Hlavní navigace

Jablonecká energetická a.s.

Firma Jablonecká energetická a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 643, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 150 500 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

61539881

Sídlo:

Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou, 466 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 12. 1994

DIČ:

CZ61539881

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

35301 Výroba tepla
35302 Rozvod tepla
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 643, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Jablonecká energetická a.s. od 8. 8. 2013

Obchodní firma

Jablonecká energetická a.s. od 29. 5. 2015

Obchodní firma

Jablonecká energetická a.s. do 29. 5. 2015 od 19. 5. 2015

Obchodní firma

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. do 19. 5. 2015 od 7. 12. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 7. 12. 1994

adresa

Liberecká 4191/120
Jablonec nad Nisou 46601 od 8. 8. 2013

adresa

Liberecká 120
Jablonec nad Nisou 46601 do 8. 8. 2013 od 29. 4. 2009

adresa

Liberecká 104
Jablonec nad Nisou 46601 do 29. 4. 2009 od 23. 6. 1999

adresa

Liberecká 104
Jablonec nad Nisou do 23. 6. 1999 od 7. 12. 1994

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 19. 2. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 5. 2009

výroba a rozvod tepla od 8. 1. 2003

distribuce elektrické energie do 8. 1. 2003 od 12. 9. 2000

výroba a distribuce tepla do 8. 1. 2003 od 7. 12. 1994

realitní činnost do 6. 5. 2009 od 7. 12. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných do 6. 5. 2009 od 7. 12. 1994

Ostatní skutečnosti

Omezení převoditelnosti akcií upravuje čl. 8 stanov společnosti takto: Akcie společnosti jsou mezi akcionáři společnosti volně převoditelné. Převod akcií společnosti na třetí osobu je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. do 19. 2. 2015 od 2. 7. 2013

1. Důvod a účel snížení základního kapitálu Ke společné žádosti obou akcionářů společnosti prověřilo představenstvo společnosti možnost snížení základního kapitálu společnosti o částku 150.500.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů pět set tisíc korun českých). S ohledem na to, že k dnešnímu dni valn á hromada společnosti v souladu se stanovami neschválila žádnou koncepci podnikatelské činnosti společnosti, která by vyžadovala akumulaci zdrojů v uvedené výši, nejsou tyto zdroje pro společnost potřebné. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu j e umožnit akcionářům společnosti podílet se na těchto zdrojích. Současně představenstvo společnosti na společnou žádost obou akcionářů společnosti nechalo dvěma nezávislými odborníky ověřit, že snížení základního kapitálu v navrhovaném rozsahu nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů za společností (sporných i nespornýc h), ani neohrozí provoz společnosti. S ohledem na závěry těchto odborníků se představenstvo domnívá, že navrhované snížení základního kapitálu společnosti nepovede k uvedeným negativním následkům. 2. Rozsah a způsob snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 150.500.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů pět set tisíc korun českých), tj. z částky 301.000.000,- Kč (slovy: tři sta jeden milión korun českých) na 150.500.000,- Kč (slovy: sto padesát mi liónů pět set tisíc korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 301 ks (slovy: tři sta jedna kusů) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) snížena o 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun če ských), tj. na 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 150.500.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů pět set tisíc korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti. 3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 301 ks (slovy: tři sta jedna kusů) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) bude vyplacena částka 500.000 ,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 3.3. Představenstvo zajistí výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům ve lhůtě do 5 dnů od právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu společnosti podle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to bezhotovost ním převodem na bankovní účet, který za tímto účelem společnosti akcionáři sdělí. 4. Lhůta pro předložení akcií společnosti 4.1. Dosavadní listinné akcie společnosti v počtu 301 ks (slovy: tři sta jedna kusů) o jmenovité hodnotě ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) musí být všemi akcionáři za účelem provedení výměny těchto akcií za akcie se jmenovitou hod notou ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) společnosti předloženy nejpozději do 2 dnů od právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu společnosti podle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. do 19. 2. 2015 od 2. 7. 2013

