Hlavní navigace

Nechte si vrátit DPH, máte na to nárok

19. 6. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Daň z přidané hodnoty je jednou z nepřímých daní. Je obsažena v ceně majetku a služeb. Plátci DPH mají při splnění zákonných podmínek nárok na odpočet daně, kterou zaplatili při nákupu. Hodnota daně jim bude vrácena.

Daň zaplacená dodavatelům netvoří součást daňových výdajů a nevstupuje ani do hodnoty nakoupeného majetku. Podnik tuto hodnotu eviduje jako daň na vstupu – jedná se o přijaté zdanitelné plnění. U DPH zaúčtované na vstupu je nárok na odpočet, pokud přijatá zdanitelná plnění podnikatel použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti a doloží nárok na odpočet daňovým dokladem od dodavatele – plátce DPH (§ 73 zákona o DPH).

Ekonomická činnost podnikatele

Ekonomickou činností je podle zákona o DPH, § 5 především:

 • soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby,
 • zemědělská výroba,
 • soustavné činnosti podle zvláštních právních předpisů,
 • využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů (pronájem), pokud je tento majetek využíván soustavně.

Ekonomickou činností je tedy bezpochyby podnikání. Soustavné činnosti podle zvláštních předpisů jsou především nezávislé činnosti literární, umělecké, ale třeba také činnosti právníků, lékařů, daňových poradců, účetních znalců apod. Naopak, ekonomickou činností nejsou činnosti zaměstnanců nebo činnosti, ze kterých plynou příjmy, které jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně (srážková daň), např. autorské honoráře.

Neplátce DPH daňový doklad vystavit nesmí!

Abychom mohli uplatnit odpočet DPH, prokazuje se nárok daňovým dokladem. Daňové doklady je plátce (prodávající) povinen na vyžádání vystavit nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo do 15 dnů ode dne přijetí platby.

Osoba, která není registrovaná k DPH, daňový doklad vystavit nesmí. Daňový doklad má různé formy. Nejčastěji se setkáváme s běžným daňovým dokladem a zjednodušeným daňovým dokladem.

Běžný daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti:

 • označení smluvních stran – kupující a prodávající včetně DIČ,
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • datum vystavení dokladu,
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 • jednotková cena, případně poskytnutá sleva,
 • základ daně,
 • sazba daně,
 • výše daně uvedená v korunách a haléřích.

DPH má dvě sazby – základní 19 % a sníženou 9 %. Pokud by na jednom dokladu bylo prodáváno zboží, které podléhá různým sazbám, musí být na dokladu uvedena výše ceny bez daně celkem odděleně podle jednotlivých sazeb.

Zjednodušený daňový doklad

Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat některé náležitosti, a přesto je uznávaným daňovým dokladem. Nemusí obsahovat DIČ kupujícího, nemusí obsahovat datum vystavení dokladu. Prodávající neuvádí výši ceny bez daně a výši daně, ale uvádí cenu včetně DPH! Zjednodušený daňový doklad je možno vystavit pouze při nákupu za hotové do hodnoty 10 tisíc Kč včetně DPH! DPH si vypočítá kupující sám prostřednictvím přepočítacího koeficientu.

Přepočítací koeficient

 • Pro sazbu 9 % – 0,0826
 • Pro sazbu 19 % – 0,1597

Nehledejte v tom žádné složitosti, vychází z logiky výpočtu procent. Přepočítací koeficient se vypočítá jako:

sazba daně/(sazba daně + 100)

Tzn. např. u sazby 19 % je to 19/119. Přepočítací koeficient je zaokrouhlen na čtyři desetinná místa. Má pomoci podnikateli zrychlit výpočet.

Daň se vypočítá tak, že částku, která je napsaná na zjednodušeném daňovém dokladu jako cena včetně DPH, vynásobíte přepočítacím koeficientem.

Příklad:

Cena včetně 19 % DPH je 8330 Kč. Pomocí přepočítacího koeficientu: Daň = 8330 Kč x 0,1597 tj. 1330,55 Kč. Pokud byste počítali pomocí procent, dopočítáte se na rovných 1330 Kč. Rozdíl vzniká přepočítacím koeficientem, který je zaokrouhlen na 4 desetinná místa. Tento rozdíl je v rámci zákona, není třeba částku nijak upravovat.
Vypočtená daň se bude uvádět v haléřích nebo je ji možno zaokrouhlit matematicky na desetihaléře či padesátihaléře

Budeme-li pokračovat v našem příkladu, můžeme zaokrouhlit částku 1330,55 na 1330,60 nebo 1331 Kč. Všechny výsledky jsou podle zákona správné.

