Hlavní navigace

Leasing, akontace a DPH ze splátek v daňové evidenci

16. 5. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Novela zákona o daních z příjmů přinesla změny v oblasti leasingu. Novinkou je prodloužení minimální doby leasingu na dobu shodnou s délkou odepisování. Podnikatel.cz radí, co s leasingem v daňové evidenci a jak provést daňovou a nákladovou optimalizaci.

Co rozumět pod pojmem leasing?

Leasing, česky pronájem, je smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Leasing může mít 2 formy:

 • operativní leasing, kterému říkáme jen pronájem,
 • finanční leasing, kterému říkáme leasing a ne finanční pronájem.

Operativní leasing

Operativní leasing je běžný nájemní vztah. Hlavní charakteristikou je, že po ukončení nájemní smlouvy nájemce vrací pronajímateli majetek zpět. Po ukončení nájemní smlouvy nepřechází vlastnický vztah z pronajímatele na nájemce.

Pronajímatel je ten, kdo majetek pronajal. Nájemce ten, kdo majetek na základě smlouvy využívá. Nájemné je daňově uznatelným výdajem nájemce v plné výši za předpokladu, že nájemce splňuje podmínky zákona o daních z příjmů. Zákon o daních z příjmů předepisuje, že majetek musí být využíván k dosažení, zajištění a udržení příjmů – jednoduše, majetek musí být používán k podnikání.

Výjimečně může být nájemné daňově neuznatelným výdajem, pokud na konci roku dojde k prodeji pronajatého majetku, přičemž kupní cena majetku je vyšší než zůstatková cena vypočtená v souladu se zákonem o daních z příjmů. Zohledňuje se zůstatková cena, která by byla při rovnoměrném způsobu odepisování.

Vyhazov - TIP
Odpisy hmotného majetku na serveru Podnikatel.cz

Finanční leasing

Finanční leasing je právní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, v němž po skončení leasingu přechází pronajatý majetek do vlastnictví nájemce. Je to forma financování pořízení dlouhodobého majetku, jednoduše podnikatel majetek nakupuje na splátky.

Zákon o daních z příjmů § 24 stanoví, že splátky u finančního leasingu jsou daňově uznatelné, v případě nerovnoměrných splátek je daňově uznatelná poměrná část v daném období. Plátce DPH může uplatňovat nárok na odpočet DPH u jednotlivých splátek nájemného.

Daňově uznatelné splátky nájemného u finančního leasingu

Aby mohl podnikatel zahrnout splátky nájemného mezi daňově uznatelné výdaje, musí splnit tyto základní podmínky:

 1. po skončení doby nájmu musí následovat převod vlastnických práv k předmětu nájmu, kupní cena, kterou nájemce na konci leasingu zaplatí, nesmí být vyšší než zůstatková cena, kterou by věc měla při rovnoměrném odepisování,
 2. po ukončení finančního leasingu musí být odkoupený majetek zahrnut do obchodního majetku nájemce,
 3. doba nájmu pronajímané věci bude trvat minimálně po dobu odpisování uvedenou v odpisových skupinách zákona o daních z příjmů.

Právě u třetí podmínky došlo v roce 2008 k největší změně. U finančního leasingu došlo k prodloužení minimální doby leasingu automobilů, strojů a zařízení na dobu shodnou s délkou odepisování. Konkrétně u osobních, užitkových a nákladních automobilů je minimální doba trvání leasingové smlouvy prodloužena ze 3 na 5 let. U leasingu strojů a zařízení došlo k prodloužení ze 3 na 5 let (II. odpisová skupina) resp. ze 3 na 10 let (III. odpisová skupina).

Předmětem leasingu může být i nemovitost. Reforma významně ovlivnila financování nemovitostí leasingem. Došlo k prodloužení minimální délky leasingové smlouvy téměř čtyřnásobně z 8 až na 30 let. Novou podmínku, která doposud neexistovala, je maximální výše daňově uznatelných ročních splátek ve výši 1 mil. Kč.

Reforma

Víte všechno o daňové reformě?

Business server Podnikatel.cz přináší komplexní speciál, v němž se dozvíte podrobnosti o změnách vyplývajících z reformy veřejných financí. Čtěte speciál reforma.podni­katel.cz a stahujte daňové formuláře zdarma.

Limit při nákupu osobních automobilů zrušen!

Pozitiva daňové reformy v leasingu se hledají obtížně. K 1.1.2008 však došlo ke zrušení hranice výše daňově uznatelných výdajů při pořízení osobních automobilů. Hranice 1,5 mil. Kč je zrušena, nově není limitována daňová uznatelnost nájemného luxusních automobilů.

Akontace – problém?

Akontace představuje platbu, ke které dochází většinou hned při uzavírání leasingové smlouvy, před začátkem platby pravidelných splátek. Akontace může být i nulová, jak se podnikatel dozvídá z nejedné reklamy.

Ne všechny platby jsou ale akontací v pravém významu. První platba po uzavření leasingové smlouvy může totiž být:

 • akontace – první zvýšená leasingová splátka (tak je to nejčastěji),
 • záloha na kupní cenu,
 • záloha na splátky nájemného.

Skutečnou akontaci – první zvýšenou splátku – je potřeba časově rozlišit. Daňově uznatelným výdajem je poměrná část celkového nájemného v daném zdaňovacím období.

Pokud se jedná o zálohu na kupní cenu – tato platba není daňově uznatelná! Daňový základ ovlivní až po skončení leasingu. Záloha na kupní cenu vstupuje do pořizovací ceny nabývaného majetku a daňový základ ovlivní až v okamžiku odepisování.

Záloha na splátky nájemného se rozpouští v pravidelných splátkách po celé trvání pronájmu. Postup je podobný jako u rozpočtu akontace.

