Hlavní navigace

Kompenzační bonus se dál mění za pochodu. Co už platí a co se ještě chystá?

25. 1. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
U kompenzačního bonusu už došlo k několika změnám a další novinky se navíc chystají. Změnil se rovněž metodický výklad pro některé podnikatele.

OSVČ a společníci malých eseróček také musí hlídat lhůty a pořád podávat další a další žádosti, jelikož se přidávají další bonusová období. Zorientujte se v novinkách s naším velkým přehledem.

Bonus je pro méně podnikatelů než na jaře

Zatímco na jaře byl kompenzační bonus určen všem OSVČ hlavním a společníkům eseróček, kterých se opatření či koronavirová krize aspoň částečně dotkla, v aktuální verzi kompenzačního bonusu ministerstvo množství podpořených podnikatelů značně omezilo. Na bonus dosáhnou jen OSVČ, společníci malých společností s ručením omezeným a dohodáři, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla bezprostředně zakázána či omezena protiepidemickými opatřeními v rámci aktuálně trvajícího nouzového stavu.

Nárok ještě mají i podnikatelé, kteří dodávají zboží, služby či jiné výstupy těm podnikatelům, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena opatřeními vlády, popřípadě osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pro uvedené podnikatele pracují. Aby na bonus dosáhli i dodavatelé (ať už jsou OSVČ nebo společníky), musí splnit podmínku, že jejich činnost je kvůli omezení či zákazu činnosti jejich odběratelů vyloučena aspoň z 80 %.

Jaké podmínky musí navíc splnit OSVČ?

Kromě výše zmíněné podmínky uzavření či omezení protiepidemickými opatřeními musí jít o OSVČ dle zákona upravujícího důchodové pojištění (může být i OSVČ vedlejší), která byla aktivní k 5. říjnu 2020 či která má přerušenou činnost po 12. březnu 2020. Ať už jde přímo o „zavřenou“ OSVČ či jejího dodavatele z řad OSVČ, musí splňovat ještě podmínku, že převažující část příjmů od 1. června do 30. září bezprostředně pocházela z jedné nebo více omezených či zakázaných činností. V potaz se berou příjmy podle § 6 (ze závislé činnosti), 7 (z podnikání) a 9 zákona o daních z příjmů (z nájmu).

Oproti jarním měsícům tak již není zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi.

OSVČ naopak nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Jaké podmínky musí navíc splnit společníci?

Nárok na bonus mají jen společníci (fyzické osoby) společností s ručením omezeným založenými za účelem dosažení zisku, které mají maximálně 2 společníky, případně které mají společníky jen z jedné rodiny. Členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Podíly společníků nesmí být představovány kmenovými listy. Platí též, že tyto podmínky musí společníci splňovat k 5. říjnu 2020.

Firma dále nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH. Podobně jako na jaře musí mít firma obrat aspoň 180 tisíc korun za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období.

školení-leden22-molín

Společníci eseróček, respektive firmy samotné, musí stejně jako OSVČ splnit podmínku „převažujících příjmů“. Je tedy nutné, aby firma měla převažující část příjmů mezi červnem a zářím z dnes zakázané či omezené činnosti, a to samé platí i pro společníka (zase se berou v potaz příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů).

Jaké podmínky musí navíc splnit dohodáři?

Dohodáři mají na bonus nárok tehdy, pokud mezi červnem a zářím vykonávali práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) a v důsledku toho byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Aby dohodář mohl bonus získat, i on musel mít z dohody převažující část příjmů mezi červnem a zářím, přičemž v potaz se berou příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.

Podpory už lze kombinovat

Původně dále platila podmínka, že kompenzační bonus nešlo kombinovat s dalšími podporami. Konkrétně byl paragraf koncipován tak, že subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV2. OSVČ tak nebyl umožněn souběh kompenzačního bonusu s ošetřovným, programy Antivirus či s různými dotačními programy Covid, pokud se vztahují ke stejným kalendářním dnům.

Ministerstvo nakonec ale ustoupilo, podpořilo senátní úpravu zákona a souběh kompenzačního bonusu s Antiviry, programem ošetřovné pro OSVČ či programem Covid Nájemné umožnilo.

O bonus už můžou žádat i podnikatelé v úpadku

Zároveň z hlediska nároku aktuálně ještě platí jak pro OSVČ, tak pro firmy, že nesmí být v úpadku. Tato podmínka však brzy ze zákona také zmizí. Novelu zákona o kompenzačním bonusu, která umožní i podnikatelům v úpadku čerpat podporu, již schválila vláda. Bonus navíc půjde žádat zpětně. Novela bude obsahovat přechodné ustanovení, které zajistí, že od data platnosti zákona bude mít podnikatel 2 měsíce na to, aby si o kompenzační bonus zažádal.

