Hlavní navigace

ARROW International CR, a.s.

Firma ARROW International CR, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1059, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 731 991 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60112387

Sídlo:

Pražská třída 209/182, Hradec Králové, 500 04

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 2. 1994

DIČ:

CZ60112387

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1000 - 1499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

32500 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
702 Poradenství v oblasti řízení
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1059, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

ARROW International CR, a.s. od 11. 2. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 11. 2. 1994

adresa

Pražská třída 209/182
Hradec Králové 50004 od 11. 12. 2013

adresa

Pražská třída 209
Hradec Králové 50004 do 11. 12. 2013 od 17. 1. 2012

adresa

Pražská 209
Hradec Králové 50004 do 17. 1. 2012 od 14. 7. 2003

adresa

Pražská 209
Hradec Králové 50002 do 14. 7. 2003 od 18. 4. 1996

adresa

Jižní 870
Hradec Králové III. 50072 do 18. 4. 1996 od 11. 2. 1994

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v těchto podoborech živnosti volné: - poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů; - výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů; - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; - velkoobchod a maloobchod; - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě. od 9. 7. 2021

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v těchto podoborech živnosti volné: - poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů; - výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů; - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; - velkoobchod a maloobchod; - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě. od 9. 7. 2021

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 9. 7. 2021 od 13. 8. 2008

výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů do 9. 7. 2021 od 13. 8. 2008

poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů do 9. 7. 2021 od 13. 8. 2008

výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů do 9. 7. 2021 od 23. 1. 1996

poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů do 9. 7. 2021 od 23. 1. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 9. 7. 2021 od 11. 2. 1994

Ostatní skutečnosti

Společnost ARROW International CR, a.s., se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 209, PSČ 500 04, identifikační číslo 601 12 387 prodala na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 29.6.2012 část svého podniku - prodejní oddělení (oddělení Sales) sp olečnosti Teleflex Medical s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 209, PSČ 500 04, identifikační číslo 288 49 809. od 3. 9. 2012

Jediny akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 30.3.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 177,991.000,- Kč (slovy jedno sto sedmdesát sedm milionů devět set devadesát jeden tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitým vkladem, tedy z částky 554,000.000,- Kč (slovy pět set padesát čtyři mi lionů korun českých), na částku 731,991.000,- Kč (slovy sedm set třicet jedna milionů devět set devadesát jeden tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno 177991 kusů (slovy jedno sto sedmdesát sedm tisíc devět set devadesát jedna kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za jednu akcii, znějící na jmén o, v zaknihované podobě. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, jediným akcionářem Společnosti, společností AMH (Arrow Medical Holdings) B.V. Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi Společností a předem určeným zájemcem v souladu s ustavení m § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti ARROW International CR, a.s., Hradec Králové, Pražská 209, PSČ 500 04. Lhůta pro upisování akcií činí 14 (slovy čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsaní akcií. Představenstvo Společnosti je po vinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ve lhůtě 14 (slovy čtrnáct) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítn utí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Celkový emisní kurz všech akcií tedy činí 177,991.000,- Kč (slovy jedno sto sedmdesát sedm milionů devět set devadesát jeden tisíc korun českých). Připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře, jako předem určeného zájemce společnosti AMH (Arrow Medical Holdings) B.V., se sídlem Nizozemské království, Veenedaal, korespondenční adresa M arathon 9 A, 1213PE Hilversum, a to ve výši 177,991.000,- Kč (slovy jedno sto sedmdesát sedm milionů devět set devadesát jeden tisíc korun českých), kterou má vůči společnosti z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 22. září 2008 v celkové výši 17 7,991.000,- Kč (slovy jedno sto sedmdesát sedm milionů devět set devadesát jeden tisíc korun českých) proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu. Emisní kurz nově upisovaných akcií tak bude splacen výhradně započtením. Písemný návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od upsání akcií jediným akcionářem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji jedinému akcionáři, tedy společnosti AMH (Arrow Medical Holdings) B.V., se sídlem Nizoz emské království, Veenedaal, korespondenční adresa Marathon 9 A, 1213PE Hilversum. Dohoda o započtení musí být uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude její návrh jedinému akcionáři doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku. do 1. 6. 2009 od 8. 4. 2009

