Hlavní navigace

Změny u kontrolních hlášení pomůžou OSVČ a firmám s jedním společníkem

23. 11. 2022
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Součástí daňového balíčku, který schválili poslanci, jsou i změny sankcí u kontrolních hlášení. Ty pomůžou OSVČ a malým firmám.

Jak pro OSVČ, tak pro společnosti s ručením omezeným s jedním společníkem – fyzickou osobou se sníží pokuty u kontrolních hlášení na polovinu. Rovněž se nově bude odpouštět automaticky i jedna pokuta ve výši 10 000 Kč. 

Co se dozvíte v článku
 1. Jaké se platí pokuty v současnosti
 2. OSVČ a firmy s jedním společníkem budou mít pokuty poloviční
 3. Pokuty se dají na žádost prominout
 4. Automaticky se bude odpouštět i 10 000 Kč (5000 Kč u OSVČ)
 5. Prodlouží se lhůta na reakci při pochybnostech
 6. Balíček začne platit v roce 2023

Jaké se platí pokuty v současnosti

Daňový balíček, který před několika týdny schválila Poslanecká sněmovna, obsahuje kromě zvýšení limitu pro registraci k DPH a nárůstu hranice obratu pro paušální daň OSVČ na 2 miliony i další změny. Mezi ně patří i zmírnění sankcí u kontrolních hlášení k DPH.

Co všechno přináší daňový balíček? Nejen změny u DPH, paušální daně či windfall tax Přečtěte si také:

Co všechno přináší daňový balíček? Nejen změny u DPH, paušální daně či windfall tax

Aktuálně platí, že v případě, kdy plátce nepodá kontrolní hlášení k DPH ve stanovené lhůtě, vznikne povinnost uhradit pokutu ve výši:

 • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
 • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
 • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
 • 50 000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a nepodá jej vůbec nebo ani v náhradní lhůtě.

Správce daně dále uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení. Kromě těchto pokut pak platí ještě jedna „doplňková“. Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní, může finanční úřad udělit další pokutu do výše 500 000 Kč.

OSVČ a firmy s jedním společníkem budou mít pokuty poloviční

Pro OSVČ a společnosti s ručením omezeným, v nichž je fyzická osoba jediným společníkem, se ale pokuty zmírní. Daňový balíček počítá s tím, že pro ně bude výše sankce poloviční. Aby se poloviční výše pokuty aplikovala v případě společnosti s ručením omezeným, musí být splněny následující podmínky

 • forma s. r. o.
 • jediný společník
 • skutečnost, že společník je fyzická osoba

Splnění těchto podmínek se bude zkoumat vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikla povinnost uhradit pokutu, nebo ke dni vzniku společnosti, pokud by tato společnost vznikla po 1. dni tohoto kalendářního čtvrtletí.

V ostatním zůstává systém nastavení fungování pokut (vznik ze zákona či třeba odpouštění pokut) prakticky nezměněn, změní se jen jedna věc.

Pokuty se dají na žádost prominout

Finanční správa tedy bude moct i nadále, stejně jako v současnosti, pokuty v pevné výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč odpustit. Nejnižší pokutu ve výši 1000 Kč sice odpustit nelze, v zákoně však je u této sankce doplněn institut vyloučení vzniku pokuty. V případě pokuty ve výši 1000 Kč je tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost.

Pokud chce podnikatel pokutu odpustit, musí o to úřad požádat. Samotná žádost o prominutí pokuty podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč podle přílohy zákona o správních poplatcích.

Chcete prominout pokutu u kontrolních hlášení? Podejte žádost a zaplaťte 1000 Kč Přečtěte si také:

Chcete prominout pokutu u kontrolních hlášení? Podejte žádost a zaplaťte 1000 Kč

To, za jakých podmínek a v jak velké výši se pokuty odpouští, upřesňuje metodický pokyn D-29, který byl na konci loňského roku aktualizován pro rok 2022. Aby plátci DPH vůbec měli šanci, že se úřad bude jejich žádostí zabývat, nesmí se jednat o podnikatele, který v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy.

Pokud podnikatel tuto podmínku splňuje, pokuta mu může být odpuštěna až do výše 100 %. Zda a v jaké výši se tak skutečně stane, však závisí na dvou kritériích. Jde o ospravedlnitelný důvod prodlení a četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem. Zatímco ospravedlnitelné důvody (původně jich bylo 10, později se jejich počet rozšířil na 17) stanoví procentuální základ, kolik může úřad podnikatelům na pokutě odpustit, druhé kritérium – četnost porušování povinností při správě daní výši procent prominutí snižuje. U všech stanovených porušování povinností jde o snížení o 50 procentních bodů.

