Hlavní navigace

Kompenzační bonus mění podmínky a zvýší se na 1000 Kč. Máme velký manuál

26. 2. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Senát včera schválil návrh nového kompenzačního bonusu, který se zvýší na 1000 Kč. Zároveň se bude vyplácet těm, kterým klesly tržby alespoň o 50 %.

Nově tak budou moct žádat i podnikatelé, kteří nebyli přímo omezeni restrikcemi. Server Podnikatel.cz připravil velký přehled toho nejdůležitějšího, co se s novým kompenzačním bonusem pojí.

Kompenzační bonus prošel Senátem

Senát včera schválil návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021, který se i nadále bude týkat OSVČ, společníků malých eseróček a lidí pracujících na dohody o provedení práce a pracovní činnosti. Část podmínek sice zůstala stejná jako u podzimní verze kompenzačního bonusu, řada věcí se však výrazně změnila.

Speciální podmínky pro OSVČ

U OSVČ platí, že musí jít o OSVČ dle zákona upravujícího důchodové pojištění (může být i OSVČ vedlejší), která byla aktivní k 5. říjnu 2020 či která má přerušenou činnost po 12. březnu 2020.

Speciální pro společníky s. r. o.

Nárok na bonus mají jen společníci (fyzické osoby) společností s ručením omezeným založenými za účelem dosažení zisku, které mají maximálně 2 společníky, případně které mají společníky jen z jedné rodiny. Členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Podíly společníků nesmí být představovány kmenovými listy. Platí též, že tyto podmínky musí společníci splňovat k 5. říjnu 2020.

Firma dále nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH a nesmí být v úpadku nebo v likvidaci. Stejně tak musí mít firma obrat aspoň 180 tisíc korun za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období. Pokud jde o začínající firmu, musí výše předpokládaných příjmů činit alespoň 120 tisíc korun za zdaňovací období.

Speciální podmínky pro dohodáře

Dohodáři mají na bonus nárok tehdy, pokud mezi červnem a zářím vykonávali práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) a v důsledku toho byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Společné podmínky

Pro OSVČ, společníky i dohodáře platí, že nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Na kompenzační bonus mají nárok nově OSVČ, společníci malých společností s ručením omezeným a dohodáři, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu

 • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,
 • karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa“) subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
 • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Pozor na převažující část příjmů z dotčené činnosti

U OSVČ navíc musí být splněna podmínka, že z této dotčené činnosti pochází převažující část příjmů (přitom se zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů) ve srovnávacím období. Ta samá podmínka platí i pro společníky s. r. o. a i samotná eseróčka. Zároveň ale mají podnikatelé možnost místo srovnávacího období použít rozhodné období. Stejně tak lze místo převažující části příjmů zohlednit převažující část přidané hodnoty pocházející z dané činnosti.

Srovnávací období je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období, a pokud lze takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si podnikatel zvolí. 

U dohodářů platí, že na kompenzační bonus budou mít nárok, pokud práci nemohli vykonávat z důvodů na straně zaměstnavatele, které nastaly v důsledku toho, že činnost zaměstnavatele byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Také dohodář musí mít převažující část příjmů z této práce, přičemž zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů. Oproti podnikatelům se však bere rozhodné období (od června do konce září 2020) nebo 4 po sobě jdoucí kalendářní měsíce bezprostředně předcházející bonusovému období. Je na dohodáři, jaké období zvolí. I dohodáři pak mohou místo převažující části příjmů zohlednit převažující část přidané hodnoty pocházející z dané činnosti.

Jak vám připadá návrh nového kompenzačního bonusu?

Jak se počítá 50% pokles tržeb

Nárok na bonus ovšem budou mít jen ti podnikatelé, u kterých výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období.

Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období. Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Pokud lze takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si podnikatel zvolí.

Do srovnání se u pravidla o 50% poklesu nepočítají všechny příjmy z dané činnosti, ale pouze příjmy, které odpovídají tržbám z prodeje výrobků, zboží nebo služeb. Jestli například podnikatel provozuje restaurace, jeho tržbami jsou příjmy z prodeje jídla a nápojů zákazníkům a posuzuje se pokles jen těchto příjmů. Pokud ve srovnávacím nebo srovnávaném období prodal součást vybavení restaurace, vznikne mu sice příjem z tohoto prodeje, ale k němu nebude pro účely posouzení poklesu příjmů z jeho činnosti přihlíženo, protože nejde o tržbu z prodeje výrobků ani zboží (vybavení restaurace pro něj nepředstavuje výrobek ani zboží, ale např. dlouhodobý majetek).