Omezení převoditelnosti akcií upravuje čl. 8 stanov společnosti takto: 1. Akcionáři mají přednostní právo na koupi, dar, směnu či jiný způsob nabytí akcií společnosti, které akcionář společnosti má v úmyslu prodat, směnit či jiným způsobem zcizit. Převod akcií společnosti je podmíněn smluvním převzetím práv a povinností vyplývajících ze znění Smlouvy o strategickém partnerství, Akcionářské smlouvy a Dohody o principech tvorby ceny tepla uzavřených mezi Městem Jablonec nad Nisou a společností MVV EPS s.r.o. 2. V případě, že některý z akcionářů (dále jen převodce) má v úmyslu prodat nebo jinak zcizit své akcie, pak: a) převodce písemně (doporučeným dopisem) vyrozumí ostatní akcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými ackiemi (dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozumění o převodu musí převodce uvést: - druh, formu a čísla akcií, které chce převést - cenu jedné akcie, za níž chce akcie převést; tato cena nesmí být v případě zamýšleného prodeje vyšší než cena navrhovaná třetí osobou; v případě, že je zamýšleno jiné zcizení než prodej, nesmí být vyšší, než cena určená ve společném posudku zpracovaném dvěma znalci nezávislými na společnosti a ackionářích - způsob zaplacení kupní ceny akcií; pokud ho neuvede, platí, že se jedná o bezhotovostní převod z účtu na účet - zda je možná částečná akceptace nabídky; pokud převodce v nabídce výslovně nevyloučí možnost částečné akceptace nabídky, platí, že částečná akceptace je možná - firmu a sídlo, resp. adresu možných zájemců o akcie (pokud možný zájemce jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také firmu a sídlo, resp. adresu třetí strany), pokud takový zájemce existuje. - veškeré další podmínky zamýšleného převodu. Převodce je povinen stejnopis znaleckého posudku vypracovaného podle výše stanovených pravidel zaslat ostatním akcionářům spolu s prvním vyrozuměním o převodu. Náklady na vypracování znaleckého posudku a pořízení jeho stejnopisů jdou k tíži převodce. Toto prvé vyrozumění o převodu představuje návrh na uzavření kupní smlouvy o převodu akcií ve smyslu ustano- vení § 43a a násl. občanského zákoníku a převodce není oprávněn tento návrh jednostranně odvolat nebo měnit. b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně za stejných podmínek nabídnutých třetí stranou) ostatním akcionářů své akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním kapitálu společnosti snížené o hodnotu akcií akcionáře, který nabízí své akcie k převodu. c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečně akceptují (dále jen "prvá akceptace"), jsou povinni v případě koupě všech nebo části nabídnutých akcií zaplatit převodci jejich kupní cenu za podmínek uvedených v nabídce, a to nejpozději do 45 dnů od doručení prvého vyrozumění o převodu. Zaplacením této kupní ceny dojde k uzavření smlouvy o převodu akcií a převodce je povinen na takto zakoupěných listinných akciích na jméno neprodleně vyznačit rubopis ve prospěch nabyvatele a předat tyto akcie nabyvateli (§ 156 odst. 6 obchodního zákoníku). Pokud někteří akcionáři akceptovali nabídku, která jím byla převodcem učiněna, pouze částečně, má se za to, že ve zbývajícím rozsahu nabídku odmítli. d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebyla ostatními akcionáři přijata nabídka vůbec nebo v plném rozsahu nabízených akcií převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladu nabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svojí nabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "druhé vyrozumění o převodu"). e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový počet odmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovou cenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5 (pěti) dnů od doručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhé akceptace potvrdí osloveným akcionářů rozsah, v jakém bylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrn druhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr v jakém budou tyto akceptace uspokoje- ny, dán na vůli převodce. V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30 (třicet) dnů od doručení potvrzení druhé akceptace. 3. Pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v prvém vyrozumění o převodu v nabízeném rozsahu nebo pokud nebyla v nabízeném rozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, má převodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volné akcie") převést na zájemce ze strany třetích osob, a to za podmínek v souladu s prvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena v prvém vyrozumění o převodu. do 2. 7. 2013 od 8. 1. 2003

