Hlavní navigace

DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Firma DRUŽBA, stavební bytové družstvo, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXXIV 6, Krajský soud v Brně.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00047708

Sídlo:

Kapucínské náměstí 100/6, Brno Brno-město, 602 00

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

15. 10. 1982

DIČ:

CZ00047708

Aktuální kontaktní údaje DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXXIV 6, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

DRUŽBA, stavební bytové družstvo od 6. 6. 1959

Právní forma

Družstvo od 6. 6. 1959

adresa

Kapucínské náměstí 100/6
Brno 60200 od 24. 11. 2016

adresa

Kapucínské nám. 100/6
Brno 65657 do 24. 11. 2016 od 10. 12. 2002

adresa

Kapucínské nám. 6
Brno 65657 do 10. 12. 2002 od 6. 9. 1999

adresa

Kapucínské nám. 6
Brno do 6. 9. 1999 od 6. 6. 1959

Předmět podnikání

4/ družstvo zajišťuje: - převody členských práv a povinností dle §230 obch.zák. - výměny bytů - uzavírání podnájemních smluv bytů - uzavírání nájemních smluv k nebytovým prostorám - nájmy ploch k propagaci a reklamě od 31. 5. 1995

1/ Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami a na správě a provozu objektů, které jsou ve vlastnictví družstva, členů družstva a jiných osob než členů družstva a na správě a hospodaření s ostatním majetkem družstva. od 2. 3. 1994

2/ Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby bytových a nebytových objektů, jejich provoz a zabezpečování plnění poskytova- ných s užíváním bytů a nebytových prostor. od 2. 3. 1994

3/ Družstvo: a/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům, b/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob, c/ přiděluje družstevní byty a nebytové prostory, d/ provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů, a to jak pro své členy, tak i pro jiné osoby, od 2. 3. 1994

e/ poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojená s bydlením, a to jak pro své členy, tak i pro jiné osoby, od 2. 3. 1994

c/ buduje materiálnětechnickou základnu pro údržbu a opravy družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a pro poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním místností nesloužících k bydlení d/ přiděluje svým členům byty v družstevních domech a rodinných domcích i místnosti nesloužící k bydlení e/ zajišťuje uživatelům bytů /místností nesloužících k bydlení/ nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním, zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku f/ na žádost členů zajišťovat údržbu rodinných domů převedených do 2. 3. 1994 od 6. 6. 1959

do jejich osobního vlastnictví g/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevního bytu /místnosti nesloužící k bydlení/ spojeno h/ zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, provádí rekonstrukci a modernizaci družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení i/ poskytuje služby spojené s bydlením za úplatu občanům i jiných organizacím j/ vyrábí materiály, stavební díly, zařízení a výrobky potřebné k výstavbě družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi do 2. 3. 1994 od 6. 6. 1959

nesloužícími k bydlení, k jejich údržbě a opravám i k jejich rekonstrukci a modernizaci k/ organizuje kulturněvýchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a družstevní demokracie, zajišťuje rozvoj pracovní iniciativy členů a pracovníků družstva l/ vykonává i jinou hospodářskou činnost, pokud tím nenaruší plnění hospodářských závazků nebo plnění vyplývající z povinného předmětu činnosti do 2. 3. 1994 od 6. 6. 1959

1. Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a touto činností napomáhat rozvoji společenských vztahů. 2. Ke splnění svých úkolů družstvo : a/ staví, popř. zabezpečuje pro své členy výstavbu bytů v družstevních domech a rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení b/ staví, popř. zabezpečuje pro své členy výstavbu rodinných domků, které po dokončení převádí do jejich osobního vlastnictví do 2. 3. 1994 od 6. 6. 1959

Ostatní skutečnosti

Dle usnesení představenstva družstva č.235/34. ze dne 29.7.2015 zmocňuje představenstvo ředitele družstva Ing. Jana Totzauera, aby za družstvo podepisoval smlouvy a listiny související se vznikem, změnou a zánikem členských práv a povinností člena družstv a a dále smlouvy a listiny související se vznikem, změnou a zánikem práva nájmu a podnájmu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva. od 20. 2. 2018

