Hlavní navigace

Aroma Praha, a.s.

Firma Aroma Praha, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1587, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 70 274 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60192348

Sídlo:

Židovice 64, 411 83

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 11. 1993

DIČ:

CZ60192348

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

10840 Výroba koření a aromatických výtažků
10890 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
109 Výroba průmyslových krmiv
11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
201 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
2014 Výroba jiných základních organických chemických látek
20149 Výroba ostatních základních organických chemických látek
204 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
381 Shromažďování a sběr odpadů
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49399 Jiná pozemní osobní doprava j. n.
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1587, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Aroma Praha, a.s. od 1. 11. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 1. 11. 1993

adresa

64
Židovice 41183 od 7. 1. 2013

adresa

64
Hrobce 41183 do 7. 1. 2013 od 19. 11. 2004

adresa

Novovysočanská 46
Praha 9 - Vysočany 19000 do 19. 11. 2004 od 30. 10. 1998

adresa

Spálená 59/114
Praha 1 11126 do 30. 10. 1998 od 1. 11. 1993

Předmět podnikání

výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 12. 9. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 12. 9. 2011

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 12. 9. 2011

provozování drážní dopravy a to železniční dráhy - vlečky Aroma Židovice a na dráze celostátní od 14. 4. 2005

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické do 12. 9. 2011 od 14. 4. 2005

výroba potravin - vyjma činností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnost podnikání a činností tímto zákonem vyloučených do 12. 9. 2011 od 19. 11. 2004

výroba nealkoholických nápojů do 12. 9. 2011 od 19. 11. 2004

výroba chemických výrobků - vyjma činností uvedených v příl. zák.č.455/93 Sb o živnost. podnikání a činností tímto zákonem vyloučených do 12. 9. 2011 od 19. 11. 2004

výroba kosmetických přípravků do 12. 9. 2011 od 19. 11. 2004

výroba mýdla do 12. 9. 2011 od 19. 11. 2004

ubytování v ubytovacích zařízeních (do třídy+), do 12. 9. 2011 od 19. 11. 2004

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 9. 2011 od 19. 11. 2004

provozování vodovodů a kanalizací do 12. 9. 2011 od 19. 11. 2004

výroba krmiv a krmných směsí do 12. 9. 2011 od 19. 11. 2004

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 12. 9. 2011 od 19. 11. 2004

provozování vodovodů a kanalizací do 19. 11. 2004 od 29. 10. 1998

provozování drážní dopravy, a to železniční dráhy - vlečky AROMA Židovice a na dráze celostátní do 19. 11. 2004 od 9. 5. 1996

Výroba potravin - vyjma činností uvedených v příl. zák.č. 455/91 Sb. a činností tímto zákonem vyloučených do 19. 11. 2004 od 1. 11. 1993

výroba nealkoholických nápojů do 19. 11. 2004 od 1. 11. 1993

výroba chemických výrobků - vyjma činností uvedených v příl. zák. č. 455/93 Sb. a činností tímto zák. výloučených do 19. 11. 2004 od 1. 11. 1993

výroba mýdla do 19. 11. 2004 od 1. 11. 1993

výroba kosmetických přípravků do 19. 11. 2004 od 1. 11. 1993

ubytování v ubytovacích zařízeních (do tř. * ) do 19. 11. 2004 od 1. 11. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 19. 11. 2004 od 1. 11. 1993

