Hlavní navigace

Filius & investments SE

Firma Filius & investments SE, evropská společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou H 369, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 32 662 800 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29261082

Sídlo:

K dolům 200/13, Praha, 143 00

Právní forma:

Evropská společnost

Datum vzniku:

4. 1. 2011

DIČ:

CZ29261082

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

H 369, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Filius & investments SE od 19. 4. 2011

Obchodní firma

Uruto SE do 19. 4. 2011 od 4. 1. 2011

Právní forma

Evropská společnost od 4. 1. 2011

adresa

K dolům 200/13
Praha 14300 od 16. 6. 2016

adresa

Elgartova 497/12
Brno 61400 do 19. 4. 2011 od 4. 1. 2011

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 4. 1. 2011

Ostatní skutečnosti

1.Zvyšuje základní kapitál z dosavadní výše .........................................24 842 800,- Kč upsáním nových akcií o částku......................................................................7 820 000,- Kč na částku .....................................................................................................32 662 800,- Kč Není připuštěno upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje v důležitém zájmu Společnosti, neboť akcie budou upsány předem určenými zájemci. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení důvěryhodnosti a kredibility Společnosti u zahraničních obchodních partnerů, nutné pro možnost zúčastnit se investičně zajímavých výběrových řízení. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude nově upsáno 7 (slovy: sedm) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé, 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé, a 20 (slovy: dv acet) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé. Akcie nejsou kótované. 3.Upsání nových akcií bude nabídnuto těmto zájemcům: a)panu Jaromíru Hejdukovi, narozenému 18.07.1938, s bydlištěm Praha 4, Modřany, Nesvadbova 555/18, budou nabídnuty k upsání 5 (slovy: pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé, 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé a 14 (slovy: čtrnáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden ti síc korun českých) každé, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 714 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set čtrnáct tisíc korun českých); všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydané akcie bude roven její jm enovité hodnotě, b)paní Aleně Hejdukové, narozené 05.07.1947, s bydlištěm Praha 4, Modřany, Nesvadbova 555/18, budou nabídnuty k upsání 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) ka ždé, 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 6 (slovy: šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy:jeden tisíc korun českých) každé, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 106 0 00,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto šest tisíc korun českých); všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. 4.Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen následujícími nemovitými věcmi: A. spoluvlastnickým podílem ve výši 7/10 (slovy: sedm desetin) na pozemku parc. č. 2933 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 555 a stavba bez č.p./č.e. (garáž), a spoluvlastnickým podílem ve výši 7/10 (slovy: sedm desetin) na pozemku parc. č. 2934 (zahrada), část obce Modřany, katastrální území Modřany a obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 1451 pro katastrální území Modřany, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha s tím, že hodnota nepeněžité ho vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 4984-51/16 ze dne 18.03.2016 vyhotoveného Hanou Moulíkovou, se sídlem Klatovy, Obytce 41, IČ: 468 41 695; DIČ: CZ535325081, znalcem v oboru ekonomika a činí 4 842 000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set čtyřice t dva tisíc korun českých), spoluvlastnickým podílem ve výši (slovy: jedna polovina) na pozemku parc. č. 258 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 96 a spoluvlastnickým podílem ve výši (slovy: jedna polovina) na pozemku parc. č. 259 (zahrada), část obce Točn á, katastrální území Točná a obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 39 pro katastrální území Točná, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha s tím, že hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 4 984-51/16 ze dne 18.03.2016 vyhotoveného Hanou Moulíkovou, se sídlem Klatovy, Obytce 41, IČ: 468 41 695; DIČ: CZ535325081, znalcem v oboru ekonomika, a činí 872 000,- Kč (slovy: osm set sedmdesát dva tisíc korun českých), jejichž vlastníkem je Jaromír Hejduk, narozený 18.07.1938, s bydlištěm Praha 4, Modřany, Nesvadbova 555/18 a za které bude vydáno 5 (slovy: pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé, 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé a 14 (slovy: čtrnáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: je den tisíc korun českých) každé, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 714 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set čtrnáct tisíc korun českých); všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydané akcie bude roven j ejí jmenovité hodnotě; B. bytovou jednotkou č. 658/1, vymezenou v budově č.p. 658, postavenou na pozemku parc. č. 1857/46 (zastavěná plocha a nádvoří), spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem o velikosti 6540/105504 (slovy: šest tisíc pět set čtyřicet/jedno sto pět tisíc pět s et čtyři) na společných částech budovy č.p. 658 a pozemku parc. č. 1857/46 (zastavěná plocha a nádvoří), část obce Kamýk, katastrální území Kamýk a obec Praha, zapsáno na listech vlastnictví č. 6377 a č. 1619, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha s tím, že hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 4984-51/16 ze dne 18.03.2016 vyhotoveného Hanou Moulíkovou, se sídlem Klatovy, Obytce 41, IČ: 468 41 695; DIČ: CZ535325081, znalcem v oboru ekonom ika, a činí 2 106 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto šest tisíc korun českých), jejímž vlastníkem je Alena Hejduková, narozená 05.07.1947, s bydlištěm Praha 4, Modřany, Nesvadbova 555/18 a za kterou bude vydáno 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé, 1 (slovy: jeden) k us akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 6 (slovy: šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 106 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto šest tisíc korun českých); všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. od 30. 3. 2016

