Hlavní navigace

AXA truck a.s.

Firma AXA truck a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3114, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 36 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27780309

Sídlo:

Na Náhonu 1123/20, Ostrava, 702 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 10. 2006

DIČ:

CZ27780309

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3114, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

AXA truck a.s. od 28. 7. 2015

Obchodní firma

AXA truck a.s. do 28. 7. 2015 od 11. 6. 2015

Obchodní firma

AXA truck a.s. do 11. 6. 2015 od 27. 5. 2015

Obchodní firma

AXA truck a.s. do 27. 5. 2015 od 11. 10. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 11. 10. 2006

adresa

Na Náhonu 1123/20
Ostrava 70200 od 29. 5. 2014

Předmět podnikání

klempířství a oprava karoserií od 4. 2. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 4. 2. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 2. 2009

opravy silničních vozidel od 17. 4. 2007

opravy karoserií do 4. 2. 2009 od 17. 4. 2007

opravy ostatních dopravních prostředků do 4. 2. 2009 od 17. 4. 2007

velkoobchod do 4. 2. 2009 od 11. 10. 2006

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 4. 2. 2009 od 11. 10. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 4. 2. 2009 od 11. 10. 2006

pronájem a půjčování věcí movitých do 4. 2. 2009 od 11. 10. 2006

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 4. 2. 2009 od 11. 10. 2006

provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami do 4. 2. 2009 od 11. 10. 2006

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 4. 2. 2009 od 11. 10. 2006

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 2. 12. 2014

Ostatní skutečnosti

Dne 21.4.2015 uzavřela společnost AXA truck a.s., se sídlem Na Náhonu 1123/20, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 277 80 309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 3114, jako prodávající, a společnost MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., se sídlem Čestlice, Obchodní 120, okres Praha-východ, PSČ 25170, IČO: 469 65 904, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 73675, jako kupující, v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojen í s ustanovením § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, smlouvu o prodeji části závodu tvořící samostatnou pobočku označovanou jako "opravna nákladních vozidel", na jejímž základě došlo s účinností ke dni 1.6.2015 k pře vodu části závodu tvořící samostatnou pobočku označovanou jako "opravna nákladních vozidel" ze společnosti AXA truck a.s., se sídlem Na Náhonu 1123/20, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 277 80 309, na společnost MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., se sídlem Čestlice, Obchodní 120, okres Praha-východ, PSČ 25170, IČO: 469 65 904. od 11. 6. 2015

