Hlavní navigace

Minimální zálohy OSVČ na sociální pojištění 2018 vzrostou o více než stovku

28. 12. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ hlavních se v příštím roce zvýší o 128 korun. Vzrostou i zálohy pro OSVČ vedlejší.

Ty se zvýší o 51 korun. Nové zálohy musí OSVČ zaplatit prvně za měsíc, ve kterém podají přehled o příjmech a výdajích.

Minimální zálohy opět vzrostou

Nařízení vlády 343/2017 Sb., stanovilo od 1. ledna 2018 údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2018. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok. Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2018 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2016 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za první pololetí roku 2017 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2016 a koeficientu nárůstu za první pololetí 2017 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2017, ze které se vychází pro stanovení důchodů v roce 2018.

Důležité údaje pro stanovení záloh pro rok 2018:

 • všeobecný vyměřovací základ činí 28 250 Kč
 • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0612
 • průměrná mzda činí 29 979 Kč

Výpočet průměrné mzdy pro rok 2018: 28 250 × 1,0612 = 29 979 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2017 byla průměrná mzda ve výši 28 232 Kč (27 156 × 1,0396).

Vzhledem ke zvýšení průměrné mzdy tak vzrostou i minimální zálohy na sociální pojištění. OSVČ hlavní budou muset od příštího roku platit minimálně 2189 Kč, což je o 128 korun více než letos. Pro OSVČ vedlejší se zálohy zvyšují z 825 Kč na 876 Kč. Nové zálohy musí OSVČ zaplatit prvně za měsíc, ve kterém podají přehled o příjmech a výdajích. Naopak se nemění minimální zálohy na nemocenské pojištění, které zůstávají na úrovni 115 Kč.

Rok 2017 2018
Maximální vyměřovací základ 1 355 136 Kč 1 438 992 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 84 696 Kč 89 940 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 33 888 Kč 35 976 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 7 058 Kč 7 495 Kč
Minimální měsíční vyměřovací  základ VČ 2 824 Kč 2 998 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 061 Kč 2 189 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 825 Kč 876 Kč
Rozhodná částka pro VČ 67 756 Kč 71 950 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 5 000 Kč 5 000 Kč
Minimální nemocenské 115 Kč 115 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění 2 500 Kč 2 500 Kč

Kdo je OSVČ vedlejší

I nadále bude platit, že samostatná výdělečná činnost se z hlediska důchodového pojištění považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce:

 • vykonávala zaměstnání,
 • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
 • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou,
 • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání nebo civilní službu,
 • byla nezaopatřeným dítětem.

Zvyšuje se nemocenské

U plateb pojistného OSVČ sice byly schváleny některé změny, ty budou ale platné až od roku 2019. Naopak v oblasti nemocenského pojištění dojde už v průběhu roku 2018 k několika zásadním změnám. S účinností od 1. ledna se zvýší náhrada mzdy a nemocenské dlouhodobě nemocným zaměstnancům. Výše nemocenského za kalendářní den bude činit:

 • 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
 • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
 • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Na základě přechodných ustanovení se v případě nemoci, která vznikla před 1. lednem 2018 a nárok na nemocenské trvá, stanoví od 1. ledna 2018 nemocenské podle nových podmínek. Dlouhodobě nemocným se tak od 1. ledna nemocenské automaticky zvýší.

Zavádí se otcovská a dlouhodobé ošetřovné

Zavádí se dvě nové nemocenské dávky, a to otcovská poporodní péče (otcovská), o kterou lze žádat od 1. února 2018, a dlouhodobá ošetřovatelská péče, která začne platit od 1. června 2018. Obě využijí jak zaměstnanci, tak nemocensky pojištěné osoby samostatně výdělečně činné.

Otcovská má umožnit tatínkům zůstat v prvních týdnech po porodu doma, aby pomáhali mamince s péčí o novorozence. Nastoupit na dávku lze v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů, nelze ji čerpat přerušovaně a její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Žádost o otcovskou budou zaměstnanci podávat jako u ostatních dávek nemocenského pojištění, prostřednictvím zaměstnavatele. Osoby samostatně výdělečně činné ji budou uplatňovat přímo u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jsou registrovány. Nárok na dávku OSVČ vznikne za předpokladu, že si platí nemocenské pojištění, upřesnila Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) se bude podávat prostřednictvím stejnojmenného tiskopisu (oboustranný list A4). Žadatel vyplní přední stranu tiskopisu a odešle ho svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po skončení podpůrčí doby, tj. po uplynutí 7 dnů, zaměstnavatel odešle vyplněný tiskopis společně s tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ příslušné OSSZ.

skoleni_18_3

Kromě tatínků se otcovská týká i pojištěnců (mužů i žen), kteří pečují o dítě, které převzali do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Dlouhodobé ošetřovné zase budou moct využít lidé, kteří jsou nemocensky pojištěni po stanovenou dobu a potřebují se postarat o nemocného člena domácnosti či příbuzného. Tato nová dávka bude náležet při ošetřování osoby, která byla aspoň 7 dnů hospitalizována v nemocnici a po propuštění bude podle potvrzení ošetřujícího lékaře potřebovat ještě minimálně 30 dní celodenní péči. Dlouhodobé ošetřovné bude vypláceno maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice a dávka bude činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. V průběhu uvedených 90 dnů se ošetřující osoby budou moci v ošetřování střídat.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).