Hlavní navigace

Brno new station development a.s.

Firma Brno new station development a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4860, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 91 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27723607

Sídlo:

Benešova 703/21, Brno Brno-město, 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 3. 2007

DIČ:

CZ27723607

Aktuální kontaktní údaje Brno new station development a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

431 Demolice a příprava staveniště
433 Kompletační a dokončovací práce
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
522 Vedlejší činnosti v dopravě
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4860, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Brno new station development a.s. od 30. 3. 2007

Obchodní firma

IZORETA, a.s. do 30. 3. 2007 od 16. 3. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 16. 3. 2007

adresa

Benešova 703/21
Brno 60200 od 20. 9. 2017

adresa

Trnitá 500/9
Brno 60200 do 20. 9. 2017 od 18. 1. 2017

adresa

Trnitá 7/24
Brno 60200 do 18. 1. 2017 od 13. 6. 2016

adresa

Merhautova 1024/155
Brno 61300 do 30. 3. 2007 od 16. 3. 2007

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 6. 2016

realitní činnost do 3. 6. 2016 od 28. 5. 2007

reklamní činnost a marketing do 3. 6. 2016 od 28. 5. 2007

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 3. 6. 2016 od 28. 5. 2007

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 3. 6. 2016 od 28. 5. 2007

přípravné práce pro stavby do 3. 6. 2016 od 28. 5. 2007

správa a údržba nemovitostí do 3. 6. 2016 od 28. 5. 2007

zprostředkování obchodu a služeb do 3. 6. 2016 od 28. 5. 2007

činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury do 3. 6. 2016 od 28. 5. 2007

dokončovací stavební práce do 3. 6. 2016 od 28. 5. 2007

technické činnosti v dopravě do 3. 6. 2016 od 28. 5. 2007

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 3. 6. 2016 od 16. 3. 2007

Ostatní skutečnosti

Valná hromada konaná dne 19.08.2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu tohoto obsahu: 1) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 84,000.000,- Kč (slovy: osmdesát čtyři milionů korun českých) na jeho novou výši 91,000.000,- Kč (slovy: devadesát jedna milionů korun českých), a to upsáním nových akcií. Připouští se upisování akcií po d navrhovanou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude platné a účinné, i když bude upsán i nižší počet akcií, než je navrhováno. Základní kapitál Společnosti se zvýší pouze v rozsahu, v jakém akcionáři Společnosti upíší nové akcie s využitím jejich p řednostního práva. Upisování akcií nad částku 84,000.000,- Kč (slovy: osmdesát čtyři milionů korun českých) se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude emitováno nanejvýš 8.400 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé této akcie 10.000,- Kč. Konečný počet nově emitovaných akcií na toto zvýšení základního kapitálu bude odpovíd at rozsahu, v jakém akcionáři tyto nové akcie upíší. 3) Emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz jedné nové akcie činí 10.000,- Kč. Emisní kurz je splatný ve lhůtě sedmi dnů ode dne úpisu příslušných akcií, tj. do sedmi dnů ode dne, kdy upisovatel uzavře se Společností pří slušnou smlouvu o úpisu akcií. Emisní kurz může být splacen výlučně jen peněžitým vkladem, a to bezhotovostním převodem na účet Společnosti č. 4200135565/6800, vedený u Sberbank CZ, a.s. 4) Využití přednostního práva k úpisu nových akcií bude probíhat za následujících podmínek dle ustanovení § 485 odst. 1 ZOK: a. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí (14) (slovy: čtrnáct) dnů s tím, že prvním dnem, kdy je možné přednostní právo vykonat (tj. dnem, kdy počíná běžet lhůta pro vykonání přednostního p ráva) je den 26.8.2020. V této lhůtě mohou akcionáři upisovat nové akcie s využitím přednostního práva v pracovní dny v době od 9.00 hod do 15.00 hod. K upsání nových akcií dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a Společností. Podpisy na této smlouvě budou úředně ověřeny. b. Na 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč může akcionář upsat až 24 (slovy: dvacet čtyři) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé nové akcie 10.000,- Kč. Na 1 (jednu) dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč může akci onář upsat až 12 (slovy: dvanáct) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé nové akcie 10.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé nové akcie. c. S využitím přednostního práva lze upsat nanejvýš 8.400 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé této akcie 10.000,- Kč, za emisní kurz jedné nové akcie ve výši 10.000,- Kč. Informace o využití přednostního práva statutární ředitel Společnosti zašle akcionářům způsobem stanoveným v ZOK a ve stanovách Společnosti pro svolání valné hromady a současně tyto informace zveřejní v obchodním věstníku. Přednostní právo akcionářů není vyloučeno ani omezeno. Každý akcionář má přednostní právo k upsání takového počtu nových akcií, který odpovídá jeho podílu na základním kapitálu Společnosti před tímto jeho zvýšením. 5) Úpis nových akcií se připouští pouze s využitím přednostního práva. Akcie je možné upisovat pouze v prvním kole s využitím přednostního práva. Další nové akcie (než ty upsané v prvním kole s využitím přednostního práva) nemohou být upsány, a to ani doh odou akcionářů, ani na základě nabídky určenému zájemci či zájemcům, ani na základě veřejné nabídky nebo obchodníkem s cennými papíry. Akcionáři nemají právo na upsání akcií, které neupsal jiný akcionář společnosti. 6) Valná hromada ukládá statutárnímu řediteli Společnosti učinit všechna potřebná opatření, právní jednání a úkony k realizaci tohoto usnesení, a to včetně provedení změn v důsledku zvýšení základního kapitálu Společnost ve stanovách. do 5. 11. 2020 od 26. 8. 2020

Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. (dále také jen společnost) schválila dne 26.9.2017 zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, upsáním nových akcií nejvýše o částku 5.000.000,- Kč (slovy: p ět milionů korun českých), z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 500 ks (slovy: pět set kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které nebudou kótované (dále také jen nové akcie) . Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na zák ladním kapitálu společnosti. V souladu s čl. XVIII Zvýšení základního kapitálu odst. 4 stanov společnosti akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti nemají ve smyslu ust. 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na upsání akcií, které v sou ladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dnů od okamžiku, kdy bude oznámení statutárního ředitele o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno oznámeno způsobem st anoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady. Statutární ředitel společnosti je povinen toto oznámení obsahující informace dle ust. § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnit na internetovýc h stránkách společnosti a rovněž zaslat doporučeným dopisem na adresu akcionářů vedenou v seznamu akcionářů (případně doručit akcionáři osobně oproti jeho podpisu) bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Na jednu stávajíc í akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) je akcionář oprávněn upsat 5 (slovy: pět) nových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určeným zájemcům. Těmito určenými zájemci budou upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva v prvním kole a zcela splatili emisní kurz jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Každý z takto předem určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem upsaných a splacených kusů akcií vůči celkovému počtu kusů akcií upsaných a splacených v prvním kole upisování (dále také jen určení zájemci). Tento poměr se pro potřeby výpočtu práva úpisu ve druhém kole zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů. Nové akcie společnosti upisované v dr uhém kole upisování budou určenými zájemci upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi určeným zájemcem a společností na adrese: Benešova 703/21, Brno-město, 602 00 Brno. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet od do ručení výzvy statutárního ředitele společnosti určenému zájemci osobně nebo na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000,- Kč (deseti tisíc korun českých) na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklad y, přičemž se nepřipouští započtení pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 277461985/0300, vedený u ČSOB. do 9. 11. 2017 od 5. 10. 2017

Kapitál

Základní kapitál

vklad 91 000 000 Kč

od 5. 11. 2020

Základní kapitál

vklad 7 000 000 Kč

do 5. 11. 2020 od 9. 11. 2017

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 9. 11. 2017 od 16. 3. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 8 900 od 5. 11. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 500 do 5. 11. 2020 od 9. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 3. 6. 2016
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 3. 6. 2016 od 16. 3. 2007

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Ivo Vrzal

předseda správní rady

První vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 26. 9. 2017

Na pískách 1149/46, Praha, 160 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  VELANTON s.r.o.

