Hlavní navigace

ČEPS Invest, a.s.

Firma ČEPS Invest, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 16164, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 22 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

24670111

Sídlo:

Elektrárenská 774/2, Praha Michle (Praha 10), 101 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 4. 2010

DIČ:

CZ24670111

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

33140 Opravy elektrických zařízení
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 16164, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ČEPS Invest, a.s. od 16. 11. 2011

Obchodní firma

ČEPS Invest, a.s. od 17. 7. 2015

Obchodní firma

ČEPS Invest, a.s. do 17. 7. 2015 od 7. 7. 2015

Obchodní firma

ČEPS Invest, a.s. do 7. 7. 2015 od 29. 5. 2015

Obchodní firma

PREVRO, a.s. do 29. 5. 2015 od 27. 4. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 27. 4. 2010

adresa

Elektrárenská 774/2
Praha 10 10152 od 27. 4. 2010

adresa

Elektrárenská 774/2
Praha 10100 od 7. 7. 2015

Předmět podnikání

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 13. 2. 2012

projektová činnost ve výstavbě od 13. 2. 2012

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 13. 2. 2012

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 13. 2. 2012

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 13. 2. 2012

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 4. 2010

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 27. 4. 2010

Ostatní skutečnosti

Společnost se zcela podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 15. 1. 2014

Na společnost ČEPS Invest, a.s., IČ: 24670111, se sídlem Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16164, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze slo učením na základě rozhodnutí jediného akcionáře a jediného společníka učiněných v působnosti valných hromad ze dne 30. 10. 2013, podle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 2. 9. 2013 s rozhodným dnem fúze 1. 1. 2014, jmění, včetně všech práv a povinností, jakož i práv a povinností z pracovněprávních vztahů, bez likvidace zrušené společnosti ENERGO EKOPROJEKT TURNOV, společnost s ručením omezeným, IČ: 15044921, se sídlem Turnov, 5. května 1997, PSČ 511 01, dříve zapsané v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1273, jako zanikající společnosti. Společnost ČEPS Invest, a.s., IČ: 24670111, se sídlem Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16164, je podle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 2. 9. 2013 s rozhodným dnem fúze 1. 1. 2014 a na základě rozhodnutí jediného akcionáře a jediného společníka učiněných v působnosti valných hromad ze dne 30. 10. 2013 univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ENERGO EK OPROJEKT TURNOV, společnost s ručením omezeným, IČ: 15044921, se sídlem Turnov, 5. května 1997, PSČ 511 01, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1273. od 1. 1. 2014

Zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti PREVRO, a.s. (po změně firmy ČEPS Invest, a.s.), se sídlem Praha 10, Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 246 70 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud u v Praze, oddíl B, vložka 16164, z částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku 22.000.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých), a to úpisem nových akcií be z veřejné nabídky na úpis akcií, za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 200 (slovy: dvě stě) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kótované. 2) Součet jmenovitých hodnot nově upisovaných (vydaných) akcií je 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílení ekonomické stability společnosti a možnost realizovat závazky společnosti vyplývající ze smlouvy o prodeji části podniku uzavřené se společností Energotis, s.r.o., se sídlem se sídlem Šumperk, Žiž kova 5, PSČ 787 01, IČ: 646 11 728, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8880. 5) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. 6) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře - společnosti ČEPS, a.s. se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 25702556, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd íl B, vložka 5597. 7) V termínu do dvou týdnů po podání návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku, na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, doručí společnost upisovateli a jedinému akcionáři - společnosti ČEPS, a.s. návrh smlouvy o úpisu akcií, kterou bude jediný akcionář nové akcie společnosti upisovat a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku. Upisování akcií bude ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obch odního rejstříku. Přednostní právo bude jediný akcionář jako upisovatel oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Jediný akcionář je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a akceptovaný n ávrh smlouvy o upsání akcií doručit společnosti. Podpisy všech osob na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. K upsání akcií dojde doručením akceptovaného návrhu smlouvy na úpis akcií na adresu sídla společnosti. 8) Emisní kurs jedné akcie o jmenovité 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 9) Místem upisování je sídlo společnosti PREVRO, a.s. (po změně firmy ČEPS Invest, a.s.), tedy Praha 10, Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52. 10) Upisovatel - společnost ČEPS, a.s. se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 25702556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597, provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností PREVRO, a.s. (po změně firmy ČEPS Invest, a.s.), se sídlem Praha 10, Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 246 70 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16164. 11) Lhůta pro upisování akcií je 15 (patnáct) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byl doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvu společnosti PREVRO, a.s. se ukládá doručit návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po té, co bude podán návrh na změnu zápisu údajů v obchodním rejstříku, dle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozho dnutí o zamítnutí návrhu na zápis změny v obchodním rejstříku, dle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií. 12) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 13) Jediný akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti, zvlášť k tomuto účelu zřízený číslo účtu 107-59520297/0100 vedený u Komerční banky, a.s. v souladu s ustanovením § 204 odstavec 2 obchodního zákoníku ve lhůtě do patn ácti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. 14) Pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upisování akcií, ke zvýšení základního kapitálu nedojde a rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude platnosti. 15) Jiný způsob zvýšení základního kapitálu společnosti, než jakým je využití přednostního práva jediného akcionáře, není přípustný. do 12. 12. 2011 od 16. 11. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 22 000 000 Kč

