Hlavní navigace

Může veřejná podpora narušovat hospodářskou soutěž?

25. 3. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Evropská unie definuje veřejnou podporu jako podporu porušující hospodářskou soutěž, existují však výjimky. Jednou z nich je podpora de minimis. Její kouzlo spočívá v tom, že zde neplatí oznamovací povinnost vůči Evropské komisi a také lze uhradit až 100 % způsobilých výdajů.

Evropská unie umožňuje podnikatelům čerpat prostředky ze svých fondů, ne však neomezeně. Jsou zde nastavena určitá pravidla, kterými se poskytovatelé i příjemci podpor musí řídit.

Veřejná podpora a hospodářská soutěž

Veřejnou podporou se rozumí podpora poskytnutá v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví nebo ovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie. Taková podpora je neslučitelná se společným trhem a je zakázaná. Podpora de minimis nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie (vzhledem ke své limitované výši), a proto není při dodržení všech ustanovení daných příslušným nařízením Evropské komise považována za veřejnou podporu, sděluje business serveru Podnikatel.cz Marta Selicharová z agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Existují však i výjimky, a to tzv. blokové výjimky, které upravují veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, veřejnou podporu na zaměstnanost a na vzdělávání, a rozhodnutí Evropské komise.

Pro poskytování veřejné podpory podnikatelům platí určitá omezení, která mají zabránit tomu, aby poskytováním veřejné podpory nebylo zvýhodněno podnikání nebo odvětví výroby v míře, která by narušovala konkurenční prostředí na trhu EU. Existují dva možné režimy podpory:

  • podpora malého rozsahu (podpora de minimis),
  • podpora omezená regionální mapou intenzity veřejné podpory – tzv. přípustná intenzita veřejné podpory, která určuje maximální míru veřejné podpory, pro malé a střední podniky činí tato částka 50 milionů eur.

Co znamená podpora malého rozsahu?

Podpora de minimis je podpora malého rozsahu, která nepodléhá oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi. Výše této poskytované podpory nesmí přesáhnout 200 000 euro během tříletého období jednomu podniku.

Ve výzvách k jednotlivým programům Operačního programu Podnikání a inovace je specifikováno, které položky jsou v režimu de minimis, a pokud žadatel chce uplatnit dotaci na tyto položky, musí si hlídat, aby za tři roky nepřesáhl částku 200 000 euro. Pokud již dostal nějakou dotaci v režimu de minimis dříve, musí tuto skutečnost ohlásit při žádosti o další podporu, upřesňuje Marta Selicharová. Za tříleté období se považují fiskální roky, používané k daňovým účelům v příslušném členském státě.

Novinkou z loňského roku je, že tuto podporu lze použít i na odvětví dopravy, s výjimkou podpory nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu podnikům, provozujícím tento druh dopravy pro cizí potřebu. Maximální hranice pro odvětví silniční dopravy je 100 000 euro.

Na co lze použít podporu de minimis?

Evropská komise stanovila, že podporu de minimis lze použít pouze na transparentní typy podpor, případně na takové typy opatření, u nichž je možné přesně vyčíslit výši podpory. Podpora de minimis se vztahuje na všechna odvětví s výjimkou:

Podnikove It nový

  • oblasti rybolovu a akvakultury,
  • oblasti prvovýroby zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství,
  • nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovanou podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu,
  • odvětví uhlí,
  • exportu a podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží,
  • podnikům v obtížích.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) je de minimis režim, v němž jsou poskytovány dotace na některé způsobilé výdaje. Tento operační program je zaměřen na oblast zpracovatelského průmyslu, výzkumu a vývoje a strategických služeb, sděluje Marta Selicharová. Tato podpora je poskytována především na provozní náklady a služby, které nemohou být hrazeny z veřejné podpory. Procentuální výše podpory není omezena a je tedy možné hradit až 100 % způsobilých výdajů. V rámci OPPI není možné žádat o podporu de minimis jako takovou. Podnikatelé si mohou zažádat o dotace z OPPI, dodává Marta Selicharová pro business server Podnikatel.cz.

Příklad podpory de minimis

V Operačním programu Podnikání a inovace jsou způsobilé výdaje, které podléhají režimu de minimis, ze 100 % hrazeny v programu Potenciál, říká Marta Selicharová. Program Potenciál podporuje zakládání nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací a podporuje také malé a střední podniky. Jsou jim plně hrazeny provozní náklady centra, mzdové náklady zaměstnanců, nájemné a také poradenské služby.

Anketa

Pomůže podnikatelům zavedení jednotné evropské měny?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).