Hlavní navigace

O COVID Nájemné půjde žádat od pátku. Bez eIdentity ale máte smůlu

23. 6. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od pátku půjde žádat o dotaci na nájemné. Aby však podnikatelé mohli žádost podat, budou muset mít tzv. eIdentitu.

Princip programu bude takový, jak jej ministerstvo avizovalo v předchozích týdnech. Pronajímatel sleví alespoň 30 % z nájemného, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %.

Žádat půjde od pátku 26. 6.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k programu COVID – Nájemné. Žádosti bude možné podávat od pátku 26. června 2020 od 9:00, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu www.mpo.cz. Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Celkově je na program zatím alokováno 5 miliard korun, ale tato částka se může dle zájmu podnikatelů změnit.

Podpora se sice vztahuje hlavně na provozovny podle § 17 živnostenského zákona, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům, za provozovnu pro účely programu se ale považují i prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů.

Kdo může žádat?

O dotaci bude moct žádat nájemce, který:

 • je fyzickou osobou – podnikatelem nebo právnickou osobou,
 • vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem,
 • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020,
 • v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 mu byl zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.
 • není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny.

To znamená, že nájemce a pronajímatel nesmí být:

Žadatel také nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím, jako je finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí ČR, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond a kraje, obce a svazky obcí. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně nejsou přitom považovány za nedoplatek.

Podmínky pro poskytnutí dotace

Podmínky pro poskytnutí dotace pro provozovny v nestátním objektu

 • pronajímatel poskytne slevu ve výši alespoň 30 % rozhodného nájemného. Za rozhodné nájemné se považuje celková souhrnná výše nájemného připadajícího na celé rozhodné období (období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020), a to ve výši před slevou poskytnutou pronajímatelem, stanovená nájemní smlouvou uzavřenou a účinnou před 13. březnem 2020, vztahující se pouze na prostor provozovny.
 • žadatel (nájemce/podnájemce/pachtýř) zaplatí alespoň 50 % rozhodného nájemného (nájemné za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020); došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zákona č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu, nejpozději však den před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného.

Přípustná forma stanovení slevy je například uzavření dohody či dodatku nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelem o podporu, nebo rozhodnutí příslušného orgánu územního samosprávného celku jako pronajímatele, vždy však před podáním žádosti o podporu.

Podmínky pro poskytnutí dotace pro provozovny ve státním objektu

 • Jedná se o nájem provozovny, jejíž pronajímatel a nemovitost, v níž je tato provozovna situována, podléhá zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (tzn. provozovna je situována v nemovitosti v majetku státu a nelze poskytnout slevu 30 % z nájemného).
 • Uhrazení alespoň 80 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 80 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

Další pravidla

 • K pronajímané provozovně může být vztažena jen jedna žádost o dotaci; pouze v případě, že ve stejné provozovně v rámci své podnikatelské činnosti působí více nájemců, může žadatel o podporu žádat pouze na poměrnou část.
 • Žadatel může požádat i za více různých provozoven (např. prodejní sítě), maximálně však do nevyčerpané výše Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory, dle kurzu ČNB platného ke dni účinnosti výzvy, a do výše 10 mil. Kč.
 • Pokud je původní měsíční nájemné před 13. březnem 2020 stanoveno v jiné měně než Kč (nebo na ní závisí), použije se pro stanovení výše původního měsíčního nájemného před 13. březnem 2020 v Kč kurz této jiné měny vůči Kč vyhlášený ČNB ke dni vystavení daňového dokladu na úhradu rozhodného nájemného.
 • V případě, že není stanovena pevná částka nájemného (například u nájemních smluv s výpočtem tzv. obratového nájemného), je způsobilým výdajem pouze základní nájemné bez obratové složky za rozhodné období.
 • Příjemce podpory je povinen dokumentaci spojenou s přijetím podpory, zejména pak nájemní smlouvu a všechny její dodatky spojené s přijetím podpory, uchovat po dobu 10 let ode dne vydání rozhodnutí.
 • Příjemce podpory je povinen do 10 let od poskytnutí podpory umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly příslušné dokumentace.
 • Na způsobilé výdaje podpořené z programu COVID Nájemné není možné získat jinou podporu v rámci rozhodného období. Pokud je však pronajímatelem územní samosprávný celek či jeho organizační složka, pak je přípustná podpora ve formě slevy na rozhodném nájemném.
 • Proti rozhodnutí, proti usnesení o zastavení řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu nelze podat řádný opravný prostředek, nelze jej přezkoumat v přezkumném řízení s výjimkou ustanovení § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu, ani nelze žádat obnovu řízení.
 • V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši podpory, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Forma a výše podpory