Omezení převoditelnosti akcií na jméno upravuje článek 8 stanov společnosti takto: 1. Akcionáři mají přednostní právo na získání (koupí, darem, směnou či jiným způsobem) akcií společnosti. Převod akcií společnosti je podmíněn smluvním převzetím práv a povinností vyplývající ze znění Smlouvy o strategickém partnerství, Akcionářské smlouvy a Dohody o principech tvorby ceny tepla uzavřených mezi Městem Jablonec nad Nisou a Severočeské teplárny, a.s. (dále jen SČT). 2. V případě, že si některý z akcionářů (dále jen "převodce") přeje prodat nebo jinak disponovat se svými akciemi, pak: a) převodce písemně (doporučeným dopisem) vyrozumí ostatní akcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými akciemi (dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozumění o převodu musí převodce uvést kusovou cenu, za jakou si přeje své akcie převést, způsob jejího zaplacení, popřípadě obchodní jméno nebo název a sídlo možných nabyvatelů (pokud možný nabyvatel jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také jméno a adresu této třetí strany) a dále veškeré další podmínky zamýšleného převodu. Pokud je zamýšlenou dispozicí s akciemi jejich směna, uvede převodce namísto kusové ceny akcií předmět směny a jeho tržní cenu. Na žádost kteréhokoli z akcionářů (v případě důvodných pochybností o uvedené ceně předmětu směny) je převodce povinen uvedenou cenu doložit odborným odhadem. Z ceny předmětu směny bude následně vypočtena kusová cena, za kterou budou akcie nabídnuty ostatním akcionářům, b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně za stejných podmínek nabídnutých třetí stranou) ostatním akcionářům své akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění společnosti sníženou o hodnotu akcií akcionáře, který nabízí své akcie k převodu, c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečně akceptují (dále jen "prvá akceptace"), jsou povinnni v případě koupě zaplatit za jim nabídnuté akcie kupní cenu, za podmínek uvedených v nabídce, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode doručení prvého vyrozumění o převodu. Pokud někteří akcionáři neakceptovali nabídku, která jim byla převodcen učiněna, v plném rozsahu, má se za to, že v tomto rozsahu nabídku odmídli, d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebyla ostatními akcionáři přijata nabídka v plném rozsahu nabízených akcií převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladu nabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svoji nabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "druhé vyrozumění o převodu"), e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový počet odmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovou cenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5 (pěti) dnů od doručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhé akceptace potvrdí osloveným akcionářům rozsah, v jakém bylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrn druhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr, v jakém budou tyto akceptace uspokojeny, dán na vůli převodce. V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30 (třicet) dnů ode doručení potvrzení druhé akceptace. 3. Pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v prvém vyrozumění o převodu v plném rozsahu nebo pokud nebyla v plném rozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, má převodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volné akcie") převést na nabyvatele, a to za podmínek v souladu s prvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena v prvém vyrozumění o převodu. 4. V případě, že převod všech volných akcií nebyl realizován v souladu s podmínkami prvého vyrozumění o převodu, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od marného uplynutí lhůty pro druhou akceptaci nebo do 30 (třiceti) dnů od uplynutí lhůty pro prvou akceptaci, pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v plném rozsahu, přestávají se tyto akcie považovat za volné a opět na nich vázne přednostní právo převodu podle těchto stanov. 5. Stejným způsobem je omezena převoditelnost zatímních listů, nahrazujících nesplacené akcie na jméno. Převod akcií je podmíněn splněním všech podmínek tohoto článku stanov, jinak je převod akcií neplatný a právní úkon neúčinný. do 8. 1. 2003 od 23. 6. 1999

