Hlavní navigace

Změny v definici obratu pro účely DPH od ledna 2009

14. 1. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Osobám povinným k dani, které každý měsíc bedlivě sledují výši obratu pro povinnou registraci k DPH, přináší novela zákona zásadní změny. Zavádí se pojem úplata a mění se rozsah plnění vstupujících do obratu.

Novela zákona č. 302/2008 Sb. podstatně zjednodušila definici obratu pro účely daně z přidané hodnoty. Obratem se pro účely zákona o DPH od 1. ledna 2009 rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jestliže jde o úplaty za:

chytré podnikání - tip témata

 • zdanitelné plnění,
 • plnění osvobozené s nárokem na odpočet daně nebo
 • plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně dle § 54 až § 56, pokud nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

Do obratu se i nadále nezahrnuje úplata z prodeje hmotného majetku a odpisovaného nehmotného majetku nebo z pozemků evidovaných jako dlouhodobý hmotný majetek. Čtěte více: Obrat vyšší než 1 milion? Stáváte se plátcem DPH 

Uskutečněná plnění se však do obratu započítávají jen v případě, že mají místo plnění v tuzemsku. Například služba poskytnutá mimo území ČR se od roku 2009 do obratu započítávat nebude. Čtěte více: Velká novela zákona o DPH pod lupou

Definice obratu je změněna ve třech směrech:

 1. Pojmy výnosy nebo příjmy jsou nahrazeny pojmem úplata – tyto pojmy jsou nadále používány v účetnictví a pro účely daně z příjmů, ovšem v zákoně o DPH je už nenajdeme. Došlo tak ke sjednocení přístupu ke všem osobám povinným k dani, uskutečňujícím ekonomickou činnost, ať už účtují podle českých předpisů či nikoliv. Čtěte více: S čím se musí podnikatel vypořádat v roce 2009?

  Úplatou se dle zákona o DPH rozumí zaplacení v penězích nebo jinými platebními prostředky, včetně poskytnutí nepeněžního plnění. Čtěte více: Nový rozměr DPH – skupinová registrace

 2. Změnil se rozsah plnění vstupujících do obratu – do obratu se započítávají uskutečněná plnění za které náleží úplata, včetně úplaty budoucí. Nerozlišuje se, jakým způsobem osoba povinná k dani účtuje, zda vede daňovou evidenci nebo účetnictví, zda je pro ni úplata příjmem či výnosem. Podstatný je pouze moment uskutečnění plnění, bez ohledu na to, zda dojde k částečnému nebo úplnému zaplacení nebo zda vůbec dojde k zaplacení. Čtěte více: Těžká volba podnikatele: daňová evidence nebo účetnictví? 

  Příklady uskutečněných transakcí zahrnujících se do obratu v roce 2009 v porovnání s rokem 2008
  Popis uskutečněné transakce v daňové evidenci Do obratu v roce 2008 Do obratu v roce 2009
  Příklad č. 1 x x
  Poskytnutí služby (uskutečněné plnění) ne ano
  Přijetí úhrady za službu ano ne
  Příklad č. 2 x x
  Přijetí úhrady na budoucí služby ve výši 40 % z celk.částky ne ne
  Poskytnutí služby (uskutečněné plnění) ano 40 % ano 100 %
  Doplatek za služby 60 % z celkové částky ano 60 % ne

  Novela obsahuje i přechodná ustanovení, podle kterých se při určení výše obratu postupuje v roce 2008 podle dosavadních předpisů a v roce 2009 podle nové právní úpravy. Čtěte více: S lednem 2009 se mění pro podnikatele klíčové zákony

  Příklad použití přechodných ustanovení

  Podnikatel, který vede daňovou evidenci poskytl službu na území České republiky v prosinci 2008. Úhradu za službu obdržel dle dohody až v únoru 2009. 

  Do obratu v roce 2008 tato transakce nevstupuje, jelikož dle dosavadního postupu neplynul podnikateli žádný příjem. Ovšem ani v roce 2009 tato transakce do obratu nevstoupí, protože v tomto roce nedošlo k uskutečnění plnění. Čtěte více: Daň v prvním roce podnikání a kdy být plátcem DPH

 3. Pojem „příležitostná nebo doplňková činnost“ byl nahrazen pojmem „doplňková činnost uskutečňovaná příležitostně“- posuzuje se v souvislosti s určením, která plnění se do obratu nezahrnují. Jedná se o finanční činnosti (podle § 54), pojišťovací činnosti (podle § 55) a převod a nájem nemovitostí (§ 56). Jestliže jsou tyto činnosti uskutečňovány pouze příležitostně, do obratu nevstupují. Jiná situace by byla při činnosti soustavné. Čtěte více: DPH u leasingu se řídí novými pravidly

  Měřítkem pro určení doplňkové činnosti by mohl být i poměr příjmů z hlavní části vykonávané činnosti a příjmů z doplňkové činnosti k celkovým uskutečněným příjmům. Čtěte více: Firmu klidně uvádějte jako vedlejší činnost

Rozumíte problematice DPH?

Výši obratu je povinna fyzická i právnická osoba sledovat:

 1. Pokud zatím není jako osoba povinná plátcem, je osvobozena od uplatňování daně, za předpokladu, že nepřesáhla stanovený obrat nebo se nestala plátcem z jiného důvodu. Čtěte více: Jaká bude nadílka zákonodárců do nového roku?

  Obrat je nutné sledovat za období nejvýše 12 kalendářních bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Obratem je částka 1 000 000 Kč. Plátcem se stává osoba povinná k dani, která překročí stanovený obrat. To neplatí v případě, že uskutečňuje pouze zdanitelná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 zákona o DPH). Čtěte více: Přiznání k DPH v roce 2009 vyplníte hra­vě

  Obrat je nutné sledovat vždy za celý kalendářní měsíc, např. za období od března 2008 do konce února 2009 atd. Čtěte více: Mřížce odzvoní. Odpočet DPH má platit pro všechna velká auta

 2. Jestliže již je fyzická nebo právnická osoba plátcem, sleduje roční obrat z důvodu stanovení zdaňovacího období. Zákonem o DPH jsou stanoveny limity pro určení tohoto období:

  • čtvrtletní zdaňovací období - obrat do 2 mil. Kč,
  • čtvrtletní nebo dle volby plátce měsíční období – obrat od 2 mil. Kč do 10 mil. Kč,
  • měsíční období – obrat nad 10 mil. Kč.
 3. Pokud chce plátce žádat o zrušení registrace, nesmí jeho obrat za nejbližších bezprostředně předcházejících 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhnout částku 1 mil. Kč.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).