Hlavní navigace

Půl miliardy ročně na pokutách u kontrolních hlášení, navzdory jejich promíjení

20. 12. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Přestože lze část pokut u kontrolních hlášení odpustit, ročně úřady udělí za chyby u hlášení sankce ve výši skoro půl miliardy korun. Rok 2019 není výjimkou.

V roce 2017 byly, po odečtení prominutých pokut, u kontrolních hlášení uděleny sankce za 534 milionů korun, v roce 2018 za 449 milionů korun a letos (k 3. 12.) zatím za 441 milionů korun. Vyplývá to z údajů, které serveru Podnikatel.cz poskytlo Generální finanční ředitelství (GFŘ). Co se týče samotného systému odpouštění pokut, ten má pro příští rok zůstat stejný.

Ročně se u kontrolních hlášení rozdají pokuty za půl miliardy

Ačkoli se v letošním roce snížil počet pokut, které úřady udělily za nedodržení povinností u kontrolních hlášení, jejich celková hodnota se zvýšila. Zatímco v roce 2018 bylo k 3. prosinci uděleno 77 629 pokut v celkové výši 503 milionů Kč (za celý rok 2018 se pak jednalo o 82 737 pokut v hodnotě 550 milionů Kč), letos šlo k 3. prosinci o 58 247 pokut v hodnotě 531 milionů Kč. V roce 2017, kdy se kvůli nefunkčnímu systému neudělovaly nejnižší pokuty ve výši 1000 Kč, sice úřady rozdaly „jen“ 19 633 pokut, za to však v celkové výši 680 milionů korun.

Přestože jsou základní pokuty taxativně dané, většinu z nich může finanční úřad od poloviny roku 2016 odpustit. Konkrétně jde o pokuty ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč. Nejnižší pokutu ve výši 1000 Kč sice odpustit nelze, v zákoně však je u této sankce doplněn institut vyloučení vzniku pokuty. V případě pokuty ve výši 1000 Kč je tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost.

V roce 2017 odpustily úřady 5949 pokut v celkové výši 146 milionů korun, v roce 2018 3680 pokut v hodnotě 101 milionů korun a k letošnímu k 3. prosinci 3327 pokut v hodnotě 90 milionů Kč. Pro srovnání s loňskem, k 3. prosinci 2018 se jednalo o 3647 prominutých pokut ve výši 86 milionů korun. Po odečtení odpuštěných pokut tak úřady udělily v roce 2017 pokuty ve výši 534 milionů Kč, v roce 2018 ve výši 449 milionů korun a letos k začátku prosince v hodnotě 441 milionů Kč.

Pokuty u kontrolních hlášení
Výše pokuty 1000 Kč 10 000 Kč 30 000 Kč 50 000 Kč Pokuta dle §101h odst.3 zákona o DPH
Pokuty za rok 2019 (do 3. 12.) 45 001 2424 3957 6865 0
Pokuty za rok 2018 (do 3. 12.) 65 553 2027 4274 5775 0

I v roce 2020 se pokuty budou promíjet dle stejných podmínek

Co se týče systému odpouštění pokut, ten upřesňuje metodický pokyn D-29, který byl před týdnem aktualizován pro rok 2020. Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro rok 2020 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2019. Zda a v jaké výši může být pokuta odpuštěna, závisí na určených ospravedlnitelných důvodech a na četnosti porušení.

I v roce 2020 tedy bude možné prominout příslušné pokuty, vztahující se k nesplnění povinnosti u kontrolního hlášení DPH, v tomto rozsahu:

  • jedno libovolné prominutí vzniklé pokuty ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun,
  • pozdní reakce do 5 následujících pracovních dní po uplynutí lhůty výzvy k podání kontrolního hlášení za předpokladu, že povinnost podat kontrolní hlášení plátci skutečně nevznikla,
  • pozdní reakce do 5 následujících pracovních dní po uplynutí lhůty výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů v situaci, kdy plátce potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení,
  • další možnosti prominutí upravené Pokynem GFŘ D-29, jejichž aplikace nebyla ani předtím časově omezena (více viz část II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod – Pokynu GFŘ D-29).

Prominutí není zadarmo

U všech žádostí o prominutí pokuty ovšem i nadále platí, že podléhají správnímu poplatku ve výši 1000 Kč podle přílohy zákona o správních poplatcích.

Kdy lze prominout jen část pokuty

Zatímco ospravedlnitelné důvody stanoví procentuální základ, kolik může úřad podnikatelům na pokutě odpustit, druhé kritérium – četnost porušování povinností při správě daní výši procent prominutí snižuje. U všech stanovených porušování povinností jde o snížení o 50 procentních bodů. Jde o těchto 6 porušení povinností:

  1. Ke dni vydání rozhodnutí o žádosti eviduje správce daně u daňového subjektu vykonatelný nedoplatek z jiného daňového řízení.
  2. V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně stanovena kterákoli daň podle pomůcek dle § 98 daňového řádu bez součinnosti daňového subjektu, a to bez ohledu na částku takto stanovené daně. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
  3. V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pořádková pokuta dle § 247 daňového řádu. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
  4. V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a daňového řádu. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
  5. V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
  6. V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta dle § 101h odst. 2 zákona o DPH. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.

Kdy nelze prominout pokutu vůbec

V některých případech navíc platí, že o prominutí nelze žádat vůbec. Jde o podnikatele, kteří v posledních 3 letech závažným způsobem porušili daňové nebo účetní právní předpisy. Za závažné porušení daňových nebo účetních předpisů je považována například situace, kdy byl podnikatel označen za nespolehlivého plátce či alespoň jednou pravomocně uznán vinným ze spáchání některého z trestných činů uvedených v § 53 odst. 2 písm. a) a c) daňového řádu.

Příklad

3 dny před koncem lhůty pro podání kontrolního hlášení byl zástupce k podání kontrolního hlášení akutně na týden hospitalizován v nemocnici (tj. nejednalo se o plánovanou operaci či pobyt v lázních). Kontrolní hlášení nebylo podáno ve lhůtě pro jeho podání, avšak bylo tak učiněno v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl daňový subjekt vyzván správcem daně. 

V rámci řízení o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení správce daně zjistil, že v posledních 3 letech byla daňovému subjektu čtyřikrát pravomocně uložena pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu. Za naplnění ospravedlnitelného důvodu přísluší daňovému subjektu ohodnocení 100 %, za četné porušování povinností při správě daní je však nutné odečíst 50 %. Daňovému subjektu bude prominuto 50 % z celkové výše pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).