Společnost AMH (ARROW Medical Holdings) B. V. jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ARROW International CR, a.s. schválila dne 5. října 2004 zvýšení základního kapitálu společnosti ARROW International CR, a.s. o částku 145.0 00.000,- Kč a přijala toto rozhodnutí: "1) Základní kapitál společnosti ARROW International CR, a.s. se zvýší o částku 145.000.000,-- Kč (jednostočtyřicetpětmiliónů korun českých), zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 145.000 (jednostočtyřicetpěttisíc) kusů zaknihovaných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu , a nebudou kótované. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) činí 145/409 (jednostočtyřicetpět lomeno čtyřistadevět). 3) Přednostní právo akcionářů na upisování akcií bude realizováno tak, že upsání všech 145.000 (jednostočtyřicetipětitisíc) kusů kmenových zaknihovaných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno bude n abídnuto určitému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti AMH (ARROW Medical Holdings) B.V. Nijverheidslaan 31, Veenedaal, Nizozemské království. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tedy p rvní den lhůty pro upsání akcií. 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti ARROW International CR, a.s. se sídlem Hradec Králové, Pražská 209, PSČ 500 04, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o up sání akcií určitému zájemci, případně k rukám zmocněnce určitého zájemce, jímž je určitým zájemcem pro ten účel zmocněna JUDr. Renata Černá Pleváková, advokátka, se sídlem Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 737, zapsaná v seznamu České advokátní komory pod číslem 4804. 5) Předem určený zájemce (jediný akcionář) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti u vedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost ARROW International CR, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci, případně zmocněnci určitého zájemce - tj. JUDr. Renatě Černé Plevákové, adv okátce, se sídlem Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 737, osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnáctí dnů ode dne zápisu tohoto usnesení v působnost i valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých). 8) Celý emisní kurs upisovaných akcií musí být splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 35-4012790247/0100 vedený u spole čnosti Komerční banka a.s., který za tím účelem společnosti otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku." do 19. 1. 2005 od 3. 11. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 731 991 000 Kč

od 1. 6. 2009

Základní kapitál

vklad 554 000 000 Kč

do 1. 6. 2009 od 19. 1. 2005

Základní kapitál

vklad 409 000 000 Kč

do 19. 1. 2005 od 23. 9. 1998

Základní kapitál

vklad 34 000 000 Kč

do 23. 9. 1998 od 15. 12. 1994

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 15. 12. 1994 od 11. 2. 1994
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 731 991 od 1. 6. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 554 000 do 1. 6. 2009 od 19. 1. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 409 000 do 19. 1. 2005 od 30. 4. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 409 000 do 30. 4. 2002 od 23. 9. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 34 000 do 23. 9. 1998 od 15. 12. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 15. 12. 1994 od 11. 2. 1994

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mark James Condon

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2023

vznik členství: 23. 12. 2021

vznik funkce: 23. 12. 2021

66 Inis Lua, Father Russell Road, Dooradoyle, co. Limerick, Irsko

Pavel Háněl

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2023

vznik členství: 1. 9. 2022

Gollova 435/7, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Andrej Baranek

předseda představenstva

První vztah: 9. 1. 2023

vznik členství: 31. 10. 2022

vznik funkce: 31. 10. 2022

Arbutus Lodge, Temple Hill, Stradbrook Road, Blackrock, Co. Dublin, A94HH33, Irsko

