Hlavní navigace

DPH není nikdy dost aneb shrnutí legislativních změn

30. 7. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Téma daně z přidané hodnoty je častým předmětem diskuzí. I Podnikatel.cz se této problematice průběžně věnuje. Připomeňme si aktuální změny, na které by neměl plátce daně nebo jeho účetní zapomínat.

Přestože novela zákona o dani z přidané hodnoty platí již od 1. ledna 2009, je vhodné si nejvýznamnější změny připomenout. Šlo totiž pravděpodobně o nejrozsáhlejší novelizaci zákona o DPH od jeho vzniku. Sama novela obsahuje 313 bodů, z nich některé mají jen technický charakter, u jiných došlo k významným změnám. Jak je tato problematika složitá, ukazuje i anketa business serveru Podnikatel.cz, kde třicet devět procent čtenářů odpovědělo, že DPH vůbec nerozumí a je pro ně španělskou vesnicí.

Reklamní předměty a vzorky bez povinnosti loga

Zrušila se podmínka vyžadující přítomnost loga na reklamním předmětu a nepodléhání spotřební dani. Zůstává pouze hranice hodnoty předmětu, a to 500 Kč.

Plátce může od roku 2009 bezúplatně poskytovat i vzorky svých výrobků nebo dodávaného zboží bez ohledu na jejich hodnotu. Zákon tak výslovně vyřešil problematiku vzorků souvisejících s ekonomickou činnosti plátce. Čtěte více: S čím se musí podnikatel vypořádat v roce 2009? 

Pozor na možnost nebo povinnost odkupu předmětu finančního pronájmu

Finanční pronájem je považován buďto jako dodání zboží nebo jako poskytnutí služby. Vždy záleží na uzavřené smlouvě. Jestliže je smluvně stanovena povinnost odkupu zboží nájemce, jedná se o dodání zboží. V případě sjednání možnosti odkupu se jedná o poskytnutí služby.

Dodáním zboží vzniká povinnost jednorázového odvodu DPH, a to ke dni přenechání předmětu leasingu nájemci. Pokud by však došlo k zaplacení dříve, vzniká plátci povinnost odvodu daně ke dni přijetí platby. Splátkový kalendář samozřejmě nemůže být daňovým dokladem.

Při poskytnutí služby, tj. při sjednání pouhé možnosti odkupu předmětu leasingu, se postupuje stejně jako u klasických nájemních smluv. Čtěte více: Mění se délka leasingu, zkracování může být i příjemné

Obrat pro účely povinné registrace

Výnosy (příjmy) jsou novelou zákona nahrazeny pojmem úplata. Tato na první pohled nevýznamná změna přinesla povinnost osob povinných k dani zahrnovat do obratu i přijaté zálohy na zdanitelná plnění, která jsou předmětem daně. Nově se naopak do obratu nezahrnuje úplata za plnění s místem plnění mimo tuzemsko. Čtěte více: Změny v definici obratu pro účely DPH od ledna 2009 

Oprava výše daně směrem dolů

Do konce roku 2008 nebylo možné provést opravu sazby tzv. směrem dolů. Novela tuto možnost umožnila. Opravu na nižší sazbu daně a tím i nižší výši daně je možné provést nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, v němž se uskutečnilo původní zdanitelné plnění. Samozřejmě i nadále zůstává povinnost opravy směrem nahoru. O daňových dokladech a jejich opravě čtěte více: Změny v daňových dokladech po novele zákona o DPH

Rozumíte problematice DPH?

Základem daně je cena skutečná nebo obdobná

Základem daně při bezúplatných plněních byla do konce roku 2008 cena obvyklá, stanovená podle zákona o oceňování majetku. Novela nahradila cenu obvyklou cenou pořizovací, případně celkovými náklady plátce daně na přijaté zdanitelné plnění. S účinností od 1. 4. 2009 byl zákon opět novelizován. Základem daně je od tohoto data cena skutečná, nebo cena obdobná, za kterou by bylo možné zboží nebo nemovitost pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že nelze tuto cenu určit, použijí se celkové vynaložené náklady.

Změna v přeúčtování energií

Zrušila se možnost přeúčtování plynu, tepla, vody, elektrické energie a služeb, u nichž nebyl na vstupu uplatněn nárok na odpočet daně, a zároveň nebyly přeúčtovány za vyšší cenu, než byly nakoupeny. Při přefakturaci je nutné cenu navýšit o daň z přidané hodnoty. O možnosti přeúčtování v případě zaplacení jinou osobou čtěte více: Velká novela zákona o DPH pod lupou

Změna se týká i osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně. Jak vysvětluje v diskusi Podnikatele.cz pan Říha byl zrušen odst. 3 § 51, který původně zněl takto:
Od daně bez nároku na odpočet daně jsou osvobozena plnění uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), pokud jsou přeúčtována plátcem jiné osobě a přeúčtovaná částka nepřevyšuje částku, za kterou plátce tato plnění pořídil.

Takže s tímto vyškrtnutím se všechny přefakturace osvobozených plnění bez nároku na odpočet stávají běžným plněním. Je to stejné jako když něco koupíte od neplátce DPH a prodáváte za stejnou cenu dál, dodává Říha.

Povinnost přiznat daň na výstupu

Plátci, kteří nejsou účetní jednotkou (nevedou účetnictví), neměli do konce roku 2008 povinnost přiznat daň na výstupu z plateb přijatých přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Tito plátci nesměli na základě přijaté zálohy vystavit daňový doklad a zákazník neměl v okamžiku platby nárok na odpočet daně. Čtěte více: Zálohové platby z pohledu daně z přidané hodnoty

Nově mají možnost (ne povinnost) doklad na přijatou platbu vystavit a daň odvést. Zákazník si v tomto případě může DPH uplatnit již v okamžiku platby, a ne až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Osvobození při převodu nemovitostí

U nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí bylo uskutečnění zdanitelného plnění dnem doručení listiny o nabytí účinků vkladu do katastru nemovitostí.

účto únor klímová

Po novele je den doručení listiny nejzazším termínem zdanitelného plnění. Jestliže dojde k předání nemovitosti dříve, je den přenechání nemovitosti dnem uskutečněného zdanitelného plnění. U nemovitostí, které se nezapisují do katastru, je dnem zdanitelného plnění den přenechání nemovitosti do užívání.

Odpočet DPH pro osobní automobily

Od dubna je možné uplatnit nárok na odpočet DPH i v případě nákupu osobních automobilů. Ten ovšem neplatí pro všechny. Aby si nový majitel vozidla mohl nárokovat odpočet daně ve výši 19 % z ceny vozidla, musí splnit hned několik základních podmínek. Musí se jednat o podnikatele a zároveň plátce daně z přidané hodnoty. Vozidlo musí být prokazatelně zakoupeno nejdříve dnem účinnosti novely zákona a nesmí se jednat o vozidlo, u kterého neměl plátce při jeho pořízení nárok na odpočet DPH. Poslední podmínkou je nevyužívání vozidla k jiným, než podnikatelským účelům. Čtěte více: Odpočet DPH? Ano, ale ne pro všechny osobní automobily

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).