Hlavní navigace

Praktická ukázka: jak vyplnit daňové přiznání

23. 3. 2010
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Pan Bartošek pracoval vloni na Slovensku, poté v Praze a nakonec začal podnikat. Má manželku a dceru. Naučte se na tomto konkrétním příkladě, jak daňové přiznání vyplnit.

Fiktivní příklad

Pan Stanislav Bartošek, který má trvalý pobyt v Šumperku, Bulharská 1, žije od 2. 2. 2009 v domácnosti s manželkou Jarmilou, která v roce 2009 nepracovala ani nepodnikala a pobírala pouze rodičovský příspěvek, a s dcerou Kateřinou, která se manželům Bartoškovým narodila dne 25. 2. 2009. Do 30. 4. 2009 pracoval pan Bartošek na Slovensku jako zaměstnanec slovenské stavební firmy, od 1. 5. 2009 do 30. 9. 2009 pracoval v Praze jako zaměstnanec tuzemské stavební firmy. Od 1. 10. 2009 zahájil samostatnou výdělečnou činnost, a to provozování řemeslné živnosti „Pokrývačství a tesařství“ a volné živnosti v oboru „Přípravné a dokončovací stavební práce“. Při provozování samostatné výdělečné činnosti vedl pan Bartošek daňovou evidenci podle § 7b zákona o daních z příjmů, přičemž příjmy z každé živnosti evidoval zvlášť. Od 1. 10. 2009 je pan Bartošek také společníkem tuzemské veřejné obchodní společnosti s podílem ve výši 50 %. Pan Bartošek má ve svém výlučném vlastnictví dvě nemovitosti, které v roce 2008 nabyl darem od svých rodičů, a to bytový dům a les.

Z podkladů za kalendářní rok 2009 vyplývají tyto zdanitelné příjmy pana Bartoška

 • Podle potvrzení od slovenského zaměstnavatele činila hrubá mzda za období leden–duben 2009 celkem 4000 EUR a daň ze mzdy zaplacená na Slovensku celkem 700 EUR.
 • Podle potvrzení o příjmech ze závislé činnosti od tuzemského zaměstnavatele činil úhrn zdanitelných příjmů ze závislé činnosti za období květen–září 2009 celkem 150 000 Kč, pojistné zaplacené zaměstnavatelem celkem 51 000 Kč a záloha na daň celkem 28 000 Kč.
 • Z daňové evidence vyplývají tyto údaje o samostatné výdělečné činnosti za období říjen–prosinec 2009:
 • příjmy ze živnosti „Pokrývačství a tesařství“ v celkové výši 220 000 Kč a ze živnosti „Přípravné a dokončovací stavební práce“ v celkové výši 120 000 Kč,
 • výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů z obou živností v celkové výši 180 000 Kč (ve výdajích je již v poměrné výši zahrnuto nájemné za vozidlo najaté podle smlouvy o finančním leasingu a další
 • výdaje vynaložené v souvislosti s používáním vozidla při provozování živností, z toho výdaje za pohonné hmoty činily celkem 20 000 Kč),
 • v obchodním majetku k 31. 12. 2009 měl pan Bartošek peněžní prostředky v hotovosti ve výši 12 500 Kč,
 • peněžní prostředky na běžném účtu v bance ve výši 31 000 Kč a pohledávky ve výši 45 000 Kč,
 • za období říjen–prosinec 2009 činily úroky připsané na běžném účtu v bance celkem 16,95 Kč.

Podle účetnictví veřejné obchodní společnosti, ve které je pan Bartošek společníkem, dosáhla tato společnost za zdaňovací období roku 2009 daňovou ztrátu ve výši 40 000 Kč.

 • Za pronájem bytů obdržel pan Bartošek v kalendářním roce 2009 celkem 130 000 Kč, přičemž v tomto roce vynaložil na opravy a údržbu bytového domu celkem 30 000 Kč.
 • Za prodej motocyklu, který si pan Bartošek koupil v březnu 2009 za 50 000 Kč, obdržel v listopadu 2009 částku 40 000 Kč.
 • Za prodej dřeva z vykácené části lesa obdržel pan Bartošek v roce 2009 částku 60 000 Kč, přičemž v souvislosti s tímto prodejem dřeva vynaložil výdaje v celkové výši 20 000 Kč.

Pro zdaňovací období roku 2009 má pan Bartošek k dispozici tyto další podklady:

 • Potvrzení od penzijního fondu, podle kterého zaplatil na rok 2009 příspěvek na své penzijní připojištění ve výši 12 000 Kč.
 • Potvrzení od pojišťovny, se kterou má uzavřenu smlouvu o svém soukromém životním pojištění na dobu do dosažení věku 60 let, podle kterého zaplatil v roce 2009 pojistné ve výši 16 000 Kč.
 • Darovací smlouvu ze dne 30. 11. 2009, podle které poskytl politické straně na její činnost peněžní dar ve výši 40 000 Kč.
WKČR -Daňaři online (promo banner)