Podnikatel může pro podání využít online formulář na stránkách finanční správy, ve kterém lze podat žádost za všechna uplynulá bonusová období najednou. Pokud podnikatel v minulosti žádost o bonus stáhl, je nutné podat novou žádost. Podnikatelé v úpadku pak mohou o bonus požádat už nyní, tedy ještě před účinností novely, ale finanční úřad vyřídí žádost teprve poté, co novela vyjde ve Sbírce zákonů ČR.

O bonus mohou žádat i taxikáři

Kromě legislativních změn došlo také k úpravě metodického výkladu. Nově například mohou o kompenzační bonus žádat provozovatelé taxislužby, pokud splňují další výše zmíněné podmínky.

Žádat mohou za období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021 následovně:

  1. Osoby, které požádaly o kompenzační bonus dříve a jejich žádost nebyla dosud vyřízena nebo řízení bylo zastaveno, proti čemuž se odvolaly (dosud běží odvolací řízení), nemusí nic dělat. Vše bude vyřízeno finančním úřadem, na který byla žádost podána.
  2. Osoby, které žádost dosud nepodaly nebo požádaly již dříve, ale žádost vzaly zpět, popřípadě dříve požádaly a řízení bylo pravomocně zastaveno (neodvolaly se nebo odvolací řízení již bylo ukončeno), mají možnost podat novou žádost za příslušné dny bonusového období.

K podané žádosti o kompenzační bonus za první a druhé bonusové období však musí podnikatelé připojit žádost o navrácení lhůty v předešlý stav, kterou je vhodné podat spolu s žádostmi o kompenzační bonus za všechna bonusová období (resp. za příslušné dny jednotlivých bonusových období v rozmezí od 22. října 2020 do 18. ledna 2021), protože za první dvě období už lhůty vypršely. Podle Generálního finančního ředitelství (GFŘ) stačí uvést formulaci: Žádám o navrácení lhůty pro podání žádosti o kompenzační bonus za první bonusové období, která uplynula dne 5. ledna 2021, a za druhé bonusové období, která uplynula dne 22. ledna 2021, v předešlý stav, a to z důvodu změny výkladu obsahu opatření orgánu státní správy.

Aby bylo možné čerpat kompenzační bonus za celé období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021 (při splnění všech s tím souvisejících podmínek), je nutné žádost o navrácení lhůty v předešlý stav podat nejpozději do 2. února 2021.

Na bonus dosáhnou i sezónní podnikatelé

Další novinkou je, že nárok na bonus mají i podnikatelé se sezónním byznysem, kteří nemohou splnit test majoritních příjmů podle § 6 odst. 3 a 4 zákona o kompenzačním bonusu, a to za předpokladu, že splňují následující podmínky:

  • tato osoba nedosahuje převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti nejen v rozhodném období od 1. června do 30. září 2020, ale také v období od 1. června do 30. září 2019 (je tedy potvrzeno, že k poklesu příjmů z této činnosti dochází v letním období pravidelně), a zároveň platí, že
  • tato osoba dosáhla převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v náhradním období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci předchozí sezóny; za počátek tohoto náhradního období se stanoví den, který svým označením odpovídá dni spadajícímu do některého z bonusových období (nastal však o rok dříve)

(Do testu převažujících příjmů stejně jako ve standardních případech činností, které nejsou vykonávány sezónně, nýbrž celoročně, vstupují pouze příjmy podle § 6, § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů, tj. příjmy ze zaměstnání, z podnikání a nájmu.)

Příklad

Pokud tedy například provozovatel vleku či lyžařský instruktor vykonává nyní zakázanou či omezenou činnost obvykle v rozmezí listopadu až února, avšak příjmy z této činnosti nebyly v období od 1. června do 30. září 2020 majoritní, může pro účely porovnání výše příjmů z této činnosti s výší ostatních příjmů využít náhradního rozhodného období od 1. listopadu 2019 do 28. února 2020. Zároveň musí platit, že v období od 1. června do 30. září roku 2019 jeho příjmy z dané činnosti netvořily převahu, tj. podobně jako v letním období roku 2020 nebyly majoritní (což je vzhledem k povaze činnosti více než pravděpodobné).

Zatím je 5 bonusových období

Bonus zatím stále činí 500 Kč za den. S tím, jak se prodlužuje nouzový stav a jak stále platí omezující opatření, se prodlužuje i období, za které mohou podnikatelé bonus pobírat. Aktuálně zatím jde o 5 období a brzy přibude další.

Finanční správa přijímá (přijímala) žádosti o kompenzační bonus do:

  • 5. 1. 2021 za první bonusové období (5. 10. – 4. 11. 2020),
  • 22. 1. 2021 za druhé bonusové období (5. 11. – 21. 11. 2020),
  • 15. 2. 2021 za třetí bonusové období (22. 11. – 13. 12. 2020),
  • 25. 2. 2021 za čtvrté bonusové období (14. 12. – 24. 12. 2020),
  • 24. 3. 2021 za páté bonusové období (25. 12. 2020 – 23. 1. 2021).

Anketa

Měl by se kompenzační bonus vyplácet více podnikatelům, jako tomu bylo na jaře?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).