Hlavní navigace

Velký manuál k paušální dani: Kolik činí, jaké jsou podmínky a dokdy se přihlásit?

18. 12. 2023
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E
Paušální daň OSVČ se v roce 2024 zvýší ve všech pásmech. Některé OSVČ navíc musí nově podat do 10. ledna formulář finančnímu úřadu.

Konkrétně se jedná i ty OSVČ, které musí kvůli výši svých příjmů změnit příští rok pásmo. Oznámení je nutné podat do 10. ledna 2024.

Kdo může paušální daň využít

Institut paušální daně nemohou využít všechny OSVČ. Paušální daň se od roku 2023 týká OSVČ, které mají příjmy do 2 milionů korun. Na paušál naopak mohou zapomenout plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají i registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.

Zároveň OSVČ nesmí být dlužníkem, vůči kterému bylo zahájeno insolvenční řízení. OSVČ nesmí být ani společníkem veřejné obchodní společnosti, nesmí být ani komplementářem komanditní společnosti a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti. S výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. To znamená, že OSVČ, které zároveň pracují na dohody, mají nárok jen tehdy, pokud je dohoda o pracovní činnosti s odměnou do 4000 Kč a dohoda o provedení práce do 10 tisíc Kč měsíčně.

Od roku 2023 se zvýší limit pro odvod pojistného Přečtěte si také:

Od roku 2023 se zvýší limit pro odvod pojistného

Paušální daň je ve třech pásmech

Paušální daň se v roce 2024 platí ve třech různých pásmech na základě předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá. V prvním pásmu se bude platit 7498 Kč (minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč). V druhém pásmu budou OSVČ platit 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč.

Pro koho jsou jednotlivá pásma

Pro koho je 1. pásmo 7498 Kč

První pásmo se týká OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč, přičemž u těchto podnikatelů je jedno, z jaké samostatné činnosti jejich příjmy plynou. Dále se do prvního pásma může přihlásit poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů.

První pásmo je také pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů. V tomto pásmu je paušální daň stanovená stejně jako v současnosti, tedy z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun. Pro rok 2024 tedy jde o částku 7498 Kč. 

Pro koho je 2. pásmo 16 745 Kč

Do druhého pásma se může přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti pocházejí. Druhé pásmo mohou využít také poplatníci s příjmy do 2 mil. Kč, pokud měli 75 % příjmů, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % příjmů. Paušální odvod činí v druhém pásmu pro rok 2024 celkem 16 745 Kč měsíčně. 

Pro koho je 3. pásmo 27 139 Kč

Do třetího pásma potom mohou vstoupit všichni poplatníci, kteří splní podmínky vstupu do paušálního režimu, tedy jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly 2 mil. Kč. Tyto OSVČ pak musí příští rok platit 27 139 Kč měsíčně. .

Tři pásma u paušální daně: Jaké OSVČ budou platit 6000 Kč a jaké až 26 000 Kč? Přečtěte si také:

Tři pásma u paušální daně: Jaké OSVČ budou platit 6000 Kč a jaké až 26 000 Kč?

Některé OSVČ mohou na paušální dani vydělat oproti výdajovým paušálům skoro 100 tisíc Kč. Závisí na oboru podnikání a také výši příjmů. Paušální daň se například vyplatí i některým OSVČ s 80% paušálem. Nejvíce na novém nastavení vydělají bezdětné OSVČ s 60% paušálem s příjmy těsně pod úrovní 1,5 milionu Kč. Vyplývá to z výpočtů serveru Podnikatel.cz.

OSVČ se zvýší odvody i paušální daň. Víme, co se komu v roce 2024 více vyplatí Přečtěte si také:

OSVČ se zvýší odvody i paušální daň. Víme, co se komu v roce 2024 více vyplatí

Pásmo si nelze vybrat

Kdo už nějakou dobu podniká a chce nově do paušálního režimu vstoupit, nemůže si pásmo vybrat libovolně, nýbrž jej musí zvolit na základě svých letošních příjmů. Vzhledem k tomu, že za rok 2023 musí ještě podat přiznání, má v tomto finanční úřad jednoduchou kontrolu.

Podmínky vstupu do určitého pásma paušálního režimu určují příjmy dosažené za předchozí zdaňovací období, nikoli předpoklady týkající se budoucnosti. Pokud například letos budete mít příjmy 1,3 milionu Kč (OSVČ s 40% paušálem) a víte, že v roce 2024 budete mít příjmy pod 1 milion Kč, musíte i tak vstoupit do druhého pásma a platit 16 745 Kč.