Řešení

základním tiskopisu Přiznání vyplní pan Bartošek nejprve záhlaví a 1. oddíl – Údaje o poplatníkovi. Na řádku 03 označí daňové přiznání jako řádné. Výši celosvětových příjmů na řádku 29a neuvede (tento řádek vyplňují pouze daňoví nerezidenti, u kterých je třeba pro účely uplatnění některých nezdanitelných částek, slev na dani a daňového zvýhodnění na dítě zjistit, zda podíl tuzemských příjmů na všech jejich příjmech činí alespoň 90 %). Čtěte více: Speciál – daně snadno a rychle

Ve 2. oddílu provede pan Bartošek nejprve výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti podle § 6 ZDP. Do řádku 31 uvede součet příjmů od českého zaměstnavatele (150 000 Kč) a příjmů od slovenského zaměstnavatele (106 000 Kč). Příjmy od slovenského zaměstnavatele (4000 EUR) jsou přepočteny na české koruny jednotným kurzem, který podle pokynu D-337 činí 26,50 Kč. V řádku 32 uvede součet povinného pojistného od českého zaměstnavatele (51 000 Kč) a částky odpovídající povinnému pojistnému ve výši 34 % z příjmů od slovenského zaměstnavatele (36 040 Kč). Součet údajů na řádku 31 a 32 je dílčím základem daně podle § 6 ZDP, který bude uveden na řádku 34 a přenese se rovněž do řádku 36. Na řádku 35 bude uveden příjem od slovenského zaměstnavatele zvýšený o vypočítané povinné pojistné, tj. částka 142 040 Kč. Nerozumíte daňovému přiznání? Nechte si poradit v daňové poradně od daňového poradce

Podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené se Slovenskou republikou se u příjmů ze závislé činnosti vykonávané ve druhém smluvním státě uplatňuje metoda prostého zápočtu daně zaplacené v tomto druhém smluvním státě. Podle ustanovení § 38f odst. 4 ZDP ale může poplatník příjmy ze závislé činnosti vykonávané ve smluvním státě vyjmout ze zdanění v České republice. Tento postup je pro pana Bartoška výhodnější než zápočet daně zaplacené ve Slovenské republice. Na řádku 36a proto uvede jako dílčí základ daně ze závislé činnosti po vynětí pouze „superhrubý příjem“ od českého zaměstnavatele, tj. 201 000 Kč. Čtěte více: Seriál Jak na daně

Dílčí základ daně z podnikání a z jiné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP vypočítá pan Bartošek v Příloze č. 1. Na řádku 101 uvede celkové příjmy ze živností (340 000 Kč) a na řádku 102 celkové výdaje na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. Pan Bartošek se může rozhodnout, zda uvede výdaje podle daňové evidence (tj. 120 000 Kč) nebo uplatní výdaje v procentech z dosažených příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP (tzv. výdajový paušál).

Podle ustanovení § 7 odst. 7 odst. ZDP může ve zdaňovacím období roku 2009 poplatník uplatnit výdaje ve výši:

 • 80 % z příjmů ze živností řemeslných,
 • 60 % z příjmů ze živností ostatních.

Pro pana Bartoška je uplatnění výdajů v procentní výši výhodné. Výpočet výdajového paušálu podle druhu činnosti provede nejprve v části B. Doplňujících údajů a součet takto vypočtených výdajů (248 000 Kč) přenese do řádku 102. Na řádku 104 bude uveden rozdíl mezi příjmy a výdaji (92 000 Kč). Čtěte více: Daňové přiznání se při uplatňování výdajového paušálu příliš neliší

Na řádku 112 bude uveden podíl pana Bartoška na ztrátě v. o. s. (–20 000 Kč). V části I. Doplňujících údajů bude uvedeno DIČ veřejné obchodní společnosti a podíl pana Bartoška na výsledku hospodaření v procentech.

Dílčí základ daně podle § 7 ZDP zjištěný na řádku 113 (72 000 Kč) bude přenesen do základního tiskopisu Přiznání na řádku 37. Čtěte více: Jak vyplnit daňové přiznání? Nově pomůže inteligentní formulář

Dílčí základ daně z pronájmu podle § 9 ZDP a dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 ZDP vypočítá pan Bartošek v Příloze č. 2. V řádku 201 uvede příjmy z pronájmu bytů (130 000 Kč) a v řádku 202 uvede výdaje na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. Pan Bartošek se může rozhodnout, zda uvede výdaje v prokazatelné výši (tj. 30 000 Kč) nebo uplatní výdaje v procentech z dosažených příjmů podle § 9 odst. 3 ZDP, tj. ve výši 30 %. Pro pana Bartoška je uplatnění výdajů v procentech výhodnější. Na řádku 202 tedy uvede vypočtené výdaje ve výši 39 000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (91 000 Kč) bude uveden na řádku 203 a stejná částka bude uvedena také jako dílčí základ daně na řádku 206. Dílčí základ daně podle § 9 ZDP zjištěný na řádku 206 bude přenesen do základního tiskopisu Přiznání na řádku 39.

Stahujte interaktivní tiskopisy


Účetnictví, kalkulace, kalkulačka
které za vás vyplní a spočítají všechny potřebné řádky samy.