od 12. 12. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 12. 12. 2011 od 27. 4. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 220 od 12. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 12. 12. 2011 od 27. 4. 2010

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Ing. Petr Lamač

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2023

vznik členství: 25. 6. 2023

Havlíčkova 498, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Ing. Lukáš Riedl

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2023

vznik členství: 25. 6. 2023

U Pramenu 2490, Louny, 440 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Hrbek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2023

vznik členství: 3. 8. 2021

vznik funkce: 27. 4. 2023

Lamačova 841/16, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Martin Kašák

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2023

vznik členství: 25. 4. 2023

Žlutá 200, Chrášťany, 252 19, Česká republika

Ing. Radek Lucký

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2023

vznik členství: 25. 4. 2023

Zvánovická 2508/3, Praha, 141 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Místopředseda dozorčí rady

  NET4GAS, s.r.o.

  Na hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle, 140 00

 • člen dozorčí rady

  Gas Storage CZ, s.r.o.

  Limuzská 3135/12, Praha 10 Strašnice, 108 00

 • místopředseda dozorčí rady

  ČEPS, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha 10 Michle, 101 00

Ing. Martin Durčák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2023

vznik členství: 8. 11. 2022

vznik funkce: 1. 12. 2022

V Lukách 1166, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  ČEPS, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha 10 Michle, 101 00

Ing. Jiří Vrba

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

Jasmínová 2885/33, Praha 10, 106 00, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Michaela Pobořilová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2022 - Poslední vztah: 9. 1. 2023

vznik členství: 26. 11. 2019

zánik členství: 31. 10. 2022

Jitřní 558/8, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Jiří Hrbek

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2022 - Poslední vztah: 26. 7. 2023

vznik členství: 3. 8. 2021

Lamačova 841/16, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Radek Hartman

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2021 - Poslední vztah: 26. 7. 2023

vznik členství: 16. 4. 2019

zánik členství: 16. 4. 2023

vznik funkce: 26. 8. 2021

zánik funkce: 16. 4. 2023

Tomkova 3167/4, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  ČEPS, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha 10 Michle, 101 00

Ing. Jiří Hrbek

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2021 - Poslední vztah: 1. 1. 2022

vznik členství: 3. 8. 2021

K Zátiší 364/9, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Stanislav Votruba

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2020 - Poslední vztah: 16. 9. 2021

vznik členství: 13. 4. 2020

zánik členství: 30. 6. 2021

vznik funkce: 21. 4. 2020

zánik funkce: 30. 6. 2021

Vl. Rady 964/5, České Budějovice, 370 08, Česká republika

JUDr. Michaela Pobořilová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2020 - Poslední vztah: 22. 6. 2022

vznik členství: 26. 11. 2019

Barvířka 163, Krhová, 756 63, Česká republika

Ing. Martin Frélich

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2019 - Poslední vztah: 23. 1. 2020

vznik členství: 13. 12. 2018

zánik členství: 25. 11. 2019

U Nesypky 3142/6a, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Petr Lamač