Dle usnesení představenstva družstva č.235/34. ze dne 29.7.2015 zmocňuje představenstvo ředitele družstva Ing. Jana Totzauera, aby za družstvo nebo za společenství vlastníků, ve kterých družstvo vykonává funkci člena statutárního orgánu, podepisoval smlou vy a veškeré listiny, týkající se dodavatelsko-odběratelských vztahů. od 20. 2. 2018

Dle usnesení představenstva družstva č. 320/44 ze dne 11.4.2016 zmocňuje představenstvo ředitele družstva, aby ustanovil a zmocnil zástupce družstva k zajištění výkonu vlastnického práva družstva v domech ve správě společenství vlastníků a v domech ve sp rávě bez vzniku společenství vlastníků, zejména k zastoupení ve volených orgánech společenství vlastníků a k zastoupení při jednání a hlasování na shromážděních společenství vlastníků. od 6. 10. 2017

11.6.2014 Shromáždění delegátů schválilo nové stanovy družstva. od 4. 7. 2014

Shromáždění delegátů, konané dne 8.6.2006 schválilo změnu stanov v čl. 42, kde se doplňuje bod 4, který zní: Výbor samosprávy může svolat členskou schůzi členů družstva v rámci hospodaření střediska - dílčí schůzi, s projednáváním záležitostí týkajících s e výhradně tohoto střediska. Pro svolání takovéto schůze platí veškerá ustanovení stanov pro členské schůze samospráv. od 8. 6. 2006

Shromáždění delegátů, konané 7.6.2005 schválilo změnu stanov v čl. 11 odst. 2, nově vložen čl. 63 a), změna čl. 64 v bodě 1 a to s účinností od 7.6.2005, od 15. 9. 2005

Shromáždění delegáů, konané 7.6.2005 schválilo změnu stanov v čl. 11 odst. 2, nově vložen čl.63, změna čl. 64 v bodě 1 a to s účinností od 7.6.2005, do 15. 9. 2005 od 15. 9. 2005

12.6.2002 shromáždění delegátů schválilo změnu stanov. od 10. 12. 2002

18.6.2001 Shromáždění delegátů schválilo nové stanovy družstva. od 17. 8. 2001

Shromáždění delegátů dne 8.12.1997 , 22.6.1998, 1.6.2000 schválilo změnu stanov. od 4. 12. 2000

Shromáždění delegátů dne 8.12.1997 a 22.6.1998 schválilo změnu stanov. do 4. 12. 2000 od 26. 11. 1998

Shromáždění delegátů konané dne 26.6.1997 schválilo změnu stanov družstva /čl.47 a) se vypouští/ od 13. 3. 1998

Náhradní shromáždění delegátů konané dne 14.10.1996 schválilo změnu stanov družstva. od 4. 2. 1997

Shromáždění delegátů konané dne 15.12.1994 schválilo změnu stanov v čl.47 odst.3, čl.64, čl.69 odst.5,6, čl.78 odst.3, čl.81, čl.84. Shromáždění delegátů konané dne 27.6.1995 schválilo změnu stanov družstva. od 1. 3. 1996

Shromáždění delegátů ze dne 13.6.1994 schválilo změnu stanov v čl.84 /doplnění čl.5/ od 31. 5. 1995

Shromáždění delegátů ze dne 29.6.1994 schválilo změnu stanov v čl.12 odst.6, čl.30,31,32,33,34,38, 76,118. od 31. 5. 1995

Shromáždění delegátů konané dne 29.6.1994 schválilo změnu stanov v čl.3. od 31. 5. 1995

Shromáždění delegátů konané dne 15.12.1994 schválilo změnu stanov v čl.47 odst.3, čl.64, čl.69 odst.5,6, čl.78 odst.3, čl.81, čl.84. do 1. 3. 1996 od 31. 5. 1995