Ohledně časového zařazení, pokud podnikatel například vydá fakturu v lednu a peníze mu dorazí až v únoru, se příjmy určují stejně jako ty pro účely daní z příjmů. Pokud vede účetnictví, odpovídají jeho příjmy výnosům podle účetnictví, kdy záleží na okamžiku zaúčtování, kterým je například uvedené vydání faktury. Pokud podnikatel účetnictví nevede, použije se hotovostní princip, kdy je rozhodným datem samotná úhrada.

Pokud OSVČ či společník s. r. o. zahájili činnost později než v první den srovnávacího období, srovnávacím obdobím pro ně bude kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 8 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byli tímto podnikatelem.

Příklad

Kdo bude chtít žádat o bonus za únor 2021 (tedy bonusové období únor 2021), musí srovnat příjem ve srovnávaném období (tedy leden 2021) a průměr příjmů ve srovnávacím období – zde si tedy podnikatel bude moct vybrat, zda půjde o listopad a prosinec 2018 a leden 2019, nebo listopad a prosinec 2019 a leden 2020.

Například v lednu 2021 měla OSVČ tržby 50 tisíc Kč. V listopadu a prosinci 2019 měla shodně 200 tisíc Kč a v lednu 2020 jen 20 tisíc Kč. V listopadu a prosinci 2018 a lednu 2019 měla vždy 70 tisíc Kč. OSVČ zvolí za srovnávací období listopad 2019 až leden 2020 a bude mít tak nárok na bonus, jelikož průměr za dané tři měsíce je 140 tisíc Kč (50 tisíc je méně než 50 % z 140 tisíc). Kdyby OSVČ zvolila období listopad 2018 – leden 201, nárok by neměla.

Kompenzační bonus se zvýší na 1000 Kč

Kromě zmíněné změny konstruktu výplaty bonusu se změní i jeho výše z 500 Kč na 1000 Kč. Netýká se to ale všech. V návrhu se totiž nachází omezující podmínka, že výše kompenzačního bonusu za bonusové období nesmí překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období. To se týká především OSVČ vedlejších.

Pokud si například student dříve přivydělával jako OSVČ a měl v prosinci 2018 až lednu 2019 průměrné příjmy z podnikání ve výši 20 tisíc měsíčně a v lednu měl 0 Kč (a to stejné i o rok později), nedostane za únor kompenzační bonus ve výši 28 tisíc Kč, ale jen ve výši 20 tisíc Kč. Některé OSVČ vedlejší tak kvůli této podmínce mohou dostat méně než 500 Kč denně.

Taxativně 500 Kč denně se i nadále má platit dohodářům a nově rovněž i OSVČ a společníkům, kteří jsou v karanténě. Proplácení karantény se ovšem bude týkat jen těch podnikatelů, kteří si platí nemocenské pojištění.

Formulář žádosti ke stažení

Jestliže máte na kompenzační bonus nárok, musíte podat žádost. Můžete buď využít webovou aplikaci finanční správy, která umožňuje automatický výpočet nároku, nebo si stáhnout a vytisknout formulář v PDF, který nabízí ke stažení i server Podnikatel.cz. Kdo se rozhodne formulář vyplnit v papírově podobě, měl by mít na paměti, že musí podat zvlášť žádost za únor a zvlášť za březen. Způsob vyplnění i formát žádosti je nicméně stejný.

Jak lze žádost podat

Žádost o kompenzační bonus lze podat stejným způsobem jako u předchozích verzí bonusu:

školení červen - novinky

 • prostřednictvím webové aplikace,
 • e-mailem (nutno ručně žádost podepsat a vyfotit či naskenovat),
 • datovou schránkou,
 • prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
 • prostřednictvím poštovních služeb,
 • osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných na územních pracovištích.

Stahujte Žádost o kompenzační bonus pro rok 2021 (1. i 2. období)

Bonus se bude zatím vyplácet 2 měsíce

Návrh nyní čeká na podpis prezidenta. Jakmile vyjde ve Sbírce zákonů, bude se vyplácet zpětně už od 1. února, čímž se bude částečně překrývat se předchozím kompenzačním bonusem. Částečné překrytí prvního období nového bonusu v únoru 2021 s posledním obdobím stávajícího bonusu (období od 1. do 15. února 2021) bude vyřešeno formou započtení. To znamená, že nově nárokovaný bonus za únor v maximální možné výši 28 000 Kč bude případně snížen o již vyplacenou částku původního únorového bonusu. Podnikatel nicméně bude muset podat novou žádost.

Prozatím by se měl kompenzační bonus vyplácet do konce března. Návrh zákona nicméně počítá s tím, že vláda může svým nařízením dobu vyplácení bonusu prodloužit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).