1)Valná hromada společnosti AXA truck a.s. (dále také jen společnost) dne 26.5.2015 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, upsáním nových akcií o částku 7.000.000,- Kč (sedm miliónů korun českých), z původní výše 29.000.000,- Kč (dvacet devět miliónů korun českých) na novou výši 36.000.000,--Kč (třicet šest miliónů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod tuto částku se nepřipouští. 2)Na zvýšení základního kapitálu bude celkově vydáno 350 ks (tři sta padesát kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,--Kč (dvacet tisíc korun českých), které nebudou kótované (dále také jen nové akcie). 3)Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 4)Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení zákla dního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s ustanovením § 10 odstavec 6 stanov akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti nemají ve smyslu ust. § 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na up sání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti. 5)S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 15 (patnácti) dní od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení předsedy představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Na Náhonu 112 3/20, Přívoz, 702 00 Ostrava. Předseda představenstva společnosti je povinen zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace dle ust. § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korpora cích a stanovami pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Tyto informace budou zveřejněny rovněž v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,--Kč (dvacet tisíc korun českých) lze upsat 35/145 (třicet pět ku jedno sto čtyřicet pět) jedné nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč (jeden milión korun českých) lze upsat 1750/145 (jeden tisíc sedm set pa desát ku jedno sto čtyřicet pět) jedné nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. 6)Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 20.000,--Kč (dvacet tisíc korun českých) na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. 7)Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. Určeným zájemcem je Petra Sedláčková, datum narození 28.5.1974, bytem Ostrava, Poruba, Matěje Kope ckého 366/1, PSČ 708 00 (dále také jen určený zájemce). Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností v sídle společnosti na adrese: Na Náhonu 1123/20, Přív oz, 702 00 Ostrava. Tato smlouva musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK a podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet od doručení výzvy předsedy představenstva určenému záj emci. 8)Valná hromada uděluje souhlas se započtením peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávce Petry Sedláčkové, datum narození 28.5.1974, bytem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, PSČ 708 00, ve výš i 7.000.000,--Kč (sedm milionů korun českých) vůči společnosti AXA truck a.s. vyplývající z Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitým věcem ze dne 26.5.2015 (dvacátého šestého května roku dva tisíce patnáct) uzavřené mezi společností AXA truck a.s. jako kupujícím a Petrou Sedláčkovou, datum narození 28.5.1974, bytem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, PSČ 708 00, jako prodávající a představují část kupní ceny za úplatný převod spoluvlastnického podílu prodávající ve výši jedné poloviny (1/2) na těchto nemovitých věcech: -pozemek parc. č. St. 2766 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če výroba, -pozemek parc. č. St. 3145 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 509 m2, -pozemek parc. č. St. 3148 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.640 m2, -budova v části obce Přívoz č.p. 1123 - výroba na pozemku parc. č. St. 3145 a na pozemku parc.č. St. 3148, -pozemek parc. č. 173/1 ostatní plocha o výměře 8.300 m2, -pozemek parc. č. 173/2 ostatní plocha o výměře 2.366 m2, -pozemek parc. č. 173/4 ostatní plocha o výměře 103 m2, -pozemek parc. č. 203/3 ostatní plocha o výměře 5 m2, -pozemek parc. č. 1303 ostatní plocha o výměře 140 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 1296 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Přívoz. Vlastníkem této pohledávky ve výši 7.000.000,--Kč ( sedm milionů korun českých) vůči společnosti AXA truck a.s. je Petra Sedláčková, datum narození 28.5.1974, bytem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, PSČ 708 00. Na emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem, a to paní Petrou Sedláčkov ou upsána a započtena částka ve výši 7.000.000,--Kč (sedm milionů korun českých). 9)Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: a) smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny; b) obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valné hromady společnosti; c) předseda představenstva společnosti je povinen společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií doručit předem určenému zájemci společností podepsaný návrh smlouvy o započtení s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující společnost společností; d) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají; e) smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření s mlouvy o upsání akcií, přičemž podpisy smluvních stran na této smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny; f) peněžitá pohledávka předem určeného zájemce, a to paní Petry Sedláčkové, bude započtena ve výši 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) na s placení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady; účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v celkové výši 7 .000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu. 10)Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 ZOK návrh dohody o započtení. 11)Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti, číslo účtu: 1661190379/0800, vedený u České spořitelny a.s., nebo dohodo u o započtení pohledávky, která musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 28. 7. 2015 od 27. 5. 2015