Historické vztahy

Mark James Condon

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2020 - Poslední vztah: 2. 10. 2023

vznik členství: 23. 12. 2018

zánik členství: 23. 12. 2021

vznik funkce: 23. 12. 2018

zánik funkce: 23. 12. 2021

66 Inis Lua, Father Russell Road, Dooradoyle, co. Limerick, Irsko

James Patrick Winters

předseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2020 - Poslední vztah: 9. 1. 2023

vznik členství: 23. 12. 2018

zánik členství: 31. 10. 2022

vznik funkce: 23. 12. 2018

zánik funkce: 31. 10. 2022

Kinsale, Co. Cork, Glenview, Ballyrub, Irsko

Petr Bret

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2019 - Poslední vztah: 24. 10. 2019

vznik členství: 23. 12. 2018

zánik členství: 31. 8. 2019

Rybova 1904/23, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

James Patrick Winters

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2019 - Poslední vztah: 21. 1. 2020

vznik členství: 23. 12. 2018

Glenview, Ballyrub, Kinsale, Co. Cork, Irsko

Mark James Condon

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2019 - Poslední vztah: 21. 1. 2020

vznik členství: 23. 12. 2018

66 Inis Lua, Father Russel Road, Dooradoyle, co. Limerick, Irsko

Pavel Háněl

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2019 - Poslední vztah: 2. 10. 2023

vznik členství: 1. 9. 2019

zánik členství: 1. 9. 2022

Gollova 435/7, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Petr Bret

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2019

vznik členství: 22. 12. 2015

zánik členství: 22. 12. 2018

vznik funkce: 22. 12. 2015

zánik funkce: 22. 12. 2018

Rybova 1904/23, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Thomas Antony Kennedy

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2019

vznik členství: 22. 12. 2015

zánik členství: 22. 12. 2018

vznik funkce: 22. 12. 2015

zánik funkce: 22. 12. 2018

Co Galway, Tawin Island, Oranmore, Irsko

Mark James Condon

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 24. 10. 2019

vznik členství: 22. 12. 2015

zánik členství: 22. 12. 2018

66 Inis Lua, Father Russell Road, Dooradoyle, co. Limerick, Irsko

Ing. Josef Voženílek

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 22. 3. 2011

zánik členství: 29. 11. 2013

K Borku 282, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Petr Bret

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 30. 11. 2013

zánik členství: 21. 12. 2015

Rybova 1904/23, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Petr Bret

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 30. 11. 2013

zánik členství: 21. 12. 2015

Rybova 1904/23, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Gerard D Mccaffrey

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 22. 12. 2011

zánik členství: 21. 12. 2015

Earlsfort 6, Moira, Irsko

Gerard D Mccaffrey

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 22. 12. 2011

zánik členství: 21. 12. 2015

Earlsfort 6, Moira, Irsko

Ing. Josef Voženílek

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 22. 3. 2011

zánik členství: 29. 11. 2013

K Borku 282, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Liam Kelly

předseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2010 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 8. 10. 2010

zánik členství: 21. 12. 2015

vznik funkce: 15. 10. 2010

zánik funkce: 21. 12. 2015

Kiln Lodge, Quay Lane, Ballina, Co Mayo, Irsko

Liam Kelly

předseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2010 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 8. 10. 2010

zánik členství: 21. 12. 2015

vznik funkce: 15. 10. 2010

zánik funkce: 21. 12. 2015

Kiln Lodge, Quay Lane, Ballina, Co Mayo, Irsko

Liam Kelly

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2010 - Poslední vztah: 24. 11. 2010

vznik členství: 8. 10. 2010

Kiln Lodge, Quay Lane, Ballina, Co Mayo, Irsko

Ing. Otakar Hons, CSc.

předseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2008 - Poslední vztah: 27. 10. 2010

vznik členství: 8. 12. 2007

zánik členství: 8. 10. 2010

vznik funkce: 25. 9. 2008

zánik funkce: 8. 10. 2010

Názovská 3253/4, Praha 10, 100 00, Česká republika

Thomas Antony Kennedy

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2008 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 13. 8. 2008

zánik členství: 21. 12. 2015

vznik funkce: 25. 9. 2008

zánik funkce: 21. 12. 2015

Co Galway, Tawin Island, Irsko

Thomas Antony Kennedy

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2008 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 13. 8. 2008

zánik členství: 21. 12. 2015

vznik funkce: 25. 9. 2008

zánik funkce: 21. 12. 2015

Co Galway, Tawin Island, Irsko

Thomas Anthony Kennedy

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 14. 10. 2008

vznik členství: 13. 3. 2008

Co Galway, Tawin Island, Irsko

Ing. Otakar Hons, CSc.

