Hlavní navigace

Dotaz ohledně DPH u pohonných hmot

Dobrý den,

jsem OSVČ, plátce DPH, vedu daňovou evidenci a výdaje uplatňuji paušálem 60%.
Mám automobil v osobním vlastnictví, tedy nezařazený v obchodním majetku, za který platím silniční daň.
Můj dotaz zní, mohu si v tomto případě odečítat DPH z nákupu pohonných hmot?
Jezdím 80% pracovně a 20% soukromě.
Pokud mohu odečítat DPH, musím vést knihu jízd?
Děkuji

Ondřej
20. 3. 2022 22:57

Odpověď

Dobrý den,

Při nákupu pohonných hmot má plátce DPH nárok na odpočet daně, pokud použije toto plnění pro svoje ekonomické činnosti při splnění podmínek § 72 a 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Odpočet daně se uplatní na základě daňového dokladu.

Zjednodušeně řečeno, pokud použijete vstupy pro daň na výstupu, máte nárok na odpočet daně na vstupu. Nehraje zde roli, zda máte auto v obchodním majetku či nikoliv.
Obecně tedy, pokud auto používáte k fakturaci s daní na výstupu, můžete si nárokovat DPH u PHM (ale i ostatních výdajů s provozem auta spojených).
Podmínkou je, že neuplatňujete náhrady podle § 24 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) tj. základní sazbu za ujetý kilometr + průměrnou cenu PHM. To ale nepředpokládám, neboť jak uvádíte, uplatňujete výdaje paušálem, tj. skutečné výdaje neuplatňujete žádné.

Jelikož ale automobil používáte i k soukromým účelům a dle výše uvedeného si můžete uplatnit DPH na vstupu pouze u plnění, která použijete pro ekonomickou činnost tj. pouze „služební“ cesty, musíte daň na vstupu vhodným způsobem krátit. Takový postup vyplývá z ustanovení § 75 ZDPH – výpočet dph na vstupu v poměrné výši.
V zásadě lze postupovat dvěma způsoby:
a) Uplatní se odpočet nejprve v plné výši a následně se plnění pro osobní spotřebu dodaní na výstupu jako dodání zboží, nebo poskytnutí služby. Tento způsob uplatnění odpočtu umožňuje § 75 odst. 2 ZDPH. Podmínkami takového uplatnění jsou:
• Přijaté plnění je použito z části pro osobní spotřebu plátce, nebo jeho zaměstnanců.
• Nejedná se o pořízení dlouhodobého majetku. U ostatních plnění, která souvisí s dlouhodobým majetkem, jako například poskytování služeb související s nemovitostí je možné podle § 75 odst. 2 postupovat.
b) Krátí se nárok na odpočet daně na vstupu a to podle pravidel uvedených v
• § 75 odst. 3 ZDPH – v tomto ustanovení se uvádí, že „příslušná výše odpočtu daně v poměrné výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, a podílu použití tohoto plnění pro účely svých uskutečněných plnění (dále jen "poměrný koeficient"). Poměrný koeficient se vypočítá jako procentní podíl zaokrouhlený na celé procento nahoru.“
• § 75 odst. 4 ZDPH – zde je uvedeno, že plátce stanoví poměrný koeficient kvalifikovaným odhadem, jestliže nelze v okamžiku uplatnění odpočtu výši koeficientu stanovit. Po skončení kalendářního roku se stanový skutečný podíl použití tohoto zdanitelného plnění pro účely uskutečněných plnění v daném roce. Pokud se „skutečný“ poměrový koeficient odchyluje od koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procentních bodů, výše uplatněného odpočtu se opraví. Oprava se provede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období (měsíc, nebo čtvrtletí) kalendářního roku.
• § 75 odst. 6 ZDPH – pokud v rámci postupu podle předchozího odstavce vyjde na konci kalendářního roku vyšší nárok na odpočet, pak plátce má právo vyšší odpočet uplatnit. Pokud vyjde snížení nároku na odpočet, pak plátce má povinnost odpočet snížit.

Abyste prokázal, že automobil používáte k služebním účelům (k ekonomické činnosti), pak musíte vést knihu jízd. Jiným způsobem si prokázání nedovedu představit.

Děkuji za dotaz a přeji klidné dny.

Přeji klidné dny.

Ing. Radek Bílý
Daňový poradce č. 98

Ing. Radek Bílý (daňový a účetní poradce)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).