Hlavní navigace

Odpovědný zástupce, vaše vstupenka do téměř každého oboru

10. 4. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Odpovědný zástupce usnadní podnikání, ale nemusí to platit vždycky. Podnikatel by měl velmi pečlivě zvážit, koho si do firmy přivede. Čtěte, jak na to?

Chtěl bych podnikat jako zedník, zateplovat fasády a natahovat omítky. Nejsem ale v oboru vyučen. Mám praxi, kterou jsem si udělal při melouších u kamaráda, který se tím také živí, ale nemůže mi ji doložit. Mohu i tak dostat živnostenský list a začít podnikat? Na tuto otázku by odpověď úředníka zněla, že v daný okamžik ne. Měl by ale dodat, že existuje několik možností, jak s podnikáním začít. Pokud nechcete nebo nemůžete projít rekvalifikací nebo si odpracovat dostatečně dlouhou praxi, nejlepší cestou bude zaštítit se odpovědným zástupcem. Právě ten je řešením pro všechny, kteří chtějí začít podnikat v oboru, pro který nesplňují podmínky dané živnostenským zákonem, tedy předepsané vzdělání a praxi. Zejména se jedná o živnosti řemeslné, vázané nebo koncesované

Najděte toho správného, předejdete problémům

Odpovědným zástupcem je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Pokud tedy odpovědným zástupcem není sám jednatel, musí s odpovědným zástupcem uzavřít většinou zaměstnanecký poměr nebo dohodu o provedení práce.

Než začnete hledat člověka, který bude svolný na sebe status odpovědného zástupce vzít, měli byste znát podmínky, za kterých ho tímto odpovědným zástupcem můžete učinit. Živnostenský zákon ve svém § 11 říká, že odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování živnosti. Zpravidla je nezbytné prokázat u odpovědného zástupce odbornou způsobilost. Nejčastěji se prokazuje maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem, certifikátem vydaným příslušným úřadem a tak dále, případně praxí v oboru. Všechny doklady musí být samozřejmě originály nebo jejich ověřené kopie. A pozor, konkrétní podmínky se u jednotlivých živností liší a jsou specifikovány v příloze zákona. Na podrobnosti se informujte na svém živnostenském úřadě nebo třeba v Poradně serveru Podnikatel.cz.

Co se týká praxe, ta se dokládá potvrzením zaměstnavatele o vykonávání samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu. Takové potvrzení musí obsahovat jasnou identifikaci zaměstnavatele, popis pracovní pozice nebo vykonávané práce a délku trvání praxe. Dobré je, že délka praxe se dá sčítat od více zaměstnavatelů tak, aby její celková délka u všech zaměstnavatelů dosahovala alespoň minimální požadované délky praxe. Obracejte se proto vždy na člověka, který nemá „bordel v papírech“ a může všechno doložit. V případě, že vás bude zaštiťovat osoba samostatně výdělečně činná, dají se požadavky doložit daňovými přiznáními, fakturami nebo jinými doklady, které prokazují, že tato činnost byla vykonávána alespoň po dobu minimální požadované délky praxe.

Živnostenský zákon také stanovuje, že odpovědným zástupcem nemůže být osoba, u které trvá překážka provozování živnosti podle § 8. Tuto pozici nemůže vykonávat ani ten, komu bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58, a to po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Neplatí to jen za podmínky, bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost nebyla provozována po dobu delší než čtyři roky. Podmínky jsou poměrně přísné, takže na kamaráda, který je v konkurzu, zapomeňte stejně jako na členy vaší firmy, jenž jsou v pozici členů dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu této právnické osoby.

Dohled jeden nad druhým

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Podnikatel a jeho odpovědný zástupce jsou ve zvláštním vztahu. Na bedrech odpovědného zástupce je celá řada povinností. Odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Tuto odpovědnost má vůči podnikateli ze zákona a nelze ji nijak vyloučit. Jakožto supervizor má možnost omezit podnikání v případě, že podnikatel nerespektuje jeho rady a doporučení a ve firmě se nepracuje předepsanými způsoby. Vypovězením své funkce může odpovědný zástupce podnikateli zabránit v postupu, se kterým nesouhlasí. V této pozici totiž nese na trh svou vlastní kůži. Více si přečtěte v článku Za co všechno ručí odpovědný zástupce a jaké má povinnosti?

Podnikatel je tedy na odpovědném zástupci závislý a podle toho by ho měl vybírat. Důraz klaďte nejen na výše popsanou odbornou způsobilost, ale také na osobnost odpovědného zástupce a jeho charakterové vlastnosti. Přestože odpovědnost za provedenou práci padá na podnikatele, ne na odpovědného zástupce, ten by si měl být vědom svého závazku nejen k osobě podnikatele, ale vůbec k celé firmě a respektovat dané zákony. Například se musí účastnit provozování živnosti v potřebném rozsahu. Podnikatele chrání ustanovení říkající, že v případě neplnění podmínek sice nevzniká odpovědnému zástupci možnost přímého postihu ze strany živnostenského úřadu, ale v případě zanedbání svých povinností, ze kterých bude příslušnými úřady sankcionován podnikatel, se tento může na odpovědnému zástupci domáhat eventuální náhrady škody.

Čtěte články v rubrice Start podnikání

Podmínky zaštítění se odpovědným zástupcem

S odpovědným zástupcem musí být uzavřen smluvní vztah, většinou pracovní poměr. Zákon ale formu neupravuje. Je ale lépe se vyhnout uzavírání pracovních smluv, jejichž součástí je i jmenování do funkce odpovědného zástupce. Ideálním řešením je upravit toto dodatkem ke smlouvě. Pokud je status součástí smlouvy, pamatujte, že v případě zrušení funkce nebo odvolání z ní, pracovní vztah nezaniká. Není proto nutno měnit pracovní smlouvu. Co je pro podnikatele zajímavé, je fakt, že pozice odpovědného zástupce může být prováděna bezúplatně. Většinou ale zaměstnanec na této pozici dostává příplatek ke stanovené mzdě. Pokud je odpovědným zástupcem například jiný podnikatel, může si za poskytnuté služby fakturovat předem dohodnuté částky.

Ustanovení odpovědného zástupce se musí vždy ohlásit příslušnému živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji funkci ode dne ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované tímto zákonem. Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení odpovědného zástupce nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Stejně tak je potřeba do 15 dnů nahlásit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce.

Povinnosti mít odpovědného zástupce v případě, že bez něj podnikat nemůžete, se nevyhýbejte. Pokud totiž podnikatel neustanoví například pro živnost koncesovanou odpovědného zástupce nebo nepředloží-li jeho osobu ke schválení, živnostenský úřad mu může uložit pokutu až 100 000 korun. Za neohlášení ukončení funkce odpovědného zástupce pak hrozí postih poloviční.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).