Ostatní skutečnosti

Zapisuje se usnesení Rozhodnutí o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích přijaté rozhodnutím řádné valné hromady společnosti dne 13.10.2015, ve formě notářského zápisu JUDr. Martiny Herzánové, notářky v Praze, z téhož dne, č. NZ 386/2015, N 425/2015, takto: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Aroma Praha, a.s. (dále jen Společnost) je společnost AROCO, spol. s r.o. se sídlem Praha 9, Spojovací 798/31, PSČ 19000, IČ 438 70 571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4574 ( dále jen hlavní akcionář či AROCO, spol. s r.o.). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 63.286 (slovy: šedesát tři tisíc dvě stě osmdesát šest) kusů listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydaných jako: (i) 60 (slovy: šedesát) kusů hromadných listin série B, pořadových čísel: 000001 až 000060 nahrazující celkem 60.000 (šedesát tisíc) kusů jednotlivých akcií pořadových čísel: 000001 až 060000, (ii) 6 (slovy: šest) kusů hromadných listin série C, pořadových čísel: 000001 až 000006 nahrazující celkem 3.000 (slovy: tři tisíce) kusů jednotlivých akcií pořadových čísel: 064001 až 067000, (iii) 286 (slovy: dvě stě osmdesát šest) kusů jednotlivých akcií série A, pořadových čísel: 067801 až 067882, 067957 až 067980 a 068201 až 068380. Z uvedeného vyplývá, že společnost AROCO, spol. s r.o. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 63.286.000,- Kč (slovy: šedesát tři miliónů dvě stě osmdesát šest tisíc korun českých), což představuje podíl 90,06 % (slovy: dev adesát celých šest setin procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korpo racích. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 6.988 (slovy: šest tisíc devět set osmdesát osm) kusů akcií, pořadová čísla: 060001 až 064000, 067001 až 067800, 067883 až 067956, 067981 až 068200 a 068381 až 070274, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. společnost AROCO, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Spojovací 798/31, PSČ 19000, IČ 43870571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4574. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen Datum přechodu akcií). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1.165,- Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto šedesát pět korun českých) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc kor un českých), emitovanou společností Aroma Praha, a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 150822 ze dne 22. srpna 2015, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup ma jetkový (metody likvidační a účetní hodnoty). Výslednou hodnotu majetku znalec odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akc ionáře. Právo na úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů společnosti. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORP ORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 3163/111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporac ích týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zás tavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. od 14. 10. 2015

Počet členů dozorčí rady: 3 od 24. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 24. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 25. 2. 2015 od 24. 7. 2014

"Valná hromada společnosti Aroma Praha a.s., konaná dne 26.6.2001 přijala rozhodnutí, že navrhuje snížit základní kapitál společnosti z výše 80,723.000,--Kč o částku 10,449.000,--Kč tak, že po tomto snížení základní kapitál společnosti bude činit 70,274.000,--Kč slovy sedmdesát miliónů dvěstěsedmdesátčtyřitisíce korun českých. Společnost použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie celkem o nominální hodnotě 10,449.000,--Kč a podá příkaz Středisku cenných papírů ke zrušení těchto akcií. Současně představenstvo navrhuje, aby o tuto částku byly zvýšeny kapitálové fondy společnosti. Stalo se tak v důsledku rozhodnutí valné hromady o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií na majitele, vedených u Střediska cenných papírů ISIN CZ 0005080457. Společností bylo vykoupeno 10.449 kusů akcii v nominální hodnotě 1.000,--Kč, představujících 10,449.000,--Kč základního kapitálu. Vzhledem k tomu, že společnost vlastní tyto akcie, které se jí nepodařilo zcizit, bylo navrženo snížit základní kapitál o jejich jmenovitou hodnotu." do 4. 7. 2003 od 2. 4. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 70 274 000 Kč

od 4. 7. 2003

Základní kapitál

vklad 80 723 000 Kč

do 4. 7. 2003 od 1. 11. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 70 274 od 24. 7. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 70 274 do 24. 7. 2014 od 14. 4. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 70 274 do 14. 4. 2005 od 4. 7. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 80 723 do 4. 7. 2003 od 1. 11. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 80 723 do 1. 11. 1994 od 11. 11. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 80 723 do 11. 11. 1993 od 1. 11. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Miloslava Šlamborová

