Hlavní navigace

Velká novela zákona o DPH pod lupou

5. 1. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Nejvýznamnější novelou daňových zákonů v roce 2009 je novela zákona o DPH. Novela přináší změny v určení obratu podniku, mění podmínky přefakturace a podmínky zdanění u prodeje a nákupu v zahraničí. Zákon přikazuje podnikateli vždy vydávat daňový doklad.

Velká novela zákona o DPH nabývá účinnosti 1.1.2009. Obsahuje více než 300 novelizujících bodů. Cílem bylo sladit český zákon o DPH s právní úpravou Evropské unie. Změny se promítají prakticky ve všech částech zákona. Novelizace se dokonce dotýká již v samotné terminologie, která se v zákoně o DPH užívala do konce roku 2008. Čtěte více: Jaká bude nadílka zákonodárců do nového roku?

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, poměrně zásadně zasáhl do zákona o DPH. Mezi hlavní změny, které nabyly účinnosti 1.1. 2008, řadíme především zvýšení snížené sazby DPH z 5 na 9 %. Zákon nově definoval stavby tzv. pro sociální bydlení, na které se snížená sazba vztahuje. V zákoně se objevila také možnost skupinové registrace k DPH a možnost zažádat o závazné posouzení. Čtěte více: Nový rozměr DPH – skupinová registrace 

Od 1.7.2008 je účinná novela zákona o DPH, která byla vynucena v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Poslední novela proběhla zákonem č. 302/2008 Sb., který nabývá účinnosti 1.1.2009. Čtěte více: Nechte si vrátit DPH, máte na to nárok

Obrat už není, co býval

Novela zákona již nepoužívá pojem veřejnoprávní subjekt. Novelou dochází ke konkretizaci subjektů tohoto typu, jedná se především o stát, kraje, obce, organizační složky, hlavní město Praha (více § 5 zákona o DPH). Z této změny ale podnikatel zamotanou hlavu mít nemusí. Změna nedá spát především starostům měst a obcí.

Nově je definován pojem provozovna, místo podnikání a místo pobytu. Místem podnikání je adresa fyzické osoby povinné k dani zapsaná jako místo podnikání v obchodním nebo živnostenském rejstříku. Místem pobytu je místo trvalého pobytu nebo místo, kde se osoba převážně zdržuje.

Provozovna je místo, které má stálé personální a materiální vybavení, jehož prostřednictvím uskutečňuje osoba povinná k dani své ekonomické činnosti. Novelou se ruší pojem kolaudace, nově se používá kolaudační souhlas, rovněž se pro účely zákona o DPH ruší pojem finanční pronájem.

Nově je v zákoně o DPH definován pojem obrat, podle něhož se jednoznačně určí osoba, která je osobou povinnou k dani, tzv. plátce DPH ze zákona.

Obrat se od roku 2009 posuzuje jednotně pro podnikatele, kteří vedou daňovou evidenci, i podnikatele – účetní jednotky, kteří vedou účetnictví. Do roku 2009 se obrat u účetních jednotek stanovil podle výše výnosů, u ostatních, tedy podnikatelů, kteří nejsou účetní jednotkou, to byl souhrn příjmů. Čtěte více: Podnikatele čekají v roce 2009 změny v daních a odvodech

Od ledna 2009 je obrat shodně pro všechny subjekty určen jako úplaty za vymezená uskutečněná plnění. Obrat je souhrnem úplat bez daně za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku. Za uskutečněná plnění považujeme příjmy z dodání zboží, poskytnutí služeb nebo převodu nemovitosti. Do obratu se nezahrnují úplaty za plnění s místem plnění mimo tuzemsko. Do obratu se nezahrnují také úplaty z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Limit pro povinnou registraci plátce k DPH je i v roce 2009 ve výši 1 milionu Kč za 12 bezprostředně po sobě jdoucích předcházejících kalendářních měsíců. Čtěte více: Obrat vyšší než 1 milion? Stáváte se plátcem DPH

Obrat se odvíjí od součtu úplat. Pojem úplata nahrazuje v zákoně termín platba. Pojem platba má užší význam než úplata. Za úplatu lze považovat i nepeněžité plnění.

Přefakturace je v zákoně o DPH zrušena

Opravdu zásadní změnou je zrušení pravidla, které určilo, že přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody není dodáním zboží. Samotné přeúčtování nebylo podle zákona o DPH považováno ani za poskytnutí služby. Tudíž taková přefakturace provozních režií nebyla do konce roku 2008 předmětem DPH. Čtěte více: Zálohové platby z pohledu daně z přidané hodnoty

Novela zákona o DPH nemá pro přefakturaci žádnou zvláštní úpravu. Z novely zákona o DPH vyplývá, že nově zdanitelné plnění vzniká již přijetím zálohy za tyto služby.

Pro řešení tzv. přefakturace lze použít § 36 odstavec 11. Ten stanoví postup pro případy, kdy plátce zaplatil částku za plnění pro jinou osobu. Do základu daně se pak nezahrnují částky, které plátce DPH obdržel od jiné osoby na úhradu částky jménem této jiné osoby. Plátce si však nesmí uplatnit nárok na odpočet DPH a přijatá částka nesmí převýšit uhrazené částky za jinou osobu.

Anketa

Rozumíte problematice DPH?

Daňové doklady po novelizaci

K úpravě Zákona o DPH dochází i v § 26, který upravuje povinnosti při vystavování daňových dokladů. Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet nebo přijetí úplaty (§ 26 odst.1). Na rozdíl od roku 2008 je tedy uložena povinnost vydat daňový doklad vždy, nikoli pouze na vyžádání. Čtěte více: Faktury a jiné doklady řeší přesně zákony

Ke změně dochází v náležitostech dokladu při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě EU. § 31 odst. 1 zákona o DPH určuje, co musí obsahovat doklad již při vystavení. Podle § 31 odst. 2 zákona o DPH je určeno, co je nutno na doklad doplnit do 15 dnů ode dne uskutečnění služby. Plátce DPH, který obdržel doklad, si sám do dokladu doplní sazbu DPH, výši daně v Kč, datum, kdy údaje doplnil.

Takto se z přijatého dokladu za poskytnuté služby stane daňový doklad. Obdobně se postupuje i podle § 32 u dokladů při poskytnutí služby zahraniční osobou.

Nově je definován základ daně

Základ DPH je upraven v zákoně o dani z přidané hodnoty, § 36. Základem daně je částka přijaté úplaty snížená o daň.

Základ daně také zahrnuje:

  • jiné daně,
  • cla, dávky, poplatky,
  • dotace k ceně,
  • vedlejší výdaje vzniklé a zúčtované při uskutečnění zdanitelného plnění.

Osvobození od DPH

Další novelizující bod je § 66 zákona o DPH – osvobození od daně při vývozu zboží.

Cloud 22 temata

Vývozem zboží je výstup zboží z území Evropského společenství na území třetí země. Za vývoz se také považuje dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku. Vývoz zboží do třetí země je od DPH osvobozen (§ 66 odst.2). Čtěte více: Jak se řeší DPH při prodeji do zahraničí

Osvobozeno od DPH je také poskytování a převzetí peněžních záruk, převzetí peněžních závazků (§ 54), nově je upraveno osvobození od daně u převodu staveb, bytů a nebytových prostor (§ 56). Ke změnám dochází také v osvobození od DPH u rekvalifikace (§ 57) a sociálních služeb (§ 59).

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).