Mimořádná valná hromada společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. schvaluje nepeněžitý vklad Města Jablonec nad Nisou ve výši 250.000.000,- Kč a rozhoduje o zvýšení základního jmění takto: 1. Zvyšuje základní jmění společnosti o 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých), tedy na celkovou částku 301.000.000,- Kč (slovy: třistajedenmilión korun českých) s určením, že upisování nad částku 300.000.000,- Kč nepřipouští, 2. základní jmění se zvyšuje upsáním 300 (slovy: tříset) kusů nových kmenových akcií na jméno a jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) v listinné podobě, 3. určuje, že všechny nově upisované akcie budou v souladu s § 203 odst. 2 písm. d), § 204a odst. 5 a § 205 obchodního zákoníku upsány níže uvedenými a současně jedinými dvěma akcionáři společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., a to takto: a) Město Jablonec nad Nisou se sídlem Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, IČ: 262340 upisuje 250 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, a to formou nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je teplárenské zařízení v majetku města oceněné posudky dvou znalců, a to: aa) posudek znalce pana Ing. Dr. Josefa Vlacha č. 178 ze dne 5. 3. 1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 1998, který ocenil předmět nepeněžitého vkladu na částku 250.000.000,- Kč, ab) posudek znalce pana Ing. Arch. Vladimíra Soukeníka č. 1027-08-98 v rozsahu částí Díl "A", Díl "B", "primární rozvody" ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 1998, který ocenil předmět nepeněžitého vkladu na částku 250.000.000,- - 260.000.000,- Kč, přičemž dle rozhodnutí mimořádné valné hromady se na vklad akcionáře započítává částka 250.000.000,- Kč, b) Severočeské teplárny, a.s. se sídlem Most, J. Seiferta 2179, IČ:46708065 upisují 50 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, a to formou peněžitého vkladu. 4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Jablonec nad Nisou, Liberecká 104 a lhůta pro upisování činí 50 (slovy: padesát) dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu v Ústí nad Labem o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 5. určuje, že emisní kurz upisovaných akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a je splatný nejpozději do 100 (slovy jednoho sta) dnů ode dne pravomocného zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet číslo 1367240267/0100 vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Jablonec nad Nisou, rovněž nepeněžitý vklad je splatný ve lhůtě 100 (slovy: jednoho sta) dnů a místem splácení je sídlo společnosti. Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Omezení převoditelnosti akcií na jméno upravuje článek 8 stanov společnosti takto: 1. Akcionáři mají přednostní právo na získání (koupí, darem, směnou či jiným způsobem) akcií společnosti. Převod akcií společnosti je podmíněn smluvním převzetím práv a povinností vyplývající ze znění Smlouvy o strategickém partnerství, Akcionářské smlouvy a Dohody o principech tvorby ceny tepla uzavřených mezi Městem Jablonec nad Nisou a Severočeské teplárny, a.s (dále jen SČT). 