, jste-li tzv. kapitálově spojenou osobou (máte-li více než 25% podíl na kapitálu nebo hlasovacích právech zahraniční osoby), popř. jinak spojenou osobou (např. ovládací a ovládaná osoba atp.). V případě, že by se jednalo o osobu blízkou, označte variantu „ne”.


Autor je partnerem poradenské společnosti MIVO s.r.o., která poskytuje služby v oblastech:

  • vedení účetnictví
  • vedení mzdové a personální evidence
  • daňové poradenství

Anketa

Daňové přiznání vám vyhotovuje:

9 %
10 %
76 %
5 %
Odpovědělo 331 čtenářů.

Autor článku

Daňový poradce společnosti MIVO s.r.o., která poskytuje služby v oblastech vedení účetnictví, vedení mzdové a personální evidence a daňového poradenství.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).