1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti Filius & investments SE z částky 18,342.800,- Kč o částku 6,500.000,- Kč na celkovou částku 24,842.800,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akc ie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Filius & investments SE bude upsáno: - jeden kus kmenové akcie znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, - šest kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, panu Jaromíru Hejdukovi, nar. 18.07.1938, r.č. 380718/056, trvale bytem Praha 4-Modřany, Nesvadbova 555/18. 4. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. provedeno po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Představenstvo společnosti, resp. člen představenstva, odešle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do čtrnácti dnů od podání návrhu na zápis tohoto usnesení v alné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta třicet dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 6. Akcie obchodní společnosti Filius & investments SE budou upsány v sídle obchodní společnosti Filius & investments SE, IČ 29261082, na adrese Praha, K dolům 200/13, PSČ 143 00, každý pracovní den od 10,00 do 16,00 hodin. 7. Nové akcie budou splaceny ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií nepeněžitým vkladem předem určeným zájemcem, panem Jaromírem Hejdukem, nar. 18.07.1938, trvale bytem Praha 4-Modřany, Nesvadbova 555/18. 8. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti v katastrálním území Dobříš, a to pozemky parc. č. 1400/47 - orná půda, parc. č. 1400/48 - orná půda, parc.č. 1400/49 - orná půda a parc. č. 1400/50 - orná půda, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Střed očeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví č. 4696 pro katastrální území a obec Dobříš. 9. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 2624 28/2012 vyhotoveným dne 5.2.2012 znalcem Ing. Tomášem Moláčkem, ustanoveným pro tento účel na základě usnesení vydaného dne 19.12.2011 Městským soudem v Praze pod č.j. 2Nc 6042/2011-7 , které nabylo právní moci dne 13.01.2012 a činí 6,500.000,- Kč. 10. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení vkladatele, pana Jaromíra Hejduka, nar. 18.07.1938, v souladu s ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku obchodní společnosti Filius & investments SE, IČ 29261082, spolu s předáním předmětných ne movitostí. 11. Za nepeněžitý vklad bude panu Jaromíru Hejdukovi, nar. 18.07.1939 vydán: - jeden kus kmenové akcie znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, - šest kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč 12. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 13. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 14. Veřejný úpis se nepřipouští. do 16. 7. 2012 od 15. 6. 2012

1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti Filius & investments SE z částky ve výši 3,019.800,- Kč, o částku ve výši 15,323.000,- Kč, na částku ve výši 18,342.800,- Kč, a to nepeněžitým vkladem s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýše ní základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Filius & investments SE bude upsáno: - 15 kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, - 1 kus kmenové akcie znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 323.000,- Kč 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez využití přednostního práva předem určenému zájemci, panu Jaromíru Hejdukovi, nar. 18.7.1938, r.č. 380718/056, trvale bytem Praha 4-Modřany, Nesvadbova 555/18. 4. Akcie obchodní společnosti Filius & investments SE budou upsány v sídle obchodní společnosti Filius & investments SE, IČ 29261082, na adrese Praha, K dolům 200/13, PSČ 143 00, každý pracovní den od 10,00 do 18,00 hodin. 5. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a t o uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u. 6. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do čtrnácti dnů od dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnost i valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta třiceti dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 7. Nové akcie budou splaceny ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií nepeněžitým vkladem předem určeným zájemcem, panem Jaromírem Hejdukem, r.č. 380718/056, kterým jsou tyto nemovitosti, resp. podíl na nemovitostech: a) podíl ve výši 30 % na budově č.p. 555 (bydlení), v části obce Modřany, postavené na pozemku parc.č. 2933, a podíl ve výši 30 % na pozemcích parc.č. 2933 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2934 - zahrada, v katastrálním území Modřany, všech zapsanýc h u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1451 pro katastrální území Modřany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, b) budova č.p. 200 (bydlení), v části obce Modřany, postavená na pozemku parc.č. 3133, pozemek parc.č. 3133 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 3134 - zahrada, v katastrálním území Modřany, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Pra hu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 995 pro katastrální území Modřany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, c) budova č.p. 686 (bydlení), v Sezimově Ústí, postavená na pozemku parc.č. St. 1685, pozemek parc.č. St. 1685 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 199/51 - ostatní plocha, v katastrálním území Sezimovo Ústí, zapsané u Katastrálního úřadu pro Ji hočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 5283 pro katastrální území a obec Sezimovo Ústí, okres Tábor, d) podíl ve výši jedné poloviny na budově č.e. 96 (rod. rekr.), v části obce Točná, postavené na pozemku parc.č. 258, a podíl ve výši jedné poloviny na pozemcích parc.č. 258 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 259 - zahrada, v katastrálním území Točná, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 39 pro katastrální území Točná, obec Praha, okres Hlavní město Praha. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 3144-44/2011 vyhotoveným dne 4.8.2011 znalcem Ing. Janem Doležalem, IČ 14935422, ustanoveným na základě usnesení vydaného dne 22.6.2011 Městským soudem v Praze pod č.j. 2Nc 5205/2011-21, kter é nabylo právní moci dne 28.6.2011 a činí 15,323.000,- Kč. 8. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení vkladatele, pana Jaromíra Hejduka, r.č. 380718/056, v souladu s ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku obchodní společnosti Filius & investments SE, IČ 29261082, spolu s předáním předmětných nem ovitostí. 9. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 10. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 11. Veřejný úpis se nepřipouští. do 23. 9. 2011 od 24. 8. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 32 662 800 Kč