Ve druhé části Přílohy č. 2 uvede pan Bartošek podle jednotlivých druhů jiné příjmy podle § 10. U příjmů z prodeje motocyklu (40 000 Kč) uvede výdaje ve výši 50 000 Kč a označí malým písmenem „s“ skutečnost, že se jedná o příjmy ze společného jmění manželů. U příjmů z prodeje dřeva z vlastního lesa, které se pro účely daně z příjmů považují podle pokynu D-300 za příjmy ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem, přičemž u tohoto druhu příjmu může poplatník podle ustanovení § 10 odst. 4 ZDP uplatnit výdaje v prokazatelné výši (tj. 20 000 Kč) nebo ve výši 80 % z dosažených příjmů (tj. 48 000 Kč). Pro pana Bartoška je výhodné uplatnění výdajů v procentní výši. V řádku 207 bude uveden součet příjmů podle § 10 ZDP (100 000 Kč). V řádku 208 bude uveden součet výdajů podle § 10 ZDP, přičemž ale výdaje převyšující u jednoho druhu příjmů nelze podle ustanovení § 10 odst. 4 ZDP uplatnit. Z výdajů uvedených u příjmů z prodeje motocyklu proto bude do řádku 208 započtena pouze částka 40 000 Kč. Dílčí základ daně podle § 10 ZDP zjištěný na řádku 209 jako rozdíl mezi příjmy a výdaji, které lze u těchto příjmů uplatnit (12 000 Kč), bude přenesen do základního tiskopisu přiznání na řádek 40.

Na řádku 38 v 2. oddílu základního tiskopisu přiznání bude dále uvedena jako dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 ZDP částka připsaných úroků na běžném účtu v bance (17 Kč). V řádcích 41 a 41a bude uveden součet dílčích základů daně podle § 7 až 10 ZDP (175 017 Kč) a v řádcích 42 a 45 bude uveden jako základ daně celkový součet všech dílčích základů daně včetně dílčího základu daně ze závislé činnosti podle § 6 po vynětí zahraničního příjmu (376 017 Kč).

Ve 3. oddíle uvede pan Bartošek nezdanitelné částky, o které se podle § 15 ZDP snižuje základ daně, tj. na řádku 46 z celkové hodnoty poskytnutého daru částku max. do výše 10 % základu daně (37 601 Kč), na řádku 48 částku příspěvku na penzijní připojištění po snížení o 6000 Kč (6000 Kč), na řádku 49 částku pojistného na životní pojištění, kterou lze uplatnit max. do výše 12 000 Kč (12 000 Kč) a na řádku 54 uvede součet uplatněných nezdanitelných částí základu daně (55 601 Kč). Na řádku 55 bude uveden základ daně po odečtení nezdanitelných částí (320 416 Kč), který se na řádku 56 zaokrouhluje na celé stokoruny směrem dolů (320 400 Kč). Na řádku 57 bude uvedena daň vypočtená sazbou 15 % ze zaokrouhleného základu daně (48 060 Kč). Částka daně bude také uvedena ve 4. oddílu na řádcích 58 a 60.

V 5. oddílu budou uplatněny slevy na dani, a to na řádku 64 sleva na poplatníka (24 840 Kč) a na řádku 65a sleva na manželku, kterou může pan Bartošek uplatnit pouze za období únor–prosinec 2009 (20 700 Kč). Při uplatnění slevy na manželku musí být v Tab. č. 1 uvedeny údaje o manželce (příjmení, jméno a rodné číslo). Na řádku 71 bude uvedena částka daně po uplatnění slev na dani (2520 Kč).

V tabulce č. 2 budou uvedeny údaje o vyživovaném dítěti (příjmení, jméno, rodné číslo a počet měsíců včetně měsíce narození). Na řádku 72 bude uvedena částka daňového zvýhodnění na dítě, kterou může pan Bartošek uplatnit za období únor–prosinec 2009 (9790 Kč). Z částky daňového zvýhodnění uplatní na řádku 73 slevu na dani do výše daně uvedené na řádku 71 (2520 Kč) a zbývající částku daňového zvýhodnění uvede jako daňový bonus na řádcích 75 a 77.

V 7. oddíle bude na řádku 84 uvedena částka sražené zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti podle potvrzení od českého zaměstnavatele (28 000 Kč) a na řádku 91 bude uvedena se znaménkem mínus celková částka přeplatku na dani, který vznikl součtem sražené zálohy na dani ze závislé činnosti a daňového bonusu (–35 270 Kč).

Tip do článku - EBF spíkři 1

Na poslední straně tiskopisu přiznání bude uveden počet listů jednotlivých příloh a celkový počet listů všech příloh daňového přiznání (6). V prohlášení se uvádí datum vyplnění daňového přiznání a poplatník nebo jeho zástupce se vlastnoručně podepíše. Na zadní straně přiznání může být také vyplněna žádost o vrácení přeplatku na dani, kterou poplatník rovněž podepíše. Nerozumíte daňovému přiznání? Nechte si poradit v daňové poradně od daňového poradce

Vyplněný formulář ke stažení

klikněte na náhled pro stažení

Bartošek přiznání (náhled)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).