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů konaném dne 30.11.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zák. a § 9 odst. 6 písm. a/ zák. č. 42/1992 Sb.. od 2. 3. 1994

Zapisované základní jmění: 1,363.700,-- Kč do 1. 3. 1996 od 2. 3. 1994

Základní členský vklad: 3.200,-- Kč do 1. 3. 1996 od 2. 3. 1994

Způsob zřízení: Družstvo bylo ustanoveno rozhodnutím ustavující členské schůze družstva konané dne 22.5.1959 a schváleno radou MěNV v Brně dne 10.6.1959. od 6. 6. 1959

Způsob zřízení : Družstvo bylo ustanoveno rozhodnutím ustavující členské schůze družstva konané dne 22.5.1959 a schváleno radou MěNV v Brně dne 10.6.1959. Právní postavení družstva upra- vují stanovy přijaté na shromáždění delegátů konaném dne 8.12.1988 dle z.č. 94/1988 Sb. s účinností od 1.1.1989 doplněné usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.4.1990 a 25.4.1991. Představenstvo má pět až patnáct členů. do 2. 3. 1994 od 6. 6. 1959

Ručení : Každý člen družstva je povinen přispívat na úhradu případného schodku družstva nebo likvidačního schodku podle čl. 107 stanov. do 2. 3. 1994 od 6. 6. 1959

Oprávnění k jednání : Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázd- nění místopředseda nebo jiný pověřený člen předsta- venstva. do 2. 3. 1994 od 6. 6. 1959

Podepisování : Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda / popř. místopředseda/ a další člen představenstva. do 2. 3. 1994 od 6. 6. 1959

Statutární orgán

14 fyzických osob

Ing. Radomil Bejček

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 4. 6. 2018

Suzova 357/8, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Libor Benátský

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 4. 6. 2018

vznik funkce: 4. 6. 2018

Oblá 403/35, Brno, 634 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ludmila Adlerová

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 4. 6. 2018

Oblá 419/75, Brno, 634 00, Česká republika

Marie Maleňáková

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 4. 6. 2018

Irkutská 320/6, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Milan Stehlík

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 4. 6. 2018

vznik funkce: 4. 6. 2018

Sobotovice 197, 664 67, Česká republika

Ing Jaroslav Dokulil

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2017

vznik členství: 1. 9. 2017

U Hřiště 193/15, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Milan Stehlík

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2015

vznik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 5. 6. 2013

Sobotovice 197, 664 67, Česká republika

Marie Maleňáková

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2015

vznik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 5. 6. 2013

Irkutská 320/6, Brno, 625 00, Česká republika

Aleš Nábělek

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2015

vznik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 5. 6. 2013

Okrouhlá 286/8, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Libor Benátský

předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2015

vznik členství: 5. 6. 2003

vznik funkce: 12. 10. 2015

Oblá 403/35, Brno, 634 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Vladimír Pilát

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2015

vznik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 29. 7. 2015

Vedlejší 694/2, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Aleš Nábělek

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2008

vznik funkce: 5. 6. 2008

Okrouhlá 286/8, Brno, 625 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Stehlík

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2008

vznik funkce: 6. 9. 1999

Mělčany 91, 664 64, Česká republika

Marie Maleňáková

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2000

vznik funkce: 4. 12. 2000

Irkutská 6, Brno, 625 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing Jaroslav Dokulil

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2017 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 4. 6. 2018

zánik funkce: 4. 6. 2018

U Hřiště 193/15, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Milan Stehlík

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 4. 6. 2018

vznik funkce: 5. 6. 2013

zánik funkce: 4. 6. 2018

Sobotovice 197, 664 67, Česká republika

Marie Maleňáková

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 4. 6. 2018

vznik funkce: 5. 6. 2013

zánik funkce: 4. 6. 2018

Irkutská 320/6, Brno, 625 00, Česká republika

Aleš Nábělek

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2015 - Poslední vztah: 6. 10. 2017