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2019 - Poslední vztah: 26. 7. 2023

vznik členství: 24. 6. 2019

zánik členství: 24. 6. 2023

Havlíčkova 498, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Ing. Lukáš Riedl

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2019 - Poslední vztah: 26. 7. 2023

vznik členství: 24. 6. 2019

zánik členství: 24. 6. 2023

U Pramenu 2490, Louny, 440 01, Česká republika

Ing. Radek Hartman

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2019 - Poslední vztah: 23. 12. 2021

vznik členství: 16. 4. 2019

Tomkova 3167/4, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  ČEPS, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha 10 Michle, 101 00

Ing. Petr Lamač

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2019 - Poslední vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 8. 1. 2019

zánik členství: 23. 6. 2019

Havlíčkova 498, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Ing. Martin Frélich

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2019 - Poslední vztah: 13. 9. 2019

vznik členství: 13. 12. 2018

Brzorádových 853/4, Praha, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  ELPP, s.r.o.

  Pod lisem 129/2, Praha Troja (Praha 8), 182 00

Ing. Martin Durčák

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2019 - Poslední vztah: 9. 1. 2023

vznik členství: 2. 11. 2018

zánik členství: 2. 11. 2022

vznik funkce: 29. 1. 2019

zánik funkce: 2. 11. 2022

V Lukách 1166, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Martin Durčák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2019 - Poslední vztah: 28. 2. 2019

vznik členství: 2. 11. 2018

V Lukách 1166, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Jakub Skavroň

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 19. 6. 2018

zánik členství: 2. 11. 2018

Magistrů 1529/11, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Votruba

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2018 - Poslední vztah: 27. 5. 2020

vznik členství: 12. 4. 2016

zánik členství: 12. 4. 2020

vznik funkce: 20. 2. 2018

zánik funkce: 12. 4. 2020

Vl. Rady 964/5, České Budějovice, 370 08, Česká republika

Ing. Jan Kalina

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2017 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 2. 11. 2015

zánik členství: 2. 11. 2018

vznik funkce: 20. 4. 2016

zánik funkce: 2. 11. 2018

Kosmákova 930/19, Třebíč, 674 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Petr Hanák, Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2017 - Poslední vztah: 8. 9. 2018

vznik členství: 3. 1. 2017

zánik členství: 19. 6. 2018

Olbramovická 713/6, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Petr Hanák, Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2017 - Poslední vztah: 8. 9. 2018

vznik členství: 3. 1. 2017

zánik členství: 19. 6. 2018

Olbramovická 713/6, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Vladimír Sklenář

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 6. 6. 2017

zánik členství: 13. 12. 2018

Výletní 359/16, Praha, 142 00, Česká republika

Mgr. Vítězslav Kulich

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2017 - Poslední vztah: 23. 2. 2018

vznik členství: 12. 4. 2016

zánik členství: 19. 1. 2018

vznik funkce: 18. 1. 2017

zánik funkce: 19. 1. 2018

Rybalkova 1433/14, Praha, 120 00, Česká republika

Mgr. Vítězslav Kulich

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2017 - Poslední vztah: 23. 2. 2018

vznik členství: 12. 4. 2016

zánik členství: 19. 1. 2018

vznik funkce: 18. 1. 2017

zánik funkce: 19. 1. 2018

Rybalkova 1433/14, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Petr Hanák, Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2017 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

vznik členství: 3. 1. 2017

Na Havránce 960/28, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Petr Hanák, Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2017 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

vznik členství: 3. 1. 2017

Na Havránce 960/28, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Radek Grieszl

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2019

vznik členství: 18. 10. 2016

zánik členství: 28. 11. 2018

Elišky Krásnohorské 743/28, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Jiří Maceška

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 21. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 20. 4. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2016

Roškotova 1737/6, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Maceška

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 21. 4. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 20. 4. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2016