  Primátorská 779/30, Praha Libeň (Praha 8), 180 00

 • Předseda správní rady

  IV Company, a.s.

  Na pískách 1149/46, Praha Dejvice, 160 00

 • jednatel

  VH JUNG s.r.o.

  Na pískách 1149/46, Praha Dejvice, 160 00

JUDr. Milan Vašíček

člen správní rady

První vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 26. 9. 2017

Krásného 1165/61, Brno, 636 00, Česká republika

Dalších 29 vztahů k této osobě

JUDr. Viktor Bedrna

člen správní rady

První vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 26. 9. 2017

Milady Horákové 387/56, Praha, 170 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Petra Remešová

člen správní rady

První vztah: 5. 10. 2017 - Poslední vztah: 26. 8. 2020

vznik členství: 26. 9. 2017

zánik členství: 19. 8. 2020

Velatice 68, 664 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivo Vrzal

statutární ředitel

První vztah: 5. 10. 2017 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 26. 9. 2017

Na pískách 1149/46, Praha, 160 00, Česká republika

Petra Remešová

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2017 - Poslední vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 18. 5. 2017

zánik členství: 26. 9. 2017

Velatice 68, 664 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petra Remešová

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2017 - Poslední vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 18. 5. 2017

zánik členství: 26. 9. 2017

Velatice 68, 664 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivo Vrzal

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2017 - Poslední vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 18. 4. 2017

zánik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 18. 5. 2017

zánik funkce: 26. 9. 2017

Na pískách 1149/46, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Ivo Vrzal

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2017 - Poslední vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 18. 4. 2017

zánik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 18. 5. 2017

zánik funkce: 26. 9. 2017

Na pískách 1149/46, Praha, 160 00, Česká republika

Jiří Hos

předseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2017 - Poslední vztah: 18. 5. 2017

vznik členství: 18. 4. 2017

zánik členství: 18. 5. 2017

vznik funkce: 18. 4. 2017

zánik funkce: 18. 5. 2017

Durďákova 332/12, Brno, 613 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • předseda správní rady

  Square Brno, a.s.

  Česká 161/1, Brno Brno-město, 602 00

 • VISINVEST s.r.o.

  Opletalova 1015/55, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen správní rady

  ABSOLUTE OIL a.s.

  Klimentská 1246/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Ivo Vrzal

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2017 - Poslední vztah: 18. 5. 2017

vznik členství: 18. 4. 2017

vznik funkce: 18. 4. 2017

Na pískách 1149/46, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Ivo Vrzal

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2017 - Poslední vztah: 18. 5. 2017

vznik členství: 18. 4. 2017

vznik funkce: 18. 4. 2017

Na pískách 1149/46, Praha, 160 00, Česká republika

Jiří Hos

předseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2017 - Poslední vztah: 18. 5. 2017

vznik členství: 18. 4. 2017

zánik členství: 18. 5. 2017

vznik funkce: 18. 4. 2017

zánik funkce: 18. 5. 2017

Durďákova 332/12, Brno, 613 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • předseda správní rady

  Square Brno, a.s.

  Česká 161/1, Brno Brno-město, 602 00

 • VISINVEST s.r.o.

  Opletalova 1015/55, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen správní rady

  ABSOLUTE OIL a.s.

  Klimentská 1246/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Jiří Hos

předseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 19. 4. 2017

vznik členství: 3. 6. 2016

zánik členství: 18. 4. 2017

vznik funkce: 3. 6. 2016

zánik funkce: 18. 4. 2017

Durďákova 332/12, Brno, 613 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • předseda správní rady

  Square Brno, a.s.