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2013

zánik funkce: 31. 8. 2017

Okrouhlá 286/8, Brno, 625 00, Česká republika

Vladimír Pilát

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 4. 6. 2018

vznik funkce: 29. 7. 2015

zánik funkce: 4. 6. 2018

Vedlejší 694/2, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Libor Benátský

předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 5. 6. 2003

zánik členství: 4. 6. 2018

vznik funkce: 12. 10. 2015

zánik funkce: 4. 6. 2018

Oblá 403/35, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Milan Stehlík

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 12. 2015

vznik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 5. 6. 2013

Mělčany 91, 664 64, Česká republika

Ing. Milan Stehlík

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 12. 2015

zánik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 6. 9. 1999

zánik funkce: 5. 6. 2013

Sobotovice 197, 664 67, Česká republika

Vladimír Pilát

předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2015 - Poslední vztah: 5. 12. 2015

zánik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 9. 3. 2000

zánik funkce: 5. 6. 2013

Vedlejší 694/2, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Libor Benátský

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2015 - Poslední vztah: 5. 12. 2015

zánik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 5. 6. 2003

zánik funkce: 5. 6. 2013

Oblá 403/35, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Milan Stehlík

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2008 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik funkce: 6. 9. 1999

Mělčany 91, 664 64, Česká republika

Ing. Aleš Nábělek

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2008 - Poslední vztah: 5. 12. 2015

zánik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 5. 6. 2008

zánik funkce: 5. 6. 2013

Okrouhlá 286/8, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Libor Benátský

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 8. 2015

vznik funkce: 5. 6. 2003

Oblá 35, Brno, 634 00, Česká republika

Marie Maleňáková

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2000 - Poslední vztah: 5. 12. 2015

zánik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 4. 12. 2000

zánik funkce: 5. 6. 2013

Irkutská 6, Brno, 625 00, Česká republika

Miroslav Kovál

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2000 - Poslední vztah: 4. 12. 2000

Bohuslava Martinů 38, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Vladimír Hlásenský

člen představenstan

První vztah: 23. 3. 2000 - Poslední vztah: 1. 7. 2008

vznik funkce: 23. 3. 2000

zánik funkce: 5. 6. 2008

Táborského nábřeží 13, Brno, 639 00, Česká republika

Vladimír Pilát

předseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2000 - Poslední vztah: 12. 9. 2015

vznik funkce: 9. 3. 2000

Vedlejší 2, Brno, 625 00, Česká republika

JUDr.Ing. Luboš Dvořák

ředitel družstva

První vztah: 9. 3. 2000 - Poslední vztah: 23. 3. 2015

zánik členství: 7. 2. 2015

vznik funkce: 9. 3. 2000

zánik funkce: 7. 2. 2015

Merhautova 72, Brno, 613 00, Česká republika

Miroslava Kellnerová

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 27. 6. 2013

vznik funkce: 6. 9. 1999

zánik funkce: 5. 6. 2013

Oblá 61, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Milan Stehlík

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 1. 7. 2008

vznik funkce: 6. 9. 1999

Pod nemocnicí 23, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Bohumil Tichý

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 26. 11. 2003

vznik funkce: 6. 9. 1999

zánik funkce: 5. 6. 2003

Bakalovo nábřeží 3, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Pavel Sklenář

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 19. 6. 2000

Broskvoňová 4, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Dokulil

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 27. 6. 2013

vznik funkce: 6. 9. 1999

U hřiště 15, Brno, 625 00, Česká republika

Vladimír Pilát

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 9. 3. 2000

Vedlejší 2, Brno, 625 00, Česká republika

JUDr. Vladimír Hlásenský

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 9. 3. 2000

Táborského nábřeží 13, Brno, 639 00, Česká republika

Miroslava Kellnerová

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 1999 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

vznik funkce: 6. 9. 1999

Oblá 61, Brno, 624 00, Česká republika

Ing. Jindřich Chlup

ředitel družstva

První vztah: 26. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 3. 2000

Žižkova 58, Brno, Česká republika

JUDr. František Široký

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 1998 - Poslední vztah: 6. 9. 1999

Oblá 6, Brno, Česká republika

RNDr. Rudolf Grepl CSc.