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 11. 6. 2020

Popovická 54/12, Děčín, 405 02, Česká republika

Prof. Ing. Libor Červený DrSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 18. 6. 2018

vznik funkce: 18. 6. 2018

Charlese de Gaulla 530/10, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Lejko

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 18. 6. 2018

vznik funkce: 18. 6. 2018

Společná 2193/7, Praha, 182 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Václav Srna

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 18. 6. 2018

vznik funkce: 17. 6. 2015

zánik funkce: 18. 6. 2018

Jezerní 2944/11, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Václav Srna

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2017 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 18. 6. 2018

vznik funkce: 17. 6. 2015

zánik funkce: 18. 6. 2018

Jezerní 2944/11, Praha, 150 00, Česká republika

Miloslava Šlamborová

Člen dozorční rady

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2016

zánik členství: 8. 6. 2019

Popovická 54/12, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Václav Srna

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 17. 6. 2015

vznik funkce: 17. 6. 2015

Strašnická 193/28, Praha, 102 00, Česká republika

Ing. Václav Srna

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 17. 6. 2015

vznik funkce: 17. 6. 2015

Strašnická 193/28, Praha, 102 00, Česká republika

Prof. Ing. Libor Červený DrSc.

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 18. 6. 2018

vznik funkce: 17. 6. 2015

zánik funkce: 18. 6. 2018

Charlese de Gaulla 530/10, Praha, 160 00, Česká republika

Prof. Ing. Libor Červený DrSc.

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 17. 6. 2015

zánik členství: 18. 6. 2018

vznik funkce: 17. 6. 2015

zánik funkce: 18. 6. 2018

Charlese de Gaulla 530/10, Praha, 160 00, Česká republika

prof. Ing. Libor Červený DrSc.

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2012

Charlese de Gaulla 530/10, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Václav Srna

Předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2012

Strašnická 193/28, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Václav Srna

Předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 30. 5. 2015

vznik funkce: 30. 5. 2012

zánik funkce: 30. 5. 2015

Strašnická 193/28, Praha, 102 00, Česká republika

Prof. Ing. Libor Červený DrSc.

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 30. 5. 2012

zánik členství: 30. 5. 2015

vznik funkce: 30. 5. 2012

zánik funkce: 30. 5. 2015

Charlese de Gaulla 530/10, Praha, 160 00, Česká republika

Miloslava Šlamborová

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2013 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 16. 11. 2012

zánik členství: 16. 11. 2015

Popovická 54/12, Děčín, 405 02, Česká republika

Miloslava Šlamborová

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2013 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 16. 11. 2012

zánik členství: 16. 11. 2015

Popovická 54/12, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Václav Srna

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2012

Strašnická 193/28, Praha 10, 102 00, Česká republika

prof. Ing. Libor Červený DrSc.

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2012

Charlese de Gaulla 530/10, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Václav Srna

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 5. 2012

Strašnická 193/28, Praha 10, 102 00, Česká republika

Jaroslav Beneš

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 18. 1. 2013

vznik členství: 27. 10. 2009

zánik členství: 16. 11. 2012

Labské nábřeží 1072/69, Děčín, 405 02, Česká republika

prof. Ing. Libor Červený DrSc.

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2010 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 5. 2012

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 5. 2012

Charlese de Gaulla 530/10, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jaroslav Beneš

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 3. 2010

vznik členství: 8. 9. 2006

zánik členství: 27. 10. 2009

Labské nábřeží 1072/69, Děčín, 405 02, Česká republika

prof. Ing. Libor Červený DrSc.

