Hlavní navigace

Jak posoudit výhodný úvěr? Máme pár dobrých tipů

13. 11. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Nabídka úvěrů je široká a velmi lákavá, může být i zrádná. Platí obecné: čím více dostupný úvěr je, tím je půjčení peněz dražší. A lichva ani v Česku není neznámý pojem. Dokázat ji je však umění.

Příjmy podniku jsou často v časové prodlevě vůči výdajům. Podnik musí být v každé chvíli schopen hradit své závazky. Pozdní úhrady a prodlení může dovést podnik k likvidaci. Mezi běžné způsoby krytí nedostatku financí patří úvěr. Čtěte více: Začínáte podnikat? Máte šanci získat bankovní úvěr?

Úvěr podle Obchodního zákoníku nejčastěji poskytuje banka. Úvěr však může poskytnout kterákoli fyzická či právnická osoba, nemusí se jednat ani o podnikatele. Podstatou úvěru je závazek věřitele poskytnout peníze dlužníkovi zpravidla na předem určený účel. Dlužník se zavazuje peníze vrátit i s úrokem. Čtěte více v Obchodním zákoníku o obchodně závazkových vztazích

Smlouvu o úvěru upravuje Obchodní zákoník § 497 až § 507. Smlouva je uzavřena dohodou dvou stran – na jedné straně je věřitel, který poskytne dlužníkovi peníze, a na druhé straně dlužník, který peníze přijme a zaváže se je včetně úroku vrátit. U úvěru nemusí dojít ani k faktickému poskytnutí peněz. Tím se smlouva o úvěru jednoznačně liší od smlouvy o půjčce, která vzniká v okamžiku poskytnutí peněžních prostředků. Smlouvu o půjčce upravuje osmá část Občanského zákoníku. Za půjčku lze považovat i bezúročné zapůjčení peněz. Pokud jsou peněžní prostředky poskytnuty bez úroku, jedná se vždy o půjčku a právní vztah se řídí Občanským zákoníkem.

Některé úvěry, které vznikly na základě smlouvy o úvěru, splňují současně také podmínky spotřebitelského úvěru, které jsou stanoveny Zákonem 321/2001 Sb. o podmínkách spotřebitelského úvěru. Smluvní vztah mezi věřitelem a dlužníkem se řídí v takovém případě, jak Obchodním zákoníkem tak i Zákonem o spotřebitelských úvěrech. Spotřebitelský úvěr lze definovat jako poskytnutí peněz nebo odložení platby spotřebiteli. Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. Čtěte více: Alternativa financování vývozu – Česká exportní banka

Sám sobě finančním poradcem – minimum pro zájemce o úvěr

Kdo, co, komu?

Podstatné náležitosti smlouvy o úvěru

Mezi podstatné náležitosti smlouvy o úvěru patří určení smluvních stran, tj. určení věřitele a dlužníka. Povinné je také uvést částku úvěru v předem stanovené měně.

Smlouva o úvěru nemusí být uzavřena písemně, stačí ústní ujednání. Ústní ujednání však nelze doporučit žádné ze zúčastněných stran. Písemnou smlouvou předejdete možným budoucím nedorozuměním. Čtěte více: Potřebujete peníze na podnikání? Pozor, úvěr není půjčka

Povinnosti a práva věřitele a dlužníka

Podle smlouvy má dlužník právo ve stanovené lhůtě na poskytnutí peněžních prostředků. Po uzavření smlouvy může tyto prostředky po věřiteli i vymáhat. Dlužník může nárok na peněžní prostředky uplatnit až do doby, než některá ze stran smlouvu o úvěru vypoví.

Anketa

Uvažujete o úvěru na podnikání?

Výpovědní lhůta může být ve smlouvě o úvěru také upravena. Pokud tam uvedena není, dlužník může smlouvu vypovědět s okamžitou účinností. Věřitel smlouvu může také vypovědět, a to konci kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi dlužníkovi. Dlužník podle smlouvy vrací vypůjčené peníze a má závazek zaplatit úroky z úvěru.

Ve smlouvě může být také sjednán účel využití půjčených peněz. Dlužník musí peníze použít pouze pro sjednaný účel. Pokud dlužník toto ustanovení poruší, může věřitel od smlouvy odstoupit. Věřitel pak může žádat peníze zpět bez zbytečného odkladu.

Splatit úvěr může dlužník jednorázově nebo postupně ve splátkách. Termíny, výše nebo počet splátek zákon nepředepisuje. Záleží na dohodě věřitele a dlužníka. Podmínky vrácení úvěru jsou vždy přesně uvedeny ve smlouvě. Čtěte více: Chcete podnikatelský úvěr? Banky se o vás poperou

Za kolik?

Rezervační poplatek

Především banky požadují po dlužnících tzv. rezervační poplatek. Podle § 499 Obchodního zákoníku to lze pouze v případě, že věřitel má jako svůj předmět podnikání poskytování úvěrů. Rezervační poplatek je úplata za rezervaci peněžních prostředků.

