Hlavní navigace

Jak zveřejnit účetní závěrku za rok 2020?

20. 1. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Účetní jednotky zapsané ve veřejném rejstříku mají povinnost zveřejňovat svou účetní závěrku. Koho se tato povinnost týká a jak můžeme závěrku zveřejnit?

Ačkoli se sestavení účetní závěrky tváří jako vrchol toho, co nás s uzavřením roku čeká, není to tak úplně pravdou. Účetní jednotky mají i další zákonné povinnosti, mezi které patří mimo jiné zveřejňování účetní závěrky. Povinnost zveřejňovat účetní závěrku stanovuje zákon o účetnictví, případně jiný zvláštní předpis. Do kdy musím závěrku zveřejnit, v jakém rozsahu a jaké změny přišly s novým rokem 2021?

Kdo je povinný zveřejňovat účetní závěrku?

Účetní závěrka je zákonem definovaná jako nedílný celek, který je tvořen rozvahou, výkazem zisků a ztráty a přílohou k účetní závěrce. Příloha potom slouží k podrobnějšímu popisu informací, které jsou uvedeny v rozvaze a výsledovce. Účetní závěrka může zahrnovat, mimo základní výkazy, také přehled o změnách ve vlastním kapitálu a přehled o peněžních tocích. Dalšími dokumenty, které se musí v některých případech zveřejnit do Sbírky listin, jsou například zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zpráva nebo zpráva auditora.

Účetní jednotky, které jsou zapsané ve veřejném rejstříku (rejstříkový soud, spolkový rejstřík apod.), mají povinnost zveřejňovat účetní závěrku uložením do Sbírky listin. Dokumenty uložené do Sbírky listin jsou potom veřejně dostupné k nahlížení ve formátu PDF široké veřejnosti. Které údaje je ale účetní jednotka povinna zveřejnit a které nikoli?

V návaznosti na novelu zákona o účetnictví z roku 2016 byl zaveden nový pojem kategorizace účetních jednotek. Zákon o účetnictví stanovuje rozsah a způsob vedení účetnictví pro účetní jednotky dle kategorií. A tím i způsob zveřejňování účetní závěrky, resp. rozsah zveřejňovaných údajů.

Do příslušné kategorie se účetní jednotka zařadí, pokud přesáhne za dvě po sobě jdoucí období alespoň dvě z níže uvedených kritérií.

Kategorizace účetních jednotek
Kategorie Hodnota aktiv Čistý obrat Počet zaměstnanců
Mikro ÚJ 9 mil. Kč 18 mil. Kč 10
Malá ÚJ 100 mil. Kč 200 mil. Kč 50
Střední ÚJ 500 mil. Kč 1 000 mil. Kč 250
Velká ÚJ 500 mil. Kč 1 000 mil. Kč 250

Mikro a malé účetní jednotky nemají ze zákona povinnost sestavovat výkaz o peněžních tocích a výkaz o změnách vlastního kapitálu, a zároveň nemají povinnost zveřejňovat do Sbírky listin výkaz zisků a ztráty, pokud nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem nebo jim povinnost nestanoví zvláštní právní předpis. Pokud je účetní závěrka ověřována auditorem, je součástí účetní závěrky také výroční zpráva a je povinností uveřejnit zprávu auditora.

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku se vztahuje také na spolky, nadace, ústavy, SVJ a další.

Jakými způsoby mohu závěrku zveřejnit a do kdy?

Účetní jednotky, které mají povinnost mít ověřenou závěrku auditorem, musí účetní závěrku zveřejnit do 30 dní od ověření, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne. Účetní závěrka se zveřejňuje do Sbírky listin prostřednictvím veřejných rejstříků. Zákonná povinnost je splněna samotným předáním dokumentů rejstříkovému soudu.

Pokud se však povinnosti zveřejnění účetní závěrky budete vyhýbat anebo prostě zapomenete, vystavujete se riziku udělení pokuty. Dle zákona o účetnictví může být uložena pokuta až do výše 3 % celkové hodnoty aktiv, dle rejstříkového zákona je možné udělení pořádkové pokuty až do výše 100 tis. Kč. Riziko nezveřejnění nemá jen dopady v oblasti postihů a sankcí ze strany státních institucí, ale opakované porušení povinností může vést ke zrušení společnosti.

Zveřejnění dokumentů účetní závěrky (obchodních korporací) můžete provést následujícími způsoby:

  • Datovou schránkou – zaslání na příslušný rejstříkový soud
  • E-mailem s elektronickým podpisem na podatelnu rejstříkového soudu
  • Online podání přes webový portál justice.cz nebo podatelnu
  • Prostřednictvím příslušného správce daně z příjmů – tedy finančního úřadu

Zveřejnění dokumentů předáním správci daně je novinkou od roku 2021. Pakliže se účetní jednotka rozhodne využít pro zveřejnění účetní závěrky příslušný finanční úřad, je zapotřebí, aby takové podání obsahovalo údaje o rozsahu, v jakém má být účetní závěrka zveřejněna. Dokumenty do Sbírky listin lze pak podat pouze jako přílohu daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě. A zároveň ve formátu, struktuře a za podmínek stanovených daňovým řádem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).