od 30. 3. 2016

Základní kapitál

vklad 24 842 800 Kč

do 30. 3. 2016 od 16. 7. 2012

Základní kapitál

vklad 18 342 800 Kč

do 16. 7. 2012 od 4. 10. 2011

Základní kapitál

vklad 3 019 800 Kč

do 4. 10. 2011 od 19. 4. 2011

Základní kapitál

vklad 3 019 800 Kč

do 19. 4. 2011 od 4. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 28 od 30. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 2 od 30. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 43 od 30. 3. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 od 30. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 251 650 Kč, počet: 12 od 16. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 300 000 Kč, počet: 1 od 16. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 21 do 30. 3. 2016 od 16. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 1 do 30. 3. 2016 od 16. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 23 do 30. 3. 2016 od 16. 3. 2016
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 21 do 16. 3. 2016 od 16. 7. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 1 do 16. 3. 2016 od 16. 7. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 15 do 16. 7. 2012 od 4. 10. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 323 000 Kč, počet: 1 do 16. 3. 2016 od 4. 10. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 251 650 Kč, počet: 12 do 16. 3. 2016 od 4. 1. 2011

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Hejduk

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2021

vznik členství: 5. 4. 2011

Generála Šišky 2375/6, Praha, 143 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Milan Hejduk

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 19. 8. 2021

vznik členství: 5. 4. 2011

Písková 830/25, Praha, 143 00, Česká republika

Milan Hejduk

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2011 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 5. 4. 2011

Písková 25, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Michal Studnička

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 19. 4. 2011

vznik členství: 4. 1. 2011

zánik členství: 5. 4. 2011

Husovická 888/6, Brno, 614 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Jaromír Hejduk

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2016

vznik členství: 9. 9. 2016

Nesvadbova 555/18, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Alena Hejduková

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 10. 10. 2016

vznik členství: 5. 4. 2011

zánik členství: 9. 9. 2016

Nesvadbova 555/18, Praha, 143 00, Česká republika

Alena Hejduková

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 10. 10. 2016

vznik členství: 5. 4. 2011

zánik členství: 9. 9. 2016

Nesvadbova 555/18, Praha, 143 00, Česká republika

Alena Hejduková

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2011 - Poslední vztah: 19. 4. 2011

vznik členství: 5. 4. 2011

Nesvadbova 555/18, Praha, 143 00, Česká republika

Alena Hejduková

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2011 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 5. 4. 2011

Nesvadbova 555/18, Praha, 143 00, Česká republika

Ing Jaroslav Galba

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 19. 4. 2011

vznik členství: 4. 1. 2011

zánik členství: 5. 4. 2011

Sirotkova 382/50, Brno, 616 00, Česká republika

Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva.

od 4. 1. 2011

Další vztahy firmy Filius & investments SE

REVESA, SE

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 19. 4. 2011

Elgartova 497/12, Brno Husovice, 614 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Michal Studnička

  člen představenstva

  Zeiberlichova 59/54, Brno, 644 00, Česká republika

 • Michal Galba

  člen dozorčí rady

  Žleby 874/13, Střelice, 664 47, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Galba

  člen představenstva

  Zemkova 1453/18, Brno, 616 00, Česká republika

Akcionáři

REVESA, SE, IČ: 29184631

Elgartova 497/12, Česká republika, Brno, 614 00

do 19. 4. 2011 od 4. 1. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 3. 2016

Živnosti

Malířství, lakýrnictví, natěračství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 9. 2018
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 17. 9. 2018
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 9. 2018
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 9. 2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Ubytovací služby
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 3. 2016
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).