Valná hromada obchodní společnosti AXA truck a.s. konaná dne 14.8.2012 schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady je přípustné, když akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. b) základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity v příštích letech a posílení kapitálové účasti společnosti. V případě nevyužití přednostního práva k úpisu nových akcií se pak navrhuje zvýšení základního kapitálu zápočtem pohledávek a důvodem započtení je pak snížení objemu cizích zdrojů společnosti. Započtení umožňuje nepřerušené nakládání s finančními prostředky, které byly společnosti zapůjčeny a dle tohoto rozhodnutí budou použity na splacení emisního kurzu. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je tak i zvýšení majetkové stability prostřednictvím snížení cizích zdrojů a posílení vlastních zdrojů společnosti. c) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 8.000.000,-Kč (slovy: osm milionů korun českých), tedy ze stávající výše 21.000.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých) na částku ve výši 29.000.000,-Kč (slovy: dvacet devět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. d) základní kapitál se zvyšuje upsáním 400 (slovy: čtyř set) kusů nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Všechny nově upisované akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou při jaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu podle zvláštního předpisu; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs každé jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě. e) při zvýšení základního kapitálu má každý akcionář přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti takto: - místem pro vykonání přednostního práva je sídlo obchodní společnosti AXA truck a.s. na adrese Ostrava - Přívoz, Na Náhonu 1123/20, PSČ 702 00, vždy v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin; - lhůta pro úpis nových akcií bude činit patnáct dnů a první den této lhůty počne běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude akcionářům představenstvem zveřejněna informace o výkonu jejich přednostního práva k úpisu akcií dle ust. § 204a odst. 2 obcho dního zákoníku, způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením informace o přednostním právu zveřejněným v deníku uveřejněním v celostátně distribuovaném deníku iDeník.cz (zapsán v evidenci periodického tisku MKČR pod evidenčním číslem 15111) a zveřejněním tohoto oznámení v Obchodním věstníku; - s využitím přednostního práva lze upsat všech 400 (slovy: čtyři sta) kusů nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); všechny nově upisované akcie budou vydány v listinné podobě a n ebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu podle zvláštního předpisu; emisní kurs každé jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) lze upsat 7619/20000 jedné nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) lze upsat 47619/2500 jedné nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; - všechny nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s využitím přednostního práva po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; f) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to paní Ing. Pavle Pyszné, datum narození 9.10.1971, bytem Líšnice 218, okres Praha-západ; lhůta pro úpis akcií tímto předem určeným zájemcem pak bude činit rovněž patnáct dnů a počne běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude představenstvem společnosti doručen návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude sídlo společnosti, a to: Ostrava, Přívoz, Na Náhonu 1123/20, PSČ 702 00. Emisní kurs akcie je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a bude činit 20.000,- Kč. g) Valná hromada uděluje souhlas se započtením této pohledávky předem určeného zájemce za společností na splacení emisního kursu předem určeným zájemcem upsaných akcií takto: - peněžitá pohledávka předem určeného zájemce paní Ing. Pavly Pyszné, datum narození 9.10.1971, bytem Líšnice 218, okres Praha-západ, celkem ve výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) vůči společnosti AXA truck a.s. vzniklá ze smlouvy o půj čce uzavřené mezi paní Pavlou Pysznou jako věřitelem a společností AXA truck a.s. jako dlužníkem dne 1.3.2012 na částku 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých). Na emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem, a to paní Ing. Pavlou Pysznou, upsána a započtena částka ve výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých). h) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména dle ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník u ve znění pozdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; - peněžitá pohledávka předem určeného zájemce, a to paní Ing. Pavly Pyszné, bude započtena ve výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započte ní dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady; účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v celkové výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele spl atit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu; i) upisovatel je povinen splatit: 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to bezhotovostním převodem na účet č. 2932657319/0800 vedený u České spořitelny a.s. nebo dohodou o započtení pohledávky, která musí být uzavřena pře d podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 19. 9. 2012 od 16. 8. 2012

