Hlavní navigace

DPH u leasingu se řídí novými pravidly

5. 1. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Při pořízení zboží nebo převodu nemovitosti na leasing se nově rozlišuje mezi následnou povinností nebo možností odkupu předmětu nájmu. Tato změna ovlivňuje povinnost přiznat daň na výstupu i nárok na odpočet DPH.

Počínaje lednem 2009 vstoupila v platnost novela č. 302/2008 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty. Přestože je považována za novelu spíše technickou, je poměrně rozsáhlá a v některých oblastech dochází k výrazným změnám. Změny v přijaté novele sjednocují ustanovení zákona o DPH s evropskou směrnicí (2006/112/ES) a judikaturou Evropského soudního dvora.

Pořízení zboží nebo převod nemovitosti na leasing přináší nová pravidla

Podle předchozí právní úpravy platné v roce 2008 se finanční pronájem (leasing) považoval za dodání zboží. Zákonem byl v § 4 odst. 2 písm. g) definován jako přenechání zboží nebo nemovitosti za úplatu do užívání na základě smlouvy o finančním pronájmu, jestliže bylo smluvně sjednáno, že je uživatel oprávněn nebo povinen nabýt sjednané zboží nebo nemovitost, nejpozději úhradou poslední splátky. Tento finanční pronájem se posuzoval obdobně jako dodání zboží nebo převod nemovitosti. Čtěte více: Leasing, akontace a DPH ze splátek v daňové evidenci

V novele zákona toto ustanovení nenajdeme, pro účely DPH je pojem „finanční pronájem“ zrušen. Nově je však v § 13 odst. 3 doplněno písmeno d), které stanoví, že dodáním zboží nebo nemovitosti je převod práva užívání spojený s povinností nájemce předmět nájemní smlouvy nabýt. Jestliže je nájem spojený s pouhou možností předmět nájmu nabýt, nejde o zboží, ale o poskytnutí služby.

Tato změna má podstatný dopad na okamžik vzniku povinnosti přiznat daň na výstupu. V roce 2008 pronajímatel uplatňoval daň na výstupu postupně podle jednotlivých dílčích plnění (leasingových splátek) uvedených v leasingové smlouvě nebo ve splátkovém kalendáři. Tento zároveň sloužil i jako daňový doklad. Čtěte více: Mřížce odzvoní. Odpočet DPH má platit pro všechna nová auta

Od ledna 2009 se v okamžiku předání zboží či nemovitosti odvádí DPH z celé částky, jestliže jde o dodání zboží, tj. ze smlouvy pro leasingového nájemce vyplývá povinnost předmět leasingu nabýt. Dnem zdanitelného plnění je den přenechání zboží nebo den přijetí úplaty v případě, že by byla úplata přijata dříve. Nájemce vystaví do patnácti dnů daňový doklad na DPH z celkové ceny finančního pronájmu. Splátkový kalendář není v tomto případě daňovým dokladem. Čtěte více: Přiznání k DPH v roce 2009 vyplníte hra­vě

Pokud by bylo ve smlouvě sjednáno pouze právo nabytí předmětu leasingu, jedná se o poskytnutí služby, bez povinnosti přiznání celé DPH na výstupu. Jednotlivé splátky se považují za zdanitelná plnění v souladu se splátkovým kalendářem.

Content 22 tip novy

Anketa

Jak využíváte možnosti pořídit majetek prostřednictvím finančního leasingu?

Zjednodušené shrnutí správného postupu v roce 2009

 1. Sjednaná povinnost nájemce předmět nájemní smlouvy nabýt = dodání zboží s povinností pronajímatele k datu předání předmětu vystavit daňový doklad a odvést DPH z celé částky.
 2. Sjednaná možnost nájemce předmět nájemní smlouvy nabýt = poskytnutí služby, daňovým dokladem může být splátkový kalendář a DPH se přiznává postupně, dle jednotlivých splátek.

V novele zákona je obsaženo přechodné ustanovení, na základě kterého se u smluv o finančním pronájmu uzavřených do 31.12.2008 pos­tupuje podle legislativy platné v roce 2008, pokud je předmět pronájmu předán do konce roku 2008. Může však nastat situace, že je smlouva o finančním pronájmu uzavřena v roce 2008, ovšem k předání předmětu pronájmu dojde až v roce 2009. V tomto případě se bude postupovat podle legislativy platné v roce 2009. Čtěte více: Nový rozměr DPH – skupinová registrace 

Příklady:

 1. Smlouva o finančním pronájmu nákladního automobilu byla s českým plátcem DPH uzavřena v roce 2007 s povinností odkupu automobilu v roce 2011. Smlouva obsahuje splátkový kalendář, dle kterého se jednotlivé dílčí splátky považují za uskutečněná zdanitelná plnění.

  Jelikož došlo k uzavření smlouvy i předání předmětu pronájmu do 31.12.2008, postupuje nájemce i v roce 2009 dle splátkového kalendáře, uplatňuje nárok na odpočet DPH z jednotlivých splátek.

 2. Leasingová smlouva o finančním pronájmu na nemovitost byla uzavřena s českým plátcem daně v průběhu roku 2008. Nájemce je v souladu s nájemní smlouvou povinen po ukončení nájmu nemovitost odkoupit. Nemovitost byla nájemci předána dnem 10. ledna 2009.

  Přestože smlouva byla uzavřena již v roce 2008, k předání nemovitosti došlo až v lednu 2009. Pronajímatel je povinen vystavit k okamžiku předání stavby (tj. k 10. lednu 2009), daňový doklad a DPH odvést z celé částky nájemného dle leasingové smlouvy.

 3. Smlouva o finančním pronájmu nákladního vozidla s českým plátcem DPH byla uzavřena v roce 2008. Nájemce je dle smlouvy povinen po ukončení pronájmu odkoupit. Vozilo bylo předáno v lednu 2009. Od tohoto data začal nájemce platit nájemní smlouvy. Koncem roku 2009 dojde k ukončení pronájmu a nájemce vrátí vozidlo pronajímateli s pokutou za předčasné ukončení smlouvy.

  V tomto případě vznikla pronajímateli povinnost přiznat jednorázově DPH na výstupu k datu předání vozidla, tj. v lednu 2009. Na základě vystaveného daňového dokladu si nájemce uplatní nárok na odpočet DPH. Jestliže však dojde k předčasnému ukončení nájmu je pronajímatel povinen vystavit daňový dobropis, kterým si nájemce sníží dříve uplatněný nárok na odpočet.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).