  Česká 161/1, Brno Brno-město, 602 00

 • VISINVEST s.r.o.

  Opletalova 1015/55, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen správní rady

  ABSOLUTE OIL a.s.

  Klimentská 1246/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Jiří Hos

předseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 19. 4. 2017

vznik členství: 3. 6. 2016

zánik členství: 18. 4. 2017

vznik funkce: 3. 6. 2016

zánik funkce: 18. 4. 2017

Durďákova 332/12, Brno, 613 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • předseda správní rady

  Square Brno, a.s.

  Česká 161/1, Brno Brno-město, 602 00

 • VISINVEST s.r.o.

  Opletalova 1015/55, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen správní rady

  ABSOLUTE OIL a.s.

  Klimentská 1246/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Jiří Hromada

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2014 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 26. 3. 2007

zánik členství: 3. 6. 2016

Komořany 78, 683 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  CLEAR ROAD, s.r.o.

  Zámečnická 87/1, Brno Brno-město, 602 00

 • předseda

  SUPACOM a.s.

  náměstí Svobody 87/18, Brno Brno-město, 602 00

Ing. Radek Konečný

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2008 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 21. 1. 2008

zánik členství: 3. 6. 2016

vznik funkce: 21. 1. 2008

zánik funkce: 3. 6. 2016

Loosova 14, Brno, 638 00, Česká republika

Jiří Hos

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2008 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 21. 1. 2008

zánik členství: 3. 6. 2016

vznik funkce: 21. 1. 2008

zánik funkce: 3. 6. 2016

Durďákova 332/12, Brno, 613 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • předseda správní rady

  Square Brno, a.s.

  Česká 161/1, Brno Brno-město, 602 00

 • VISINVEST s.r.o.

  Opletalova 1015/55, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen správní rady

  ABSOLUTE OIL a.s.

  Klimentská 1246/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Jiří Hromada

člen představenstva

První vztah: 30. 3. 2007 - Poslední vztah: 26. 7. 2014

vznik členství: 26. 3. 2007

Štefánikova 73/6, Brno, 602 00, Česká republika

Jana Bůžková

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2007

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 26. 3. 2007

Zelinky 376/6, Brno, 621 00, Česká republika

Mgr. Daniel Janda

předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2007

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 26. 3. 2007

vznik funkce: 16. 3. 2007

zánik funkce: 26. 3. 2007

Fillova 105/8, Brno, 638 00, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Jaroslav Kroutil

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2007

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 26. 3. 2007

Oderská 256/12, Brno, 625 00, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech věcech předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady společně.

od 4. 1. 2021

Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.

do 1. 1. 2021 od 5. 10. 2017

Společnost zastupují ve všech věcech vždy dva (2) členové představenstva společně.

do 5. 10. 2017 od 19. 4. 2017

Společnost zastupuje ve všech věcech každý ze členů představenstva samostatně.

do 19. 4. 2017 od 3. 6. 2016

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a další člen představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vyti štěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost podepisovat svůj podpis.

do 3. 6. 2016 od 26. 11. 2008

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s kterýmkoliv členem představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s kterýmkoliv členem představenstva.

do 26. 11. 2008 od 29. 4. 2008

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s kterýmkoliv členem představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva s kterýmkoliv členem představenstva.

do 29. 4. 2008 od 18. 4. 2008

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje člen představenstva.

do 18. 4. 2008 od 30. 3. 2007

Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zavazuje předseda představenstva samostatně.

