Hlavní navigace

Zaměstnanec může podepsat prohlášení, i když podniká

30. 5. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Zaměstnanec má právo (nikoliv povinnost) u svého zaměstnavatele podepsat Prohlášení poplatníka. Toto prohlášení má význam zejména pro stanovení způsobu zdanění zaměstnance a uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti.

Co je Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků?

Prohlášení je tiskopis určený pro zaměstnance – poplatníka daně ze závislé činnosti. Na základě tohoto tiskopisu stanoví zaměstnavatel způsob zdanění, tj. určí, zda bude zaměstnanci srážet daňovou zálohu nebo mu bude z příjmu sražena konečná srážková daň zvláštní sazbou. Zaměstnanci tiskopis poslouží k uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti, k nahlášení veškerých změn pro jejich uplatnění či ukončení nároku.

Podnikatel.cz doporučuje Daně z příjmů 2008

Daně z příjmů 2008

Kromě zásadní novely zákona o daních z příjmů z podzimu 2007, která zasahuje téměř do všech částí zákona, obsahuje toto číslo i další změny pro rok 2008 přijaté v souvislosti s novelou insolvenčního zákona a zákoníku práce, a to jak v zákoně o daních z příjmů, tak i v zákoně o rezervách. Více o knížce.

Podpisu Prohlášení nebrání ani okolnost, že zaměstnanec vedle příjmů ze zaměstnání má i jiné příjmy, např. příjem z pronájmu nebo z podnikání. V průběhu roku bude zaměstnavatel srážet příznivější výši záloh a zaměstnanec po ukončení roku sám podá daňové přiznání.

Tiskopis prohlášení pro rok 2008

Vzhledem ke změnám v uplatnění slev na poplatníka důchodce byl pro zdaňovací období 2008 vydán nový vzor tiskopisu. U poplatníků, kteří již mají podepsané Prohlášení na předchozích tiskopisech, se použijí podepsané starší vzory, které budou platné i v roce 2008.

Prohlášení podepisuje poplatník:

CIF23

 • do 30 dnů po nástupu do pracovního poměru,
 • každoročně do 15.2.,
 • do konce kalendářního měsíce, v němž nastala změna v údajích,
 • při narození dítěte do 30 dnů,
 • pouze u jednoho zaměstnavatele – plátce.

Změna v uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti se při včasném uplatnění projeví:

 • při narození dítěte – již v měsíci, kdy se narodilo,
 • při soustavné přípravě poplatníka nebo jeho dítěte na budoucí povolání – již v měsíci, kdy byly skutečnosti prokázány,
 • v ostatních případech od měsíce následujícího po změně.

Pokud zaměstnanec s podepsaným daňovým Prohlášením v průběhu kalendářního měsíce změní zaměstnavatele, může podepsat Prohlášení u zaměstnavatele nového. Oba zaměstnavatelé vypočtou ze mzdy daňovou zálohu, ale k uplatnění slev může dojít pouze u jednoho z nich. Při nástupu u nového zaměstnavatele je proto vhodné projednat se zaměstnancem všechny otázky předložení a podpisu Prohlášení.

Měsíční nárok a prokázání slev na dani

 1. Základní sleva na poplatníka

  Pro výpočet měsíční daňové zálohy zaměstnance s podepsaným Prohlášením se použije 2070 Kč, což je jedna dvanáctina celkové slevy podle § 35ba zákona o daních z příjmů. V roce 2008 se nově přiznává tato sleva též pracujícím starobním důchodcům.
 2. Sleva na dani na manželku (manžela) s nízkým nebo žádným příjmem

  Měsíčně nelze uplatňovat. Celkovou slevu 24 840 Kč může zaměstnanec uplatnit při ročním zúčtování na manželku (manžela), která s ním žije ve společné domácnosti a jejíž příjmy nepřesáhnou 38 040 Kč ročně.

  Do příjmů manželky (manžela) se započítává:

  • hrubá mzda,
  • hrubé příjmy z podnikání,
  • důchody ze sociálního zabezpečení,
  • nemocenské dávky,
  • mateřské dávky,
  • podpora v nezaměstnanosti.

  Zaměstnanec není povinen prokazovat příjmy manžela či manželky. Stačí, když v Prohlášení podpisem potvrdí, že vlastní příjem manželky (manžela) nepřesáhl zákonem stanovenou částku. V případě, že uvede nepravdivé údaje a správce daně zjistí nedoplatek, je povinen zaměstnavateli dlužnou daň, včetně penále, doplatit.

  Částka roční slevy na manželku (manžela) se zdvojnásobuje při předložení průkazu ZTP/P.
 3. Sleva na dani u poživatele důchodů

  Slevy na invaliditu se přiznávají zaměstnancům v případě podepsaného Prohlášení měsíčně ve výši:

  • 210 Kč, pobírá-li pracovník částečný invalidní důchod nebo došlo k souběhu nároku na částečný invalidní důchod a starobní důchod,
  • 420 Kč, pobírá-li pracovník plný invalidní důchod nebo vdovský (vdovecký) po dobu jednoho roku po smrti manžela (manželky).

  Nárok na slevu prokazuje zaměstnanec rozhodnutím o přiznání důchodu při podpisu prohlášení a každoročně do 15.2. novým potvrzení o výplatě tohoto důchodu. V případě souběhu částečného invalidního a starobního důchodu se prokazuje potvrzením místně příslušného finančního úřadu.

 4. Sleva na dani držitele průkazu ZTP/P

  Měsíčně se zaměstnanci přizná sleva ve výši 1345 Kč po předložení průkazu ZTP/P.

 5. Sleva na dani zaměstnanců (žáků a studentů) soustavně se připravujících na budoucí povolání

  Při soustavné přípravě žáka nebo studenta na budoucí povolání se přizná měsíční sleva ve výši 335 Kč. Mimo soustavnou přípravu na budoucí povolání je nutné dodržení věkové hranice 26 let. Je-li zaměstnanec studentem doktorského studijního programu na VŠ, je hranice o dva roky prodloužena, tj. do 28 let.

  Žák nebo student se prokazuje potvrzením školy nebo učiliště, které platí po celý školní rok. V případě studia na vysoké škole se vydává potvrzení na semestr nebo na akademický rok. Zaměstnaný žák nebo student je povinen ohlásit případné ukončení studia. Pokud zaměstnavatel zaměstnává více žáků či studentů z téže školy, lze použít jedno potvrzení s uvedením všech jmen žáků (studentů). Prohlášení však vyplní každý zaměstnaný žák či student samostatně.

Podnikáte a máte zaměstnance?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).