Hlavní navigace

Přehled změn u kontrolních hlášení a DPH, které přináší daňový balíček

15. 1. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Daňový balíček přináší i novinky v oblasti DPH. Server Podnikatel.cz proto připravil po novinkách u daně z příjmů další velký přehled změn, tentokrát u DPH.

Novinky se týkají kontrolních hlášení, sazby DPH na teplo nebo třeba nároku na odpočet při registraci plátce DPH.

Čtěte také: Přehled změn u daně z příjmů, které přináší daňový balíček firmám a OSVČ

Pokuty u kontrolních hlášení se rozšíří

U kontrolních hlášení prošlo v rámci daňového balíčku k rozšíření pokut. V současnosti platí, že pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Správce daně dále uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení. Pokuty lze nicméně odpustit.

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Jak se pro OSVČ změní zákony v roce 2019?

Kromě těchto pokut pak platí ještě jedna „doplňková“. Kdo dostal jednu z výše zmíněných pokut a zároveň závažně ztěžuje nebo maří správu daní, může mu finanční úřad udělit další pokutu do výše 500 000 Kč. Podle údajů finanční správy byla tato „doplňková“ pokuta prozatím udělena pouze jedna.

A právě tato pokuta se má změnit. Aby v současnosti mohl finanční úřad „doplňkovou“ pokutu udělit, musí nejprve udělit pokutu základní. To nově již nebude třeba a pokutu půjde udělit i bez toho.

Čtěte více: U kontrolních hlášení bude moct dostat pokutu až 500 000 Kč více podnikatelů

Další změny u kontrolních hlášení

Kromě rozšíření pokuty obsahuje balíček i opatření, které omezuje správce daně. Pokud finanční úřad nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti, povinnost podnikatele uhradit pokutu zanikne. Toto ustanovení se bude vztahovat také na povinnost platit pokutu vzniklou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Nárok na odpočet daně při registraci plátce

Při registraci bude osobě povinné k dani umožněno uplatnit nárok na odpočet daně u dlouhodobého majetku pořizovaného v období 60 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem, a to za podmínek, že přijatá zdanitelná plnění jsou součástí pořizované investice (dlouhodobého majetku) do doby, než byl tento dlouhodobý majetek uveden do užívání a v průběhu dvanácti po sobě jdoucích měsíců před tím, než se osoba povinná k dani stala plátcem, byl uveden tento dlouhodobý majetek do užívání.

Nová pravidla v případě poukazů

Zavádí se nová harmonizovaná pravidla pro uplatňování DPH v případě poukazů, respektive u plnění, která jsou s poukazy spojena. Pravidla se budou lišit podle typů (vlastností) poukazů, a to na jednoúčelové a víceúčelové. Pro převody jednoúčelového poukazu, což bude poukaz na předem dostatečně známé plnění, budou platit obdobná pravidla jako pro dodání zboží či poskytnutí služeb, na která se poukaz vztahuje.

Naopak v případě víceúčelového poukazu, což bude poukaz, u něhož předem není zřejmé, na jaké plnění bude čerpán, se stanoví specifická pravidla pro vznik daňové povinnosti tak, aby zdanění plnění poskytovaných na jeho základě bylo posunuto až na okamžik čerpání poukazu. Až v okamžiku skutečného dodání zboží nebo poskytnutí služby jsou potřebné údaje pro jejich zdanění známy. Pro tyto případy dodání zboží nebo poskytnutí služby poskytovaných na základě víceúčelového poukazu se specificky vymezuje základ daně, upřesňuje se v důvodové zprávě.

Výjimka pro malé firmy u přeshraničních digitálních služeb

Zavádí se jednotná roční prahová hodnota ve výši 10 000 EUR, pod kterou malé a střední firmy mohou uplatnit zdanění přeshraničně poskytovaných digitálních služeb v členském státě, ve kterém jsou usazené, namísto v členském státě příjemce služby. 

Změny u jednoho správního místa

U zvláštního režimu jednoho správního místa dojde k několika změnám. Poskytovatelé digitálních služeb v Evropské unii, kteří pro odvod daně z přidané hodnoty v členských státech používají zvláštní režim jednoho správního místa, se budou při vystavování daňových dokladů nově řídit pravidly, která platí ve státě, ve kterém jsou v režimu registrováni (státě identifikace, resp. registrace). Znamená to, že budou dodržovat pravidla pouze jednoho členského státu, a nikoli, jak tomu bylo doposud, každého členského státu, do kterého digitální služby poskytují (států spotřeby), doplňuje důvodová zpráva.

Dále se rozšiřuje okruh osob, které budou moci používat režim mimo EU. Ruší se totiž omezující podmínka pro možnosti používání tohoto režimu, která se doposud vztahuje na osoby povinné k dani se sídlem ve třetích zemích registrovaných pro účely daně z přidané hodnoty v některém členském státě.

Ačkoli novela ještě není definitivně schválena, u změn v oblasti místa plnění při poskytnutí digitální služeb pro osoby nepovinné k dani, registrace do zvláštního režimu jednoho správního místa pro osoby povinné k dani ze třetích zemí a poukazů se už nyní uplatní přímý účinek směrnice. Na základě toho, že Česká republika nestihne přijmout změny obsažené ve výše uvedených směrnicích EU do zákona o DPH k 1. lednu 2019, uplatní se přímý účinek těchto směrnic EU a osoby povinné k dani podle nich mohou postupovat až do nabytí účinnosti zákona, doplňuje finanční správa na webu.

Oprava základu daně při nezaplacení ceny za zdanitelné plnění

V souladu s evropskou judikaturou se zavádí změny u opravy základu daně při nezaplacení ceny za zdanitelné plnění. Plátci poskytujícímu zdanitelné plnění i nadále vznikne povinnost přiznat k datu jeho uskutečnění daň ze základu daně stanovenému podle § 36 nebo § 36a zákona o DPH, současně ale budou definovány situace (rozšířen jejich okruh), kdy je poskytnuté zdanitelné plnění považováno s vysokou pravděpodobností za definitivně nezaplacené a stanoven okamžik, kdy je plátce (věřitel) oprávněn provést opravu základu daně. Současně je nově upravena oprava uplatněného odpočtu daně u dlužníka – příjemce zdanitelného plnění.

školení-leden22-molín

Snížení DPH na teplo

V rámci pozměňovacích návrhů rovněž prošlo přeřazení DPH na dodávky tepla do druhé snížené 10% sazby.

Novela nyní čeká na projednání v Senátu, účinnosti by měla nabýt již během letošního roku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).