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2006 - Poslední vztah: 16. 3. 2010

vznik členství: 8. 6. 2006

zánik členství: 20. 5. 2009

vznik funkce: 8. 6. 2006

zánik funkce: 20. 5. 2009

Charlese de Gaulla 530/10, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Skalický

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2005 - Poslední vztah: 16. 3. 2010

vznik členství: 14. 6. 2005

zánik členství: 14. 9. 2008

vznik funkce: 20. 6. 2005

zánik funkce: 14. 9. 2008

Zahradníčkova 1220/20a, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Lubomír Štěpán

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2005 - Poslední vztah: 15. 11. 2005

vznik členství: 16. 6. 2004

zánik členství: 14. 6. 2005

plk. Mráze 1189/8, Praha 10, 102 00, Česká republika

prof. Ing. Libor Červený DrSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2005 - Poslední vztah: 31. 8. 2006

vznik členství: 17. 6. 2003

zánik členství: 8. 6. 2006

Charlese de Gaulla 530/10, Praha 6, 160 00, Česká republika

Pavel Pflanzer

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2005 - Poslední vztah: 20. 10. 2006

vznik členství: 17. 6. 2003

zánik členství: 8. 9. 2006

Kamenická 133, Děčín II., 405 02, Česká republika

ing. Lubomír Štěpán

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2004 - Poslední vztah: 14. 4. 2005

vznik funkce: 16. 6. 2004

Plk. Mráze 1189/8, Praha 10, Česká republika

Ing. Rudolf Sládek

člen

První vztah: 28. 6. 1999 - Poslední vztah: 14. 4. 2005

zánik členství: 17. 6. 2003

Veverkova 459/3, Praha 7, Česká republika

Ing. Helena Nováková

člen

První vztah: 28. 6. 1999 - Poslední vztah: 19. 11. 2004

zánik funkce: 15. 6. 2004

Boleslavova 22, Praha 4, Česká republika

prof.Ing. Libor Červený DrSc.

člen

První vztah: 28. 6. 1999 - Poslední vztah: 14. 4. 2005

U smaltovny 32, Praha 7, Česká republika

Ing. Vít Vařeka

člen

První vztah: 9. 5. 1996 - Poslední vztah: 28. 6. 1999

Ostrovského 30, Praha 5, Česká republika

Ing. Michal Šnobr

člen

První vztah: 9. 5. 1996 - Poslední vztah: 28. 6. 1999

Poděbradova 850, Strakonice, Česká republika

In.G František Freiberg Csc.

člen

První vztah: 28. 3. 1995 - Poslední vztah: 9. 5. 1996

Lumírova 5, Praha 2, 128 00, Česká republika

Ing. Lubomír Berka

člen

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 28. 6. 1999

Holíkova 470, Jílové u Prahy, Česká republika

Doc.Ing. Libor Červený DrSc.

člen

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 9. 5. 1996

U smaltovny 32, Praha 7, Česká republika

Ing. Josef Marc CSc.

člen

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 28. 3. 1995

Na Plzeňce, Praha 5, Česká republika

Statutární orgán

8 fyzických osob

Ing. Marek Strnad

1. místopředseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 8. 6. 2016

vznik funkce: 18. 6. 2018

Vřesová 675/3, Praha, 181 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Marek Strnad

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 18. 6. 2018

Sopotská 628/36, Praha, 181 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Hynek Strnad Ph.D.

2. místopředseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 18. 6. 2018

vznik funkce: 18. 6. 2018

Strmá 368, Světice, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Hynek Strnad

Předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 8. 6. 2016

vznik funkce: 8. 6. 2016

Kolmá 156, Světice, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Foret

Člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 8. 6. 2016

Kovanecká 2284/25, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Marek Strnad

2. Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 6. 2011

vznik funkce: 8. 6. 2011

Vřesová 675/3, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Miroslav Lejko

1. Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 6. 2011

vznik funkce: 8. 6. 2011

Společná 2193/7, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Pavel Foret

Člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 6. 2011

Kovanecká 2284/25, Praha 9, 190 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Marek Strnad

2. Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 8. 6. 2016

vznik funkce: 8. 6. 2016

zánik funkce: 18. 6. 2018

Vřesová 675/3, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Marek Strnad

2. Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 8. 6. 2016

vznik funkce: 8. 6. 2016

zánik funkce: 18. 6. 2018

Vřesová 675/3, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Miroslav Lejko

1. Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 8. 6. 2016

zánik členství: 18. 6. 2018

vznik funkce: 8. 6. 2016

zánik funkce: 18. 6. 2018

Společná 2193/7, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Miroslav Lejko

1. Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 8. 6. 2016

zánik členství: 18. 6. 2018

vznik funkce: 8. 6. 2016

zánik funkce: 18. 6. 2018

Společná 2193/7, Praha, 182 00, Česká republika

Jiří Lejko

Člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 8. 6. 2011

zánik členství: 2. 9. 2014

Rozšířená 2037/23, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Hynek Strnad

Předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 8. 6. 2011

zánik členství: 8. 6. 2016

vznik funkce: 8. 6. 2011

zánik funkce: 8. 6. 2016

Kolmá 156, Světice, 251 01, Česká republika

Ing. Pavel Foret

Člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 8. 6. 2011

zánik členství: 8. 6. 2016

Kovanecká 2284/25, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Hynek Strnad

Předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 8. 6. 2011

zánik členství: 8. 6. 2016

vznik funkce: 8. 6. 2011

zánik funkce: 8. 6. 2016

Kolmá 156, Světice, 251 01, Česká republika

Ing. Marek Strnad

2. Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 8. 6. 2011

zánik členství: 8. 6. 2016

vznik funkce: 8. 6. 2011

zánik funkce: 8. 6. 2016

Vřesová 675/3, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Miroslav Lejko

1. Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 8. 6. 2011

zánik členství: 8. 6. 2016

vznik funkce: 8. 6. 2011

zánik funkce: 8. 6. 2016

Společná 2193/7, Praha, 182 00, Česká republika

Jiří Lejko

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 6. 2011

Rozšířená 2037/23, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Marek Strnad

2. Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 6. 2011

vznik funkce: 8. 6. 2011

Vřesová 675/3, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Pavel Foret

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 6. 2011

Kovanecká 2284/25, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Hynek Strnad

Předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 6. 2011

vznik funkce: 8. 6. 2011

Kolmá 156, Světice, 251 00, Česká republika

Ing. Miroslav Lejko

1. Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 8. 6. 2011

vznik funkce: 8. 6. 2011

Společná 2193/7, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Miroslav Lejko

1. Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2006 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 8. 6. 2006

zánik členství: 8. 6. 2011

vznik funkce: 8. 6. 2006

zánik funkce: 8. 6. 2011

Společná 2193/7, Praha 8, 180 00, Česká republika

Jiří Lejko

Člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2006 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 8. 6. 2006

zánik členství: 8. 6. 2011

Rozšířená 2037, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Hynek Strnad

Předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2006 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 8. 6. 2006

zánik členství: 8. 6. 2011

vznik funkce: 8. 6. 2006

zánik funkce: 8. 6. 2011

Světice 156, Říčany, 251 00, Česká republika

Ing. Pavel Foret

Člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2006 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 8. 6. 2006

zánik členství: 8. 6. 2011

Kovanecká 2284/25, Praha 9, 119 00, Česká republika

Ing. Marek Strnad

2. Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2006 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 8. 6. 2006

zánik členství: 8. 6. 2011

vznik funkce: 8. 6. 2006

zánik funkce: 8. 6. 2011

Vřesová 675/3, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Marek Strnad

2. Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 4. 2005 - Poslední vztah: 31. 8. 2006

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 8. 6. 2006

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 8. 6. 2006

Vřesová 675/3, Praha 8, 181 00, Česká republika

Jiří Lejko

Člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2005 - Poslední vztah: 31. 8. 2006