a) Základní kapitál společnosti AXA truck a.s. ve výši 5.000.000,-- Kč, slovy: pět milionů korun českých, se zvyšuje o částku ve výši 16.000.000,- Kč, slovy: šestnáct milionů korun českých, na novou výši 21.000.000,-- Kč, slovy: dvacet jedna milionů korun českých. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 16 ks, slovy: šestnácti kusy listinných, kmenových nekótovaných akcií, znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Upisování akcií nad čás tku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Upsané akcie budou splaceny výlučně peněžitými vklady. Emisní kurs akcie je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. d) Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti, a to: Ostrava, Přívoz, Na Náhonu 1123/20, PSČ 702 00. e) Veškeré nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty určitým zájemcům a to společnosti PULTARA a.s., se sídlem Přerov, 9. května 3229/92a, PSČ 750 00, IČ 27859681 a společnosti TITANUM a.s., se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Z ámostní 1010/58, PSČ 710 00, IČ: 25361147, a je navrhováno, aby emisní kurs upisovaných akcií byl splácen výhradně započtením níže uvedených pohledávek těchto právnických osob za společností: strana čtvrtá - Peněžitá pohledávka společnosti PULTARA a.s., sídlo: Přerov, 9. května 3229/92a, PSČ 750 00, IČ: 27859681, celkem ve výši 10.578.450,-- Kč, slovy: deset milionů pět set sedmdesát osm tisíc čtyři sta padesát korun českých, vůči společnosti AXA truck a.s, vzniklá ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi sdružením SEHA Sedláčková Petra, se sídlem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, jako postupitelem a společností PULTARA a.s., jako postupníkem, dne 13.11.2009 na částku 3.278.450,-- Kč a dále ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi sdružením SEHA Sedláčková Petra, se sídlem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, jako postupitelem a společností PULTARA a.s., jako postupníkem, dne 24.11.2009 na částku 7.300.000,-- Kč, kterými na spol ečnost PULTARA a.s. přešly pohledávky původního věřitele sdružení SEHA Sedláčková Petra, se sídlem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, za společností AXA truck a.s. . Na emisní kurs upisovaných akcií bude určitým zájemcem, a to společností PULTARA a.s. upsána a započtena částka ve výši 10.000.000,-- Kč, slovy: deset milionů korun českých. - Peněžitá pohledávka společnosti TITANUM a.s., sídlo: Ostrava, Slezská Ostrava, Zámostní 1010/58, PSČ 710 00, IČ: 25361147, ve výši 7.500.000,-- Kč, slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých, vůči společnosti AXA truck a.s, vzniklá ze smlouvy o půj čce uzavřené mezi společností TITANUM a.s., jako věřitelem a společnosti AXA truck a.s., jako dlužníkem, dne 15.6.2008 na částku 2.000.000,-- Kč, ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TITANUM a.s., jako věřitelem a společnosti AXA truck a.s., jako dlužníkem, dne 3.8.2009 na částku 1.500.000,-- Kč, ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TITANUM a.s., jako věřitelem a společnosti AXA truck a.s., jako dlužníkem, dne 1.9.2009 na částku 3.000.000,-- Kč a ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společ ností TITANUM a.s., jako věřitelem a společnosti AXA truck a.s., jako dlužníkem, dne 2.11.2009 na částku 1.000.000,-- Kč, přičemž k dnešnímu dni eviduje společnost TITANUM a.s. pohledávku vůči společnosti AXA truck a.s., z titulu výše uvedených půjček v c elkové výši 6.768.000,-- Kč, slovy: šest milionů sedm set šedesát osm tisíc korun českých. Na emisní kurs upisovaných akcií bude určitým zájemcem, a to společností TITANUM a.s. upsána a započtena částka ve výši 6.000.000,-- Kč, slovy: šest milionů korun českých. f) Představenstvo společnosti uzavře s věřiteli smlouvu o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do 15 dnů od doručení návrhu, návrhy doručí představenstvo do 15 kalendářních dnů po dni zápisu záměru usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. g) Vylučuje se přednostní právo akcionářů na upisování akcií na zvýšení základního kapitálu. Důvodem navrhovaného vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování akcií na zvýšení základního kapitálu a důvodem započtení je snížení objemu cizích zdrojů společnosti započtením pohledávek vzniklých ze shora uvedených právních titulů a skutečnost, že započtení je nejefektivnější způsob splacení emisního kursu akcií, tedy vložení a zaúčtování finančních prostředků, které byly do společnosti původně zapůjčeny , do základního kapitálu společnosti. Započtení umožňuje nepřerušené nakládání s finančními prostředky, které byly společnosti zapůjčeny a dle tohoto rozhodnutí budou použity na splacení emisního kurzu. strana pátá Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je zvýšení majetkové stability prostřednictvím snížení cizích zdrojů a posílení vlastních zdrojů společnosti. do 28. 12. 2009 od 23. 12. 2009