U paušální daně OSVČ budou tři pásma. Výběr samotného pásma však nebude na OSVČ Přečtěte si také:

U paušální daně OSVČ budou tři pásma. Výběr samotného pásma však nebude na OSVČ

Přeplatek se bude vracet

Pokud se po skončení zdaňovacího období ukáže, že poplatník, který byl v druhém pásmu (a platil 16 000 Kč), měl příjmy, které odpovídaly prvnímu pásmu, může podat tzv. oznámení o jiné výši paušální daně a bude mu stanovena daň i pojistné na sociální a zdravotní pojištění podle prvního pásma, tedy bude mít nárok na vrácení přeplatků.

Jak (ne) lze přecházet mezi pásmy

Zatímco do nižšího pásma OSVČ (dle předchozích příjmů) nemůže vstoupit, do vyššího to možné je. V případě, že OSVČ očekává, že v nastávajícím zdaňovacím období překročí limity pro pásmo, které dosud splňovala, ale naplní limity pro vyšší pásmo, může rovnou vstoupit do vyššího pásma.

Kdo po skončení zdaňovacího období zjistí, že jeho příjmy přesáhly rozhodné příjmy pro pásmo, ve kterém byl, ale nepřesáhly rozhodné příjmy pro vyšší pásmo, může mít stále stanovenu daň v paušální výši, ale odpovídající uvedenému vyššímu pásmu. OSVČ v takovém případě musí podat oznámení o jiné výši paušální daně, ve kterém uvede vyšší pásmo paušálního režimu, jehož podmínky jeho příjmy splnily, a vypočítá daň i veřejná pojistná podle vyššího pásma paušálního režimu. Rozdíl je pak nutné zaplatit do lhůty pro podání daňového přiznání.

Zároveň platí, že kdo se kvůli vyšším příjmům posunul do vyššího pásma, musí v něm zůstat i pro aktuální zdaňovací období (přestože by třeba splňoval podmínky pro nižší pásmo). Nejde tedy například být v roce 2023 v nejnižším pásmu, zpětně jej překročit, vše dodanit a v nejnižším pásmu zůstat i v roce 2024.

Paušální daň OSVČ až do 2 milionů Kč není jedinou novinkou. Co vše se u paušálu mění? Přečtěte si také:

Paušální daň OSVČ až do 2 milionů Kč není jedinou novinkou. Co vše se u paušálu mění?

Jak se přihlásit k paušální dani

OSVČ, které chtějí do paušálního režimu nově vstoupit od roku 2024, musí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Naopak není třeba nijak kontaktovat zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ, úřady si informaci samy předají. Poplatník se stává při splnění zákonem stanovených podmínek poplatníkem v paušálním režimu k 1. dni rozhodného zdaňovacího období, tj. k 1. lednu daného roku. Poplatník, který zahajuje činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahajuje.

Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu. Pro rok 2024 je tedy nutné podat oznámení do 10. ledna 2024. 

V oznámení se uvádí, v jakém pásmu se OSVČ bude nacházet. OSVČ musí zůstat po celé zdaňovací období v jednom pásmu. Změna zvoleného pásma bude možná pouze od začátku dalšího zdaňovacího období (podmínky viz výše). Kromě splnění podmínek pro dané pásmo musí OSVČ podat oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu, a to do desátého dne zdaňovacího období, od kterého má ke změně dojít (jedná se tedy o stejnou lhůtu jako pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu).

Co OSVČ, které jsou již v paušálním režimu?

Pokud je OSVČ v paušálním režimu již letos a bude splňovat podmínky pro stejné pásmo i v následujícím roce, oznámení už znovu podávat nemusí. V případě, že následující rok již nebude spadat do stejného pásma, ale do vyššího, musí podat oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu.

Jak oznámení podat

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat jen:

  • na tiskopisu vydaném ministerstvem financí,
  • na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem ministerstva financí, nebo
  • datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně učiněnou elektronicky způsoby podle daňového řádu.

V oznámení o vstupu do paušálního režimu je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést své identifikační a kontaktní údaje, údaje o vstupu do paušálního režimu, údaje o důchodovém pojištění poplatníka a údaje o veřejném zdravotním pojištění poplatníka a také pásmo paušální daně. 

Pro podání oznámení lze využít i interaktivní elektronický formulář na MOJE daněPozor ovšem na to, že od roku 2024 musí OSVČ, které mají zpřístupněnou datovou schránku, tedy většina, podat oznámení o vstupu do paušálního režimu výhradně elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Dokdy platit paušální daň

Paušální daň se platí na společný osobní daňový účet a je splatná do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí. Předčíslí společného osobního daňového účtu bude 2866.

Jak na přechod ze záloh

Pokud budete na paušální daň přecházet, nezapomeňte na doplacení všech záloh na pojistném za rok 2023. Kdy naposledy zaplatíte zálohy samostatně, se odvíjí od toho, jak zálohy platíte. Tedy zda zálohy platíte přímo v měsíci, ke kterému se vztahují, nebo teprve až v měsíci následujícím.

