Hlavní navigace

Nápoje do nákladů? Ano, ale jejich počet je nově omezen

24. 3. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
Daňová reforma a změna v zákoně o daních z příjmů přináší i změny v oblasti daňové uznatelnosti výdajů. Jsou benefity, které může zaměstnavatel dopřát svým zaměstnancům a přitom si je zahrnout do nákladů. Než však začne rozdávat, měl by vypracovat vnitřní předpisy.

Daňová uznatelnost výdajů (případně nákladů) na pracovní a sociální podmínky je upravena § 24 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zákon uvádí tyto daňově uznatelné výdaje:

 1. na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť,
 2. na pořízení ochranných nápojů,
 3. závodní preventivní péči poskytovanou zařízením závodní preventivní péče nehrazeném zdravotní pojišťovnou,
 4. provoz vlastních vzdělávacích zařízení,
 5. výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací zaměstnanců zabezpečované jinými subjekty,
 6. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin,
 7. příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů až do výše 55 % ceny jednoho jídla za směnu, max. do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5 – 12 hodin (dále podle zákona § 24, písm. j) odst. 4),
 8. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy.

Uznatelné výdaje (náklady): Novinky

Od 1. ledna 2008 jsou nově uznatelné tyto výdaje:

 • příspěvky na životní a penzijní pojištění zaměstnanců,
 • na svoz zaměstnanců do práce,
 • na přechodné ubytování zaměstnanců.

Daňová uznatelnost je přímo vázána na ujednání v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu zaměstnavatele nebo ujednání v pracovní smlouvě.

Příspěvky na životní a penzijní pojištění zaměstnanců

Pro daňovou uznatelnost těchto příspěvků u zaměstnavatele je, že jsou uvedeny v kolektivní smlouvě případně jiném vnitřním předpisu. Pokud by se zaměstnavatel rozhodl tyto příspěvky poskytovat na jiném základě například pouze ze svého rozhodnutí, nebyly by tyto příspěvky daňově účinné. Žádný limit z hlediska výše poskytnutého příspěvku neexistuje.

Reforma

Víte všechno o daňové reformě?

Business server Podnikatel.cz přináší komplexní speciál, v němž se dozvíte podrobnosti o změnách vyplývajících z reformy veřejných financí. Čtěte speciál reforma.podni­katel.cz a stahujte daňové formuláře zdarma.

U zaměstnanců je pro oba produkty zaveden úhrnný limit v částce 24 000 Kč ročně. Pokud by zaměstnanec dostal příspěvky ve vyšší úhrnné výši, překročil by limit. Příspěvky nad limit musí zdaňovat.

Výdaje na svoz zaměstnanců do práce

Od 1.1.2008 jsou zrušena ustanovení zákona o dani z příjmu limitující daňovou uznatelnost nákladů na svoz zaměstnanců do práce. Výdaje na straně zaměstnavatele se započítají v plné částce do nákladů.

Pozor, zaměstnanec musí zahrnout toto plnění do zdanitelných příjmů ve výši obvyklé ceny. Zaměstnanec toto plnění daní.

Náklady na přechodné ubytování

V roce 2008 je zrušen limit určující daňovou uznatelnost nákladů na přechodné ubytování. Opět je jedinou podmínkou výslovné uvedení tohoto nároku zaměstnance ve vnitřním předpisu, pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě apod. Byl zrušen finanční limit platný v roce 2007 ve výši 3500 Kč.

Které výdaje nejsou daňově účinné?

Daňovou neuznatelnost výdajů řeší § 25 zákona o daních z příjmů.

Nepeněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci, která nelze uznat:

 1. příspěvek na kulturní pořady a sportovní akce,
 2. možnosti využívat rekreační, zdravotnická, vzdělávací a další zařízení,
 3. poskytnutí rekreace, včetně zájezdů.

Co tedy rozhodně nelze zahrnout do nákladů a co můžete udělat, aby výdaje mohly být daňově účinné?

Výdaje na nepeněžní plnění příspěvku na kulturní pořady, sportovní akce, využívání rekreačních, zdravotnických a podobných zařízení

Zpravidla se jedná o vstupenky za nižší cenu, nebo možnosti využívání prostor zaměstnavatele. Tato plnění nejsou daňově účinná.

Poskytnutí rekreace a zájezdů zaměstnanci

Tyto náklady nelze uznat jako náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Na straně zaměstnance jsou tyto příjmy osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti, pokud nepřekročí 20 000 Kč. Pokud zaměstnavatel bude mít takové plnění, poskytnutí rekreace nebo zájezdu, stanoveno kolektivní smlouvou nebo pracovní smlouvou nebo vnitřním předpisem, je možné zahrnout tyto výdaje mezi daňově účinné.

Výdaje na vzdělávání zaměstnanců

Při posuzování těchto případů se musí rozlišovat, zda se jedná o:

MM_socky3

 • výdaje na školení a studium při zaměstnání za účelem prohloubení, doplnění nebo rozšíření kvalifikace – tyto výdaje jsou daňově účinné,
 • výdaje na dosažení vyšší kvalifikace zaměstnance – jsou daňově neúčinné.

Nealkoholické nápoje

Mezi daňově neuznatelné výdaje byla doplněna hodnota nealkoholických nápojů, poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům na pracovišti. Jedná se o úpravu podle § 25, odst. 1, písm. zn). Neomezuje se daňová uznatelnost nákladů na ochranné nápoje, které chrání zaměstnance před tepelnou zátěží, které musí zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům podle Zákoníku práce. Omezení daňové uznatelnosti se nevztahuje také na pitnou vodu. Zaměstnavatel tedy může poskytovat zaměstnancům mimo ochranné nápoje pouze pitnou neperlivou vodu. Ta zůstává daňově účinným nákladem.

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

Protože se za první tři dny nevyplácí zaměstnancům nemocenská, je možné, že si zaměstnavatel vnitřním předpisem upraví poskytování náhrady mzdy v tomto období. Pokud by zaměstnavatel vyplatil za tyto tři dny mzdu v plné výši nebo jen částečně, může se jednat o daňově uznatelný náklad zaměstnavatele. Pro zaměstnance to znamená, že by tento příjem musel zdanit a také odvést sociální a zdravotní pojistné.

Poskytujete zaměstnancům příspěvky například na životní či penzijní pojištění, přechodné ubytování nebo rekreaci?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).