 • podpora je poskytována za rozhodné období (za 3 měsíce od dubna do června) v případě, že byl podnikateli zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020; skončí-li nájemní smlouva před koncem června, lze žádat jen o dotaci za dobu trvání nájmu,
 • výše podpory na jednoho žadatele činí 50 % z rozhodného nájemného, pokud mu byla poskytnuta sleva alespoň 30 % pronajímatelem a uhradil před podáním žádosti alespoň 50 % z rozhodného nájemného (tedy ještě před poskytnutím slevy),
 • pokud je pronajímatelem stát, pak výše podpory pro žadatele činí 80 % z rozhodného nájemného, pokud žadatel uhradil před podáním žádosti alespoň 80 % z měsíčního nájemného za období duben, květen a červen 2020,
 • pokud se k nájemnému účtuje DPH a zároveň žadatel je plátcem DPH, tak na DPH nelze čerpat podporu,
 • maximální možná podpora na jednoho příjemce je 10 mil. Kč, poskytuje se nejpozději do konce roku 2020.

Chcete žádat? Musíte mít eIdentitu

Žádost půjde podávat od pátku 26. června od 9:00 skrze informační systém AIS MPO. Abyste žádost mohli podat, musíte se do systému zaregistrovat. Registrace znamená založení údajů o žadateli a založení uživatele žadatele s oprávněním pro přístup do systému prostřednictvím eIdentity. Pro dokončení registrace v Systému bude žadatel potřebovat funkční e-mailovou schránku a eIdentitu.

Abyste se mohli do systému pro dotaci registrovat, potřebujete znát údaje žadatele a musíte disponovat jedním z prostředků elektronické identifikace:

 • eObčanka: Používání eObčanky pro identifikaci uživatele vyžaduje instalaci potřebného software do PC nebo mobilního telefonu a připojení hardwarové čtečky čipu v občanském průkazu.
  Uživatelský účet portálu eidentita.cz: Zřízení účtu na portálu zabere přibližně dvě minuty času. Po registraci účtu musíte ještě daný účet na portálu eidentita.cz aktivovat, a to buď prostřednictvím eObčanky, přihlášením k datové schránce fyzické osoby (daného uživatele), nebo osobně na pobočce Czech POINT.
  Čipová karta Starcos společnosti První certifikační autorita, a.s.: Používání čipové karty vyžaduje mimo vlastnictví karty také čtečku čipových karet a nainstalovaný ovládací software SecureStore.

Co musí žádost obsahovat

V samotné žádosti bude nutné vyplnit:

 • název, adresu sídla a identifikační číslo žadatele,
 • bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora,
 • název a adresu poskytovatele (systém generuje tyto údaje do žádosti automaticky),
 • požadovaná částka podpory,
 • účel, na který chce žadatel dotaci použít,
 • lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo,
 • identifikace Výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,
 • informace o identifikaci provozovny, na kterou bude žadatel žádat o podporu,
 • je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci:
  • osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,
  • osob s podílem v této právnické osobě,
  • osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

K žádosti žadatel přiloží následující povinné přílohy:

 • čestné prohlášení příjemce podpory,
 • čestné prohlášení pronajímatele s ověřeným podpisem,
 • žadatel doloží čestné prohlášení pronajímatele s ověřeným podpisem nebo elektronickým podpisem do systému jako povinnou přílohu žádosti u každé provozovny, na kterou žádá o podporu,
 • doklad potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020. V případě, že v den podání žádosti neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020 nebo nebylo nájemné uhrazeno z jiného důvodu, lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 13. března 2020.
 • doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).