Hlavní navigace

Podnikáte a potřebujete pomoc rodiny? Založte si rodinný závod

21. 11. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Od nového roku se budou moci příbuzní podílet na podnikání založením rodinného závodu. Čtěte, v čem a pro koho to bude výhodné. Výpomoc rodiny bude legální.

Nový občanský zákoník zavádí od ledna 2014 institut takzvaného rodinného závodu. Ten umožní podnikání fyzické osoby společně s rodinnými příslušníky. Kdo hodlá od nového roku provozovat podnik spolu s manželkou, dětmi, rodiči či ostatními příbuznými, měl by se s touto problematikou včas seznámit. A to nejen s ustanoveními nového občanského zákoníku, který tento způsob podnikání přináší, ale i s dopadem do oblasti daňové.

Proč rodinný závod?

Nejedna rodina si při podnikání vypomáhá již dnes. Ať už se jedná o kamenný či internetový obchod, řemeslnou výrobu nebo třeba vinařství. Nevýhodou je, že nemají oficiálně upravena vzájemná práva a povinnosti, podíly na zisku a podobně. To může přinášet celou řadu rodinných sporů. Navíc příbuzní vždy riskují postih ze strany inspekce práce. Výpomoc při podnikání (jakkoliv nezištná) se nemusí vyplatit. V souladu se zákonem o zaměstnanosti § 132 mohou pracovníci inspektorátu práce při kontrolní činnosti vyžadovat od fyzických osob, které se zdržují na pracovišti kontrolované osoby a vykonávají pro ni práci, osvědčení totožnosti a prokázání, že tuto práci vykonávají na základě pracovněprávního vztahu nebo na základě jiné smlouvy. Výjimku mají pouze manželé a děti kontrolované fyzické osoby. Ostatním příbuzným osobám, které budou na pracovišti při výkonu práce přistiženy a nepředloží patřičnou smlouvu, hrozí pokuta až do výše 10 000 korun (při opakovaném přistižení až 100 000 korun). Tomu, kdo výkon této „nelegální práce“ umožní, může být uloženo až 10 000 000 korun.

Od nového roku již nebude třeba riskovat nebo sepisovat s příbuznými např. na záskok při prodeji v obchodě fiktivní dohody o provedení práce, ale mohou pomáhat oficiálně, podílet se na zisku i spolurozhodování o provozu firmy.

Dalším a významným argumentem pro zavedení institutu rodinného závodu jsou situace, kdy se členové rodiny společně podíleli na vytváření určitých hodnot bez toho, aniž si to předem smluvně upravili. V současné době se tyto spory řeší především jako bezdůvodné obohacení, což odborníci nepovažují za dostačující a spravedlivé vůči dotčeným stranám.

Rodinný závod dle nového občanského zákoníku

Rodinný závod je možné charakterizovat jako speciální typ obchodního závodu. Za rodinný závod se dle § 700 nového občanského zákoníku považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manželi sešvagřené až do druhého stupně a jenž je ve vlastnictví některého z nich. Účastníky mohou být dokonce i osoby, které trvale pracují pro rodinu. Rodinný závod tedy není charakterizován předmětem podnikání, ale osobami, které se na jeho provozu podílejí. Nejedná se o právní subjekt, ale z hlediska právní teorie o věc hromadnou.

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Na chodu rodinného závodu se budou moci podílet i děti. 

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlil mluvčí ministerstva spravedlnosti Robert Schuster, rodinný závod si lze představit jako soubor obchodního jmění sloužící podnikatelským účelům, na jehož provozu se podílejí trvalou prací členové širší rodiny bez toho, aniž by tak činili jako společníci společnosti nebo na základě pracovní smlouvy. V případě rodinného závodu se tedy nejedná a ani nesmí jednat o práva a povinnosti vzniklá založením obchodní společnosti nebo družstva na základě společenské smlouvy, smlouvy o tichém společenství ani o pracovní poměry uzavřené mezi členy rodiny. 

Rozhodování a práva členů rodiny

Rodinný závod by měl sloužit k obživě rodiny. Jeho členové budou mít samozřejmě právo (spolu)rozhodovat o otázkách, které se tohoto závodu týkají. Pro přijetí zásadních rozhodnutí týkajících se provozu bude v souladu s novým občanským zákoníkem potřebný souhlas většiny členů rodiny (podílejících se na chodu rodinného závodu). Jedná se pouze o věci zásadní, logicky se nebude hlasovat o záležitostech spojených s obvyklým hospodařením. Práva rozhodování je samozřejmě možné se vzdát, a to prohlášením ve formě veřejné listiny.

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

Z důvodu zachování rovnosti mezi rodinnými příslušníky se jednotliví členové budou podílet na zisku i na věcech z tohoto zisku nabytých podle množství a druhu jejich práce. Obdobně jako budou mít právo rozhodovat, budou mít logicky i právo na podíl na příjmech a výdajích, případně i na následné vypořádání svého podílu. Včetně přírůstků při případném zániku jejich členství na rodinném závodu, které je možné na základě dohody vypořádat na splátky. 

Na provozu se mohou podílet i děti

Nový občanský zákoník počítá v případě rodinného závodu  i s účastí nezletilých dětí. V souladu s paragrafem 33 nového občanského zákoníku může samostatně provozovat obchodní závod (tj. činit vše, co je s jeho provozem spojeno) nebo vykonávat jinou obdobnou výdělečnou činnost člověk, který nenabyl osmnácti let. A to na základě povolení (souhlasu) zákonného zástupce k samostatné výdělečné činnosti (alespoň jednoho). Vzhledem k závažnosti tohoto opatření pro nezletilého i pro osoby třetí se vyžaduje, aby záležitost byla objektivně posouzena a rozhodnuta soudem. To znamená, že v určitých případech bude moci nezletilý vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ale pouze za situace, kdy k tomu udělí souhlas zákonný zástupce nezletilého a navíc bude o této skutečnosti rozhodnuto soudem, uvádí advokátka Magdalena VašinkováAdvokátní kanceláře Tomáš Rašovský. Pokud soud uzná, že samostatná výdělečná činnost odpovídá schopnostem nezletilého, nahradí soudní rozhodnutí podmínku dosažení věku, která je pro samostatné podnikání potřebná. Advokátka připomíná, že je třeba respektovat další předpisy, které stanoví věk pro výkon práce, který nesmí být nižší než nejnižší věk skončení povinné školní docházky a v žádném případě nižší než 15 let. 

Čas ukáže, nakolik se tato novinka osvědčí v praxi. Tedy, zda bude rodinnému podnikání ku prospěchu, třeba i za pomoci nezletilých potomků, jimž rodiče podle nového občanského zákoníku mohou udělit svéprávnost, nebo naopak přibude soudních rodinných sporů o majetek z podnikání, podíly na zisku apod. 

V každém případě ale může být tato myšlenka zajímavá z pohledu zdanění. Na ziscích z rodinného závodu se totiž bude podílet více členů rodiny a zde se nabízí možnost uplatnění daňových slev a využití limitu pro samostatnou výdělečnou činnost vedlejší při odvodu sociálního pojištění. Otázkami spojenými se zdaněním a odvody z podílu na příjmech a výdajích z rodinného závodu se bude server Podnikatel.cz zabývat navazujícím článkem. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).