Valná hromada společnosti AXA truck a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, o částku 3.000.000,- Kč, slovy: tři miliony korun českých, na částku 5.000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých, peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku tohoto zvýšení se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem akcionáře - obchodní společnosti AXA - BERGEN spol. s r.o., akcionář společnosti - obchodní sp olečnost A.VAN One, s.r.o. výslovně prohlásil, že se nehodlá podílet na zvýšení základního kapitálu společnosti. Peněžitý vklad bude složen na zvlášť k tomu zřízený účet číslo 1666437369/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Zvýšení základního kapitálu spo lečnosti bude provedeno upsáním 150 kusů, slovy: jedno sto padesáti kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, jež budou vydány na peněžitý vklad, které nebudou registrovanými cennými papíry a budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, s tím, že emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi. Upsání 150 kusů, slovy: jedno sto padesáti kusů, akcií ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, bude provedeno akcionářem společnosti AXA truck a.s. - obchodní společností AXA - BERGEN spol. s r.o., který upisuje nové akcie v p ísemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, v návaznosti na ustanovení § 43a, ustanovení § 43c a ustanovení § 44 občanského zákoníku. Akcionář společnosti AXA truck a.s. - obchodní společnosti AXA - BERGEN je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě, která počíná běžet následným dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zapsání usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku a končí 60. dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zapsání usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo pro upsání akcií je v sídle společnosti AXA truck a.s., to je: Ostrava, Přívoz, Na náhon u 1123/20, PSČ 702 00. do 26. 11. 2008 od 12. 11. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 36 000 000 Kč

od 28. 7. 2015

Základní kapitál

vklad 29 000 000 Kč

do 28. 7. 2015 od 19. 9. 2012

Základní kapitál

vklad 21 000 000 Kč

do 19. 9. 2012 od 28. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 28. 12. 2009 od 26. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 26. 11. 2008 od 11. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 000 od 28. 7. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 16 od 28. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 650 do 28. 7. 2015 od 28. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 650 do 28. 5. 2014 od 19. 9. 2012
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 16 do 28. 5. 2014 od 28. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 250 do 19. 9. 2012 od 26. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 26. 11. 2008 od 11. 10. 2006

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Pavlína Mičulková

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 1. 6. 2018

Rychvaldská 1994, Petřvald, 735 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

PhDr. Hana Němečková

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2015

vznik členství: 5. 11. 2015

Zámostní 1010/58, Ostrava, 710 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda správní rady

  PULTARA a.s.

  Na Náhonu 1123/20, Ostrava, 702 00

Historické vztahy

PhDr. Hana Němečková

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2015 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 5. 11. 2015

zánik členství: 1. 6. 2018

Zámostní 1010/58, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Pavel Mizera

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 16. 11. 2015

vznik členství: 5. 10. 2011

zánik členství: 30. 10. 2015

vznik funkce: 5. 10. 2011

zánik funkce: 30. 10. 2015

Odbočná 1264/2, Ostrava, 725 25, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavlína Mičulková

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2014

vznik členství: 11. 7. 2012

zánik členství: 2. 12. 2014

Rychvaldská 1994, Petřvald, 735 41, Česká republika

Lenka Mutinová

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2013 - Poslední vztah: 2. 12. 2014

vznik členství: 29. 7. 2013

zánik členství: 2. 12. 2014

U Vodárny 844/3, Hlučín, 748 01, Česká republika

Pavlína Mičulková

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2012 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 11. 7. 2012

Rychvaldská 1994, Petřvald, 735 41, Česká republika

Ing. Pavel Mizera

předseda představenstva

První vztah: 19. 9. 2012 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 5. 10. 2011

vznik funkce: 5. 10. 2011

Odbočná 1264/2, Ostrava - Polanka nad Odrou, 725 25, Česká republika

Ing. Pavel Mizera

předsda představenstva

První vztah: 16. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 9. 2012

vznik členství: 5. 10. 2011

vznik funkce: 5. 10. 2011

Hlavní třída 583/103, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Jiří Lukas

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2009 - Poslední vztah: 5. 8. 2013

