Hlavní navigace

Zveřejnění účetní závěrky za rok 2021

20. 4. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V rámci uzavření účetního roku čeká účetní jednotky mnoho povinností. Mimo uzavření účetnictví, sestavení účetní závěrky a následně sestavení daňového přiznání, musí také zveřejnit účetní závěrku. Při zveřejnění má účetní jednotka na výběr z více možností.

Sestavení a následné zveřejnění účetní závěrky je zákonná povinnost, kterou účetním jednotkám ukládá zákon o účetnictví, případně jiný zvláštní právní předpis. Do kdy musí být účetní závěrka zveřejněna, v jakém rozsahu a jaké mají účetní jednotky při zveřejňování možnosti? S účetní závěrkou za rok 2021 přichází také možnost zveřejnit účetní závěrku prostřednictvím správce daně.

Kdo musí účetní závěrku zveřejňovat?

Definici účetní závěrky stanoví zákon o účetnictví. Účetní závěrka je definována jako nedílný celek, který je tvořen rozvahou, výkazem zisků a ztráty a přílohou k účetní závěrce. Zvlášť na přílohu k účetní závěrce by se měl klást důraz, protože obsahuje popisné informace, které rozvádí hodnotové údaje uvedené v rozvaze a výsledovce.

Mimo základní výkazy, které se v rámci účetní závěrky sestavují, se někdy musí sestavit přehled o peněžních tocích (tzv. cash flow) a přehled o změnách ve vlastním kapitálu. Pokud účetní jednotka obchoduje s propojenými osobami, vztahuje se na ně také povinnost sestavit zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

Účetní jednotky, které mají povinné ověřování účetní závěrky auditorem, musí sestavit také výroční zprávu a v rámci zveřejnění účetní závěrky připojit a zveřejnit ve Sbírce listin zprávu auditora.

Zveřejněné dokumenty ve Sbírce listin jsou veřejně dostupné informace. Účetní závěrka je potom zveřejněna ve Sbírce listin ve veřejném rejstříku, kterým je rejstříkový soud nebo například spolkový rejstřík, a to elektronicky.

V jakém rozsahu musí účetní jednotka zveřejnit účetní závěrku?

Po zavedení kategorizace účetních jednotek byla stanovena různá pravidla pro zveřejňování informací do Sbírky listin podle kategorie, do které daná účetní jednotka spadá. Zákon o účetnictví pak stanoví nejen rozsah a způsob vedení účetnictví, ale také zveřejňování těchto informací do veřejných rejstříků.

Aby byla účetní jednotka zařazena do příslušné kategorie, musí za dvě po sobě jdoucí období překročit alespoň dvě z níže uvedených kritérií. Hodnotí se hodnota aktiv, čistý obrat a počet zaměstnanců. V závislosti na těchto datech je účetní jednotka zařazena do příslušné kategorie.

Kategorizace účetních jednotek

Kategorie

Hodnota aktiv

Čistý obrat

Počet zaměstnanců

Mikro ÚJ

9 mil. Kč

18 mil. Kč

10

Malá ÚJ

100 mil. Kč

200 mil. Kč

50

Střední ÚJ

500 mil. Kč

1 000 mil. Kč

250

Velká ÚJ

500 mil. Kč

1 000 mil. Kč

250

Pro mikro a malé účetní jednotky platí mírnější povinnosti než pro střední a velké účetní jednotky. Mikro a malé účetní jednotky nemusí sestavovat výkaz o peněžních tocích nebo výkaz o změnách ve vlastním kapitálu. Tyto účetní jednotky také nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztráty do Sbírky listin. Pozor – to neplatí pro ty účetní jednotky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

V jaké lhůtě musí účetní jednotky závěrku zveřejnit?

Účetní jednotky zveřejňují svou účetní závěrku ve lhůtě stanovené zákonem o účetnictví. Lhůta pro zveřejnění závěrky je stanovena do dvanácti měsíců od rozvahového dne.

Pokud účetní jednotky nezveřejní účetní závěrku ve stanoveném termínu, hrozí účetní jednotce pokuta. Zákon o účetnictví definuje výši pokuty, které se účetní jednotky při nedodržení povinností vystavují. Účetním jednotkám může být uložena pokuta až do výše 3 % celkové hodnoty aktiv.

Udělení pokut je ale upraveno i rejstříkovým zákonem, kdy za nedodržení zákonných povinností může být udělena pořádková pokuta až do výše 100 tis. Kč.

Jakými způsoby lze zveřejnit účetní závěrku?

Účetní jednotky mohou zveřejnit účetní závěrku více způsoby. Od roku 2021 mohou navíc účetní závěrku zveřejnit prostřednictvím příslušného správce daně.

Zveřejnění dokumentů účetní závěrky (obchodních korporací) může účetní jednotka učinit následujícími způsoby:

  • Datovou schránkou – zasláním na příslušný rejstříkový soud
  • E-mailem s elektronickým podpisem na podatelnu rejstříkového soudu
  • Online podání přes webový portál Justice.cz nebo podatelnu
  • Prostřednictvím příslušného správce daně z příjmů – tedy finančního úřadu

Pokud se účetní jednotka rozhodne zveřejnit účetní závěrku prostřednictvím správce daně, musí podání obsahovat údaje o rozsahu, v jakém má být účetní závěrka zveřejněna. Aby mohla účetní jednotka tento způsob využít, vyplní na formuláři daňového přiznání „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku“.

CIF 24 - tip - superearly cena

Žádost o předání účetní závěrky do Sbírky listin je přílohou daňového přiznání k položce č. 11, oddíl I. V rámci žádosti účetní jednotka vybere, které výkazy mají být zveřejněny. Účetní jednotka také může správce daně požádat, aby správce daně zaslal informaci o předání účetní závěrky rejstříkovému soudu. Informaci podává správce daně e-mailem, který se vyplní v předmětné žádosti. 

Zveřejnění účetní závěrky správcem daně mohou využít ty účetní jednotky, které mají sestavenou účetní závěrku za účetní období od 1. ledna 2021 a ukončené účetní období nejdříve 31. prosince 2021. Pokud by bylo účetní období kratší, nelze využít možnost zveřejnění účetní závěrky správcem daně.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).