Hlavní navigace

Lex Babiš vyřeší svěřenský fond. Vlk se nažere a Agrofert zůstane celý

12. 1. 2017
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Poslanci definitivně prohlasovali tzv. Lex Babiš. Požadavky zákona však lze splnit založením svěřenského fondu, díky němuž se v reálu prakticky nic nezmění.

Andrej Babiš sice přijde formálně o vlastnictví Agrofertu, ve statutu fondu může ale třeba stanovit, že mu zisky poplynou i nadále a že po skončení ve vládě se mu firma vrátí. Zároveň může sám sebe stanovit spolusprávcem fondu.

Veřejní funkcionáři musí zapomenout na veřejné zakázky

Poslanci včera přehlasovali prezidentské veto a opětovně schválili novelu zákona o střetu zájmů, která stanovuje nové omezení pro poslance, senátory, členy vlády a další veřejné funkcionáře. Ti nebudou moct být provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku ani společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku.

Dále se firma, ve které veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní alespoň 25% podíl, nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Tato firma navíc nesmí dostat dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla nebo investiční pobídku podle právního předpisu upravujícího investiční pobídky.

Čtěte také: Lex Babiš dostal ve sněmovně zelenou. Poslanci přehlasovali veto Zemana

Agrofert zřejmě přejde pod svěřenský fond

Autoři novely se příliš netajili tím, že ji navrhují především kvůli Andrejovi Babišovi, který se bude muset rozhodnout, jak naloží se svými funkcemi či firmou Agrofert. Agrofert totiž vlastní společnost Mafra, která vydává periodický tisk a provozuje rádio, a rovněž čerpá dotace a účastní se veřejných zakázek. Andrej Babiš nicméně uvedl, že z vlády odcházet nehodlá a že svůj střet zájmů vyřeší tím, že se „zbaví“ Agrofertu. 

Dikci zákona ovšem podle všeho splní tím, že firmu převede pod svěřenský fond. Vzhledem k tomu, jak funguje svěřenský fond, jsou u slova „zbavit“ uvozovky zcela namístě, jelikož se z hlediska reálných dopadů vlastně nic nezmění. Výše zmíněná ustanovení každopádně nabudou účinnosti 15 dnů po vyhlášení ve Sbírce zákonů a Andrej Babiš proto musí začít jednat co nejdříve.

Zakladatel fondu může být i ten, kdo z něj těží

Institut svěřenského fondu upravuje nový občanský zákoník. Podstata fondu spočívá v tom, že zakladatel vyčlení část svého majetku, kterou svěří na nějakou dobu svěřenskému správci k nějakému účelu. Ten může být prakticky jakýkoli. Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy.

Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce. Majetek ve svěřenském fondu však není ani vlastnictvím správce, ani vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno. Zisky svěřenského fondu nejčastěji plynou obmyšlenému, který byl určen při jeho založení, pokud fond nebyl založen za jiným účelem, doplnil serveru Podnikatel.cz Lukáš Verner z AK FABIAN & PARTNERS,

Základem pro svěřenský fond jsou tři osoby

  • Zakladatel
  • Správce
  • Obmyšlený (ten, který dostává plnění z fondu nebo má právo na plody nebo užitky ze svěřenského fondu či na majetek z fondu)

Každý svěřenský fond musí mít statut, a to formou veřejné listiny. Statut svěřenského fondu vydává zakladatel.

Statut obsahuje alespoň

  • označení svěřenského fondu,
  • označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku,
  • vymezení účelu svěřenského fondu,
  • podmínky pro plnění ze svěřenského fondu,
  • údaj o době trvání svěřenského fondu; není-li uveden, platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou, a
  • má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen.

Co se týče jednotlivých osob, zákon výslovně nezakazuje kumulace funkcí zakladatele, správce i obmyšleného v jedné osobě. Andrej Babiš tak může obmyšleným klidně jmenovat sám sebe. Jediné omezení, které zákon v tomto ohledu předepisuje, je, že v situaci, kdy je totožná osoba zakladatelem fondu a správcem fondu nebo obmyšleným a správcem fondu, musí mít svěřenský fond dalšího svěřenského správce. Tento další správce pak nemůže být ani obmyšleným a ani zakladatelem fondu. Při správě poté správci musí vždy jednat společně.

Čtěte také: Pokrytectví koalice. „Lex Babiš“ Babiše neomezí, paradoxně mu spíše může pomoct

Zodpovědnost je na svěřenském správci

Svěřenského správce jmenuje a odvolává zakladatel. Osoba svěřenského správce navíc musí splňovat zákonné podmínky. Je-li svěřenským správcem fyzická osoba, musí být plně svéprávná. Právnická osoba může vykonávat funkci svěřenského správce pouze v případě, že jí to umožňuje zákon. Takovým zákonem je v současné době pouze zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který umožňuje, aby se svěřenským správcem stala investiční společnost, upřesnil Thomas Rechberger, partner advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha.

