Hlavní navigace

Kompenzace druhů příjmu podle paragrafu 10 přiznání k dani příjmu fyzických osob.

Dobrý den pane doktore,

mám kladné výnosy z prodeje cenných papírů do třech let držení, související dividendy vyplacené v hrubé výši,
ztrátu z prodeje komodit a ztrátu z prodeje měnových párů. Mohu tyto částky uvést do DPFO na jeden řádek,
nebo jednotlivé příjmy na extra řádek, bez kompenzace?

Děkuji Jaromír Tuma tel .608 255 468.

Jaromír
15. 1. 2019 11:56

Odpověď

Vážený pane Tumo,

u Vašich příjmů je předně nutné rozlišovat, že ne všechny spadají do stejného dílčího základu daně. Přijaté dividendy jsou příjmem z držby cenných papírů (akcií), který se zdaňuje v rámci dílčího základu daně “příjmy z kapitálového majetku” podle § 8 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen “ZDP”). Pokud Vám jako fyzické osobě plynou dividendy z České republiky, jsou již zdaněny tzv. srážkovou daní, přičemž takové příjmy již neuvádíte do daňového přiznání (nelze je tam uvést ani v případě, kdy by to pro Vás bylo výhodné - například z důvodu uplatnění slev na dani). Pokud Vám plynou dividendy ze zahraničí, jsou již nejspíše také zdaněny zahraniční daní, nicméně tyto dividendy musíte (pokud jste daňovým rezidentem České republiky) uvést do daňového přiznání a případně můžete uplatnit metodu zamezení dvojímu zdanění podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění uzavřené mezi Českou republikou a příslušnou zemí, ze které dividendy plynou.

Ohledně dalších Vámi uváděných příjmů (tj. příjmů z prodeje cenných papírů, příjmů z prodeje komodit a příjmů z prodeje měnových párů) předpokládám, že je realizujete mimo podnikání, tedy, že dané instrumenty nemáte (neměl jste) zahrnuty v obchodním majetku ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP. Pak se tyto příjmy zdaňují v rámci díčího základu daně “ostatní příjmy” podle § 10 ZDP. U příjmů zdaňovaných v § 10 ZDP platí pravidlo, že dílčím základem daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení, přičemž ale jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží (viz ustanovení § 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů). Jinými slovy pokud v rámci jednoho druhu příjmu máte během roku více obchodů, přičemž některé jsou ziskové a jiné ztrátové, lze tyto ztráty a zisky kompenzovat. Naopak máte-li více druhů příjmů, kompenzace mezi jednotlivými druhy příjmů možná není. Čímž se dostávám k meritu Vašeho dotazu, kterým je v zásadě to, co se rozumí “druhem” příjmu.

Samotný zákon o daních z příjmů explicitní v tomto ohledu není, jako vodítko je tedy možné využít výkladový pokyn Generálního finančního ředitelství D-22, který uvádí, že “jednotlivým druhem příjmu se rozumí např. příjem z prodeje nemovitých věcí, příjem z prodeje movitých věcí, příjem z prodeje cenných papírů, příjem z příležitostných činností a příjem z příležitostného nájmu movitých věcí, dále příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným a další druhy podle § 10 odst. 1 zákona o daních z příjmů”. Z toho je pak nutné dovodit, že příjem z prodeje cenných papírů je samostatným druhem, který se uvádí v tabulce příjmů podle § 10 ZDP (viz příloha č. 2 daňového přiznání) jako samostatný řádek. Dosažené zisky z prodeje cenných papírů tak bohužel není možné snížit (kompenzovat) o ztráty z prodeje komodit a ztráty z prodeje měnových párů, neboť nespadají do stejného druhu příjmů.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o poměrně složitou problematiku, doporučil bych Vám využít služeb daňového poradce, který Vám s vyplněním daňového přiznání pomůže, resp. se kterým se můžete poradit o tom, jak z daňového pohledu optimálně realizovat Vámi uváděné obchody.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem

Ing. Jan Molín, Ph.D. (poradce pro daně)