Hlavní navigace

Použití automobilu k podnikání i k soukromým účelům

Dobrý den,
vedeme daňovou evidenci, jsme plátci DPH. Zajímá mě jakým způsobem se řeší výdaje pro soukromé použití osobního automobilu, který je v obchodním majetku poplatníka od roku 2017 a je používám hlavně pro podnikání. Od července 2018 je auto používáno i pro soukromé účely.
Za 7-12/2018 bylo pro podnikání 19 151 km, pro soukromé účely 4 803 km. Za soukromé jízdy dáváme pohonné hmoty podle spotřeby do jiných nedaňových výdajů. Jakým způsobem se řeší ostatní náklady ve vztahu k DPH, dani z příjmů, silniční dani, odpisům a pod.?
Dálniční známka a silniční daň byla zaplacena v 1. čtvrtletí 2018, kdy ještě auto nebylo k soukromým účelům používáno.
Nyní nastaly další výdaje (emise, STK, pojištění, přezutí a pod.). Jakým způsobem se tedy budou řešit tyhle záležitosti ve vztahu použití auta k soukromým účelům.
Děkuji za odpověď.

Věra
9. 1. 2019 19:26

Odpověď

Dobrý den,

z hlediska daně z příjmů fyzických osob i daně z přidané hodnoty se uplatňuje obecné pravidlo, že daňově je možné uplatnit jen tu část výdajů na provoz automobilu, která souvisí s podnikatelskou činností, přičemž u automobilů je tuto část možné téměř přesně vyčíslit poměrem ujetých kilometrů v daném roce (který lze zjistit z knihy jízd). V zásadě platí, že tímto poměrem (až na výjimky - viz dále) se poté uplatňují veškeré výdaje související s provozem automobilu.

Doporučoval bych Vám tedy vypočítat si poměr zohledňující celkový počet ujetých kilometrů v celém roce 2018 (nikoliv jen za měsíce červenec - prosinec). Pokud bychom pro zjednodušení předpokládali, že Vámi uváděné údaje o počtu kilometrů jsou celoroční, poměr by byl 19 151 / (19 151+4803) = 79,95 %.

Konkrétně to tedy pak znamená, že u daně z příjmů fyzických osob můžete do daňových výdajů zahrnout jen jejich část odpovídající takto vypočtenému poměru. Bude se to týkat zejména daňových odpisů automobilu, ale i dalších položek výdajů souvisejících s provozem automobilu, tedy ve Vašem případě výdajů na dálniční známku (byť byla pořízena před okamžikem, kdy jste začali automobil používat i pro soukromé účely), výdajů na STK a emise, placeného pojistného na havarijní pojištění a povinné ručení, výdajů na přezutí kol atp. Pokud byly tyto výdaje v průběhu roku zahrnovány do daňových výdajů v plné výši, je možné je na konci roku jedním zápisem v daňové evidenci jednorázově ponížit o tu část, která do daňových výdajů "nepatří". Samostatnou skupinou jsou pak výdaje na pohonné hmoty, které dle Vašeho zadání v průběhu roku již rozlišujete a do daňových výdajů uplatňujete jen část související s podnikatelskou činností, což je také možný postup.

Jedinou "výjimkou" je silniční daň, kterou lze podle mého názoru do daňových výdajů zahrnout celou, neboť souvisí pouze s podnikatelskou činností.

Obdobně se postupuje u daně z přidané hodnoty, kde platí obecné pravidlo dané ustanovením § 75 odst. 2 zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.), podle kterého je možné uplatnit nárok na odpočet DPH z přijatých plnění jen v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou činnost (podnikání). Týká se to tak zejména spotřebovaných pohonných hmot (předpokládám, že daň z přidané hodnoty u pohonných hmot spotřebovaných pro soukromé účely neuplatňujete), ale i dalších přijatých zdanitelných plnění (například opravy auta atp.).

Z hlediska DPH je nutné samostatnou pozornost věnovat tzv. úpravě odpočtu daně podle § 78 a násl. zákona o DPH. Tato úprava odpočtu se týká dlouhodobého majetku, u kterého se po určitou dobu (obecná lhůta je 5 let, u nemovitých věcí je lhůta 10 let) sleduje změna v rozsahu použití pro ekonomickou činnost (podnikání) a "soukromou spotřebu" (či šířeji použití pro účely nesouvisející s ekonomickou činností). Jinými slovy pokud se při pořízení dlouhodobého majetku uplatní odpočet v určité výši (například při pořízení dlouhodobého majetku odhaduji, že budu tento majetek používat pro podnikání z 80 %, tak uplatním jen 80 % z daně na vstupu) a v průběhu pětileté lhůty dojde ke změně v rozsahu použití o více než 10 procentních bodů (například v daném roce používám majetek pro účely podnikání jen z 60 %), musím v posledním zdaňovacím období daného roku uplatněný odpočet upravit.

Pokud jste tedy při pořízení automobilu v roce 2017 uplatnili 100% odpočet DPH a poměrná část použití automobilu pro podnikání v roce 2018 bude činit méně než 90 %, budete muset upravit za poslední zdaňovací období roku 2018 uplatněnou daň z přidané hodnoty, a to následujícím výpočtem:

původně uplatněná DPH při pořízení automobilu * 1/5 * (vypočtená poměrná část použití automobilu v roce 2018 v % - 100 %)

Pokud by tedy například původní daň z přidané hodnoty z pořízeného automobilu, kterou jste si ve 100% výši v roce 2017 uplatnili, činila 100 000,- Kč a v roce 2018 byste automobil používali pro podnikání z 80 %, byl by výpočet následující:

100 000 Kč * 1/5 * (80 % - 100 %) = -4 000 Kč

Znamená to, že o částku 4 000 Kč by byl snížen (upraven) odpočet daně a tuto částku (se záporným znaménkem) byste uváděli na řádek č. 60 daňového přiznání.

Nad rámec Vašeho dotazu ještě doplňuji, že pro účely daní z příjmů (nikoliv pro účely DPH) je možné při splnění zákonných podmínek (viz § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů) uplatnit tzv. výdajový paušál na provoz motorových vozidel, tj. namísto skutečných výdajů na pohonné hmoty a parkovné uplatnit paušální částku 5 000 Kč za měsíc. Výhodou je jednak to, že nemusíte pro účely daně z příjmů vést knihu jízd (pozor, pro účely DPH ano) a jednak to, že v případě použití automobilu pro soukromé účely se má za to, že poměr pro účely podnikání je 80 % (i když je ve skutečnosti například nižší). Pak to znamená, že pro účely daně z příjmů uplatňujete 80 % z 5 000 Kč (tj. uplatníte měsíční paušál ve výši 4 000 Kč kompenzující pohonné hmoty a parkovné) a 80 % ze všech ostatních výdajů (například odpisů atp.). Nicméně s ohledem na Vámi ujetý počet kilometrů pro Vás zřejmě výdajový paušál nebude výhodný.

Co se týče silniční daně, používání automobilu pro soukromé účely na její výši ani na administrativní povinnosti (podobu přiznání k dani silniční) nemá vliv.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně složitou a rozsáhlou problematiku, doporučuji Vám v konkrétním případě konzultaci s daňovým poradcem.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem

Ing. Jan Molín, Ph.D. (poradce pro daně)