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 14. 10. 2008

vznik členství: 8. 12. 2007

Názovská 3253/4, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Josef Voženílek

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 21. 12. 2011

vznik členství: 13. 3. 2008

K Borku 282, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Brian Michael Tennies

Člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2007 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

vznik členství: 14. 2. 2007

zánik členství: 13. 3. 2008

Fleetwood, Augusta Lane 28, Pennsylvania 19522, Spojené státy americké

Philip B. Fleck

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2004 - Poslední vztah: 14. 8. 2007

vznik členství: 11. 5. 2004

zánik členství: 14. 2. 2007

P.O.Box 13, Limekiln, Pennsylvania 19535, Spojené státy americké

Carl Gerhard Anderson, Jr.

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2004 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

vznik členství: 11. 5. 2004

zánik členství: 13. 3. 2008

776 Brownsville Road, Sinking Spring, Pennsylvania 19608, Spojené státy americké

Marlin Miller, Jr. nar. 27.4.1932

Člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2000 - Poslední vztah: 14. 8. 2007

vznik členství: 6. 12. 2001

zánik členství: 14. 2. 2007

211 N. Tulpehocken - Road Reading, Pennsylvania 19601, Spojené státy americké

Raymond Neag, nar. 16.7.1931

Člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2000 - Poslední vztah: 14. 8. 2007

vznik členství: 6. 12. 2001

zánik členství: 14. 2. 2007

1216 Old Mill Road - Wyomissing, Pennsylvania 19610, Spojené státy americké

Milos Kuzel, nar. 5.12.1934

Člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2000 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

vznik členství: 6. 12. 2001

zánik členství: 13. 3. 2008

Drtinova čp. 111, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Ing. Otakar Hons, CSc.

Člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2000 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

vznik členství: 6. 12. 2001

zánik členství: 8. 12. 2007

Tehovská 707/1, Praha 10, Česká republika

Marlin Miller, nar. 27.4.1932

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

Ládví 181, Praha - východ, Česká republika

Raymond Neag, nar. 16.7.1931

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 2. 2000

U vápenné skály 1, Praha 4 - Podolí, Česká republika

Marlin Miller, Jr. nar. 27.4.1932

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 2. 2000

Ládví 181, Praha - východ, Česká republika

Milos Kuzel, nar. 5.12.1934

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 2. 2000

Jabloňová 561, Hradec Králové, Česká republika

Roland M. Torrence

Člen představenstva

První vztah: 23. 1. 1996 - Poslední vztah: 23. 1. 1996

Tomkova 953, Hradec Králové, Česká republika

Ronald M. Torrence

Člen představenstva

První vztah: 23. 1. 1996 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

Tomkova 953, Hradec Králové, Česká republika

Raymond Neag

Člen představenstva

První vztah: 11. 2. 1994 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

U vápenné skály 1, Praha 4 - Podolí, Česká republika

Marlin M I L L E R Jr.

Člen představenstva

První vztah: 11. 2. 1994 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

Ládví 181, Praha - východ, Česká republika

Ing. Jan Krykorka

Člen představenstva

První vztah: 11. 2. 1994 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

vznik členství: 6. 12. 2001

zánik členství: 13. 3. 2008

Ládví 181, Praha - východ, Česká republika

Za společnost jednají a podepisují členové představenstva, každý samostatně.

od 9. 7. 2021

Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jednají a podepisují členové představenstva každý samostatně.

do 9. 7. 2021 od 27. 10. 2010

Jednání za společnost Jménem společnosti samostatně jednají a podepisují členové představenstva s bydlištěm na území České republiky.

do 27. 10. 2010 od 8. 2. 2000

Jednání za společnost Jménem společnosti jedná a podepisuje kterýkoliv člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či nadepsanému názvu společnosti připojí své jméno a podpis kterýkoliv člen představenstva.

