Hlavní navigace

Zaplaťte si reklamu a odečtěte si ji z daní

27. 5. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Autor: 293493
Výdaje na reprezentaci nejsou podle zákona o daních z příjmů daňově uznatelné. Výdaje na reklamu ano. Zákon ale už dál nerozebírá, co vlastně je reprezentace a co reklama. Server Podnikatel.cz přináší přehled, který pomůže se správným zařazením výdajů.

Problematika výdajů v souvislosti se zjištěním základu daně provází každého podnikatele. Zákon o daních z příjmů upravuje výdaje v § 24 a § 25. Jaký je rozdíl? § 24 upravuje výdaje, které snižují základ daně, § 25 výdaje, které pro daňové účely uznat nelze.
Mnohdy se ale pojmy snadno zamění a důsledek je určení špatné výše daňové povinnosti.
I když prostudujete důkladně zákon o daních z příjmů, můžete se dostat do situace, která není v zákoně jednoznačně řešena. Pak už balancujeme mezi názorem poplatníka a pracovníka finančního úřadu.

Výdaje na reklamu

Výdaje na reklamu jsou podle zákona o daních z příjmů výdaji daňově uznatelnými. Jak ale odlišíme reklamu od výdajů, které patří do skupiny dary, a kdy jsou výdaje specifikovány jako reprezentace?

Reklama je placená forma komunikace podniku se zákazníkem s cílem přimět zákazníka ke koupi. Reklama je součástí marketingového mixu, jedná se o marketingovou komunikaci. Pojem marketingová komunikace pomalu, ale jistě vytlačuje termín propagace.

Reklama je tedy obchodně-propagační akce za cílem zlepšení hospodářské situace podniku.

Výdaje na reklamu:

 1. reklamní tiskoviny,
 2. reklama v masmédiích,
 3. reklamní předměty,
 4. reklamní akce,
 5. podpora prodeje,
 6. sponzorství.

Reklamní tiskoviny

Výdaje, které zaplatíme v rámci výroby reklamních tiskovin – jedná se především o tisk plakátů, letáků, prospektů a katalogů. Mezi reklamní tiskoviny však můžeme zařadit i billboardy.

Reklama v masmédiích

Obvyklá je reklama v TV, tzn. televizní šoty, samozřejmě také rozhlas a rozhlasové relace a inzerce v novinách. Uvádíme sice reklamu v masmédiích, ale je třeba dodat, že obdobně můžeme využít i média s regionální působností, např. inzerát ve zpravodaji města apod. Zvláštní postavení má v reklamě internet. Pomocí internetu můžeme poměrně snadno a za příznivých nákladů šířit velký objem informací.

Reklamní předměty

Výdaje na reklamní předměty, které jsou opatřeny obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele předmětu, jsou daňově účinné pouze za splnění těchto podmínek:

 • cena za jednotku nepřesahuje 500 Kč (u plátců DPH bez DPH),
 • reklamní předmět není předmětem daně spotřební (výjimkou jsou tzv. tichá vína).

Všechny uvedené podmínky musí být splněny současně.

Reklamní akce

Je to komunikační technika tzv. „below the line“ (BTL), při které nejsou využívány masmédia, ale spíše vsázíme na přímý kontakt se zákazníkem. Mezi reklamní akce lze začlenit výstavy a reklamní ochutnávky.

Podpora prodeje

Obvyklým způsobem, jak podpořit prodejnost výrobků, je soutěž nebo anketa, dotazník uvedený například na obalu výrobku nebo loterie. Většinou je podmínkou pro zúčastnění se soutěže zakoupení určitého produktu.

Podnikatel.cz doporučuje Daně z příjmů 2008

Daně z příjmů 2008

Kromě zásadní novely zákona o daních z příjmů z podzimu 2007, která zasahuje téměř do všech částí zákona, obsahuje toto číslo i další změny pro rok 2008 přijaté v souvislosti s novelou insolvenčního zákona a zákoníku práce, a to jak v zákoně o daních z příjmů, tak i v zákoně o rezervách. Více o knížce.