Pozor také na to, že v některých případech musíte při přechodu na paušální režim ještě provést úpravu základu daně a podat dodatečné daňové přiznání.  Od roku 2023 nicméně není nutné upravovat základ daně o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y), a o hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh, a o cenu nespotřebovaných zásob.

Kdo musí podat dodatečné daňové přiznání navzdory režimu paušální daně? Přečtěte si také:

Kdo musí podat dodatečné daňové přiznání navzdory režimu paušální daně?

Jaké jsou povinnosti u paušální daně

Poplatník, který se nachází v režimu paušální daně, nemusí podávat daňové přiznání a ani přehledy pojistného, určitou evidenci příjmů však OSVČ vést musí. Může totiž dojít například k situaci, že poplatník bude povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (např. proto, že daň poplatníka nebude rovna paušální dani, neboť jeho příjmy ze samostatné činnosti převýšily 2 000 000 Kč nebo poplatník obdržel příjmy ze závislé činnosti, stal se plátcem DPH nebo společníkem v.o.s.). 

Je proto třeba vést evidence potřebné pro správné stanovení daně v rámci daňového přiznání (lze navázat na evidence, které byly poplatníkem doposud vedeny). Poplatník je rovněž povinen doložit správnost úprav prováděných dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů při přechodu ze zdaňovacího období, ve kterém daň poplatníka není rovna paušální dani, do zdaňovacího období, za které je jeho daň rovna paušální dani, a naopak.

Finanční správa proto doporučuje vést i nadále evidenci v takovém rozsahu, aby byl poplatník případně schopen (při nesplnění podmínek a navazující povinnosti stanovení daně z příjmů a pojistných) tyto povinnosti splnit. Minimálním rozsahem bude evidence příjmů, o kterých by měl mít poplatník přehled i z hlediska registrace k DPH.

Od roku 2023 je navíc v zákoně výslovně stanoveno, že některé OSVČ musí vést záznamy o příjmech ze samostatné činnosti pro účely prokázání výše rozhodných příjmů pro zvolené pásmo paušálního režimu. Konkrétně se tato povinnost bude týkat poplatníků v paušálním režimu, kteří mají příjmy ze samostatné činnosti, ke kterým lze uplatnit výdaje procentem z příjmů v různé výši. 

U paušální daně přibyde administrativa, ne však pro všechny OSVČ Přečtěte si také:

U paušální daně přibyde administrativa, ne však pro všechny OSVČ

Co dělat, když podmínky přestanete plnit?

Zjistíte-li, že už nesplňujete podmínky pro paušální režim (například překročíte příjmy ve výši 2 milionů korun), musíte to oznámit správci daně do 15 dnů. Zároveň to znamená, že po skončení zdaňovacího období budete muset podat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích a v nich vyčíslit daň a pojistná.

Kdo musí podat dodatečné daňové přiznání navzdory režimu paušální daně? Přečtěte si také:

Kdo musí podat dodatečné daňové přiznání navzdory režimu paušální daně?

Pokud po skončení období zjistíte, že sice nesplňujete podmínky pro dané pásmo, avšak pro vyšší stále ano, nemusíte z paušálního režimu vystupovat a stačí podat již zmíněné oznámení o jiné výši paušální daně, ve kterém uvedete vyšší pásmo paušálního režimu, jehož podmínky vaše příjmy splňují, a vypočítáte daň i veřejná pojistná podle vyššího pásma paušálního režimu. 

Zvažujete vstup do paušálního režimu od roku 2023?

Co když chcete paušální režim dobrovolně opustit?

Vystoupit z paušálního režimu je možné dobrovolně vždy ke konci zdaňovacího období, tedy na konci každého roku. V takovém případě je potřeba podat oznámení o dobrovolném vystoupení, a to nejpozději do desátého dne následujícího roku, pro rok 2024 tedy do 10. ledna 2024.

Ukončení paušálního režimu netřeba hlásit zvlášť. Nově je možné, pokud OSVČ paušální režim opustí, podat oznámení správci daně, který tuto informaci předá zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení.

Co je paušální daň?
Paušální daň nahrazuje pro OSVČ daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění. OSVČ se tak prostřednictvím jedné paušální platby mohou zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Na druhou stranu tím ztrácí možnost uplatňovat slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné částky. 
Kolik je paušální daň v roce 2024?
Paušální daň se v roce 2024 platí ve třech pásmech na základě loňských příjmů a výdajového paušálu OSVČ. V prvním pásmu OSVČ platí 7498 Kč, v druhém 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč.
Dokdy se přihlásit k paušální dani?
K paušální dani se lze přihlásit do 10. ledna 2024. Kdo je v paušálním režimu už v současnosti, oznámení řešit nemusí.
Seriál: Jak na daně
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).