Hlavní navigace

Nový rozměr DPH – skupinová registrace

1. 10. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Skupina – nový pojem v zákoně o DPH. Skupinu mohou vytvořit tuzemští podnikatelé, kteří jsou tzv. spojenými osobami. Podniky, které vytvoří skupinu, nemusí řešit vzájemně DPH a podávají jedno společné daňové přiznání.

Reforma zákona o dani z přidané hodnoty přinesla k 1.1.2008 čtyři zásadní změny. Zákon nově přinesl úpravu podmínek uplatnění DPH u staveb, zvýšila se snížená sazba daně z 5 % na 9 % a nově se setkáváme se závazným posouzením správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby DPH. Všechny toto změny jsou v platnosti již od ledna 2008. Reforma přinesla však ještě jednu změnu, která se dosud příliš neprojevila. V zákoně o DPH se zavádí pojem skupina. První skupiny plátců je možno zaregistrovat do 31. října 2008 s účinností od 1.1.2009. Čtěte více: Změny DPH přinesou zdražení.

Skupina pro účely DPH

Skupinou se rozumí skupina spojených osob, které mají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, která je registrovaná k DPH jako jeden plátce. Podmínka podnikání osoby v tuzemsku platí pro všechny členy skupiny. Ti, co mají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu mimo tuzemsko, se nemohou stát součástí skupiny. (více § 5a zákona o DPH).

Vytvoření skupiny je dobrovolné, záleží jen na rozhodnutí osob, které mají možnost do skupiny vstoupit. Zákon o DPH předepisuje podmínky, které musí být splněny podnikatelským subjektem, který má zájem vstoupit do skupiny.

Podmínky:

  • podnikání v tuzemsku,
  • podniky mají vzájemné vazby finanční, hospodářské a organizační.

Zákon uvádí, že podniky ve skupině jsou kapitálově nebo jinak spojené.

Kapitálově spojené osoby

Kapitálově spojené osoby jsou ty, z nichž se alespoň jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby nebo více osob. Podíl představuje alespoň 40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv.

Jinak spojené osoby

Podniky, které jsou tzv. jinak spojené, jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba.

O jinak spojených osobách hovoříme o právnických osobách – obchodních společností nebo družstvech. Jedná se pouze o vrcholový management právnické osoby, např. podle úpravy Obchodního zákoníku – jednatel u s.r.o. nebo člen představenstva u a.s. Mezi vrcholové vedení řadíme také členy dozorčí rady nebo kontrolní komise.

Za jinak spojenou osobu nemůžeme považovat podniky, kteří mají stejného vedoucího např. výrobního úseku.

Příklad 1:

3 podnikatelské subjekty uvažují o registraci skupiny pro účely DPH. Všechny podnikatelské subjekty mají sídlo v České republice. Podnik Alfa má kapitálovou účast v podniku Beta a Gama. Kapitálová účast v podniku Beta je 50 % základního kapitálu, v podniku Gama má podíl na kapitálu 100 %. 

Řešení:

První podmínka je splněna. Všechny uvedené podniky mají sídlo v ČR. Nyní je třeba zjistit, zda jsou zmíněné podniky kapitálově spojené. Podnik Alfa má kapitálovou účast vyšší než 40 % v podniku Beta i Gama. Je tedy splněna i druhá podmínka zákona. Obě podmínky předepsané zákonem jsou splněny, podniky mohou vytvořit skupinu Alfa, Beta, Gama. Skupinu by mohly vytvořit podniky také podniky Alfa a Beta, případně Alfa a Gama. Spojení podniků Beta a Gama do skupiny by za stávajících podmínek nebylo možné. Nesplňují podmínky kapitálového propojení.

Příklad 2:

3 podnikatelské subjekty uvažují o registraci skupiny pro účely DPH. Všechny podnikatelské subjekty mají sídlo v České republice. Podnik Alfa má 50 % kapitálovou účast v podniku Beta. Podnik Beta má 50 % kapitálovou účast v podniku Gama. 

Řešení:

I v tomto případě je splněna první podmínka. Všechny podniky mají sídlo na území ČR. Kapitálově je propojen podnik Alfa s podnikem Beta, kapitálová účast je vyšší než 40 %. Také podnik Beta a Gama jsou kapitálově propojeny, také v tomto případě je kapitálová účast vyšší než 40 %. Podle zákona lze i v tomto případě vytvořit skupinu Alfa, Beta, Gama, jsou splněny obě podmínky.

Rozumíte problematice DPH?

Jak registrovat skupinu

Skupina vzniká k první dni kalendářního roku, musí existovat minimálně jeden kalendářní rok. Skupina se stává plátcem vždy od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci podána nejpozději do 31. října běžného roku.

První skupiny plátců budou registrovány s účinností od 1. 1. 2009. Přihláška k registraci musí být podána nejpozději do 31. 10. 2008.

Příklad:

Pokud podám přihlášku k registraci skupiny 31. 10. 2008, registrace skupiny proběhne s účinnosti od 1. 1. 2009. Pokud však podám přihlášku 1. 11. 2008, účinnost registrace je od 1. 1. 2010.

Stejná pravidla platí i při podávání Žádosti o přistoupení člena. Pokud do skupiny přistupuje nový člen, který byl plátcem DPH, může přistoupit vždy k prvnímu dni kalendářního roku. Žádost o přistoupení musí být podána opět do 31. října běžného roku.

Přihlášku k registraci k DPH pro skupiny podává zastupující člen. Registrační tiskopisy jsou vydány Ministerstvem financí ČR pouze v elektronické podobě. Přihlášku získáte na internetových stránkách zmíněného ministerstva. Na webových stránkách Ministerstva financí ČR naleznete také následující formuláře:

  • Žádost o přistoupení do skupiny,
  • Žádost a zrušení registrace skupiny,
  • Žádost o vystoupení člena.

Skupině bude po registraci přiděleno jednotné daňové identifikační číslo (DIČ). Povinnost uvádět společné DIČ na daňových dokladech mají všichni členové skupiny. Původní registraci plátce k DPH jednotlivých členu zruší správce daně automaticky. Pro skupinu platí měsíční zdaňovací období. Čtěte více: Obrat vyšší než 1 milion? Stáváte se plátcem DPH

Zastupující člen je oprávněn jednat za skupinu

Zákon o DPH určuje, kdo je oprávněn jednat za skupinu (§ 5b zákona o DPH). Zastupujícího člena si vyberou podniky zakládající skupinu a uvedou ho na přihlášce k registraci k DPH pro skupiny. Zastupujícím členem může být člen, který má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku. Pokud tvoří skupinu podniky, které nemají sídlo nebo místo podnikání v ČR, mají v tuzemsku pouze provozovnu, může být zastupujícím členem kterýkoli ze skupiny.

Odpovědnost nesete i za ostatní členy skupiny

Všichni členové skupiny odpovídají společně a nerozdílně za povinnosti skupiny, které vyplývají z daňových zákonů, a to i po jejím zrušení nebo po vystoupení ze skupiny. Odpovědnost se váže na období, ve kterém byl podnik členem skupiny. (§ 5b Zákona o DPH).

Práva a povinnosti člena skupiny upravuje § 5c Zákona o DPH.

Pro a proti skupinové registrace

+ podává se přiznání k DPH za celou skupiny,

MM_socky3

+ členové skupiny jsou považováni za jediného plátce DPH. Členové nemusí DPH při vzájemném účtování řešit.

 – společná a nerozdílná odpovědnost všech členů skupiny.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).