Hlavní navigace

Zrušení registrace k dani z přidané hodnoty

12. 8. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud chce podnikatel zrušit svou registraci k dani z přidané hodnoty, má před sebou řadu povinností. Mezi některé patří například vrácení již uplatněného DPH na vstupu.

Aby se podnikatel stal plátcem DPH, musí splnit zákonné podmínky pro jeho vznik, případně se může k dani z přidané hodnoty zaregistrovat dobrovolně. Zároveň ale platí, že se podnikatelé mohou ze systému plátců DPH také odhlásit. K odhlášení pak může dojít buď na základě žádosti plátce, nebo dojde ke zrušení registrace z moci úřední.

Kdo je plátcem DPH?

Obecně řečeno je plátcem daně takový podnikatel, který vykonává ekonomickou činnost a jeho obrat přesáhl za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč. Při posuzování obratu je však nutné posuzovat příjmy v rámci po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nikoli za kalendářní rok.

Plátcem DPH se však může podnikatel stát i za jiných podmínek, které jsou definovány v zákoně o DPH, případně se může k placení daně z přidané hodnoty přihlásit dobrovolně. Zároveň je nutné správně stanovit obrat.

Obrat u DPH: Co se do něj počítá a jaké přichází povinnosti při jeho překročení? Přečtěte si také:

Obrat u DPH: Co se do něj počítá a jaké přichází povinnosti při jeho překročení?

Zrušení registrace z moci úřední

Správce daně může z úřední moci zrušit registraci plátci daně v případech stanovených zákonem. Zákon o dani z přidané hodnoty potom definuje, kdy lze registraci z moci ukončit, a to:

  • Pokud plátce přestal uskutečňovat ekonomickou činnost
  • Pokud neuskutečňoval po dobu 12 měsíců ekonomickou činnost bez oznámení důvodu správci daně
  • Pokud uskutečňuje pouze osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně

Správce daně však může rozhodnout o registraci k dani z přidané hodnoty i v dalších případech, například pokud plátce daně závažným způsobem porušuje své povinnosti týkající se správy daní a zároveň:

  • Jeho obrat nedosahuje za posledních 12 měsíců jednoho milionu korun 
  • Za posledních 12 měsíců neuskutečňuje zdanitelné plnění (pokud se jedná o plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu) 
  • Je skupinou

Plátce daně, kterému byla registrace k dani z přidané hodnoty zrušena, se může proti tomuto rozhodnutí odvolat. V takovém případě má odvolání odkladný účinek.

Správce daně také může zrušit registraci plátci, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, a to v případě, že v předcházejícím kalendářním roce neuskutečnil v tuzemsku zdanitelné plnění a plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. Správce daně také může zrušit registraci plátci ke dni předcházejícímu dni vzniku jeho členství ve skupině.

Pokud dojde k rozhodnutí o zrušení registrace, plátce daně přestane být plátcem dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrace k dani z přidané hodnoty zrušena nebo dnem předcházejícímu dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele.

Zrušení registrace k dani na základě žádosti plátce

Plátce daně může požádat o zrušení registrace, pokud se jedná o plátce, který má sídlo v tuzemsku a není skupinou. Žadatel musí splňovat jasně definované podmínky. Žádost o zrušení tedy může podat ten plátce, který nedosáhl za dvanáct měsíců po sobě jdoucích obrat jeden milion korun nebo v případě, kdy plátce uskutečňuje pouze plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně.

Pokud bude žádat o zrušení registrace plátce, který nemá sídlo v tuzemsku, musí splňovat podmínku, že za šest měsíců po sobě jdoucích v tuzemsku neuskutečňoval zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně nebo přestal v tuzemsku uskutečňovat ekonomickou činnost. Výjimku však tvoří zdanitelná plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které je toto plnění poskytováno, nebo u dodání zboží, které by tento plátce mohl dodat jako prostřední osoba pro kupujícího, pokud by nebyl v tuzemsku plátcem daně.

Zákon o dani z přidané hodnoty však definuje i další situace, při kterých může plátce daně žádat o zrušení registrace k dani.

Jak podat žádost o zrušení registrace?

Žádost o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty může plátce podat skrze elektronický formulář „Žádost o zrušení registrace“ například prostřednictvím webové aplikace EPO – elektronická podatelna. Jakmile je formulář odeslán, začíná běžet třicetidenní lhůta, ve které bude žádost vyřízena.

Na základě žádosti o zrušení registrace vydá správce daně rozhodnutí, které se stává účinným následujícím dnem po jeho doručení.

Daně 23 konec

Musím vrátit nárokované DPH zpět?

Pokud dojde ke zrušení registrace plátce, musí za podmínek stanovených zákonem vrátit již uplatněnou daň na vstupu. Plátce daně pak musí v rámci změny režimu tzv. „vrátit“ již uplatněné DPH na odpočet, případně jeho část, a to u majetku, který je ke dni zrušení registrace k dani z přidané hodnoty obchodním majetkem a byl u něj v minulosti uplatněn nárok na odpočet. Mezi obchodní majetek pak patří nejen dlouhodobý majetek, ale také například zásoby nebo nedokončený majetek.

K vyrovnání DPH při změně režimu dochází v rámci posledního podaného přiznání k dani z přidané hodnoty. Korekce odpočtů daně se uvádí na řádku 45 daňového přiznání. Konkrétní postup vyrovnání odpočtu daně je zakotven v zákoně o daně z přidané hodnoty v § 79 a dále.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).