Hlavní navigace

FASTENERS CZ, s.r.o.

Firma FASTENERS CZ, s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 342480, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 12 700 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26964554

Sídlo:

Konviktská 291/24, Praha Staré Město, 110 00

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

8. 4. 2005

DIČ:

CZ26964554

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 342480, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Spojovací materiál JITKA, a.s. od 8. 4. 2005

Obchodní firma

FASTENERS CZ, a.s. od 23. 10. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 8. 4. 2005

adresa

Konviktská 291/24
Praha 11000 od 18. 8. 2015

adresa

Na Florenci 1686/9
Praha 1 11171 do 18. 8. 2015 od 13. 6. 2007

adresa

Zbýšovská 181
Blažovice 66408 do 13. 6. 2007 od 23. 10. 2006

adresa

Kvítkovická 583
Napajedla 76361 do 23. 10. 2006 od 8. 4. 2005

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 3. 2018

zprostředkování obchodu a služeb do 7. 3. 2018 od 8. 4. 2005

velkoobchod do 7. 3. 2018 od 8. 4. 2005

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 7. 3. 2018 od 8. 4. 2005

Ostatní skutečnosti

Společnost změnila k 1.1.2021 právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. od 1. 1. 2021

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Listinné akcie na jméno jsou převoditelné rubopisem a předáním a to pouze za předchozího písemného souhlasu představenstva společnosti. Žádost je nutno v písemné formě s uvedením nabyvatele doručit ve formě doporučeného dopisu do sídla společnosti nebo ji tam osobně předat. Jestliže představenstvo společnosti nerozhodne do dvou měsíců od doručení (předání) žádosti, platí, že byl souhlas udělen. O svém rozhodnutí vyrozumí představenstvo společnosti žadatele opět doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pos lední den výše uvedené dvou měsíční lhůty. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie (akcií) je společnost povinna na písemnou žádost akcionáře tuto (tyto) akcie odkoupit za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akc ie (akcií) je 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie (akcií). Pro postup při uzavírání smlouvy o koupi předmětných akcií platí přiměřeně ustanovení § 329 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporac ích. do 1. 1. 2021 od 2. 1. 2015

nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku - akcie nového druhu se nevydávají do 1. 1. 2021 od 23. 12. 2008

Valná hromada společnosti FASTENERS CZ, a.s. rozhodla usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti FASTENERS CZ, a.s. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 9.600.000,- Kč (slovy: devět milionů šest set tisíc korun českých) ze stávající výše 3.1 00.000,-- Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých) na novou výši 12.700.000,-- Kč (slovy: dvanáct milionů sedm set tisíc korun českých). - důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace společnosti a snížení rozsahu jejích závazků, - základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem - zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, - částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí 9.600.000,-- Kč (slovy: devět milionů šest set tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, - druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na majitele, 9 (slovy: devět) kusů o jmenovité hodnotě nových akcií - jednoho kusu: 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), kmenové, listinné, na majitele, 6 (slovy: šest) kusů o jmenovité hodnotě nových akcií - jednoho kusu: 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - neboť bylo valnou hromadou v souladu s § 204a odst.5 rozhodnuto o vyloučení přednostního práva k úpisu nových akcií všech akcionářů, budou nově emitované akcie nabídnuty určitému zájemci a to společnosti HOLDEN TRADING LIMITED, se sídlem The Post House , Barracloughs Lane, Barton upon Humber, DN 18 5BB, Velká Británie, registrované podle zákonů Velké Británie pod registračním číslem 4973172 - lhůta pro upisování činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost předloží tomuto zájemci, do 60 (slovy: (slovy: šedesáti) dnů od právní moci rozhodnutí příslušné ho soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci oznámen dopisem, - určuje se způsob splacení emisního kursu upsaných akcií, tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce, společnosti HOLDEN TRADING LIMITED, vůči společnosti proti pohl edávce na splacení emisního kursu podle ustanovení § 203 odst.2 písm. j obchodního zákoníku, - nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku, - akcie nového druhu se nevydávají, - pohledávky, které budou započteny, vznikly neuhrazením plateb za odebrané zboží od společnosti HOLDEN TRADING LIMITED, se sídlem The Post House, Barracloughs Lane, Barton upon Humber, DN 18 5BB, Velká Británie, registrovaná podle zákonů Velké Británie pod registračním číslem 4973172, seznam jednotlivých plateb dle vystavených faktur s náležitostmi daňového dokladu, které jsou vystaveny na částky v měně EUR, přepočtené na CZK včetně písemného prohlášení auditorské a daňové kanceláře ALOIS BERKA s.r.o. z e dne 12.09.2008 potvrzující existenci předmětných pohledávek je přílohou notářského zápisu z jednání valné hromady - pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky: - do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti FASTENERS CZ,a.s. zašle představenstvo společnosti upisujícímu věřiteli písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti FASTENERS CZ, a.s., se sídlem Praha 1, Na Florenci 1686/9, PSČ 111 71, IČ: 269 64 554, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložce 12184, proti pohledávce na splacení emisního kurzu, - upisující věřitel je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávky do sídla společnosti FASTENERS CZ, a.s. ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti podepsána předs edou představenstva a ze strany upisujícího věřitele, společnosti HOLDEN TRADING LIMITED bude podepsána ředitelem společnosti nebo jím písemně pověřenou osobou, - vzájemné pohledávky budou započteny k okamžiku jejich vzájemného střetu. Tímto započtením bude společností HOLDEN TRADING LIMITED splacen emisní kurs nových akcií. do 23. 12. 2008 od 18. 11. 2008