Sponzorství

Sponzorstvím zpravidla označujeme finanční podporu některého ze subjektů v oblasti sportu nebo kultury. Může se jednat o příspěvek na různé akce, projekty apod. Pokud má být takový výdaj brán jako daňově účinný, je potřeba požadovat od subjektu, kterému jsme prostředky poskytli, určitou službu – propagaci společnosti. Pokud by nebyla propagace realizována, jedná se o dar!

Takže, pokud vystupujete jako sponzor, musí být jméno vaší firmy nebo logo či značka uvedena na viditelném místě – např. na plakátech, vstupenkách apod.

Výdaje na reklamu jsou daňově účinné!

Reprezentace

Na rozdíl od výdajů na reklamu musíme odlišit výdaje na reprezentaci. Zákon o daních z příjmů uvádí výdaje na reprezentaci v § 25.

Podle zákona jsou výdajem na reprezentaci zejména:

 • pohoštění,
 • občerstvení,
 • dary (výjimkou jsou reklamní a propagační předměty – viz výše).

Pokud se tedy rozhodnete uspořádat oslavu či raut pro své zákazníky nebo pro zaměstnance, jedná se o výdaj na reprezentaci. Útrata za občerstvení při obchodním jednání je také výdajem na reprezentaci. Vše jsou výdaje daňově neuznatelné. Pokud se však rozhodnete uspořádat pro zaměstnance školení nebo výjezdní zasedání, pronájem salonku nebo konferenční místnosti jsou daňově uznatelné výdaje.

Výdaje na reprezentaci a DPH

V případě, že hradíte výdaje na reprezentaci a jste plátcem DPH, není nárok na odpočet DPH na vstupu. Do výdajů daňově neúčinných pak započítáte cenu celkem včetně DPH.

Výdaje na reprezentaci nejsou daňově účinné!

Dary

Darem jsou peníze nebo věci, pokud za darovanou hodnotu není ze strany obdarovaného poskytnuto žádné protiplnění. Je třeba dodat, že dary jsou zpravidla daňově neuznatelné, lépe řečeno jsou daňově účinné, ale zákonem limitované.

Praxe vyžaduje většinou toto řešení:

Dary zaznamenat jako výdaje daňově neuznatelné, a pak v souladu se zákonem o daních z příjmů § 15 upravit základ daně při vyplňování daňového přiznání. U fyzických osob se tedy dar odčítá od základu daně jako nezdanitelná částka.

Fyzická osoba může odčítat dary, jejichž celková hodnota musí činit alespoň 1000 korun nebo přesáhne 2 % z celkového základu daně. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z celkového základu daně.

Zákon o daních z příjmů vymezuje i účelovost daru. Daňově uznatelné dary jsou dary, které jsou poskytnuty na financování vědy a vzdělání, výzkumu a vývoje, kulturu, školství, policii, požární ochranu, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, charitativní. Další podrobnosti jsou v odst. 1 § 15 zákona o daních z příjmů. Podle zákona je nezdanitelnou částkou pro fyzické osoby dar na zdravotnické účely – hodnota jednoho odběru krve se podle zákona oceňuje částkou 2000 Kč.

Dary jsou tzv. nezdanitelnou částkou!

Zaměstnanecké benefity – nebo dary?

Mnohdy váháme s daňovou uznatelností výdajů vynaložených zaměstnavatelem na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců.

Vyhazov - TIP
Vše o daňově uznatelných výdajích:

Daňově uznatelné výdaje jsou např.:

 • hodnota jednotného pracovního oblečení podle vnitřních předpisů,
 • peněžní odměna k životnímu výročí 20 let zaměstnání,
 • příspěvek na dopravu do zaměstnání,
 • ochranné nápoje do limitu,
 • vstupní lékařská prohlídka u smluvního lékaře,
 • příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění hrazené zaměstnavatelem.

Výdaje daňově neuznatelné:

 • nepeněžní dar k 50 letům věku podle kolektivní smlouvy do výše 2000 ročně,
 • příspěvek na oblečení z důvodu reprezentace,
 • vstupní prohlídka u praktického lékaře proplacená novému zaměstnanci.

Jaký je váš názor na dary:

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).