Hlavní navigace

Daňový řád rozšiřuje pravomoci účetních

31. 1. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Podle nového daňového řádu je možné zastupovat více klientů u jednoho správce daně. Tím jsou výrazně rozšířeny pravomoci účetních. Dosud takto zastupovali jen daňoví poradci nebo advokáti.

Počínaje měsícem lednem vstoupil v účinnost nový daňový řád, který nahradil zákon o správě daní a poplatků platný od roku 1993. Daňový řád přináší řadu změn a upřesnění v oblasti zastupování. Nově může několik daňových subjektů zastupovat nejen daňový poradce, ale i účetní.

Zastupování podle původní úpravy

Podle právní úpravy platné do konce roku 2010 se daňového řízení účastnil buď daňový subjekt nebo jeho zástupce. Povinně byl daňový subjekt zastupován jen ve stanovených případech. A to buď zákonným zástupcem (např. v případě právní nezpůsobilosti) nebo zástupcem ustanoveným správcem daně (např. v případě neznámého pobytu). Daňový subjekt si mohl dále dobrovolně zvolit svého zástupce, který ho zastupoval na základě plné moci. Ovšem v téže věci zastupoval vždy pouze jediný zástupce. Čtěte také: Se vstupem berňáku do bytu musí podnikatel souhlasit

Zastupování nově

Osobám zúčastněným na správě daní a jejich zastoupení se věnuje § 20 – 31 daňového řádu. Zde jsou vyjmenováni zástupci v daňovém řízení. Jsou to:

  • zákonný zástupce (např. rodiče u nezletilých dětí)
  • ustanovený zástupce
  • zmocněnec, který zastupuje daňový subjekt na základě plné moci
  • společný zmocněnec nebo společný zástupce
  • prokurista. U prokuristy však platí, že se za zástupce považuje pouze podle aktuálního znění daňového řádu. V současné době je v legislativním procesu tzv. technická novela, kterou bude daňový řád změněn, a která prokuristu za zástupce již považovat nebude, upozorňuje Jan Molín, daňový poradce ze společnosti MIVO.

Zmocněnec na základě plné moci

K největším změnám došlo při zastupování daňového subjektu zmocněncem na základě plné moci podle § 27 daňového řádu. Doposud mohly osoby jiné než daňoví poradci, advokáti či společní zástupci zastupovat u jednoho správce daně pouze jeden daňový subjekt. Nově může každý zmocněnec (např. externí účetní) na základě plné moci zastupovat více daňových subjektů u jednoho správce daně.

Neznamená to však, že by účetní mohl prodloužit lhůtu pro podání daňového tvrzení spojeného s platbou daně, tzv. odklad o 3 měsíce. Toto oprávnění zůstává nadále v rukou daňových poradců či advokátů. Obdobně to platí pro možnost následného pověření dalšího zástupce nebo nemožnost vyloučení ze zastupování. Čtěte také: Mění se lhůty placení a vyměření daní

Hovoříme zde o externím účetním. Podle Jana Molína je zapotřebí rozlišovat mezi zastupováním a pověřením. Daňový subjekt je totiž oprávněn pověřit svého zaměstnance, aby jednal jeho jménem před správcem daně v rozsahu tohoto oprávnění. Mohlo by se například jednat o interní účetní, která bude mít oprávnění k určitým úkonům (např. podpisu daňového přiznání) na základě písemného pověření předloženého správci daně.