Kdy lze uplatnit nárok na odpočet DPH (§ 73 zákona o DPH)

Zákon o dani z přidané hodnoty určuje lhůty pro nárok na odpočet DPH. Nejdříve lze uplatnit nárok na odpočet daně za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo byla přijata platba. Nejpozději lze nárok uplatnit v řádném daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém mohl být nárok uplatněn.

Co to znamená v praxi?

Pokud budu plátcem DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím a uskutečním nějaký nákup v červnu, můžu uplatnit nárok na odpočet DPH nejdříve ve 2.čtvrtletí 2008, tzn. v daňovém přiznání, které budu podávat do 25. července. Nejpozději bych mohla nárok uplatnit v řádném daňovém přiznání za 4. čtvrtletí 2008.

Podnikatel.cz doporučuje Daň z přidané hodnoty

DPH 2008
Další novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. 1. 2008 reaguje na změny v insolvenčním zákoně. Publikace obsahuje také novelizovanou Směrnici Rady ES o společném systému daně z přidané hodnoty.Více o knížce.

Po uplynutí lhůty lze nárok na odpočet DPH uplatnit v dodatečném daňovém přiznání!

Nárok na odpočet nelze uplatnit po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn.

Příklad:

Podnikatel, plátce DPH nakoupil na fakturu v květnu 2008. Daňový doklad obdržel v červnu 2008. Podnikatel je měsíčním plátcem DPH.

Nejdříve může uplatnit nárok na odpočet daně v květnu 2008 (přiznání do 25. června 2008).

Nejpozději může do řádného daňového přiznání nárok započítat v prosinci 2008 (přiznání do 25. ledna 2009).

V dodatečném daňovém přiznání lze nárok započítat do prosince 2011.

Pozor, ve specifických případech plátce nemá nárok na uplatnění odpočtu daně!

V některých případech podnikatel nemá nárok na uplatnění odpočtu daně, i když se jedná prokazatelně o výdaje, které se vztahují k podnikání.

Zákaz se týká zejména:

 • nákupu osobních automobilu a technického zhodnocení u osobních automobilů,
 • přijatých zdanitelných plnění použitých pro reprezentaci,
 • přijatých zdanitelných plnění, která se týkají majetku, který není součástí obchodního majetku podnikatele.

DPH v praxi – jak na to?

Osobní automobily

Plátce DPH nemá nárok na odpočet daně při pořízení osobního automobilu, a to ani při pořizování formou finančního leasingu. Zákon o DPH vymezuje osobní automobil jako silniční motorové vozidlo, které má v technickém průkazu zapsanou kategorii osobní automobil nebo M1. Prodejci automobilů se však snaží vyjít vstříc a různými úpravami mění kategorii vozu. Vzpomeňme na instalace „mřížky“ do interiéru vozu.

Nárok na odpočet DPH u výdajů spojených s osobním automobilem

Nákup osobního automobilu – na odpočet DPH není nárok
Technické zhodnocení nad 40 tis. Kč – na odpočet DPH nenínárok
Opravy a údržba os. automobilu – na odpočet DPH jenárok
Pohonné hmoty – na odpočet DPH jenárok

DPH u finančního leasingu

Odpočet DPH lze uplatnit podle termínů uvedených ve splátkovém kalendáři. Výjimkou je osobní automobil, u něhož zákon o DPH neumožňuje uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu, viz výše. V praxi to znamená, že při platbách splátek leasingu lze až na výjimky (os. auto) uplatnit odpočet DPH (DPH na vstupu).

skoleni_27_5

Reprezentace

Výdaje na reprezentaci nejsou daňově uznatelné. Jsou nedaňovým nákladem podniku, nelze u nich také uplatnit nárok na odpočet DPH. Jedná se zejména o výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Výjimkou jsou dary – reklamní a propagační předměty.

Pořízení zboží z jiného členského státu EU

Pokud nakoupíte z členského státu EU, prodávající toto zboží nebude zdaňovat DPH, pokud sdělíte svému zahraničnímu dodavateli – prodávajícímu DIČ. Kupující (česká firma) si sám vypočte DPH a má povinnost tuto vypočtenou daň odvést finančnímu úřadu. Český podnikatel však může také uplatnit nárok na odpočet, pokud od prodávajícího z členského státu EU dostane daňový doklad, na němž bude uvedeno DIČ zahraničního dodavatele.

Anketa

Jsem podnikatel/ka:

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).