do 8. 2. 2000 od 11. 2. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Vojtěch Farárik

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2023

vznik členství: 21. 1. 2023

Rančířov 99, 586 01, Česká republika

Martin Žůrek

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2021

vznik členství: 1. 8. 2020

vznik funkce: 3. 8. 2021

Němčany 256, 684 01, Česká republika

Pavel Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2021

vznik členství: 16. 7. 2021

K Náhonu 582, Kolín, 280 02, Česká republika

Historické vztahy

Martin Žůrek

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2020 - Poslední vztah: 24. 9. 2021

vznik členství: 1. 8. 2020

Němčany 256, 684 01, Česká republika

Jiří Tonar

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2020 - Poslední vztah: 31. 3. 2023

vznik členství: 1. 2. 2020

zánik členství: 20. 1. 2023

Libušínská 178/20, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Michal Oberreiter

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2017 - Poslední vztah: 24. 9. 2021

vznik členství: 20. 7. 2017

zánik členství: 20. 7. 2020

vznik funkce: 28. 7. 2017

zánik funkce: 20. 7. 2020

Na Hledíku 284, Staré Hradiště, 533 52, Česká republika

Michal Korbel

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2017 - Poslední vztah: 11. 5. 2020

vznik členství: 20. 7. 2017

zánik členství: 1. 11. 2019

U Myslivny 2054/10c, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Ondřej Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2017 - Poslední vztah: 24. 9. 2020

vznik členství: 20. 7. 2017

zánik členství: 31. 7. 2020

Labská 255, Předměřice nad Labem, 503 02, Česká republika

Michal Oberreiter

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 8. 10. 2010

zánik členství: 18. 11. 2013

Na Hledíku 284, Staré Hradiště, 533 52, Česká republika

Michal Oberreiter

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 18. 11. 2013

zánik členství: 18. 11. 2016

Na Hledíku 284, Staré Hradiště, 533 52, Česká republika

Michal Oberreiter

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 18. 11. 2013

zánik členství: 18. 11. 2016

Na Hledíku 284, Staré Hradiště, 533 52, Česká republika

Miloš Nepilý

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 8. 3. 2010

zánik členství: 8. 3. 2013

Lochenice 6, 503 02, Česká republika

Miloš Nepilý

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 8. 3. 2010

zánik členství: 8. 3. 2013

Lochenice 6, 503 02, Česká republika

Vladimír Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 22. 3. 2011

zánik členství: 22. 3. 2014

V Lukách 459/38, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Vladimír Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 24. 8. 2017

vznik členství: 22. 3. 2011

zánik členství: 22. 3. 2014

V Lukách 459/38, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Vladimír Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 22. 3. 2011

Nová 546, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Oberreiter

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2010 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 8. 10. 2010

zánik členství: 18. 11. 2013

Na Hledíku 284, Staré Hradiště, 533 52, Česká republika

Miloš Nepilý

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2010 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 8. 3. 2010

Lochenice 6, 503 02, Česká republika

Miroslav Navrátil

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 27. 10. 2010

vznik členství: 13. 3. 2008

zánik členství: 8. 10. 2010

Žižkova 46, Jihlava, 586 01, Česká republika

Miloš Nepilý

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2006 - Poslední vztah: 27. 10. 2010

vznik členství: 30. 3. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

Předměřice nad Labem 6, 503 02, Česká republika

Filip Veverka

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2005 - Poslední vztah: 8. 6. 2006

vznik členství: 15. 12. 2004

zánik členství: 30. 3. 2006

nábř. Závodu míru 1886, Pardubice, 530 02, Česká republika

Carl Wesley Staples

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2004 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

vznik členství: 11. 5. 2004

zánik členství: 13. 3. 2008

31 Limree Avenue, Reading, Pennsylvania 19606, Spojené státy americké

Vladimír Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2004 - Poslední vztah: 21. 12. 2011

vznik členství: 11. 5. 2004

Nová 546, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Zoubele

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2002 - Poslední vztah: 14. 2. 2005