Účinnost plné moci

Předložená plná moc je účinná až v okamžiku, kdy je u tohoto správce daně uplatněna. S tím souvisí i její doručování. Plná moc zaslaná poštou 31. 3. logicky nemůže být u správce daně včas. Doporučuje se odeslání s předstihem. V případě předání plné moci podatelně správce daně nebo prostřednictvím elektronické podatelny postačí poslední den lhůty. Podle dostupných výkladů se správcem daně rozumí místně příslušný správce daně, tj. buď konkrétní finanční úřad v místě sídla/bydliště daňového subjektu, nebo nadřízené finanční ředitelství, vysvětluje Helena Zemanová, daňový poradce ze společnosti APOGEO. Dodává, že oproti minulosti tedy již například nepůjde v poslední den lhůty pro podání daňového tvrzení podat plnou moc na odklad tohoto tvrzení v podatelně kteréhokoliv správce daně. V takovém případě by nebyla plná moc vůči místně příslušnému správci daně účinná a lhůta pro uložení plné moc pro odklad podání daňového tvrzení dodržena. Současně musí být podle současné právní úpravy správci daně doloženo i přijetí plné moci zmocněncem. Zmíněná novela daňového řádu toto pravidlo ale mění a přijetí plné moci již nebude muset být dokládáno. Čtěte také: Co čeká a nemine podnikatele v roce 2011?

Přesné vymezení rozsahu zmocnění

Daňový subjekt musí přesně vymezit rozsah zmocnění tak, aby bylo zřejmé, k jakému úkonu či řízení se plná moc vztahuje. Pokud bude obsah neurčitý nebo nebude přesně vymezen, neplatí již jako dosud, že plná moc je plnou mocí generální. Naopak, v takovém případě správce daně vyzve daňový subjekt (nikoliv zmocněnce), aby plnou moc upravil. Stanoví mu lhůtu, ve které musí být vady odstraněny. Teprve po odstranění vad a vyjasnění obsahu plné moci je plná moc účinná. Pokud ale budou vady řádně a ve stanovené lhůtě odstraněny, jsou podle Heleny Zemanové podání učiněná do té doby zmocněncem platná.

Příklad plné moci pro zpracování daňového přiznání

Přechodná ustanovení k posuzování dříve udělených plných moci: Tzv. „staré“ plné moci se posuzují podle nového daňového řádu. Pokud je tato stará plná moc nejasná, vyzve správce daně zmocnitele k předložení nové plné moci. Do doby předložené nové plné moci nebo do marného uplynutí lhůty stanovené správcem daně platí původní plná moc v dosavadním rozsahu, tj. neurčitá plná moc je mocí generální.

Ustanovený zástupce

Ustanovený zástupce je zástupce, určený správcem daně osobám, které nejsou plně právně způsobilé k jednání. Případně právnickým osobám, které nemají osobu způsobilou jednat jménem právnické osoby nebo osobám, u kterých není známo místo pobytu či jejich sídlo. Přesný výčet osob, kterým může správce daně určit zástupce, je uveden v § 26 daňového řádu. Základním pravidlem přitom je, že ustanovený zástupce musí s rozhodnutím správce daně o zastupování souhlasit, a to ještě před vydáním rozhodnutí o ustanovení. Zásadní novinkou je, že pokud se správci daně nepodaří navrhnout ustanoveného zástupce, navrhne jej ze seznamu daňových poradců přímo Komora daňových poradců (KDP ČR) na vyžádání správce daně. Při ustanovení daňového poradce navrženého KDP ČR se jeho předchozí souhlas nevyžaduje, dodává Helena Zemanová ze společnosti APOGEO. Čtěte také: Přehled daňových změn roku 2011

MM červen tip 1

Společný zmocněnec

Pojem společný zmocněnec se používá v případech, kdy vzniká více daňovým subjektům společná daňová povinnost. Ty jsou povinny si takového společného zmocněnce zvolit. Mohlo by se jednat o spolumajitele nemovitostí, členy sdružení apod.

Odborný konzultant

Další novinkou je odborný konzultant. Toho si může daňový subjekt nebo jeho zástupce přibrat k jednání se správcem daně. Konzultant nemusí prokazovat svoji odbornost. Proto může být na jednání se správcem daně přítomen prakticky kdokoliv, koho daňový subjekt označí za odborného konzultanta. Správce daně má však právo tohoto konzultanta z jednání vyloučit, pokud by jakkoliv mařil jednání.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).