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 29. 7. 2013

Markova 36, Ostrava, 700 30, Česká republika

Martin Plandor

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2009 - Poslední vztah: 19. 9. 2012

vznik členství: 18. 8. 2009

zánik členství: 11. 7. 2012

Kopřivnice 154, 742 21, Česká republika

Lukáš Vrbka

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 8. 2009

vznik členství: 11. 10. 2006

zánik členství: 18. 8. 2009

Slavíkova 1758/25, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Pavel Mizera

předseda představenstva

První vztah: 11. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 8. 2012

vznik členství: 11. 10. 2006

zánik členství: 5. 10. 2011

vznik funkce: 11. 10. 2006

zánik funkce: 5. 10. 2011

Hlavní třída 583/103, Ostrava, 708 00, Česká republika

Petra Sedláčková

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 8. 2009

vznik členství: 11. 10. 2006

zánik členství: 18. 8. 2009

Matěje Kopeckého 366/1, Ostrava, 708 00, Česká republika

Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

od 2. 12. 2014

J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy předseda představenstva nebo všichni 3 členové představenstva společně.

do 2. 12. 2014 od 11. 10. 2006

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Ing. Jaromír Pyszný

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 1. 6. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2018

Benediktská 722/11, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jaromír Pyszný

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2015

vznik členství: 11. 7. 2012

vznik funkce: 5. 11. 2015

Benediktská 722/11, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Josef Barák

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2015

vznik členství: 5. 11. 2015

U Hřiště 346, Protivanov, 798 48, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  PALOMO, a.s.

  Olomoucká 580/83, Loštice, 789 83

 • jednatel

  JBPV s.r.o.

  U Hřiště 346, Protivanov, 798 48

Mgr. Petr Knittel

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

Přerovská 176/28, Dobroslavice, 747 94, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaromír Pyszný

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2015 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 11. 7. 2012

zánik členství: 11. 7. 2017

vznik funkce: 5. 11. 2015

zánik funkce: 11. 7. 2017

Benediktská 722/11, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Hana Němečková

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 11. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

zánik členství: 5. 11. 2015

vznik funkce: 26. 5. 2015

zánik funkce: 5. 11. 2015

Zámostní 1010/58, Ostrava, 710 00, Česká republika

JUDr. Petr Stoklas

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 27. 5. 2015

vznik členství: 7. 8. 2009

zánik členství: 7. 8. 2014

Loučky 2268/10, Ostrava, 708 00, Česká republika

Dalibor Petřík

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 27. 5. 2015

vznik členství: 7. 8. 2009

zánik členství: 7. 8. 2014

vznik funkce: 18. 8. 2009

zánik funkce: 7. 8. 2014

Zámostní 1010/58, Ostrava, 710 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaromír Pyszný

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 11. 2015

vznik členství: 11. 7. 2012

Benediktská 722/11, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Jaromír Pyszný

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 11. 2015

vznik členství: 11. 7. 2012

Benediktská 722/11, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Jaromír Pyszný

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2012 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik členství: 11. 7. 2012

Benediktská 722/11, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Petr Stoklas

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2009 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 7. 8. 2009

Loučky 2268/10, Ostrava, 708 00, Česká republika

Pavlína Mičulková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2009 - Poslední vztah: 16. 8. 2012

vznik členství: 7. 8. 2009

zánik členství: 11. 7. 2012

Dr. Šavrdy 3021/9, Ostrava, 700 30, Česká republika

Dalibor Petřík

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2009 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 7. 8. 2009

vznik funkce: 18. 8. 2009

17. listopadu 641/22, Ostrava, 708 00, Česká republika

Pavlína Mičulková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2009 - Poslední vztah: 27. 8. 2009

vznik členství: 11. 10. 2006

zánik členství: 11. 10. 2007

Dr. Šavrdy 3021/3, Ostrava, 700 30, Česká republika

Radovan Hasala

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 8. 2009

vznik členství: 11. 10. 2006

zánik členství: 11. 10. 2007

Lužická 500/11, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Hana Pannová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 8. 2009

vznik členství: 11. 10. 2006

zánik členství: 11. 10. 2007

Sládkova 372/8, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalibor Petřík

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 8. 2009

vznik členství: 11. 10. 2006

zánik členství: 11. 10. 2007

vznik funkce: 11. 10. 2006

17. listopadu 641/22, Ostrava, 708 00, Česká republika

Pavla Mičulková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 2. 2009

vznik členství: 11. 10. 2006

Dr. Šavrdy 3021/3, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztahy firmy AXA truck a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 10. 2006

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 10. 2006
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).