Hlavní navigace

Jaké povinnosti přinese studentům složená či nesložená maturita?

5. 6. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nejen složení maturity, ale i okamžik ukončení studia. A kdy končí při neúspěchu u zkoušky? Co zálohy a podnikající studenti? Maturita, fůra starostí…

Nastal čas maturit, čas zkoušek z dospělosti. S ním i určení správného okamžiku ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání. Souhrnu povinností spojených s ukončováním soustavné přípravy a změně, kterou přinesla nová vyhláška, se server Podnikatel.cz věnoval v článku: Víte, že nastaly změny v daňovém zvýhodnění a slevě na studium? Nyní se zaměříme na maturitní zkoušky, povinnosti, úspěch či neúspěch u zkoušky, včetně podnikajících studentů.

Studium na střední škole

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se považuje také:

  • doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
  • doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, jestliže je konána v květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němž byla taková zkouška konána (obdobně absolutorium), školní rok končí 30. června, 
  • doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na ukončení studia, pokud dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, nemělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Omezení neplatí, jestliže se dítě stalo studentem vysoké školy, 
  • v případě zanechání studia končí soustavná příprava následující den po doručení sdělení škole o zanechání studia. 

Výjimkou z tohoto pravidla je studium dálkové, distanční nebo kombinované formy studia střední školy, jestliže je dítě po dobu studia výdělečně činné nebo má nárok na podporu (rekvalifikaci).

Složená maturita a zdravotní pojištění

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání na střední škole (což je podmínkou pro zařazení do kategorie pojištěnců, za které platí pojistné stát) se považuje i doba prázdnin od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem jiné střední školy nebo vysoké školy. Základní podmínkou je, že pokračuje v dalším studiu bezprostředně, bez jakéhokoliv přerušení.


Autor: www.isifa.com 

Na poslední prázdniny má student nárok, nesmí ale po celý měsíc pracovat, podnikat ani pobírat podporu. 

V případě, kdy ve studiu nepokračuje, považuje se za soustavnou přípravu na budoucí povolání doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria na střední škole do konce školního roku, tj. do 30. června příslušného roku (bez ohledu na případnou výdělečnou činnost) a doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na toto období nebo na skončení studia (takzvané poslední prázdniny). Podmínkou je, že dítě nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci (výdělečná činnost a nárok na podporu na sebe ani nesmí v průběhu kalendářního měsíce navazovat tak, že trvají po celý kalendářní měsíc).

Neúspěch u maturity a zdravotní pojištění

Jestliže ale nebyla maturita v určeném termínu úspěšně složena a studentu byla povolena opravná zkouška, je nezaopatřeným dítětem i po dobu školních prázdnin, tj. do 31. srpna. Obdobně zde platí podmínka nevykonávání výdělečné činnosti o prázdninách po celý kalendářní měsíc a nároku na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Pokud následně student u opravné zkoušky uspěje a bude bez přerušení pokračovat v dalším studiu, bude nezaopatřeným dítětem až do dne, kdy se stane studentem vysoké školy (bez ohledu na případnou výdělečnou činnost).

Jak vysvětlil pro server Podnikatel.cz Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny, podzimní maturitní termín zajišťuje studentovi prodloužení platby pojistného státem do 31. srpna. A to bez ohledu na to, jak maturita dopadne. Ani neúspěšný podzimní maturant se nemusí obávat toho, že by byl po dobu prázdnin (a tedy po dobu předpokládané přípravy na maturitu) zpětně vyřazen ze skupiny nezaopatřených dětí. Pochopitelně v každém případě platí, že po dobu prázdnin nebude po celý měsíc vykonávána výdělečná činnost (zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost), či nebude dotyčný student v evidenci uchazečů o zaměstnání, uvedl Oldřich Tichý. Dodal, že pokud by některá ze skutečností dle předchozí věty trvala po celý kalendářní měsíc v době prázdnin, ztratil by student nárok na zařazení mezi nezaopatřené děti právě v takovém měsíci.

Na dotaz, jak je to s doložením nezaopatřenosti dítěte odpověděl mluvčí, že to je věcí samotného pojištěnce. Obvykle pak studentovi postačí předložit potvrzení vydané školou. Nejinak je tomu i u takzvaných podzimních maturantů. Není tedy přímo nutné, aby student předkládal maturitní vysvědčení. Potvrzení o studiu však každá škola vydat musí a sama škola ví, zda se toto potvrzení může či nemůže vztahovat i na prázdninové měsíce, uzavřel Tichý.

Nepokračování ve studiu

Absolvent střední školy, který nepokračuje ve studiu a po složení maturity nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačne podnikat, je povinen platit si zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů v měsíční minimální výši 1080 Kč. Do této kategorie se musí u své zdravotní pojišťovny sám přihlásit. Možným a v praxi užívaným řešením je evidence mezi uchazeče o zaměstnání, kdy povinnost platby zdravotního pojištění po dobu evidence odpadá. Povinnost platby se týká pouze zdravotního pojištění. Nevýdělečná osoba důchodové pojištění platit nemusí. V této době však není důchodově pojištěna.

Zálohy na pojištění u podnikajících studentů

V praxi se často jedná o podnikající maturanty. Výdělečná činnost je činností soustavnou, a tak pokud skončí důvod k vedlejší výdělečné činnosti, považuje se za výkon podnikatelské činnosti po celý kalendářní měsíc. Podnikající student je tedy povinen za měsíc červenec a následující platit zálohy jako osoba samostatně výdělečně činná hlavní. Důvod k vedlejší výdělečné činnosti s ukončením studia k 30. červnu zaniká.

Samozřejmě jde o zálohy jak na zdravotní, tak i důchodové pojištění. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Jestliže se student, který nesloží maturitu, bude o prázdninách plně věnovat přípravě na zkoušku a na čas podnikání přeruší, může se eventuálně přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání. V takovém případě by zálohy na zdravotní a důchodové pojištění platit nemusel. Podmínkou tedy je pozastavení výdělečné činnosti a evidence na úřadě práce.

Daňové zvýhodnění a sleva na studium

Rodiče mají u maturanta, který dále ve studiu nepokračuje, automaticky nárok na daňové zvýhodnění do 30. června (podmínka společné domácnosti). Jestliže nastoupí do zaměstnání, podniká nebo má po celý kalendářní měsíc nárok na podporu či rekvalifikaci, musí změnu spojenou s ukončením nároku na daňové zvýhodnění nahlásit svému zaměstnavateli.

Po celý kalendářní měsíc znamená od 1. do 31. dne. V situaci, kdy student nastoupí do zaměstnání kupříkladu 2. srpna, má jeden z rodičů nárok na daňové zvýhodnění v roce 2013 za měsíce leden až srpen. Obdobně má i student nárok na daňovou slevu z titulu soustavné přípravy na budoucí povolání.

V případě neúspěchu u maturity rozhoduje v době posledních prázdnin (stejně jako u úspěšné maturity) výdělečná činnost nebo nárok na podporu po celý kalendářní měsíc. Bude-li podmínka splněna, zůstává nárok na daňové zvýhodnění a slevu na studium až do měsíce srpna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).