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Listinné akcie na jméno jsou převoditelné rubopisem a předáním a to pouze za předchozího písemného souhlasu představenstva společnosti. Žádost je nutno v písemné formě s uvedením nabyvatele doručit ve formě doporučeného dopisu do sídla společnosti nebo j i tam osobně předat. Jestliže představenstvo společnosti nerozhodne do dvou měsíců od doručení (předání) žádosti, platí, že byl souhlas udělen. O svém rozhodnutí vyrozumí představenstvo společnosti žadatele opět doporučeným dopisem odeslaným nejpozději po slední den výše uvedené dvou měsíční lhůty. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie (akcií) je společnost povinna na písemnou žádost akcionáře tuto (tyto) akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Pro postup při uzavírání s mlouvy o koupi předmětných akcií platí přiměřeně ustanovení § 186a odst. 6 obchodního zákoníku, tzn. že pokud společnost nepřijme návrh smlouvy do 15 dnů od doručení jejího písemného návrhu ve formě doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla společnost i, je akcionář oprávněn domáhat se uzavření smlouvy u soudu nebo může požadovat náhradu škody způsobenou mu porušením závazku uzavřít smlouvu. Může rovněž požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Při převodu akcií se v rubopisu uvede obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o  změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Práva spojená s listinnou akcií na maj itele vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává uschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvlášního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden úče l, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Práva spojená se zaknihovanou akcií na majitele vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního právního předpisu. do 2. 1. 2015 od 23. 10. 2006

Na společnost Spojovací materiál JITKA, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti FASTENERS CZ, s.r.o., se sídlem Blažovice 181, PSČ 664 08, IČ: 26914089, která byla zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, v ložka 45136. do 1. 1. 2021 od 1. 10. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 700 000 Kč

od 1. 1. 2021

Základní kapitál

vklad 12 700 000 Kč

do 1. 1. 2021 od 23. 12. 2008

Základní kapitál

vklad 3 100 000 Kč

do 23. 12. 2008 od 1. 10. 2006

Základní kapitál

vklad 2 100 000 Kč

do 1. 10. 2006 od 8. 4. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 6 000 000 Kč, počet: 2 do 1. 1. 2021 od 7. 3. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 300 000 Kč, počet: 2 do 1. 1. 2021 od 7. 3. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 do 1. 1. 2021 od 7. 3. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 37 000 Kč, počet: 1 do 1. 1. 2021 od 7. 3. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 13 000 Kč, počet: 1 do 1. 1. 2021 od 7. 3. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 7. 3. 2018 od 2. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 do 7. 3. 2018 od 2. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 26 do 7. 3. 2018 od 2. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 9 do 7. 3. 2018 od 2. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 6 do 7. 3. 2018 od 2. 1. 2015
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 9 do 2. 1. 2015 od 23. 12. 2008
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 6 do 2. 1. 2015 od 23. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 2. 1. 2015 od 23. 10. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 do 2. 1. 2015 od 23. 10. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 26 do 2. 1. 2015 od 23. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 6 do 7. 3. 2018 od 23. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 174 do 7. 3. 2018 od 23. 10. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 31 do 23. 10. 2006 od 1. 10. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 21 do 1. 10. 2006 od 8. 4. 2005