vznik členství: 6. 12. 2001

zánik členství: 6. 12. 2004

Třebechovická 834, Hradec Králové, Česká republika

Frederick John Hirt, Dat.Nar. 4. Listopadu 1947

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2000 - Poslední vztah: 30. 4. 2002

zánik členství: 6. 12. 2001

22 Grouse Point, Circle Reading, Pennsylvania 19607, Spojené státy americké

Philip B. Fleck, Dat.Nar. 6. Května 1944

První vztah: 8. 2. 2000 - Poslední vztah: 13. 7. 2004

vznik členství: 6. 12. 2001

zánik členství: 11. 5. 2004

P.O.Box 13, Limekiln, Pennsylvania 19522, Spojené státy americké

Keith Bair, nar. 11.11.1955

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 2. 2000

63 Highland Drive, Fleetvood,Pennsylvania 19522 USA, Spojené státy americké

John H. B R O A D B E N T Nar. 4.2.1938

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 2. 2000

One Chestnut Hill Drive, Mohnton, Pennsylvania, 195 40, Česká republika

prof.Mudr. Jiří Kvasnička, CSc.

První vztah: 19. 2. 1997 - Poslední vztah: 13. 7. 2004

vznik členství: 6. 12. 2001

zánik členství: 11. 5. 2004

Svinary, Květná 231, 503 47 Blešno, Česká republika

Keith Bair

První vztah: 23. 1. 1996 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

63 Highland Drive, Fleetvood,Pennsylvania 19522 USA, Spojené státy americké

Ronald M. T O R R E N C E

První vztah: 11. 2. 1994 - Poslední vztah: 23. 1. 1996

4298 Imperial Drive, Mohnton, Pennsylvania, 195 40, Česká republika

JUDr. Ivanka Fučíková

První vztah: 11. 2. 1994 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

U vápenné skály 1, Praha 4 - Podolí, Česká republika

John H. B R O A D B E N T

První vztah: 11. 2. 1994 - Poslední vztah: 19. 2. 1997

One Chestnut Hill Drive, Mohnton, Pennsylvania, 195 40, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

3 fyzické osoby

Gerard D Mccaffrey

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2012

vznik členství: 22. 12. 2011

Earlsfort 6, Moira, Irsko

Liam Kelly

předseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2010

vznik členství: 8. 10. 2010

vznik funkce: 15. 10. 2010

Kiln Lodge, Quay Lane, Ballina, Co Mayo, Irsko

Thomas Antony Kennedy

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2008

vznik členství: 13. 8. 2008

vznik funkce: 25. 9. 2008

Co Galway, Tawin Island, Irsko

Historické vztahy

Liam Kelly

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2010 - Poslední vztah: 24. 11. 2010

vznik členství: 8. 10. 2010

Kiln Lodge, Quay Lane, Ballina, Co Mayo, Irsko

Thomas Anthony Kennedy

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 14. 10. 2008

vznik členství: 13. 3. 2008

Co Galway, Tawin Island, Irsko

Brian Michael Tennies

Člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2007 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

vznik členství: 14. 2. 2007

Fleetwood, Augusta Lane 28, Pennsylvania 19522, Spojené státy americké

Philip B. Fleck

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2004 - Poslední vztah: 14. 8. 2007

vznik členství: 11. 5. 2004

P.O.Box 13, Limekiln, Pennsylvania 19535, Spojené státy americké

Carl Gerhard Anderson, Jr.

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2004 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

vznik členství: 11. 5. 2004

776 Brownsville Road, Sinking Spring, Pennsylvania 19608, Spojené státy americké

Marlin Miller, Jr. nar. 27.4.1932

Člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2000 - Poslední vztah: 14. 8. 2007

vznik členství: 6. 12. 2001

211 N. Tulpehocken - Road Reading, Pennsylvania 19601, Spojené státy americké

Raymond Neag, nar. 16.7.1931

Člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2000 - Poslední vztah: 14. 8. 2007

vznik členství: 6. 12. 2001

1216 Old Mill Road - Wyomissing, Pennsylvania 19610, Spojené státy americké

Další vztahy firmy ARROW International CR, a.s.