Původních 10 ospravedlnitelných důvodů:

Ospravedlnitelný důvod Procentuální ohodnocení
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý nepříznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost podat kontrolní hlášení ve lhůtě pro jeho podání dle § 101e zákona o DPH nebo § 101f zákona o DPH, přičemž v poslední den lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e zákona nebo § 101f zákona takový nepříznivý zdravotní stav trval (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) zákona. 100 %
Daňový subjekt podal ve lhůtě přihlášku k registraci dle § 94 zákona o DPH, avšak související registrační řízení trvalo i v den, ve kterém nastal poslední den lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e zákona, jež nebylo ve lhůtě podáno, avšak bylo tak učiněno nejpozději do 3 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) zákona. 90 %
Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která vznikla v den, případně v některém z 5 bezprostředně předcházejících kalendářních dnů, v němž nastal poslední den lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e zákona o DPH a § 101f zákona (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) zákona. 100 %
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý nepříznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost stanovenou ve výzvě dle § 101g odst. 2 a 3 zákona o DPH a nepříznivý zdravotní stav trval po celou dobu stanovené lhůty pro podání předmětného následného kontrolního hlášení dle § 101g odst. 2 a 3 zákona. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) zákona, pokud je předmětné následné kontrolní hlášení podáno neprodleně, jakmile to zdravotní stav daňového subjektu nebo jeho zástupce umožní. 100 %
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, jehož postihl nepříznivý zdravotní stav trvající alespoň část lhůty dle § 101g odst. 3 zákona o DPH (nutno doložit prokazatelným způsobem) a současně nesplnil svou povinnost vyplývající z výzvy dle § 101g odst. 2 a 3 zákona ve lhůtě, avšak učinil tak nejpozději do 3 pracovních dnů po uplynutí této lhůty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) zákona. 70 %
Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která nastala v kterýkoliv den v období, které započalo běžet 5 kalendářních dnů přede dnem oznámení výzvy dle § 101g odst. 2 zákona o DPH a skončilo posledním dnem lhůty pro podání následného kontrolního hlášení dle § 101g odst. 3 zákona (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) zákona, pokud je předmětné následné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí lhůty pro jeho podání. 100 %
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý nepříznivý zdravotní stav trvající alespoň část náhradní lhůty dle § 101g odst. 1 zákona o DPH (nutno doložit prokazatelným způsobem) a současně nesplnil svou povinnost vyplývající z výzvy dle § 101g odst. 1 zákona o DPH včas, avšak učinil tak nejpozději do 3 pracovních dnů po uplynutí náhradní lhůty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) ZDPH 100 %
Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která vznikla v den, případně v některém z 5 bezprostředně předcházejících kalendářních dnů, v němž nastal poslední den náhradní lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101g odst. 1 zákona o DPH (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) zákona, pokud je předmětné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty dle § 101g odst. 1 ZDPH. 50 %
Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která vznikla v den, případně v některém z 5 bezprostředně předcházejících kalendářních dnů, v němž nastal poslední den náhradní lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101g odst. 1 zákona o DPH (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) zákona, pokud je předmětné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty dle § 101g odst. 1 zákona. 50 %
V poslední den lhůty nebo náhradní lhůty pro splnění povinnosti související s kontrolním hlášením nebyl zcela nebo část dne funkční daňový portál Finanční správy ČR související s podáním kontrolního hlášení, nebo systém datových schránek a Finanční správa ČR nebo Ministerstvo vnitra ČR nefunkčnost vzniklou na jejich straně oznámily na svých internetových stránkách. Předmětné podání bylo účinně podáno bezodkladně po zprovoznění daňového portálu, nejpozději však následující pracovní den. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty za nepodání kontrolního hlášení (tj. § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH). 100 %

Dalších 7 ospravedlnitelných důvodů, které přibyly v průběhu roku 2017, vypadá takto (u všech lze odpustit 100 %):