do 30. 3. 2007 od 16. 3. 2007

Dozorčí rada

Historické vztahy

Mgr. Ing. Hana Továrková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2017 - Poslední vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 18. 4. 2017

zánik členství: 26. 9. 2017

Jasanová 836/3c, Brno, 637 00, Česká republika

Mgr. Ing. Hana Továrková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2017 - Poslední vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 18. 4. 2017

zánik členství: 26. 9. 2017

Jasanová 836/3c, Brno, 637 00, Česká republika

Zdena Schmierová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 19. 4. 2017

vznik členství: 3. 6. 2016

zánik členství: 18. 4. 2017

vznik funkce: 3. 6. 2016

zánik funkce: 18. 4. 2017

Bzenecká 4155/15, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdena Schmierová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 19. 4. 2017

vznik členství: 3. 6. 2016

zánik členství: 18. 4. 2017

vznik funkce: 3. 6. 2016

zánik funkce: 18. 4. 2017

Bzenecká 4155/15, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Libor Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2016 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 8. 10. 2008

zánik členství: 3. 6. 2016

Syrovín 15, 696 84, Česká republika

Ing. arch. Bohuslav Vítek

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2013 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 8. 10. 2008

zánik členství: 3. 6. 2016

vznik funkce: 9. 10. 2008

zánik funkce: 3. 6. 2016

Skryje 33, 594 55, Česká republika

Ing. arch. Bohuslav Vítek

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 1. 8. 2013

vznik členství: 8. 10. 2008

vznik funkce: 9. 10. 2008

Žlutý kopec 922/4, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Ľuboslav Drobáň

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 8. 10. 2008

zánik členství: 3. 6. 2016

Jugoslávská 641/83, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Libor Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2008 - Poslední vztah: 20. 5. 2016

vznik členství: 8. 10. 2008

Syrovín 15, 696 84, Česká republika

Ing. arch. Bohuslav Vítek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2007 - Poslední vztah: 26. 11. 2008

vznik členství: 26. 3. 2007

zánik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 26. 3. 2007

zánik funkce: 26. 6. 2008

Žlutý kopec 922/4, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Ľuboslav Drobáň

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2007 - Poslední vztah: 26. 11. 2008

vznik členství: 26. 3. 2007

zánik členství: 26. 6. 2008

Jugoslávská 641/83, Brno, 613 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Libor Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2007 - Poslední vztah: 26. 11. 2008

vznik členství: 26. 3. 2007

zánik členství: 26. 6. 2008

Syrovín 15, 696 84, Česká republika

Robert Charvát

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2007

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 26. 3. 2007

Velké Kunratice 1358/21, Praha 4, 148 00, Česká republika

Jaroslav Horáček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2007

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 26. 3. 2007

Slunná 256, Bučovice, 685 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Lupollo a.s.

  Merhautova 1024/155, Brno Černá Pole (Brno-sever), 613 00

Pavel Zerrich

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2007

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 26. 3. 2007

vznik funkce: 16. 3. 2007

zánik funkce: 26. 3. 2007

Žitná 1474/23, Brno, 621 00, Česká republika

Další vztahy firmy Brno new station development a.s.

3 fyzické osoby

Ing. Ivo Vrzal

předseda správní rady

První vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 26. 9. 2017

Na pískách 1149/46, Praha, 160 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  VELANTON s.r.o.

  Primátorská 779/30, Praha Libeň (Praha 8), 180 00

 • Předseda správní rady

  IV Company, a.s.

  Na pískách 1149/46, Praha Dejvice, 160 00

 • jednatel

  VH JUNG s.r.o.

  Na pískách 1149/46, Praha Dejvice, 160 00

JUDr. Milan Vašíček

člen správní rady

První vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 26. 9. 2017

Krásného 1165/61, Brno, 636 00, Česká republika

Dalších 29 vztahů k této osobě

JUDr. Viktor Bedrna

člen správní rady

První vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 26. 9. 2017

Milady Horákové 387/56, Praha, 170 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Petra Remešová

člen správní rady

První vztah: 5. 10. 2017 - Poslední vztah: 26. 8. 2020

vznik členství: 26. 9. 2017

zánik členství: 19. 8. 2020

Velatice 68, 664 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Akcionáři

GETONIX a.s., IČ: 26941457

Havlíčkova, Česká republika, Modřice, 664 42

do 18. 4. 2008 od 30. 3. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 5. 2007

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 5. 2007
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).