Hlavní navigace

S čím se musí podnikatel vypořádat v roce 2009?

2. 1. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Díky změnám platným od roku 2009 si všichni polepší, všem se zvýší čistý příjem. Jednoduší bude vyplnit daňově přiznání pro DPH, ruší se osvobození od daně z nemovitostí u novostaveb a snižuje se také silniční daň.

Ačkoli teprve 19. prosince 2008 prezident Václav Klaus podepsal zákon o daňových změnách a v tiskárnách teprve zasychá barva výtisku Daňových zákonů 2009, podnikatel se musí řídit novými daňovými zákony už dnes. Jaké změny čekají podnikatele v roce 2009? Server Podnikatel.cz vám pomůže zorientovat se v hlavních změnách, které vstoupily tento rok v platnost.

Sníží se daňové zatížení u fyzických osob, právnické osoby čeká snížení sazby daně

Pro rok 2009 zůstává sazba daně pro fyzické osoby 15 %. Sazba daně se nesníží, v konečném efektu ale dojde ke snížení daně z příjmů. Patrné je to především u příjmů ze závislé činnosti, tj. u zaměstnaných osob. Bylo schváleno snížení odvodů na sociálním pojištění. Snižuje se důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z 29,6 % na 29,2 %. Dobrovolné nemocenské pojištění se snížilo z 4,4 % na 1,4 %. Čtěte více: V lednu 2009 se mění povinnosti zaměstnavatele vůči ČSSZ

Podnikatelé, kteří mají zaměstnance, budou od 1.1.2009 odvádět za zaměstnance na nemocenském pojištění místo 3,3 % jen 2,3 %. Od roku 2010 se počítá se snížením odvodu až na 1,4 %. Čtěte více: Kteří zaměstnanci budou od ledna účastni nemocenského pojištění.

V souvislosti s tím však dochází ke změnám v systému výplaty nemocenských dávek. Zaměstnanec má od 4. pracovního dne nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele. Tento systém má být motivující, má snížit neodůvodněnou pracovní neschopnost. Čtěte více: Nemocenské dávky v roce 2009 a podmínky uplatnění nároku

Pro podnikatelské subjekty – právnické osoby platí snížení sazby daně i když pouze o 1 %. Sazba daně pro rok 2008 je 21 %, v roce 2009 bude 20 %. Čtěte více: Daň z příjmů 2009: Mnoho povyku pro nic

Od ledna 2009 nabývá platnosti novelizace zákona o DPH

Rok 2009 přináší změny v zákoně o DPH. Mění se podmínky pro přeúčtování za služby, mění se také význam pojmu obrat a formulář daňového přiznání. Čtěte více: Přiznání k DPH v roce 2009 vyplníte hravě 

Zásadní změnou, která je od 1.1.2009 platná, je změna ve výkladu pojmu obrat. Obrat je rozhodující pro určení plátce DPH tzv. ze zákona, tj. povinné registrace k DPH. Obrat je souhrn úplat bez daně za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku. Za uskutečněná plnění považujeme příjmy z dodání zboží, poskytnutí služeb nebo převodu nemovitosti. Zálohy vstoupí do obratu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Do obratu se nezahrnují úplaty z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a úplaty za osvobozené činnosti, které jsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Čtěte více: Nový rozměr DPH – skupinová registrace

Limit pro povinnou registraci k DPH je ponechán ve výši 1 milionu Kč za 12 bezprostředně po sobě jdoucích předcházejících měsíců. Čtěte více: Obrat vyšší než 1 milion? Stáváte se plátcem daně

Novelou zákona se ruší ustanovení zákona o DPH, které se týká přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, tzv. přefakturace. Přefakturace, která se používala do konce roku 2008, již není v původní podobě možná. Nově se do základu daně plátce DPH nezahrnuje úhrada výdajů zaplacená za jinou osobu, pokud se o těchto výdajích účtuje jako o průběžné položce. Přijatá částka za úhradu přeúčtovaných služeb však nesmí převýšit hrazené výdaje. Plátce si také samozřejmě nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Čtěte více: Vyšší nadměrný odpočet DPH přiláká daňovou kontrolu