Úrok

Úrok je vlastně cenou úvěru. Úrok je nezbytnou náležitostí smlouvy o úvěru a vyjadřuje odměnu věřiteli za poskytnutí úvěru. Dlužník má povinnost úvěr platit v dohodnuté výši.

Pokud není výše ve smlouvě předem stanovena, dlužník platí úroky ve výši obvyklé. Žádný zákon nestanoví nejvyšší přípustný úrok, definuje však, co je to lichva.

Úroková sazba

Uzavíráte smlouvu o úvěru a myslíte, že naprosto výhodně. Procenta úroku jsou na první pohled nízká, ale co ta malá písmena za procentovou sazbou? Ty mohou s úrokem pěkně zamíchat. Určují totiž období, za které je úrok počítán.

Doba úročení
12 % p. a. p. a. = per annum úrokový výnos je 12 % ročně
12 % p. s. p. s. = per semestre úrokový výnos je 12 % za půl roku, tedy 24 % ročně
12 % p. q. p. q. = per quartale úrokový výnos je 12 % za čtvrtletí, tedy 48 % ročně

O důležitosti této informace přesvědčí krátký příklad:

Půjčka 250 000 Kč. Jaký bude úrok za 30 dní trvání úvěru, pokud je úroková sazba:

  • a) 6 % p.a.
  • b) 6 % p.s.
  • c) 6 % p.q.

Řešení:

a) úrok za 30 dní při 6 % p. a. je 1 250 Kč
b) úrok za 30 dní při 6 % p. s. je 2 500 Kč
c) úrok za 30 dní při 6 % p. q. je 5 000 Kč

Jak je vidět, rozdíl je značný, a to se jedná pouze o úrok za 30 dní.

RPSN

RPSN je ukazatel roční procentní sazby nákladů, který vypovídá o úrovni výhodnosti úvěru.

RPSN vyjadřuje poměr mezi tím, kolik skutečně zaplatíte za úvěr (splátky, úroky ale i poplatky za uzavření úvěrové smlouvy, správu účtu, pojištění schopnosti splácet atd.) a částkou, kterou jste si půjčili. Čím je RPSN vyšší, tím je úvěr dražší. Ze zákona tento ukazatel uvádí poskytovatel spotřebitelského úvěru. Čtěte více: Nemovitost k podnikání – za vlastní nebo na úvěr?

Úrok z prodlení

Pokud je dlužník v prodlení s vrácením úvěru, věřitel může požadovat úroky z prodlení. Úroky z prodlení jsou jakousi sankcí za neplnění smlouvy o úvěru. Obchodní zákoník upravuje výši úroků z prodlení v § 735 Obchodního zákoníku. Podle tohoto ustanovení, je dlužník povinen zaplatit úroky z prodlení o 1 % vyšší než činí úroky, které jsou po věřiteli požadované jako úrok z úvěru při uzavření smlouvy.

Úvěr až po zralé úvaze

Lichva

Úvěr za „nekřesťanský“ úrok je považován za lichvu. Lichva byla dříve považována za jeden z nejtěžších hříchů, dnes je podle českého zákona považována za trestný čin.

Lichva je upravena v § 253 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Podle trestního zákona se nehovoří o lichvě při vysokých úrocích, ale jako o zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti nebo rozrušení dlužníka. Za lichvu hrozí trest až 5 let vězení.

Prokázat lichvu však není vůbec snadné. V zákonech není uvedena maximální výše úroku. Prokázat tedy, že je smlouva o úvěru v rozporu s dobrými mravy, je víceméně nemožné. Srovnávání úvěrových produktů nestačí. Mylná je představa dlužníka, kterých chce dokázat, že platí přehnaně vysoký úrok, že svůj úvěr srovná s nabídkou úvěrů od ostatních bank a finančních institucí na trhu. Není se o co opřít. Věřitel je na takovou situaci již připraven. Může prokázat, že srovnávané úvěrové produkty jsou zcela odlišné od jeho nabídky například ve způsobu zajištění úvěru, rizikovosti nebo bonity klienta.

EBF tip_udrzitelnost

Nezbývá než spoléhat sám na sebe a úvěr přijmout až po důkladném uvážení nabídky. Výše úroků by neměla být překvapením až po podpisu smlouvy či v horších případech po obdržení upomínky k zaplacení, platebního rozkazu nebo dokonce exekuce. To už je většinou pozdě. Čtěte více: Při exekuci hrozí věřiteli role žalovaného

Úvěry bez ručitele, bez front, po telefonu, do několika hodin a na cokoli nejsou důvěrou, kterou vám prokazují banky a obchodní společnosti, ale velký business, který se vám může dost prodražit. I půjčit peníze se musí umět.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).