Pořadí dalších důvodů Další ospravedlnitelné důvody
11 Daňový subjekt má možnost obecného prominutí dvou pochybení vztahujícím se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalých v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 u pokut stanovených dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 17 tabulky.
12 Daňový subjekt má možnost obecného prominutí jednoho pochybení vztahujícího se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalého v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017  a v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 u pokuty stanovené dle§ 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 17 tabulky. Každý z kalendářních roků 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022 se z pohledu počtu nastalých pochybení posuzuje samostatně .
13 Daňový subjekt podal dodatečné potvrzení kontrolního hlášení za podmínek uvedených v daňovém řádu po lhůtě stanovené pro podání kontrolního hlášení (§ 101d ZDPH), avšak k tomuto dodatečnému potvrzení došlo ve lhůtě podle ustanovení § 71 odst. 3 daňového řádu, čímž se podání kontrolního hlášení stalo neúčinným. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokut podle § 101h odst. 1 písm. b) a d) ZDPH, pokud k tomuto pochybení došlo u kontrolního hlášení podaného za období zahrnující leden až prosinec 2016 a zároveň daňový subjekt do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty již učinil platné podání kontrolního hlášení za předmětné období.
14 Skutečnost zakládající vznik pokuty za nepodání kontrolního hlášení vznikla v období ode dne úmrtí zůstavitele do 20. dne následujícího ode dne, kdy správci daně bylo doručeno oznámení/potvrzení notáře nebo sdělení soudu o určení osoby spravující pozůstalost. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. b) a ž d) ZDPH a pouze v případě, že daňový subjekt (zůstavitel) nemá pro účely plnění povinností u kontrolního hlášení zástupce nebo jím pověřené osoby pro výkon této činnosti.
15 Daňový subjekt  reagoval na výzvu vydanou podle § 101g odst. 1 ZDPH k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení po uplynutí náhradní lhůty stanovené v § 101g odst. 1 s tím, že povinnost podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení mu ze zákona nevznikla. Tento ospravedlnitelný důvod se použije, pokud daňovému subjektu povinnost podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení ze zákona skutečně nevznikla, u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) ZDPH, pokud je na výzvu reagováno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty dle § 101g odst. 1 ZDPH a současně se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v jednotlivých kalendářních letech 2016 a 2017 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 201 6 a od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022) s výjimkou pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný důvod č. 1 až 14 a 17 této tabulky.
16 Daňový subjekt podal následné kontrolní hlášení jako reakci na výzvu ke změně, doplnění, či potvrzení údajů (§ 101g odst. 2 ZDPH) po uplynutí stanovené lhůty (§101g odst. 3 ZDPH) s tím, že potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení. Tento ospravedlnitelný důvod se použije, pokud daňovému subjektu povinnost změnit nebo doplnit údaje skutečně nevznikla, u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) ZDPH, pokud je předmětné následné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí stanovené lhůty pro jeho podání a současně se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v jednotlivých kalendářních letech 2016 a 2017 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ) s výjimkou pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný důvod č. 1 až 14 a 17 této tabulky.
17 Stav zakládající pokutu podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH byl založen výzvou k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení, která byla daňovému subjektu nebo jeho zástupci zaslána pouze na e-mailový kontakt, a to v období od 1. 1. 2016 do 15. 2. 2017, kdy došlo k vyhlášení nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 32/15, ze dne 6. 12. 2016 ve Sbírce zákonů (zrušení § 101g odst. 5 ZDPH).

Automaticky se bude odpouštět i 10 000 Kč (5000 Kč u OSVČ)

Daňový balíček mění u promíjení pokut jednu věc. Nově se má automaticky odpouštět i první pokuta v daném roce ve výši 10 000 Kč, tedy za podání kontrolního hlášení v náhradní lhůtě po výzvě finančního úřadu. Vyloučení vzniku pokuty se stejně jako v případě pokuty ve výši 1000 Kč bude vztahovat na první pokutu vzniklou v daném kalendářním roce bez ohledu na to, k jakému období se váže povinnost podat kontrolní hlášení, jež byla porušena, upřesňuje se v důvodové zprávě.

Novela dále upřesňuje postup v situaci, kdy finanční úřad vyzve k podání kontrolního hlášení podnikatele, který to nemá za povinnost. Podnikatel pak dle zákona musí správci daně na výzvu sdělit, že kontrolní hlášení podávat nemusí. V současnosti však zákon přímo nestanovuje, jakým způsobem má podnikatel tuto skutečnost finančnímu úřadu sdělit. Nově má být přímo určeno, že tak musí učinit skrze nulové kontrolní hlášení. Nutno ovšem poznamenat, že už v současnosti tak drtivá většina podnikatelů činí.

Prodlouží se lhůta na reakci při pochybnostech

Upraví se rovněž lhůta pro reakci plátce na výzvu správce daně v případě, že má správce daně pochybnosti o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených v kontrolním hlášení, a na doručovanou prostřednictvím datových schránek. Nyní musí podnikatel zareagovat do 5 dnů od oznámení výzvy.

Nově lhůta 5 pracovních dnů zůstane jen pro jiné způsoby doručování než do datové schránky. Pro doručení do datové schránky se lhůta prodlouží na 17 dnů ode dne dodání výzvy. Pokud například správce daně odešle výzvu do datové schránky plátce v úterý 7. února 2023, výzva je v zásadě dodána plátci v tentýž čas, lhůta 17 kalendářních dnů na reakci počne běžet od 8. února 2023 a skončí v pátek 24. února 2023. Pokud plátce datovou schránku neotevře, nastává dnem 17. února 2023 tzv. fikce doručení do datové schránky a plátce bude mít 7 kalendářních dnů na reakci (což se shoduje se stávající lhůtou 5 pracovních dnů).

ebf - tip - debata

Naopak plátce, který otevře datovou schránku ještě tentýž den, nebude mít lhůtu na reakci 7 kalendářních dnů od fiktivního doručení, ale bude zvýhodněn tím, že získá 10 kalendářních dní navíc. Samotný den, kdy byla výzva dodána, se do výpočtu lhůty nezapočítává.

Balíček začne platit v roce 2023

Daňový balíček nyní čeká na projednání v Senátu. Navrhovaný termín účinnosti je 1. ledna 2023, je však otázkou, zda do té doby vyjde novela ve Sbírce zákonů ČR.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).