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1998 - Poslední vztah: 6. 9. 1999

U Velké ceny 18, Brno, Česká republika

Ing. Petr Pěta

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 1998 - Poslední vztah: 6. 9. 1999

Vedlejší 8, Brno, 625 00, Česká republika

Stanislav Veselý

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 1998 - Poslední vztah: 6. 9. 1999

Veletržní 3, Brno, 603 00, Česká republika

Ing. Karel Neterder

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 1997 - Poslední vztah: 6. 9. 1999

Spodní 20, Brno, Česká republika

Jarmila Vorlová

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 1997 - Poslední vztah: 13. 3. 1998

Ukrajinská 19, Brno, Česká republika

Ing. Jindřich Chlup

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 2. 1997 - Poslední vztah: 26. 11. 1998

Žižkova 58, Brno, Česká republika

Ing. Jaroslav Votoupal

předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 1997 - Poslední vztah: 6. 9. 1999

Okrouhlá 11, Brno, Česká republika

JUDr. František Široký

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1996 - Poslední vztah: 26. 11. 1998

Oblá 6, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Ivo Kocian

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1996 - Poslední vztah: 6. 9. 1999

Talichova 58, Brno, Česká republika

Ing. Marie Grecová

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1996 - Poslední vztah: 4. 2. 1997

Krásného 3, Brno, Česká republika

Doc.Ing. Jaroslav Jícha CSc.

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1996 - Poslední vztah: 13. 3. 1998

Běloruská 6, Brno, 625 00, Česká republika

Alois Jurák

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1996 - Poslední vztah: 4. 2. 1997

U pošty 7, Brno, Česká republika

Ing. Jaroslav Votoupal

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1996 - Poslední vztah: 4. 2. 1997

Okrouhlá 11, Brno, Česká republika

Ing. Jindřich Chlup

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1996 - Poslední vztah: 4. 2. 1997

Žižkova 58, Brno, 616 00, Česká republika

Jarmila Vorlová

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 1996 - Poslední vztah: 4. 2. 1997

Ukrajinská 19, Brno, Česká republika

Ing. Jindřich Chlup

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 1996 - Poslední vztah: 30. 10. 1996

Žižkova 58, Brno, 616 00, Česká republika

Alois Jurák

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 1996

U pošty 7, Brno, Česká republika

Jarmila Vorlová

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 1996

Ukrajinská 19, Brno, Česká republika

Ing. Antonín Pavlíček

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 1995 - Poslední vztah: 31. 5. 1995

Kroftova 60, Brno, Česká republika

Ing. Marie Grecová

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 1996

Krásného 3, Brno, Česká republika

Ing. Jaroslav Votoupal

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 1996

Okrouhlá 11, Brno, Česká republika

Ing. Ivo Kocian

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 1996

Talichova 58, Brno, Česká republika

ing. Stanislav Kučera

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 31. 5. 1995

Hluboká 5, Brno, Česká republika

Jiří Čermák

předseda

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Ulrychova 9, Brno, Česká republika

JUDr. Zdeněk Putna

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Miličova 710, Zlín, Česká republika

ing. Radovan Pahorecký

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Bosonožská 11, Brno, Česká republika

Libor Vypil

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

U Velké ceny 4, Brno, Česká republika

Libor Vypil

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 30. 10. 1996

U Velké ceny 4, Brno, Česká republika

ing. Stanislav Kučera

předseda představenstva

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Hluboká 5, Brno, Česká republika

Doc.ing. Jan Křižák

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Polní 15, Brno, Česká republika