2. V případě, že si některý z akcionářů (dále jen "převodce") přeje prodat nebo jinak disponovat se svými akciemi, pak: a) převodce písemně (doporučeným dopisem) vyrozumí ostatní akcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými akciemi (dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozumění o převodu musí převodce uvést kusovou cenu, za jakou si přeje své akcie převést, způsob jejího zaplacení, popřípadě obchodní jméno nebo název a sídlo možných nabyvatelů (pokud možný nabyvatel jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také jméno a adresu této třetí strany) a dále veškeré další podmínky zamýšleného převodu. Pokud je zamýšlenou dispozicí s akciemi jejich směna, uvede převodce namísto kusové ceny akcií předmět směny a jeho tržní cenu. Na žádost kteréhokoli z akcionářů (v případě důvodných pochybností o uvedené ceně předmětu směny) je převodce povinen uvedenou cenu doložit odborným odhadem. Z ceny předmětu směny bude následně vypočtena kusová cena, za kterou budou akcie nabídnuty ostatním akcionářům, b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně za stejných podmínek nabídnutých třetí stranou) ostatním akcionářům své akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění společnosti sníženou o hodnotu akcií akcionáře, který nabízí své akcie k převodu, c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečně akceptují (dále jen "prvá akceptace"), jsou povinni v případě koupě zaplatit za jim nabídnuté akcie kupní cenu, za podmínek uvedených v nabídce, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení prvého vyrozumění o převodu. Pokud někteří akcionáři neakceptovali nabídku, která jim byla převodcem učiněna, v plném rozsahu, má se za to, že v tomto rozsahu nabídku odmítli, d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebyla ostatními akcionáři přijata nabídka v plném rozsahu nabízených akcií převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladu nabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svoji nabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "druhé vyrozumění o převodu"), e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový počet odmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovou cenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5 (pěti) dnů od doručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhé akceptace potvrdí osloveným akcionářům rozsah, v jakém bylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrn druhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr, v jakém budou tyto akceptace uspokojeny, dán na vůli převodce. V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30 (třicet) dnů od doručení potvrzení druhé akceptace. 3. Pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v prvém vyrozumění o převodu v plném rozsahu nebo pokud nebyla v plném rozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, má převodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volné akcie") převést na nabyvatele,a to za podmínek v souladu s prvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena v prvém vyrozumění o převodu. 4. V případě, že převod všech volných akcií nebyl realizován v souladu s podmínkami prvého vyrozumění o převodu, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od marného uplynutí lhůty pro druhou akceptaci nebo do 30 (třiceti) dnů od uplynutí lhůty pro prvou akceptaci, pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v plném rozsahu, přestávají se tyto akcie považovat za volné a opět na nich vázne přednostní právo převodu podle těchto stanov. 5. Stejným způsobem je omezena převoditelnost zatímních listů, nahrazujících nesplacené akcie na jméno. Převod akcií je podmíněn splněním všech podmínek tohoto článku stanov, jinak je převod akcií neplatný a právní úkon neúčinný. do 23. 6. 1999 od 2. 3. 1999