2 fyzické osoby

Pavel Háněl

První vztah: 2. 10. 2023

Gollova 435/7, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Pavel Háněl

První vztah: 2. 10. 2023

Gollova 435/7, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Historické vztahy

Roman Prokeš

První vztah: 16. 11. 2021 - Poslední vztah: 2. 10. 2023

Andrusovova 5, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

Roman Prokeš

První vztah: 16. 11. 2021 - Poslední vztah: 2. 10. 2023

Andrusovova 5, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

Jan Sondag

První vztah: 7. 5. 2018 - Poslední vztah: 16. 11. 2021

Ke Stromkům 372/17, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Sondag

První vztah: 7. 5. 2018 - Poslední vztah: 16. 11. 2021

Ke Stromkům 372/17, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Kohn

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 7. 5. 2018

Chropyňská 1742/140, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Zdeněk Kohn

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 7. 5. 2018

Chropyňská 1742/140, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Zdeněk Kohn

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 7. 5. 2018

Chropyňská 1742/140, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Zdeněk Kohn

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 7. 5. 2018

Chropyňská 1742/140, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Zdeněk Kohn

První vztah: 27. 10. 2010 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

Chropyňská 1742, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Zdeněk Kohn

První vztah: 27. 10. 2010 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

Chropyňská 1742, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Otakar Hons, CSc.

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 27. 10. 2010

Názovská 3253/4, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Otakar Hons, CSc.

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 27. 10. 2010

Názovská 3253/4, Praha 10, 100 00, Česká republika

Akcionáři

Teleflex Medical B.V.

Lange Dreef 11, Nizozemské království, Amsterdam, 451 31

od 24. 10. 2019

AMH (ARROW Medical Holdings) B.V.

Nizozemské království

do 24. 10. 2019 od 19. 2. 1997

Odštěpné závody

název: ARROW International CR, a.s., odštěpný závod Žďár nad Sázavou

od 13. 8. 2008

sídlo: Jamská 2359/47, Česká republika, Žďár nad Sázavou, 591 01

od 11. 12. 2013

sídlo: Jamská, Česká republika, Žďár nad Sázavou, 591 07

do 11. 12. 2013 od 13. 8. 2008

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v těchto podoborech živnosti volné: - poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů; - výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů; - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; - velkoobchod a maloobchod; - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě.

od 9. 7. 2021

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v těchto podoborech živnosti volné: - poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů; - výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů; - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; - velkoobchod a maloobchod; - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě.

od 9. 7. 2021

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 9. 7. 2021 od 13. 8. 2008

předmět podnikání: výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů

do 9. 7. 2021 od 13. 8. 2008

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů

do 9. 7. 2021 od 13. 8. 2008

předmět podnikání: výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů

do 9. 7. 2021 od 23. 1. 1996

předmět podnikání: poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů

do 9. 7. 2021 od 23. 1. 1996

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 9. 7. 2021 od 11. 2. 1994

vedoucí odštěpného závodu: PAVEL HÁNĚL

Gollova 435/7, Česká republika, Hradec Králové, 500 09

od 2. 10. 2023

vedoucí odštěpného závodu: ROMAN PROKEŠ

Andrusovova 5, Slovenská republika, Bratislava, 851 01

do 2. 10. 2023 od 16. 11. 2021

vedoucí odštěpného závodu: JAN SONDAG

Ke Stromkům 372/17, Česká republika, Olomouc, 779 00

do 16. 11. 2021 od 7. 5. 2018

vedoucí odštěpného závodu: ZDENĚK KOHN

Chropyňská 1742/140, Česká republika, Kroměříž, 767 01

do 7. 5. 2018 od 11. 12. 2013

vedoucí odštěpného závodu: Zdeněk Kohn

Chropyňská 1742, Česká republika, Kroměříž, 767 01

do 11. 12. 2013 od 27. 10. 2010

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Otakar Hons CSc.

Názovská, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 27. 10. 2010 od 13. 8. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 2. 1994

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 2. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).