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Valentina Krčková

Jednatel

První vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Zbýšovská 181, Blažovice, 664 08, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Dušan Zahradníček

Jednatel

První vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Kovařovicova 3146/62, Brno, 616 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Petr Buršík

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 7. 3. 2018

zánik členství: 1. 1. 2021

Vedrovice 113, 671 75, Česká republika

Dušan Zahradníček

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 7. 3. 2018

zánik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 7. 3. 2018

zánik funkce: 1. 1. 2021

Kovařovicova 3146/62, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Valentina Krčková

předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 7. 3. 2018

zánik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 7. 3. 2018

zánik funkce: 1. 1. 2021

Zbýšovská 181, Blažovice, 664 08, Česká republika

Dušan Zahradníček

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2017 - Poslední vztah: 7. 3. 2018

vznik členství: 4. 11. 2014

zánik členství: 7. 3. 2018

vznik funkce: 15. 5. 2017

zánik funkce: 7. 3. 2018

Kovařovicova 3146/62, Brno, 616 00, Česká republika

Dušan Zahradníček

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2017 - Poslední vztah: 7. 3. 2018

vznik členství: 4. 11. 2014

zánik členství: 7. 3. 2018

vznik funkce: 15. 5. 2017

zánik funkce: 7. 3. 2018

Kovařovicova 3146/62, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Valentina Krčková

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 3. 2018

vznik členství: 4. 11. 2014

zánik členství: 7. 3. 2018

vznik funkce: 4. 11. 2014

zánik funkce: 7. 3. 2018

Zbýšovská 181, Blažovice, 664 08, Česká republika

Dušan Zahradníček

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2017

vznik členství: 4. 11. 2014

Kovařovicova 3146/62, Brno, 616 00, Česká republika

Dušan Zahradníček

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2017

vznik členství: 4. 11. 2014

Kovařovicova 3146/62, Brno, 616 00, Česká republika

Petr Buršík

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 3. 2018

vznik členství: 4. 11. 2014

zánik členství: 7. 3. 2018

Vedrovice 113, 671 75, Česká republika

Petr Buršík

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 3. 2018

vznik členství: 4. 11. 2014

zánik členství: 7. 3. 2018

Vedrovice 113, 671 75, Česká republika

Ing. Valentina Krčková

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 3. 2018

vznik členství: 4. 11. 2014

zánik členství: 7. 3. 2018

vznik funkce: 4. 11. 2014

zánik funkce: 7. 3. 2018

Zbýšovská 181, Blažovice, 664 08, Česká republika

Ing. Valentina Krčková

předseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 2. 1. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 4. 11. 2014

vznik funkce: 15. 6. 2011

zánik funkce: 4. 11. 2014

Zbýšovská 181, Blažovice, 664 08, Česká republika

Ing. Josef Hanák

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2011 - Poslední vztah: 17. 9. 2013

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 29. 11. 2012

vznik funkce: 15. 6. 2011

zánik funkce: 29. 11. 2012

Padělek 842, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Dušan Zahradníček

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 1. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 4. 11. 2014

Kovařovicova 62, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Valentina Krčková

předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2011 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 15. 6. 2011

vznik funkce: 15. 6. 2011

Zbýšovská 181, Blažovice, 664 08, Česká republika

Hana Kopecká

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2008 - Poslední vztah: 4. 11. 2011

vznik členství: 29. 2. 2008

zánik členství: 15. 6. 2011

Havelkova 23, Brno, 625 00, Česká republika

Dušan Zahradníček

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2011

vznik členství: 9. 10. 2006

vznik funkce: 9. 10. 2006

Kovařovicova 62, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Valentina Krčková

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2011

vznik členství: 6. 10. 2006

vznik funkce: 9. 10. 2006

Zbýšovská 181, Blažovice, 664 08, Česká republika

Jitka Palová

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 5. 2008

vznik členství: 9. 10. 2006

zánik členství: 8. 2. 2008

Spytihněv 429, 763 64, Česká republika

Josef Pala

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2005 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik členství: 8. 4. 2005

zánik členství: 9. 10. 2006

vznik funkce: 8. 4. 2005

zánik funkce: 9. 10. 2006

Hostišová 134, pošta Mysločovice, PSČ 763 01, Česká republika

Jitka Palová

předseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2005 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik členství: 8. 4. 2005

zánik členství: 9. 10. 2006

vznik funkce: 8. 4. 2005

zánik funkce: 9. 10. 2006

Spytihněv 429, 763 64, Česká republika

Jarmila Lacigová

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2005 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik členství: 8. 4. 2005

zánik členství: 9. 10. 2006

Spytihněv 429, 763 64, Česká republika

Jednatelé jednají za společnost každý samostatně.