Jarmila Vorlová

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 31. 5. 1995

Ukrajinská 19, Brno, Česká republika

ing. Jan Kopeček

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 31. 5. 1995

Kamínky 26, Brno, Česká republika

ing. Jaroslav Doškář

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 31. 5. 1995

Vinařská 30, Brno, Česká republika

Josef Kozel

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 1. 3. 1996

Ševčenkova 6, Brno, Česká republika

Drahomíra Plísková

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 30. 10. 1996

U Velké ceny 20, Brno, Česká republika

Doc.ing. Jan Křižák

předseda představenstva

První vztah: 2. 3. 1994 - Poslední vztah: 31. 5. 1995

Polní 15, Brno, Česká republika

ing. Zdeněk Horáček

předseda

První vztah: 7. 9. 1992 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Rybářská 2, Brno, Česká republika

JUDr. Anna Podešvová

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1959 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Kabátníkova 20, Brno, Česká republika

JUDr. Vladimír Stejskal

předseda

První vztah: 6. 6. 1959 - Poslední vztah: 7. 9. 1992

Běly Pažoutové 10, Brno, Česká republika

ing. Zdeněk Bečka

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1959 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Údolní 45, Brno, Česká republika

ing. Bohuslav Brokeš

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1959 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Hluboká 3, Brno, Česká republika

Pavel Horák

místopředseda

První vztah: 6. 6. 1959 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Bohuslava Martinů 9, Brno, Česká republika

ing. Antonín Škaryd

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1959 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Axmanova 15, Brno, Česká republika

Ing. Václav P Ř I B I L

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1959 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Cimburkova 1, Brno, Česká republika

Ing. Rostislav P A Ř Í Z E K

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1959 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Šmejkalova 83/85, Brno, Česká republika

Martin K O Ř I S T K A

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1959 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Volkovova 3, Brno, Česká republika

Jiří Čermák

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1959 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Ulrychova 9, Brno, Česká republika

ing. Zdeněk Vlach

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1959 - Poslední vztah: 2. 3. 1994

Svážná 11, Brno, Česká republika

ing. Zdeněk Horáček

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1959 - Poslední vztah: 7. 9. 1992

Rybářská 2, Brno, Česká republika

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony p ředstavenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda popř. místopředseda a další člen představenstva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné osoby.

od 6. 10. 2017

Způsob zastupování: Za družstvo jedná navenek předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.

do 6. 10. 2017 od 2. 3. 1994

Další vztahy firmy DRUŽBA, stavební bytové družstvo

9 fyzických osob

Libuše Šílová

člen kontrolní komise

První vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 4. 6. 2018

Krymská 306/3, Brno, 625 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jarmila Klimešová

člen kontrolní komise

První vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 4. 6. 2018

U pošty 285/8, Brno, 625 00, Česká republika

Ladislav Randula

předseda kontrolní komise

První vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 4. 6. 2018

vznik funkce: 4. 6. 2018

Svážná 395/7, Brno, 634 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ladislav Randula

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 5. 6. 2013

Svážná 395/7, Brno, 634 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ladislav Randula

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 5. 6. 2013

Svážná 395/7, Brno, 634 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Kovál

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 5. 6. 2013

Bohuslava Martinů 823/38, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Kovál

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 5. 6. 2013

Bohuslava Martinů 823/38, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jarmila Klimešová

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 5. 6. 2013

U pošty 285/8, Brno, 625 00, Česká republika

Jarmila Klimešová

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 5. 6. 2013

U pošty 285/8, Brno, 625 00, Česká republika

Historické vztahy

Jarmila Klimešová

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 4. 6. 2018

vznik funkce: 5. 6. 2013

zánik funkce: 4. 6. 2018

U pošty 285/8, Brno, 625 00, Česká republika

Ladislav Randula

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 4. 6. 2018

vznik funkce: 5. 6. 2013

zánik funkce: 4. 6. 2018

Svážná 395/7, Brno, 634 00, Česká republika

Miroslav Kovál

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 2. 8. 2018

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 4. 6. 2018

vznik funkce: 5. 6. 2013

zánik funkce: 4. 6. 2018

Bohuslava Martinů 823/38, Brno, 602 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 9. 1992

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 4. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování nákupu, prod.a pronájmu nemovitostí,bytů a nebytových prostor
  • Pronájem ploch pro reklamu
  • Správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 9. 1994
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 9. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).