Hlavní navigace

Změny v daňových dokladech po novele zákona o DPH

12. 5. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Novela zákona o dani z přidané hodnoty přinesla řadu drobných změn, které se promítly i do vystavování daňových dokladů. Podnikatel.cz připravil jejich přehled pro snadnější pochopení v porovnáním se stavem v roce 2008.

Daňový doklad slouží vystaviteli (prodejci nebo poskytovateli služby) k uplatnění zdanitelného plnění na výstupu a stejně tak příjemci (kupujícímu nebo příjemci služby), k uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. Se změnami účinnými od roku 2009 by se tedy měl seznámit nejen jejich vystavitel odpovědný za správnost daňového dokladu, ale i příjemce, který bude své právo na odpočet daně prokazovat. Čtěte více: Velká novela zákona o DPH pod lupou

Běžný daňový doklad

Náležitosti daňového dokladu uvádí zákon o dani z přidané hodnoty v § 28 odst. 2. Běžný daňový doklad musí obsahovat:

 • identifikační údaje plátce, který uskutečňuje plnění,
 • identifikační údaje osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • rozsah předmětu plnění,
 • datum vystavení daňového dokladu,
 • datum uskutečnění plnění nebo přijetí úplaty, a to to, které nastane dříve (jestliže je odlišné od data vystavení daňového dokladu),
 • jednotkovou cenu a slevu, jestliže není obsažena v dokladu,
 • základ daně,
 • sazbu daně základní nebo sníženou, případně sdělení, že se jedná o plnění od daně osvobozené.

Změny od 1. ledna 2009

Novela zákona přinesla další náležitost daňového dokladu, a to:

 • výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích.

Tímto ustanovením zákonodárci reagovali na zrušení padesátihaléřů.

Zjednodušený daňový doklad

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu, který se používá za zdanitelné plnění do hodnoty nejvýše 10 000 Kč (včetně DPH) jsou uvedeny v § 28 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí obsahovat:

 • identifikační údaje poskytovatele plnění,
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • rozsah a předmět zdanitelného plnění,
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění, případně datum přijetí platby jestliže nastane dříve,
 • sazbu daně (základní nebo sníženou),
 • částku za uskutečněné zdanitelné plnění.

Změny od 1. ledna 2009

Po novele zákona o DPH zůstaly náležitosti zjednodušeného daňového dokladu zachovány. Změnil se však rozsah jeho použití. V souladu s ustanovením § 82 nemohou nárokovat vrácení daně osoby registrované k dani v jiném členském státě na základě zjednodušeného daňového dokladu. Do roku 2008 byla daň na základě zjednodušených daňových dokladů těmto osobám vracena.

Banner - Zákony 2009

Souhrnný daňový doklad

Souhrnný daňový doklad se používá v případech, kdy je v jednom kalendářním měsíci uskutečněno několik zdanitelných plnění pro jednoho odběratele. Vystavuje se do 15 dní od konce kalendářního měsíce, kterého se týká. Identifikační údaje a údaje o datu zdanitelného plnění se uvádějí za všechna plnění souhrnně. Údaje o ceně bez daně, sazby a výši daně se uvádějí za každé plnění zvlášť.

Změny od 1. ledna 2009

Ustanovení týkající se souhrnného daňového dokladu se nemění. Jedinou změnou je § 26 zákona o dani z přidané hodnoty, kde se namísto pojmu „platba“, užívá pojmu „úplata“. Úplatou se dle zákona o DPH rozumí zaplacení v penězích nebo jinými platebními prostředky, včetně poskytnutí nepeněžního plnění. Čtěte více: Nový rozměr DPH – skupinová registrace

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je běžně používán jako daňový doklad v případech nájemní smlouvy nebo smlouvy o nájmu podniku. Do roku 2008 byl používán i u finančního pronájmu. Pronajímatel uplatňoval daň na výstupu postupně podle jednotlivých dílčích plnění (leasingových splátek) uvedených v leasingové smlouvě nebo ve splátkovém kalendáři. Čtěte více: Odpočet DPH? Ano, ale ne pro všechny osobní automobily

Změny od 1. ledna 2009

Novela zákona o DPH zrušila v případě finančního pronájmu možnost použití splátkového kalendáře jako daňového dokladu. DPH se odvádí v okamžiku předání zboží či nemovitosti z celé částky, jestliže jde o dodání zboží, tj. ze smlouvy pro leasingového nájemce vyplývá povinnost předmět leasingu nabýt. Čtěte více: DPH u leasingu se řídí novými pravidly

Dnem zdanitelného plnění je den přenechání zboží nebo den přijetí úplaty v případě, že by byla úplata přijata dříve. Povinností nájemce je vystavit do patnácti dnů od data zdanitelného plnění daňový doklad, a to na DPH z celkové ceny finančního pronájmu. Tím v tomto případě bude běžný daňový doklad podle § 28 zákona o dani z přidané hodnoty.

Rozumíte problematice DPH?

Opravný daňový doklad

V praxi se někdy stává, že vystavitel použije nesprávnou sazbu daně. Do roku 2008 bylo možné vystavit opravný doklad pouze v případech, kdy došlo použitím nesprávné daně ke snížení daňové povinnosti plátce.

Změny od 1. ledna 2009

Změny v přijaté novele sjednocují způsob opravy výše daně a sazby daně do souladu s evropskou směrnicí (2006/112/ES) a judikaturou Evropského soudního dvora. Plátce tak musí mít možnost opravy sazby daně, pokud pochybil v dobré víře. Opravu má dle novelizovaného ustanovení § 49 možnost provést v řádném daňovém přiznání do běžného období, ve kterém doručí příjemci (odběrateli) opravný daňový doklad. Dodatečné daňové přiznání se již nepodává. Čtěte více: Změny v definici obratu pro účely DPH od ledna 2009

Opravný daňový doklad obsahuje mimo náležitosti běžného daňového dokladu:

 • údaj o původním základu daně,
 • výši nesprávně uplatněné daně.

Přitom se v opravném daňovém dokladu uvede původní nesprávný základ daně a sazba daně záporným znaménkem, případně pouze nesprávná sazba daně. Opravný daňový doklad musí samozřejmě obsahovat i číslo původního dokladu.

školení červen - novinky

Pokud tedy například plátce dodatečně zjistí, že měl vystavit daňový doklad na sníženou sazbu daně, namísto sazby daně základní, vystaví opravný daňový doklad v běžném zdaňovacím období. Nepodává dodatečné daňové přiznání.

Úschova daňových dokladů

Archivace daňových dokladů se novela zákona o dani z přidané hodnoty nijak nedotkla. Přesto je vhodné si závěrem připomenout, že tyto doklady uschováváme obvykle po dobu 5 let. Velmi často dochází k jejich vyblednutí. Proto je doporučováno včasné okopírování dokladů a následné založení kopie společně s originálem. Plátce se tak vyvaruje pozdějších problémů s prokazováním daňových dokladů správci daně. Čtete více: Než skartujete fakturu, raději měřte dvakrát

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).