Roškotova 1737/6, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Kalina

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 12. 11. 2017

vznik členství: 2. 11. 2015

vznik funkce: 20. 4. 2016

Hladíkova 931/16, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Jan Kalina

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 12. 11. 2017

vznik členství: 2. 11. 2015

vznik funkce: 20. 4. 2016

Hladíkova 931/16, Třebíč, 674 01, Česká republika

Mgr. Vítězslav Kulich

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 31. 3. 2017

vznik členství: 12. 4. 2016

Rybalkova 1433/14, Praha, 120 00, Česká republika

Mgr. Vítězslav Kulich

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 31. 3. 2017

vznik členství: 12. 4. 2016

Rybalkova 1433/14, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Stanislav Votruba

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 12. 4. 2016

Vl. Rady 964/5, České Budějovice, 370 08, Česká republika

Ing. Stanislav Votruba

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 12. 4. 2016

Vl. Rady 964/5, České Budějovice, 370 08, Česká republika

Ing. Pavel Kocanda

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2016 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 9. 2. 2016

zánik členství: 31. 8. 2016

Zdiměřická 1427/9, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Pavel Kocanda

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2016 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 9. 2. 2016

zánik členství: 31. 8. 2016

Zdiměřická 1427/9, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jiří Vrba

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 2. 11. 2015

zánik členství: 12. 4. 2016

Jasmínová 2885/33, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Jiří Vrba

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 2. 11. 2015

zánik členství: 12. 4. 2016

Jasmínová 2885/33, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Vladimír Tošovský

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 2. 11. 2015

zánik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 18. 11. 2015

zánik funkce: 1. 4. 2016

Výletní 399/29, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Vladimír Tošovský

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 2. 11. 2015

zánik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 18. 11. 2015

zánik funkce: 1. 4. 2016

Výletní 399/29, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Jan Kalina

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 2. 11. 2015

vznik funkce: 18. 11. 2015

zánik funkce: 20. 4. 2016

Hladíkova 931/16, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Jan Kalina

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 2. 11. 2015

vznik funkce: 18. 11. 2015

zánik funkce: 20. 4. 2016

Hladíkova 931/16, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Milan Kovařík

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 15. 12. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 1. 11. 2015

vznik funkce: 7. 11. 2011

zánik funkce: 1. 11. 2015

Krašovice 96, 330 13, Česká republika

Ing. Milan Kovařík

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2015 - Poslední vztah: 15. 12. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 1. 11. 2015

vznik funkce: 7. 11. 2011

zánik funkce: 1. 11. 2015

Krašovice 96, 330 13, Česká republika

Ing. Vladimír Tošovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 15. 12. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 1. 11. 2015

vznik funkce: 7. 11. 2011

zánik funkce: 1. 11. 2015

Výletní 399/29, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Vladimír Tošovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 15. 12. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 1. 11. 2015

vznik funkce: 7. 11. 2011

zánik funkce: 1. 11. 2015

Výletní 399/29, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Milan Kovařík

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2015 - Poslední vztah: 18. 9. 2015

vznik členství: 27. 7. 2011

vznik funkce: 7. 11. 2011

Krašovice 96, 330 13, Česká republika

Ing. Vladimír Tošovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

vznik funkce: 7. 11. 2011

Výletní 399/29, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Jiří Ronovský

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2015 - Poslední vztah: 2. 3. 2016

vznik členství: 8. 2. 2012

zánik členství: 8. 2. 2016

Solidarity 843/12, Ostrava, 709 00, Česká republika

Ing. Jiří Ronovský

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2015 - Poslední vztah: 2. 3. 2016

vznik členství: 8. 2. 2012

zánik členství: 8. 2. 2016

Solidarity 843/12, Ostrava, 709 00, Česká republika

Ing. Jiří Vrba

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2015 - Poslední vztah: 15. 12. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 1. 11. 2015

zánik funkce: 1. 11. 2015

Jasmínová 2885/33, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Milan Šilar

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2015 - Poslední vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 23. 6. 2015

zánik členství: 23. 6. 2019

Ohrazenice 134, 511 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Maceška

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 21. 4. 2015

Roškotova 1737/6, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Maceška

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 21. 4. 2015

Roškotova 1737/6, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Karel Slončík

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 8. 2. 2012

zánik členství: 27. 4. 2015

zánik funkce: 27. 4. 2015

Nový Malín 736, 788 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  ČEPS, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha 10 Michle, 101 00

