Hlavní navigace

Kdy je finanční leasing výhodný?

27. 8. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Finanční leasing je pronájem, jehož smyslem je, že nájemce získá majetek do svého užívání a následně i do vlastnictví a nemusí platit celou cenu najednou. Jaký vliv má zkrácení minimální doby trvání leasingové smlouvy?

Finanční leasing je pronájem věci s následnou koupí. Vlastník majetku pronajímá, tedy poskytuje leasing nájemci. Pronajímatel majetek přenechá do užívání nájemci, který je povinen hradit nájemné formou leasingových splátek. Po skončení nájmu pronajímatel majetek odprodává nájemci, majetková práva přechází z pronajímatele na nájemce. Předmětem leasingu mohou být jen hmotné věci. U nehmotného majetku lze smluvně upravit pouze právo k užívání.

Finanční leasing je založen na dlouhodobém pronájmu předmětu a v praxi se nejvíce využívá při financování pořízení osobních a užitkových automobilů.

Nájemce užívá majetek a za tuto službu pronajímatele hradí splátky, které zahrnují hodnotu pronajímané věci, náklady pronajímatele, úrok, zisk, případně další částky podle ujednání. U finančního leasingu vlastně podnikatel nakupuje majetek na splátky. Přičemž hlavní výhodou je, že se může podnik vybavit majetkem, na který by neměl vlastní zdroje krytí. Majetek získává okamžitě k užívání, může díky tomuto majetku podnikat a vydělávat. Leasing představuje jednu ze zásadních způsobů financování majetku.

Jednotlivé splátky u finančního leasingu se označují jako nájemné. Nájemné je daňově uznatelné podle § 24 zákona o daních z příjmů. Pro daňové účely je nezbytné časové rozlišení.

Několik pravidel daňové uznatelnosti nájemného aneb kdy a jak lze snížit leasingem základ daně.

1.Předmětem leasingu je hmotný majetek, který lze odepisovat. 

Předmětem finančního leasingu nemůže být nehmotný majetek například software nebo majetek hmotný neodepisovatelný. Klasickým příkladem neodepisovatelného hmotného majetku jsou pozemky nebo umělecká díla.

Čtěte více: Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci

2.Po skončení nájmu následuje převod vlastnických práv mezi pronajímatelem a nájemcem.

Je-li nájemcem OSVČ, tedy podnikající fyzická osoba, musí zařadit majetek pořízený formou leasingu po skončení leasingu do obchodního majetku.

3.Doba nájmu musí trvat nejméně minimální dobu odpisování majetku podle zákona o dani z příjmů. U majetku, který je zařazen do první až třetí odpisové skupiny se minimální doba finančního leasingu zkracuje.

Od 1. 1. 2008 byla zavedena povinnost minimální doby trvání leasingové smlouvy v délce nejméně doby odepisování dlouhodobého majetku podle zákona o dani z příjmů. Leasingové smlouvy, které byly uzavřeny do 31. 12. 2007 se řídí starými pravidly, minimální doba nájmu byla stanovena na 20 % z doby odepisování, nejméně však 36 měsíců u movitých věcí a 8 let u nemovitostí. U smluv, které byly uzavřeny po 1. 4. 2009 platí nová pravidla. Minimální doba trvání leasingu se zkracuje, záleží však na druhu majetku. U majetku zařazeného v první odpisové skupině je minimální délka stanovena na 36 měsíců, v druhé odpisové skupině nejméně 54 měsíců a ve třetí odpisové skupině nejméně 114 měsíců. Tato novelizace tedy znovu přidává leasingu na atraktivitě. U nemovitostí však zůstává doba pronájmu stejná, musí činit nejméně 30 let.

Čtěte více: Mění se délka leasingu

Využili jste možnosti odpočtu DPH k nákupu osobního automobilu?

4.Zahájení leasingu je dnem předání majetku nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání.

Jak stanovit počátek nájmu může podnikateli značně zamotat hlavu. Kdy začíná finanční leasing? Je to podpisem smlouvy nebo zaplacením první leasingové splátky? Jak už bylo řečeno, leasing vzniká předáním věci pronajímatelem nájemci v takovém stavu, aby ho mohl nájemce začít používat.

Další komplikací při zahájení finančního leasingu je, že k předání věci, která je předmětem leasingu, obvykle nedochází k 1. dni v měsíci, ale počátek doby nájmu připadá na některý ze dnů uprostřed měsíce. Poplatník může uplatnit nájemné jako daňový výdaj za každý započatý měsíc, tudíž podnikatel může odpočítat měsíční poměrnou část nájemného i za započatý měsíc.

5. První zvýšená splátka se týká celé doby trvání leasingu, je to nájemné placené předem, které podléhá časovému rozlišení. 

Snížit základ daně o nájemné lze jen v poměrné výši, která připadá ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období (rok). První zvýšená splátka je nedaňovým výdajem. Zvýšená splátka se rozpočítá na dobu trvání leasingu a poměrná část patří mezi výdaje, které snižují základ daně. U fyzických osob, které vedou daňovou evidenci, se snížení základu daně provádí až při vyplňování daňového přiznání.

Co přinesla změna minimální doby leasingu na dobu shodnou s délkou odepisování?

U finančního leasingu došlo od roku 2008 k prodloužení minimální doby leasingu na dobu shodnou s délkou odepisování. Konkrétně u osobních, užitkových a nákladních automobilů se minimální doba trvání leasingové smlouvy prodloužila ze 3 na 5 let. U leasingu strojů a zařízení došlo k prodloužení ze 3 na 5 let (2. odpisová skupina) resp. ze 3 na 10 let (3. odpisová skupina). U nemovitostí došlo k prodloužení minimální délky leasingové smlouvy téměř čtyřnásobně z 8 až na 30 let.

Leasing přestal mít půvab pro podnikatele, kteří neřešili leasingem nedostatek financí na pořízení nového majetku. Majetek, který byl pořízen leasingem, se totiž podle smluv uzavřených do konce roku 2007 dostal do nákladů rychleji. A tak leasing využívali podnikatelé nejen jako formu financování, ale i v případě, že byli solventní a na pořízení majetku by peníze měli, ale chtěli optimalizovat svůj základ daně. Například podnikatel, který koupil automobil na leasing, mohl cenu auta uplatnit v nákladech i za 36 měsíců. Kdyby automobil koupil a odepisoval by, cena by vstupovala do nákladů postupně formou odpisů podle zákona o daních z příjmů 5 let (respektive 4 roky, podle období pořízení – existovala odpisová skupina 1a). A novelizace z dubna 2009 se alespoň z části vrací k tomuto modelu.

Čtěte více: DPH není nikdy dost. Shrnutí legislativních změn.

Co přinesla změna v pravidlech leasingu platná od dubna 2009?

Zvýšil zájem o pořízení majetku leasingem, když se zkrátila minimální doba trvání leasingové smlouvy? Lidé, jak se zdá, upřednostňují úvěr. „Stále více lidí volí možnost financování pořízení automobilu úvěrem“ říká René Knap, Motor Knap Company s.r.o. Přičemž uvádí „45 % nakupujících využívá pro financování úvěr, 30 % zákazníků platí v hotovosti a jen 25 % nakupujících využívá leasing“.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).