Hlavní navigace

Kdo a jak bude evidovat tržby ve zjednodušeném režimu

17. 10. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zákon umožňuje i evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu. Ne každý ji ale bude moci využít. Někomu tato možnost plyne ze zákona, jiní si musí požádat.

Čtěte, jak žádat, jakým způsobem tržby ve zjednodušeném režimu evidovat a jaké mohou být výhody, či naopak nevýhody tohoto režimu.  

Tržby ve zjednodušeném režimu 

Zákon o evidenci tržeb popisuje možnost evidovat tržby ve zjednodušeném režimu v ustanovení § 10. Znamená to, že tržby nejsou evidovány v aktuálním čase (tj. online), ale s určitým časovým odstupem od jejich uskutečnění. Nejpozději do 5 kalendářních dnů. 

Tato možnost však není pro každého. V některých případech plyne přímo ze zákona (příjmy z prodeje zboží a služeb na palubách dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty). Dále se bude jednat o tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou. Takové tržby může vláda stanovit nařízením. 

Pravidelnou hromadnou přepravou osob se myslí přeprava osob po pravidelných trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů. Jedná se o veřejnou silniční, drážní a leteckou dopravu. 

Žádost o evidování tržeb ve zjednodušeném režimu  

Jestliže příjmy nespadají do výjimek stanovených zákonem, eventuálně nařízení vlády, může podnikatel podat žádost o povolení evidování tržby ve zjednodušeném režimu. Opět v situaci, kdy je výkon činnosti v běžném režimu znemožněn nebo zásadně ztížen. Správce daně tak může na základě žádosti poplatníka vydat povolení k evidování tržby ve zjednodušeném režimu. V žádosti poplatník uvádí důvody, které svědčí pro naplnění podmínek pro vydání povolení, a tržby, na které se má povolení vztahovat. Může požádat o zjednodušený režim na všechny své činnosti nebo pouze na jejich část, případně na všechny své provozovny nebo jen některé. Nejčastějším důvodem zřejmě bude nemožnost, příp. nestabilita internetového připojení v místě, kde je tržba přijímána. 

Rozhodně však musí mít žádost náležitosti podání podle § 70 odst. 3 daňového řádu, tj. výslovně uvedeno, kdo žádost podává, čeho se týká a co se v žádosti navrhuje. Žádost je možné podat písemně (s vlastnoručním podpisem), ústně u správce daně do protokolu, případně datovou zprávou. Zde ovšem podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou datovou schránkou nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, jímž se lze přihlásit do jeho datové schránky. Podáním žádosti není poplatník zproštěn evidence tržeb, jestliže se na něj již povinnost vztahuje. Tržby nadále eviduje v běžném režimu a čeká na posouzení žádosti. 

Na rozhodnutí má správce lhůtu 15 dnů ode dne jejího podání. V povolení se uvedou tržby, na které se toto povolení vztahuje. Žádosti lze vyhovět plně, částečně nebo žádost zcela zamítnout. V případě zamítnutí je možné podat žádost novou, a to po uplynutí šedesáti dnů od nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. Žádost o závazné posouzení samozřejmě není zdarma. Podléhá správnímu poplatku 1000 korun

Čtěte také: Lesy ČR mají povolení evidovat tržby offline. Zatím jsou ale výjimkou

Následně (dodatečně) evidovaná tržba  

Jestliže je poplatníkovi zjednodušená evidence tržeb správcem daně povolena (případně spadá pod některou z výjimek daných právními předpisy), postupuje podobně jako poplatník v běžném režimu. Před první evidovanou tržbou musí požádat o autentizační údaje (osobně u svého správce daně nebo elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do své datové schránky). Přihlašovací údaje tvoří jméno uživatele a heslo (pro vyšší stupeň zabezpečení je možné požádat o zasílání autorizačních SMS na poplatníkem uvedené telefonní číslo). Po jejich přidělení si poplatník prostřednictvím portálu správce daně vygeneruje certifikát. Ten nainstaluje do své pokladny či jiného pokladního zařízení, např. mobilní pokladny. 

Čtěte více: Seznamte se s aplikací EET na Daňovém portálu. Podívejte se, jak vypadá

Přidělené heslo samozřejmě slouží pouze pro prvotní přihlášení. Poté je třeba ho změnit. Z důvodu zabezpečení bude poplatník po prvním přihlášení automaticky vyzván ke změně. Platnost prvotního hesla je 90 dní. Pokud ke změně hesla v uvedené lhůtě nedojde, bude nutné požádat o zaslání údajů nových. 

Výhody a nevýhody zjednodušeného režimu 

Výhodou evidence tržeb ve zjednodušeném režimu je jednoznačně možnost odesílání údajů s určitým časovým odstupem. Nejsou zasílány v okamžiku uskutečnění tržby, ale až následně. Nejpozději do pěti dnů. V této lhůtě se musí poplatník připojit na internet a údaje o evidovaných tržbách správci daně odeslat takzvaně dodatečně. 

Je ovšem třeba dbát na dodržení podmínek vydaného povolení. V okamžiku, kdy poplatník přestane podmínky splňovat, kupříkladu se zlepší místní internetové připojení, musí tuto skutečnost správci daně oznámit. A to nejpozději do 15 dnů od okamžiku, kdy tato skutečnost nastala. I zde jsou stanoveny sankce. A rozhodně nejsou zanedbatelné. V souladu s ustanovením § 247 odst. 1 daňového řádu hrozí pokuta až 500 000 korun.

Čtěte také: Víte, že slevu na dani na #EET neuplatní každý podnikatel?

Povolení však může zrušit i sám správce daně. V situaci, kdy zjistí, že pominuly podmínky pro jeho vydání. Informace vedoucí ke zrušení může získat vlastním šetřením (zjištěním), případně i z podnětu jiných osob. Poplatník tak bude nucen neustále sledovat, zda se podmínky pro získání povolení přeci jen nezměnily. Rovněž je tu varianta podání podnětu (oprávněného i neoprávněného) jinou osobou. Jednoduše řečeno, udání nespokojeným klientem, zákazníkem, konkurencí, závistivým sousedem atd.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).