Hlavní navigace

Daň z přijmu

Podléhá dani z přijmu fyzických osob převod družstevního podílu? Pokud ano v jaké výši a jestli podleha i v případe že peníze budou použité opět na pořízení družstevního bydlení. Děkuji Anička Pytlíková

Anička
18. 1. 2019 12:06

Odpověď

Dobrý den,

příjmy z převodu družstevního podílu jsou obecně osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob tehdy, pokud přesahuje doba mezi nabytím družstevního podílu a převodem (prodejem) dobu 5 let. Zde předpokládám, že podíl v družstvu je koupen “mimo podnikání”, není tedy součástí obchodního majetku ve smyslu zákona o daních z příjmů.

Pokud je podíl v družstvu prodáván do 5 let (resp. v případě, kdy nejsou splněny další podmínky pro osvobození), neznamená to automaticky, že příjem je nutné zdanit, neboť je možné využít ustanovení § 4 odst. 1 písm. v) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud došlo k úplatnému převodu členství v družstvu a v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu, bude se jednat o osvobozený příjem tehdy, použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby (bytová potřeba je definována v ustanovení § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů). Získané prostředky je přitom nutné použít na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž poplatník příjem přijal. Současně platí, že přijetí příjmu je poplatník povinen oznámit finančnímu úřadu do konce zdaňovacího období, ve kterém k jeho přijetí došlo.

Pokud příjem osvobozen od daně nebude (neboť se nesplní podmínky pro jeho osvobození), jedná se o příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů, kde lze oproti příjmu uplatnit výdaje vynaložené na jeho dosažení. Takto vypočtený dílčí základ daně potom obecně podléhá 15% daňové sazbě s tím, že oproti celkovému základu daně je možné uplatnit jak případné nezdanitelné části základu daně (tzv. odpočty od základu daně), tak slevy na dani.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem

Ing. Jan Molín, Ph.D. (poradce pro daně)