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 8. 6. 2006

Rozšířená 2037, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Pavel Foret

Člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2005 - Poslední vztah: 31. 8. 2006

vznik členství: 16. 6. 2004

zánik členství: 8. 6. 2006

Kovanecká 2284/25, Praha 9, 119 00, Česká republika

Ing. Miroslav Lejko

1. Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 4. 2005 - Poslední vztah: 31. 8. 2006

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 8. 6. 2006

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 8. 6. 2006

Společná 2193/7, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Hynek Strnad

Předseda představenstva

První vztah: 14. 4. 2005 - Poslední vztah: 31. 8. 2006

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 8. 6. 2006

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 8. 6. 2006

Světice 156, Říčany, 251 00, Česká republika

ing. Pavel Foret

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2004 - Poslední vztah: 14. 4. 2005

vznik funkce: 16. 6. 2004

Kovanecká 2284/25, Praha 9, Česká republika

Ing. Marek Strnad

2. místopředseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2001 - Poslední vztah: 14. 4. 2005

Vřesová 675/3, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Miroslav Lejko

1. místopředseda představenstva

První vztah: 29. 10. 1998 - Poslední vztah: 14. 4. 2005

Společná 2193/7, Praha 8, Česká republika

Jiří Lejko

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 1998 - Poslední vztah: 14. 4. 2005

Rozšířená 2037, Praha 8, Česká republika

Ing. Hynek Strnad

předseda představenstva

První vztah: 29. 10. 1998 - Poslední vztah: 14. 4. 2005

Světice 156, Česká republika

Ing. Lubomír Štěpán

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 2004

zánik funkce: 15. 6. 2004

generální ředitel do 19. 11. 2004 od 29. 10. 1998

Plk. Mráze 1189, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Marek Strnad

2. místopředseda představenstva

První vztah: 29. 10. 1998 - Poslední vztah: 20. 4. 2001

Imrichova 884, Praha 4, Česká republika

ing. Miroslav Lejko

člen

První vztah: 9. 5. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1998

Kopřivnická 613, Praha 9, Česká republika

Ing. Marek Strnad

člen

První vztah: 9. 5. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1998

Imrichova 884, Praha 4, Česká republika

Ing. Hynek Strnad

člen

První vztah: 9. 5. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1998

Světice 156, Česká republika

Jiří Lejko

člen

První vztah: 9. 5. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1998

Rozšířená 2037, Praha 8, Česká republika

ing. Jan Vybíral

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 1995 - Poslední vztah: 9. 5. 1996

Veronské nám. 337, Praha 10, 109 00, Česká republika

Josef Vanča

člen

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 9. 5. 1996

Teplická 368, Děčín IV, 405 02, Česká republika

Ing. Lubomír Štěpán

člen

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 29. 10. 1998

Plk. Mráze 1189, Praha 10, 102 00, Česká republika

Pavel Venhoda

člen

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 9. 5. 1996

Mrázova 10, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Václav Srna

člen

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 9. 5. 1996

Strašnická 193/28, Praha 10, 102 00, Česká republika

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně všichni členové představenstva, nebo b) společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva

od 24. 7. 2014

Jménem společnost jedná představenstvo jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 24. 7. 2014 od 10. 11. 2001

Zastupování a podepisování za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 10. 11. 2001 od 25. 4. 1994

Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnos- ti či otisku razítka společnosti svůj podpis.

do 25. 4. 1994 od 24. 1. 1994

Zastupování a podepisování za společnost : Společnost zastupuje přestavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předstvenstva který k tomu byl přestavenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti svůj podpis.

do 24. 1. 1994 od 1. 11. 1993

Další vztahy firmy Aroma Praha, a.s.

AROCO, spol. s r.o.

První vztah: 6. 9. 2016

Spojovací 798/31, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

AROCO, spol. s r.o., IČ: 43870571

Spojovací 798/31, Česká republika, Praha, 190 00

od 6. 9. 2016

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 7. 1993

Živnosti

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 8. 2009
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 11. 2004
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
  • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 7. 1993

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).