Paragraf 36 zákona o DPH je doplněn o odstavec 11. Ten stanoví postup, právě pro případy, kdy plátce zaplatil částku za plnění pro jinou osobu. Čtěte více: Nechte si vrátit DPH, máte na to nárok

Od ledna 2009 je plátce DPH povinen vystavit daňový doklad automaticky. Ještě v prosinci 2008 byl plátce DPH povinen vystavit daňový doklad jen na vyžádání.

Za daňový doklad lze pokládat i doklad, který podnikatel přijme od osoby, která je registrovaná k dani v jiném členském státě nebo od zahraniční osoby, která poskytuje služby. Doklad musí splnit všechny náležitosti uvedené v zákoně o DPH (§ 31,§ 32). Do dokladu má příjemce povinnost doplnit sazbu daně a daň. Pak lze teprve považovat doklad za daňový doklad. Obdobně to platí o dokladech při pořízení zboží z jiného členského státu EU. Čtěte více: Mřížce odzvoní. Odpočet DPH má platit pro všechna nová auta

Co je podle vás potřeba prioritně změnit?

Podle novely zákona o DPH nemusí být reklamní a propagační předměty označovány obchodním jménem firmy, ochrannou známkou či názvem. Tato změna však není velkým přínosem vzhledem k zákonu o daních z příjmů. Aby totiž zůstaly výdaje na reklamní a propagační předměty daňově uznatelné i z pohledu daně z příjmů, musí se označovat i nadále. Čtěte více: Zaplaťte si reklamu a odečtěte si ji z daní

Co je u DPH v roce 2009 zásadní pozitivní změnou? Jednoznačně pozitivní změna je formulář daňového přiznání, který se zjednodušil a vyplnit tento formulář je snazší. Čtěte více: Přiznání k DPH v roce 2009 vyplníte hravě 

Daň silniční v roce 2009

Předmětem silniční daně jsou motorová vozidla, která jsou používána k podnikání a vozidla, bez ohledu na to, zda jsou užívána k podnikání, která jsou určena k přepravě nákladu s největší povolenou hmotností nad 3,5 tun. Dříve platilo nejvýše 12 tun.

Sazba daně se snižuje u novějších vozidel. Snížení daně je možné u vozidel počínaje první registrací vozidla až po dobu 108 kalendářních měsíců.

Snížená sazba silniční daně
Registrace Snížená sazba
1.registrace – 36. kalendářní měsíc snížena sazba o 48 %
36. – 72. kalendářní měsíc snížena sazba o 40 %
72. – 108. kalendářní měsíc snížena sazba o 25 %

Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně snižuje o 100 % u nákladních vozidel, tahačů, přívěsů a návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud vozidla nejsou používána k podnikání ani činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů. Novelizace zákona o silniční dani nabyla účinnosti již v průběhu roku 2008 (4. července 2008). Čtěte více: Kniha jízd přispívá k větší průkaznosti výdajů

Novelizuje se zákon o dani z nemovitostí

Hlavní změnou, kterou přináší novela zákonadani z nemovitostí je zrušení osvobození od daně ze staveb nových staveb a bytů v nových stavbách, které se poskytovalo na dobu 15 let. Zrušilo se také osvobození od daně ze staveb pro zateplené nemovitosti, které se dříve poskytovalo na dobu 5 let.

Ruší se také místní koeficient pro stanovení daně z nemovitostí na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Místní koeficient může stanovit obec závaznou vyhláškou. Místní koeficient je stanoven na všechny nemovitosti na území obce, může být 2, 3, 4 nebo 5. Koeficientem se násobí daňová povinnost poplatníka. Nově se místní koeficient nevztahuje na výše jmenované pozemky. Čtěte více: Dědictví už nebude po reformě „tak drahé“.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).