Hlavní navigace

Risk management jako neodmyslitelná součást firmy

22. 5. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 293493
Pokud podnikatelé nepodcení rizika číhající během jejich podnikání na každém rohu a naučí se je efektivně řídit, mohou předejít různým katastrofickým scénářům, které mohou negativně ovlivnit určité činnosti v podniku.

Jaké jsou formy rizika?

Každé podnikání znamená určité investice a podnikatel předpokládá, že mu jeho investice budou následně přinášet zisk. Existují však rizika, která mohou pro jeho podnikání znamenat ztrátu. Podnikání je především o riziku. Pouze podnikatelé, kteří dokáží riziko správně zhodnotit, mohou být dlouhodobě úspěšní, sděluje business serveru Podnikatel.cz Radomíra KotlárováUnie malých a středních podniků ČR.

Rizika můžeme v zásadě rozdělit na neovlivnitelná (politická či hospodářská) a ovlivnitelná, která mohou podnikatelé snižovat.

Dále můžeme rozdělovat rizika na:

 • čisté riziko – jedná se o riziko, které má čistě negativní dopady, např. požár, nezaplacení pohledávky. Tato rizika jsou obvykle pojistitelná.
 • objektivní riziko – riziko, které vzniká na základě objektivně daných skutečností a podnikatel je nemůže příliš ovlivnit, např. rizika vztahující se k makroekonomickým ukazatelům ekonomiky, neúroda v zemědělství apod.
 • subjektivní riziko – rizika, která jsou závislá na činnosti daného podnikatele, např. manka a škody,
 • systematické riziko – vyplývá z ekonomického vývoje a postihuje všechny subjekty bez rozdílu, patří sem politická, hospodářská a socio-ekonomická rizika,
 • nesystematické riziko – tato rizika postihují jen určité subjekty, patří sem úvěrová rizika nebo rizika týkající se problémů s dodavateli,
 • finanční riziko – rizika přinášející finanční ztráty, příkladem mohou být úroková míra či úvěrová rizika,
 • nefinanční riziko.

Konkrétními dílčími riziky současnosti jsou:

 • přílišná fluktuace směnného kurzu, zejména CZK/EUR, potom inflace cen surovin (vnější rizika),
 • vztahy se zaměstnanci, nedostatek pracovní síly jako vnitřní riziko,
 • při růstu firmy zvládnutí přechodu na moderní IT systém a dostatečné zabezpečení před potenciální vnitropodnikovou kriminalitou.

Největším rizikem pro malé podnikatele je neúspěch, neboť právě v této skupině je největší podíl těch, kteří po nějaké době končí, dodává Radomíra Kotlárová.

Co je rizikový management?

Rizikový management neboli proces řízení rizika je založen na těchto jednotlivých fázích:

 1. poznání a kvantifikace rizik – zahrnuje sestavení kompletního seznamu potenciálních rizik, která ohrožují firmu. U jednotlivých rizik je nutné také promyslet pravděpodobnost výskytu a mírů závažnosti důsledků na činnost firmy či průběh podnikání. Charakter rizik je vždy závislý na předmětu činnosti podnikání (mohou být průmyslová, finanční, právní apod.).
 2. analýza rizik – cílem je klasifikovat možná rizika dle pravděpodobnosti výskytu a závažnosti dopadů a stanovit jejich vliv na jednotlivé oblasti řízení v podniku. Podnikatel by si také měl vhodně zvolit priority rizika.
 3. hodnocení rizika – v této fázi by měly být stanoveny cíle firmy a způsoby prevence či snižování podnikatelských ri­zik.

Záleží však na podnikateli, zda se mu vyplatí zapracovat do firmy rizikový management. U nejmenších podniků je řízení rizika ztělesněno ve veškeré intuitivní činnosti podnikatele. Teprve při růstu firmy se nákladově vyplatí zavádět formalizované procesy rizikového managementu, potvrzuje Radomíra Kotlárová.

Způsoby snižování rizika

Snižování rizika může probíhat ve dvou formách. První skupinu tvoří preventivní opatření, která mohou eliminovat či alespoň snižovat rizika. Patří sem pojištění, rozdělení rizika mezi více účastníků, ale i pečlivý výběr pracovníků a zavedení důsledných kontrol. Druhou skupinu tvoří opatření, která snižují dopady konkrétních rizik, která ohrožují firmu. Firma by měla mít vypracován určitý krizový či havarijní plán pro případy nečekaných událostí, jako mohou být povodně, požár či havárie technologických zařízení.

Proč tedy zavádět rizikový management?

Podnikatelům může rizikový management pomoci překonat a zvládnout rizika a neočekávané krize, snížit jejich dopady na činnost firmy a hospodářský výsledek a v neposlední řadě rizikový management vede také k poklesu nákladů kapitálu firmy.

Věnuje vaše firma pozornost potenciálním rizikům?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).