Svatopluk Vnouček

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 25. 6. 2013

zánik členství: 21. 4. 2015

zánik funkce: 21. 4. 2015

Mrač 23, 257 21, Česká republika

Ing. Karel Slončík

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2012 - Poslední vztah: 18. 8. 2014

vznik členství: 8. 2. 2012

Prievidzská 2416/12, Šumperk, 787 01, Česká republika

Ing. Jiří Ronovský

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2012 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 8. 2. 2012

Solidarity 843/12, Ostrava, 709 00, Česká republika

Ing. Jiří Vrba

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2012 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

Jasmínová 2885/33, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Milan Kovařík

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 27. 7. 2011

vznik funkce: 7. 11. 2011

Krašovice 96, 330 13, Česká republika

Jiří Vrba

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 13. 2. 2012

vznik členství: 1. 11. 2011

Jasmínová 2885/33, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Pavel Šolc

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 20. 6. 2013

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 17. 4. 2013

Nad Šárkou 1262/118, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Vladimír Tošovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

vznik funkce: 7. 11. 2011

Výletní 399/29, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Petr Vaněk

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2010 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 1. 11. 2011

Paťanka 2687/1C, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Zeman

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2010 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 1. 11. 2011

vznik funkce: 27. 4. 2010

zánik funkce: 1. 11. 2011

Na Nové silnici 2567/7, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Milan Kovařík

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2010 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 27. 7. 2011

Krašovice 96, 330 13, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Milan Váša

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2023

vznik členství: 1. 6. 2021

vznik funkce: 3. 7. 2023

Na vyhlídce 583, Kamenný Újezd, 373 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Dlask

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2023

vznik členství: 1. 7. 2023

Pod Zelenou cestou 1861, Turnov, 511 01, Česká republika

Bc. Martin Kotas

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2021

vznik členství: 1. 6. 2021

vznik funkce: 1. 6. 2021

Uničov 29, 783 91, Česká republika

Ing. Lubomír Kohout

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

vznik funkce: 3. 11. 2011

Marty Krásové 920/6, Praha 9, 196 00, Česká republika

Historické vztahy

Oldřich Noga

předseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2021 - Poslední vztah: 26. 7. 2023

vznik členství: 16. 4. 2020

zánik členství: 30. 6. 2023

vznik funkce: 1. 6. 2021

zánik funkce: 30. 6. 2023

Wolkerova 1036/6, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Milan Váša

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2021 - Poslední vztah: 26. 7. 2023

vznik členství: 1. 6. 2021

Na vyhlídce 583, Kamenný Újezd, 373 81, Česká republika

Ing. Karel Slončík

předseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2020 - Poslední vztah: 19. 5. 2021

vznik členství: 29. 4. 2019

zánik členství: 1. 4. 2021

vznik funkce: 16. 4. 2020

zánik funkce: 1. 4. 2021

Nový Malín 736, 788 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  ČEPS, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha 10 Michle, 101 00

Ing. Oldřich Noga

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2020 - Poslední vztah: 18. 6. 2021

vznik členství: 16. 4. 2020

vznik funkce: 16. 4. 2020

zánik funkce: 1. 6. 2021

Wolkerova 1036/6, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Jiří Jílek, MBA

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2020 - Poslední vztah: 18. 6. 2021

vznik členství: 16. 4. 2020

zánik členství: 31. 5. 2021

Družstevníků 289/9a, Plzeň, 322 00, Česká republika

Ing. Karel Slončík

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2019 - Poslední vztah: 27. 5. 2020

vznik členství: 29. 4. 2019

vznik funkce: 14. 5. 2019

zánik funkce: 16. 4. 2020

Nový Malín 736, 788 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  ČEPS, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha 10 Michle, 101 00

Ing. Karel Slončík

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2019 - Poslední vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 29. 4. 2019

Nový Malín 736, 788 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  ČEPS, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha 10 Michle, 101 00

Ing. Oldřich Noga

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 27. 5. 2020

vznik členství: 15. 4. 2016

zánik členství: 15. 4. 2020

Wolkerova 1036/6, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Jiří Jílek, MBA

předseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 27. 5. 2020

vznik členství: 15. 4. 2016

zánik členství: 15. 4. 2020

vznik funkce: 15. 4. 2016

zánik funkce: 15. 4. 2020

Družstevníků 289/9a, Plzeň, 322 00, Česká republika

Ing. Lubomír Kohout

Předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 2. 11. 2015

zánik členství: 14. 4. 2016

vznik funkce: 2. 11. 2015

zánik funkce: 14. 4. 2016

Marty Krásové 920/6, Praha, 196 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  SUAS Grid s.r.o.