od 1. 1. 2021

Společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.

do 1. 1. 2021 od 7. 3. 2018

Společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.

do 7. 3. 2018 od 15. 5. 2017

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná kterýkoli člen představenstva. Za společnost podepisuje pouze předseda představenstva.

do 15. 5. 2017 od 2. 1. 2015

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná kterýkoli člen představenstva. Za společnost podepisuje pouze předseda představenstva.

do 2. 1. 2015 od 23. 10. 2006

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná kterýkoli člen představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva, u kontraktů přesahujících částku 1,000.000,-Kč ( slovy: jeden milion korun českých) musí být připojen k podpisu předsedy představenstva je ště podpis místopředsedy.

do 23. 10. 2006 od 8. 4. 2005

Dozorčí rada

Historické vztahy

Jiří Krček

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 7. 3. 2018

zánik funkce: 1. 1. 2021

V Újezdech 568/5, Brno, 621 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Krček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2017 - Poslední vztah: 7. 3. 2018

vznik členství: 15. 5. 2017

zánik členství: 7. 3. 2018

V Újezdech 568/5, Brno, 621 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Krček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2017 - Poslední vztah: 7. 3. 2018

vznik členství: 15. 5. 2017

zánik členství: 7. 3. 2018

V Újezdech 568/5, Brno, 621 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Krček

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2017

vznik členství: 4. 11. 2014

zánik členství: 15. 5. 2017

Zbýšovská 181, Blažovice, 664 08, Česká republika

Ing. Jiří Krček

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2017

vznik členství: 4. 11. 2014

zánik členství: 15. 5. 2017

Zbýšovská 181, Blažovice, 664 08, Česká republika

Jiří Hampl

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2017

vznik členství: 4. 11. 2014

zánik členství: 15. 5. 2017

Slezská 869/14, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Jiří Hampl

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2017

vznik členství: 4. 11. 2014

zánik členství: 15. 5. 2017

Slezská 869/14, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Jiří Krček

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 1. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 4. 11. 2014

vznik funkce: 15. 6. 2011

zánik funkce: 4. 11. 2014

Zbýšovská 181, Blažovice, 664 08, Česká republika

Petr Buršík

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 1. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 4. 11. 2014

Vedrovice 113, 671 75, Česká republika

Jiří Hampl

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 1. 2015

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 4. 11. 2014

Slezská 869, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Jiří Hampl

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2011

vznik členství: 9. 10. 2006

Slezská 869, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Jiří Krček

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2011

vznik členství: 9. 10. 2006

vznik funkce: 9. 10. 2006

Zbýšovská 181, Blažovice, 664 08, Česká republika

Petr Buršík

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2011

vznik členství: 9. 10. 2006

Vedrovice 113, 671 75, Česká republika

Ing. Jaroslav Kaňovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2005 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik členství: 8. 4. 2005

zánik členství: 9. 10. 2006

vznik funkce: 8. 4. 2005

zánik funkce: 9. 10. 2006

Sluněčná 1419, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Ing. Ivan Šumichrast

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2005 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik členství: 8. 4. 2005

zánik členství: 9. 10. 2006

Segnerova 5, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Milan Kovář

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2005 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik členství: 8. 4. 2005

zánik členství: 9. 10. 2006

Hostišová 107, pošta Mysločovice, PSČ 763 01, Česká republika

Další vztahy firmy FASTENERS CZ, s.r.o.

2 fyzické osoby

Ing. Valentina Krčková

První vztah: 1. 1. 2021

vklad 12 313 000 Kč

splaceno 12 313 000 Kč

obchodní podíl 97

Zbýšovská 181, Blažovice, 664 08, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Dušan Zahradníček

První vztah: 1. 1. 2021

vklad 387 000 Kč

splaceno 387 000 Kč

obchodní podíl 3

Kovařovicova 3146/62, Brno, 616 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Valentina Krčková

První vztah: 20. 12. 2005 - Poslední vztah: 29. 1. 2007

Blažovice 181, 664 08, Česká republika

Akcionáři

Ing. Valentina Krčková

Česká republika, Blažovice, 664 08

do 29. 1. 2007 od 20. 12. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 4. 2005

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 4. 2005

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).