Rozpočet akontace

První varianta

Podnikatel zjistí celkovou výši nájemného, kterou rozdělí mezi počet měsíců trvání leasingu.

Postup:

1. Celkové nájemné – budoucí cena

 • Plátce DPH: budoucí nájemné = první zvýšená splátka bez DPH + (počet měsíců * měsíční nájemné bez DPH).
 • Neplátce DPH: budoucí nájemné = první zvýšená splátka včetně DPH + (počet měsíců * měsíční nájemné vč. DPH).
 • Plátce DPH kupuje osobní auto, u kterého není nárok na odpočet DPH: budoucí nájemné = první zvýšená splátka včetně DPH + /počet měsíců * (měsíční nájemné v hodnotě ceny vozu vč. DPH + platba leasingové společnosti za služby bez DPH)/.

2. Rozpočet budoucí ceny na 1 měsíc trvání leasingu

Celkové nájemné / počet měsíců trvání leasingu celkem např. 60 měs.

3. Daňově uznatelné výdaje za zdaňovací období = poměrná část budoucí ceny na 1 měsíc * počet měsíců, kdy trvala leasingová smlouva v daném roce.

Druhá varianta

Podnikatel měsíční splátky eviduje jako výdaje daňově účinné a do nákladů rozpouští akontaci v poměrné části připadající na zdaňovací období.

Příklad

Pan Pěkný uzavřel v červnu 2008 leasingovou smlouvu. Pronajal si výrobní stroj, doba leasingu 60 měsíců. Jedná se o finanční leasing. Výrobní stroj převzal v červnu 2008, kdy také zaplatil akontaci (první zvýšenou splátku). Pan Pěkný je plátcem DPH a uplatňuje nárok na odpočet.

 • Zvýšená splátka 280 000 Kč + 19 % DPH.
 • Pravidelné splátky jsou 12 000 Kč + 19 % DPH.

Řešení:

 • Celkové nájemné = 280 000 Kč + (60 měs. * 12 000 Kč)
 • Celkové nájemné = 1 000 000 Kč

Poměrná část nájemného příslušející na zdaňovací období:

Celkové nájemné / počet měsíců trvání leasingu tj. 1 000 000 Kč/ 60 měs. tj. 16 666,67 Kč

Daňově uznatelné výdaje v roce 2008:

V roce 2008 převzal stroj v červnu, bude tedy započítávat 6. – 12. měsíc roku 2008 tj. 7 měs.

Daňově uznatelné výdaje v roce 2008 = 7 měs. * 16 666,67 Kč = 116 666,69 Kč

Pozn.: Zaokrouhluje se obvykle na 2 desetinná místa.

Poměrná část nájemného v daňovém přiznání

OSVČ, která vede daňovou evidenci, musí zaznamenat poměrnou část nájemného za zdaňovací období do daňového přiznání jako úpravy výsledku hospodaření. Je to úprava snižující výsledek hospodaření, v současném formuláři tabulka E přílohy 1. Hodnota je také zaznamenávaná v příloze č. 1, řádek 106.

Evidence najatého majetku

Majetek pořízený formou finančního leasingu se eviduje zvlášť na samostatné inventární kartě, případě rovnou na kartě leasingu.

Evidence musí zachycovat tyto informace:

 • o jaký majetek se jedná,
 • kdo je pronajímatel,
 • číslo nájemní smlouvy,
 • datum převzetí najatého majetku,
 • doba nájmu – v měsících,
 • celková výše nájemného,
 • poměrná část nájemného daňově účinná na jeden měsíc.

Využijte full service leasing!

Pro daňovou a nákladovou optimalizaci lze doporučit full service leasing. Měsíční splátky jsou plně nákladovou položkou. Full service leasing je forma operativního leasingu především osobních a užitkových vozů. Hrazený měsíční poplatek pokrývá užívání vozu i veškeré náklady na provoz. Zákazník může využít i řady doplňkových služeb jako je pojištění, údržba a servis, náhradní vozidlo, asistenční služby apod.

účto únor klímová

Leasing ano nebo ne?

Jednoznačnou výhodou leasingu je možnost profinancování daného produktu, na který by kupující za běžných prodejních podmínek nedosáhl, tvrdí René Knap ze společnosti Ford Charouz. Podnikatel také může použít volné finanční prostředky efektivněji než na nákup dlouhodobého majetku – auta. Leasingové společnosti často vytváří zajímavé spotřebitelské balíčky, které spojují leasing a další služby zákazníkům, dodává Knap. Hlavní nevýhodou pro podnikatele, který pořizuje majetek na leasing, je podle něj pocit, že s vozidlem nemůže samostatně nakládat. Prodejce vozidel pro server Podnikatel.cz dále uvádí, že ačkoli je mírně klesající trend ve využívání služeb leasingových produktů, současný poměr mezi nákupem za hotové a leasingem je 3 : 7.

Server Podnikatel.cz se ptal také českých podnikatelů, zda leasing využívají a jaké výhody a nevýhody u tohoto způsobu pořízení majetku vidí. České pojetí leasingu není leasingem v pravém slova smyslu (srv. angl. to lease), ale skrytým úvěrem, myslí si například Karel Juliš, podnikatel z Prahy 9. Tomu typicky odpovídají např. i jednostranně nevýhodné podmínky leasingu vozidel, kdy v případě odcizení vozidla je nájemce povinen absurdně doplatit leasingové splátky za odcizené vozidlo bez jakékoli náhrady apod. Leasing v českém pojetí je založen na nedostatečné kupní síle obyvatelstva, domnívá se dále Juliš.

Jak využíváte možnosti pořídit majetek prostřednictvím finančního leasingu?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).