Hlavní navigace

Nevíte si rady s daňovým systémem? Pomůže daňový poradce

9. 3. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 631791
Mnoho podnikatelů si v oblasti daňového systému a účetnictví poradí samo. Jsou však situace, kdy už na daný problém nestačí a je třeba využít kvalifikované pomoci. Nabízí se daňové poradenství.

Podnikatelé se o daňové poradenství zajímají zejména v této době, tedy před vypršením řádného termínu, kdy většina z nich musí v závislosti na svých příjmech podat daňové přiznání za rok 2010. Ne každému se však služby poradce vyplatí. Poradíme vám, kdo si měl daňového poradce najmout a pro koho je naopak lepší spolehnout se sám na sebe.

Kdo může být daňovým poradcem?

V Česku je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR (KDP ČR).

Daňovým poradcem se tak může stát pouze osoba, která splňuje vedle tohoto zápisu ještě tyto podmínky pro provozování činnosti:

 • získání vysokoškolského vzdělání nejméně v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu
 • trestní bezúhonnost
 • plná způsobilost k právním úkonům
 • nevykonávání zaměstnání, funkce nebo činnosti, vedle nichž zvláštní právní předpis nepřipouští podnikání
 • žádný pracovně právní, služební nebo jiný obdobný poměr ke státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní
 • nebyla v posledních pěti letech před podáním žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky vyškrtnuta ze seznamu daňových poradců na základě disciplinárního opatření
 • složení zmíněné kvalifikační zkoušky, kterou upravuje zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství

O Komoře daňových poradců

Komora daňových poradců České republiky za dobu od 29. 5. 1993, kdy byla ustavující valnou hromadou založena, potvrdila své nezastupitelné postavení v oblasti daňového poradenství i mezi ostatními svobodnými povoláními v České republice. Daňové poradenství je upraveno zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců, kteří poskytují svým klientům právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Zákon také upravuje činnost samotné Komory. Ta zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy.

Novela zákona č. 523/1992 Sb., účinná od 1.7.2008, přinesla významné legislativní změny. Nově došlo k úpravě postavení právnických osob oprávněných vykonávat daňové poradenství, které nejsou členy Komory, ale řídí se při poskytování daňového poradenství zákonem č. 523/1992 Sb. a stanovami Komory. Komora eviduje právnické osoby oprávněné poskytovat daňové poradenství ve zvláštním seznamu.

Novela zákona č. 523/1992 Sb. zároveň přinesla změnu systému kvalifikačních zkoušek. Kvalifikační zkouška je v současnosti rozdělena na dvě písemné části a část ústní a uchazeč se může rozhodnout, zda složí celou zkoušku v jednom zkušebním období nebo postupně, přičemž každá úspěšně složená písemná část zkoušky má platnost 24 měsíců. Novela se žádným způsobem nedotkla obsahové náplně zkoušek.

Zdroj: KDP ČR

V jakých záležitostech se na daňového poradce obrátit?

V Česku je aktuálně k 7.3.2011 v KDP ČR zaregistrováno 4167 řádných členů. Ve skutečnosti však záleží na každém podnikateli, jakých služeb poradce v oblasti daní využije. Podle toho je pak vhodné volit specialistu pro danou oblast daňového systému.

Nejčastěji využívané služby daňových poradců:

 • nepřímé daně – přiznání ke spotřební dani, k dani z přidané hodnoty
 • přímé daně – daňové přiznání fyzické i právnické osoby, přiznání k silniční dani
 • výkazy a přílohy – zpracování výsledovky, rozvahy, statistické výkazy, přílohy k přiznání
 • ostatní vyúčtování – zálohy pro OSSZ, zdravotní pojišťovnu
 • majetkové daně
 • zpracování výkazů Intrastatu
 • zpracování mezd
 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • konzultace

Co se týče konzultací, daňoví poradci mohou dát podnikatelům cenné rady zejména v oblasti správného nastavení daňových odvodů společnosti. Hranice zákona bývá v tomto bodě velmi úzká a často ne úplně jasná nebo jednoznačná. Je rozdíl mezi záměrným daňovým únikem, a „nastavením“ vašeho podnikání tak, abyste neplatil více daní, než musíte, uvedl pro server Podnikatel.cz Ivan Fučík ze společnosti Fučík & partneři, s.r.o.

Jaké jsou ceny za služby daňových poradců?

Ceny za provedené úkony nejsou žádným způsobem korigovány či usměrňovány KDP ČR. Závisí tak tedy na individuálním nastavení každého daňového poradce. Například aktuálně nejběžněji využívaná služba, zastupování při vyplňování daňového přiznání fyzické osoby, se tak může pohybovat v řádu několika tisíc korun českých, avšak může se vyšplhat až do výše desetitisíců, v závislosti na daném daňovém poradci, složitosti a rozsahu daňového přiznání. Často se také daňoví poradci, například při podání daňového přiznání právnických osob, domlouvají se svými klienty na speciálně upravených cenách. Tyto ceny pak vyplývají z konkrétních podmínek spolupráce. Čtěte také: Daňový řád rozšiřuje pravomoci účetních

Kontakt s daňovým poradcem? Klasický způsob převažuje

I přes bujarý rozmach sociálních sítí a komunikátorů jsou daňoví poradci stále v převážné většině věrni klasickému způsobu komunikace, tzn. přímému kontaktu s klientem, dále pak telefonické či e-mailové komunikaci.

Cloud 22 temata

Stačím na to sám? Kdy ano a kdy už využít daňového poradce?

Jestliže má podnikatel větší firmu, pak se vyplatí zaměstnat daňového poradce, který se bude starat o vedení účetnictví či poskytovat daňové poradenství. Takový poradce může vést podnikatelskou knihu či zakládat jednotlivé faktury o výdajích a příjmech. Dále se může postarat o hladký průběh podnikání a ohlídat termíny podání jednotlivých daňových přiznání. Pokud podnikatel nemá mnoho zaměstnanců a jeho byznys není příliš složitý na vedení účetnictví, pak může mnoho úkonů s pomocí rad na internetu či ve spolupráci s finančním úřadem zvládnout sám. Stahujte: Formuláře pro daňová přiznání

Výhody a nevýhody využití služeb daňového poradce

Jistou nevýhodou může být cena služeb. Je třeba zvolit takového daňového poradce, který podnikateli poskytne kvalitně provedené služby za oboustranně přijatelné ceny. V rozpočtu podniku však takové částky mohou hrát významnou roli a být nezanedbatelnou položkou. Je nutné zvážit, na co podnikatel stačí sám a kdy už je skutečně nevyhnutelné nechat si poradit či příslušný úkon nechat zpracovat daňovým poradcem. Na druhou stranu, výhod pro zkontaktování se s daňovým poradcem je hodně. Aktuálně například při zpracování daňového přiznání. Pokud daňové přiznání k dani z příjmů zpracovává a na základě zplnomocnění předkládá daňový poradce, lze využít tzv. odklad daňového přiznání, tj. prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání a odložení zaplacení daně, a to až o tři měsíce. Přidanou hodnotou je následně i fakt, že daňový poradce za svou práci plně ručí. Konzultace, popř. zastupování může klientovi ušetřit jak finanční prostředky, tak nemalé starosti. Daňový poradce jim mimo jiné totiž ze zákona odpovídá za případné škody, které by jim svou činností způsobil, uvedl serveru Podnikatel.cz Jan Molín ze společnosti MIVO, s.r.o.

Foto: Isifa.com

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).