Mimořádná valná hromada společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. schvaluje nepeněžitý vklad Města Jablonec nad Nisou ve výši 250.000.000,- Kč a rozhoduje o zvýšení základního jmění takto: 1. Zvyšuje základní jmění společnosti o 300.000.000,- Kč (slovy: třistamiliónů korun českých), tedy na celkovou částku 301.000.000,- Kč (slovy: třistajedenmilión korun českých) s určením, že upisování nad částku 300.000.000,- Kč nepřipouští, 2. základní jmění se zvyšuje upsáním 300 (slovy: tříset) kusů nových kmenových akcií na jméno a jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) v listinné podobě, 3. určuje, že všechny nově upisované akcie budou v souladu s § 203 odst. 2 písm. d), § 204a odst. 5 a § 205 obchodního zákoníku upsány níže uvedenými a současně jedinými dvěma akcionáři společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., a to takto: a) Město Jablonec nad Nisou se sídlem Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, IČ: 262340 upisuje 250 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, a to formou nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je teplárenské zařízení v majetku města oceněné posudky dvou znalců, a to: aa) posudek znalce pana Ing. Dr. Josefa Vlacha č. 178 ze dne 5. 3. 1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 1998, který ocenil předmět nepeněžitého vkladu na částku 250.000.000,- Kč, ab) posudek znalce pana Ing. Arch. Vladimíra Soukeníka č. 1027-08-98 v rozsahu částí Díl "A", Díl "B", "primární rozvody" ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 1998, který ocenil předmět nepeněžitého vkladu na částku 250.000.000,- - 260.000.000,- Kč, přičemž dle rozhodnutí mimořádné valné hromady se na vklad akcionáře započítává částka 250.000.000,- Kč, b) Severočeské teplárny, a.s. se sídlem Most, J. Seiferta 2179, IČ:46708065 upisují 50 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, a to formou peněžitého vkladu. 4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Jablonec nad Nisou, Liberecká 104 a lhůta pro upisování činí 5 (slovy: pět) dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu v Ústí nad Labem o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, 5. určuje, že emisní kurz upisovaných akcií činí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) a je splatný nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne pravomocného zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet číslo 1367240267/0100 vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Jablonec nad Nisou, rovněž nepeněžitý vklad je splatný ve lhůtě 10 (slovy: deseti dnů a místem splácení je sídlo společnosti. Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Omezení převoditelnosti akcií na jméno upravuje článek 8 stanov společnosti takto: 1. Akcionáři mají přednostní právo na získání (koupí, darem, směnou či jiným způsobem) akcií společnosti. Převod akcií společnosti je podmíněn smluvním převzetím práv a povinností vyplývající ze znění Smlouvy o strategickém partnerství, Akcionářské smlouvy a Dohody o principech tvorby ceny tepla uzavřených mezi Městem Jablonec nad Nisou a Severočeské teplárny, a.s (dále jen SČT). 2. V případě, že si některý z akcionářů (dále jen "převodce") přeje prodat nebo jinak disponovat se svými akciemi, pak: a) převodce písemně (doporučeným dopisem) vyrozumí ostatní akcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými akciemi (dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozumění o převodu musí převodce uvést kusovou cenu, za jakou si přeje své akcie převést, způsob jejího zaplacení, popřípadě obchodní jméno nebo název a sídlo možných nabyvatelů (pokud možný nabyvatel jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také jméno a adresu této třetí strany) a dále veškeré další podmínky zamýšleného převodu. Pokud je zamýšlenou dispozicí s akciemi jejich směna, uvede převodce namísto kusové ceny akcií předmět směny a jeho tržní cenu. Na žádost kteréhokoli z akcionářů (v případě důvodných pochybností o uvedené ceně předmětu směny) je převodce povinen uvedenou cenu doložit odborným odhadem. Z ceny předmětu směny bude následně vypočtena kusová cena, za kterou budou akcie nabídnuty ostatním akcionářům, b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně za stejných podmínek nabídnutých třetí stranou) ostatním akcionářům své akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění společnosti sníženou o hodnotu akcií akcionáře, který nabízí své akcie k převodu, c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečně akceptují (dále jen "prvá akceptace"), jsou povinni v případě koupě zaplatit za jim nabídnuté akcie kupní cenu, za podmínek uvedených v nabídce, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení prvého vyrozumění o převodu. Pokud někteří akcionáři neakceptovali nabídku, která jim byla převodcem učiněna, v plném rozsahu, má se za to, že v tomto rozsahu nabídku odmítli, d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebyla ostatními akcionáři přijata nabídka v plném rozsahu nabízených akcií převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladu nabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svoji nabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "druhé vyrozumění o převodu"), e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový počet odmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovou cenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5 (pěti) dnů od doručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhé akceptace potvrdí osloveným akcionářům rozsah, v jakém bylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrn druhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr, v jakém budou tyto akceptace uspokojeny, dán na vůli převodce. V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30 (třicet) dnů od doručení potvrzení druhé akceptace. 3. Pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v prvém vyrozumění o převodu v plném rozsahu nebo pokud nebyla v plném rozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, má převodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volné akcie") převést na nabyvatele,a to za podmínek v souladu s prvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena v prvém vyrozumění o převodu. 4. V případě, že převod všech volných akcií nebyl realizován v souladu s podmínkami prvého vyrozumění o převodu, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od marného uplynutí lhůty pro druhou akceptaci nebo do 30 (třiceti) dnů od uplynutí lhůty pro prvou akceptaci, pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v plném rozsahu, přestávají se tyto akcie považovat za volné a opět na nich vázne přednostní právo převodu podle těchto stanov. 5. Stejným způsobem je omezena převoditelnost zatímních listů, nahrazujících nesplacené akcie na jméno. Převod akcií je podmíněn splněním všech podmínek tohoto článku stanov, jinak je převod akcií neplatný a právní úkon neúčinný. do 2. 3. 1999 od 11. 12. 1998