  Václavské náměstí 846/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Lubomír Kohout

Předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 2. 11. 2015

zánik členství: 14. 4. 2016

vznik funkce: 2. 11. 2015

zánik funkce: 14. 4. 2016

Marty Krásové 920/6, Praha, 196 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  SUAS Grid s.r.o.

  Václavské náměstí 846/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Lubomír Kohout

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2015 - Poslední vztah: 15. 12. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 1. 11. 2015

vznik funkce: 3. 11. 2011

zánik funkce: 1. 11. 2015

Marty Krásové 920/6, Praha, 196 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  SUAS Grid s.r.o.

  Václavské náměstí 846/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Karel Slončík

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 30. 4. 2019

vznik členství: 28. 4. 2015

zánik členství: 28. 4. 2019

vznik funkce: 6. 5. 2015

zánik funkce: 28. 4. 2019

Nový Malín 736, 788 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  ČEPS, a.s.

  Elektrárenská 774/2, Praha 10 Michle, 101 00

Ing. Stanislav Šachl, MBA

Člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 23. 4. 2015

zánik členství: 14. 4. 2016

Lipová 1611/1, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Stanislav Šachl, MBA

Člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 23. 4. 2015

zánik členství: 14. 4. 2016

Lipová 1611/1, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Miroslav Prokeš

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 28. 4. 2015

vznik funkce: 3. 11. 2011

zánik funkce: 28. 4. 2015

Olivova 1765/46, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Lubomír Kohout

předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2012 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

vznik funkce: 3. 11. 2011

Marty Krásové 920/6, Praha 9, 196 00, Česká republika

Lubomír Kohout

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 13. 2. 2012

vznik členství: 1. 11. 2011

vznik funkce: 3. 11. 2011

Marty Krásové 920/6, Praha 9, 196 00, Česká republika

Ing. Miroslav Prokeš

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 14. 1. 2013

vznik členství: 1. 11. 2011

vznik funkce: 3. 11. 2011

Tylova 91, Černčice, 439 01, Česká republika

Ing. Václav Čulík

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 23. 4. 2015

Pražská 1014/2, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Lenka Kovačovská

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2010 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 1. 11. 2011

U vršovického nádraží 872/4, Praha 10, 101 00, Česká republika

Společnost zastupují členové představenstva. Společnost zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně. To neplatí pro právní jednání činěné v písemné formě, které zavazuje společnost vůči třetím osobám; v tomto případě zastupuje společnost navene k buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.

od 13. 3. 2018

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 13. 3. 2018 od 27. 6. 2012

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.

do 27. 6. 2012 od 16. 11. 2011

Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva.

do 16. 11. 2011 od 27. 4. 2010

ČEPS, a.s.

První vztah: 7. 7. 2015

Elektrárenská 774/2, Praha 10 Michle, 101 00

Dalších 14 vztahů k tomuto subjektu

ČEPS, a.s.

První vztah: 27. 4. 2010 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

Elektrárenská 774/2, Praha 10 Michle, 101 00

Akcionáři

ČEPS, a.s., IČ: 25702556

Elektrárenská, Česká republika, Praha, 101 52

od 7. 7. 2015

ČEPS, a.s., IČ: 25702556

Elektrárenská 774/2, Česká republika, Praha 10, 101 52

do 7. 7. 2015 od 27. 4. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 4. 2010

Živnosti

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 12. 2011
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 12. 2011
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 12. 2011
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 12. 2011
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 12. 2011
Přerušeno od 25. 9. 2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 4. 2010
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).