Svěřenskému správci náleží plná správa majetku ve svěřenském fondu a vykonává tedy veškerá vlastnická práva. Může tak například úplatně zcizovat majetek, zatěžovat jej nebo investovat. Bezúplatné převody svěřeného majetku lze provádět jen tehdy, je-li to přímo v povaze správy nebo jedná-li se o majetek nepatrné hodnoty a převod v zájmu obmyšleného. Při veškeré činnosti je správce povinen zachovávat péči řádného hospodáře. Jestliže je do svěřenského fondu vložen podíl ve společnosti, svěřenský správce bude ve vztahu ke společnosti vykonávat práva společníka společnosti jako kterýkoliv jiný společník, uvedl serveru Podnikatel.cz Jakub Hájek, advokát společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal

Čtěte více na Měšec.cz: Co jsou a jak fungují svěřenské fondy?

Agrofert se Babišovi může vrátit

Tím, že vyčleníte nějaký majetek do svěřenského fondu, navíc neznamená, že se jej definitivně zbavujete. Svěřenský fond se zřizuje vždy za určitým účelem. Pokud bylo účelu dosaženo nebo uplynula-li doba, na kterou byl fond zřízen, fond zaniká. Při zániku správy svěřenského fondu vydá svěřenský správce majetek tomu, kdo na něj má právo. Pokud to není určeno, tak se má za to, že na majetek má právo obmyšlený, a pokud není, zakladatel svěřenského fondu. Není-li žádný z nich, připadá majetek do vlastnictví státu. Jelikož může Andrej Babiš klidně stanovit jako obmyšleného sám sebe, po zaniknutí fondu se mu Agrofert vrátí. Do statutu pak stačí napsat, že jakmile opustí vládu, fond zaniká a firma mu opět připadne.

Daně vychází u fondu neutrálně

Bez zajímavosti není ani problematika daňová a účetní. Vyčlenění majetku do svěřenského fondu sice nemá žádné daňové dopady, tj. ani nepodléhá zdanění, ani si vyčleněný majetek zakladatel neodečte z daní, samotný svěřenský fond se však stává daňovým poplatníkem. Obdobně jako u právnických osob se při zdanění svěřenského fondu aplikují pravidla pro daňovou uznatelnost nákladů a daňové odpisy majetku. Taktéž z hlediska daně z přidané hodnoty je na svěřenský fond nahlíženo jako na právnickou osobu. Svěřenský fond je rovněž poplatníkem daně z nemovitých věcí, ze zákona není od daně osvobozen. Zisk svěřenského fondu je u příjemce plnění, tj. u fyzické osoby zdaněn srážkovou daní jako příjem z kapitálového majetku, u právnické osoby tvoří takovýto zisk součást jejího základu daně, komentoval Thomas Rechberger, partner advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha

Jak doplnil serveru Podnikatel.cz advokát Jiří Matzner, zakladatel advokátní kanceláře MATZNER et al, z hlediska daňového jsou některé příjmy osvobozeny od daně, jiné jsou předmětem daně. Pro zdanění výplaty z majetku vloženého, tedy nikoli ze zisku fondu, je důležitý vztah mezi zakladatelem fondu a obmyšleným. Taková výplata je osvobozena od zdanění v případě, že mezi zakladatelem a obmyšleným je příbuzenský vztah v linii přímé nebo linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. 

Osvobození platí také pro všechny osoby, které žily se zakladatelem ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku a podílely se na chodu této domácnosti nebo byly na zakladatele odkázány výživou. „Všechny výplaty ze zisku svěřenského fondu po zdanění se při výplatě obmyšlenému zdaňují 15% srážkovou daní. Zákon o daních z příjmů navíc stanoví, že při plnění ze svěřenského fondu se nejdříve plní ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku fondu,“ vysvětlil Jiří Matzner. Nicméně opět platí, že v případě, že bude obmyšleným Andrej Babiš a sám to stanoví, zisky z Agrofertu mu budou i nadále patřit.

Daň z převodu nemovitostí se hradí v případě úplatného převodu, tedy nejčastěji, pokud fond nemovitost koupí. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí jsou 4 % výše úplaty. V případě bezúplatného převodu, tedy např. situace, kdy zakladatel převede nemovitost vyčleněním při založení, resp. formou zvýšení majetku u již existujícího svěřenského fondu, se daň z převodu nemovitostí nehradí. Pro účely daně z nemovitostí a daně z přidané hodnoty se na svěřenský fond hledí jako na právnickou osobu a je tedy standardním poplatníkem obou těchto daní.

Konkrétní výhody svěřenského fondu z hlediska daní v určitých případech ale existují. Nejlepší podmínky získá svěřenský fond založený za účelem zabezpečení potomků. Pokud např. potomci nestojí o rodinný podnik nebo nemají schopnosti jej vést, je takto možné zajistit pokračovaní rodinné tradice a přitom se postarat o bezpečné zajištění potomků svěřením podniku odbornému správci. Případné převody nemovitostí jsou poté v této situaci osvobozeny od daní, uzavřel Lukáš Verner z AK FABIAN & PARTNERS.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).