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Omezení převoditelnosti kacií na jméno upravuje článek 8 stanov společnosti takto: 1. Akcionáři mají přednostní právo na získání (koupí, darem, směnou, či jiným způsobem) akcií společnosti. 2. V případě, že si některý z akcionářů (dále jen převodce) přeje prodat nebo jinak disponovat se svými akciemi, pak: a) převodce písemně (doporučeným dopisem vyrozumí ostatní akcionáře o svém záměru a způsobu dispozice se svými akciemi (dále jen "prvé vyrozumění o převodu"). V tomto prvém vyrozumění o převodu musí převodce uvést kusovou cenu, za jakou si přeje své akcie převést, způsob jejího zaplacení, jméno a adresu možných nabyvatelů (pokud možný nabyvatel jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také jméno a adresu této třetí strany) a dále veškeré další podmínky zamýšleného převodu. b) převodce v prvém vyrozumění o převodu nabídne (maximálně za stejných podmínek nabídnutých třetí stranou) osatním akcionářům své akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění společnosti. c) akcionáři, kteří nabídku převodce zcela nebo částečně akceptují (dále je "prvá akceptace"), musí v případě koupě zaplatit za jim nabídnuté akcie kupní cenu, za podmínek uvedených v nabídce, a to nejpozději do 30ti dnů od doručení prvého vyrozumění o převodu. Pokud někteří akcionáři neakceptovali nabídku, která jim byla převodcem učiněna, v plném rozsahu, má se za to, že v tomto rozsahu nabídku odmítli. d) v případě, že po uplynutí lhůty k prvé akceptaci nebyla ostatními akcionáři přijata nabídka na všechny nabízené akcie převodce, je převodce povinen bez zbytečného odkladu nabídnout všechny odmítnuté akcie těm akcionářům, kteří svoji nabídku akceptovali v plném rozsahu (dále jen "vyrozumění o převodu"). e) ve druhém vyrozumění o převodu převodce uvede celkový počet odmítnutých akcií, přičemž kusová cena akcií je shodná s kusovou cenou dle prvého vyrozumění o převodu. Do 5ti dnů od doručení druhého vyrozumění o převodu oznámí oslovení akcionáři rozsah, v jakém jsou ochotni akceptovat tuto druhou nabídku (dále jen "druhá akceptace"). Převodce neprodleně po doručení druhé akceptace potvrdí osloveným akcionářům rozsah, v jakém bylo možné jejich druhou akceptaci uspokojit. Pokud souhrn druhých akceptací převyšuje počet odmítnutých akcií, je poměr, v jakém budou tyto akceptace uspokojeny, dán na vůli převodce. V případě prodeje akcií je lhůta pro zaplacení kupní ceny 30 dnů od doručení potvrzení druhé akceptace. 3. Pokud žádný z akconářů neakceptoval nabídku v prvém vyrozumění o převodu v plném rozsahu nebo pokud nebyla v plném rozsahu akceptována nabídka v druhém vyrozumění o převodu, má převodce právo veškeré takto odmítnuté akcie (dále jen "volné akcie") převést na nabyvatele, a to za podmínek v souladu s prvým vyrozuměním o převodu. Kusová cena převáděných volných akcií musí být minimálně stejná nebo vyšší, než jaká byla upravena v prvém vyrozumění o převodu. 4. V případě, že převod všech volných akcií nebyl realizován v souladu s podmínkami prvého vyrozumění o převodu, a to nejpozději do 30ti dnů od marného uplynutí lhůty pro druhou akceptaci (nebo do 30ti dnů od uplynutí lhůty pro prvou akceptaci, pokud žádný z akcionářů neakceptoval nabídku v plném rozsahu), přestvají se tyto akcie považovat za volné a opět na nich vázne přednostní právo dle těchto stanov. 5. Stejným způsobem je omezena převoditelnost zatímních listů, nahrazujících nesplacené akcie na jméno. do 11. 12. 1998 od 12. 3. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 150 500 000 Kč

od 5. 12. 2013

Základní kapitál

vklad 301 000 000 Kč

do 5. 12. 2013 od 23. 6. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 23. 6. 1999 od 26. 1. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 26. 1. 1998 od 7. 12. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 301 od 19. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 301 do 19. 2. 2015 od 5. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 301 do 5. 12. 2013 od 8. 1. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 301 do 8. 1. 2003 od 7. 12. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 7. 12. 1999 od 23. 6. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 300 do 7. 12. 1999 od 23. 6. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 23. 6. 1999 od 7. 12. 1994

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Boris Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2019

vznik členství: 30. 9. 2019

Dvorská 4954/7, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Petr Cironis

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2019

vznik členství: 23. 5. 2019

vznik funkce: 28. 6. 2019

Blanická 4436/13, Jablonec nad Nisou, 466 06, Česká republika

Ing. Petr Roubíček

člen

První vztah: 19. 4. 2019

vznik členství: 13. 12. 2018

Josefa Hory 4049/13, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Kouřil

předseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2019

vznik členství: 13. 12. 2018

vznik funkce: 14. 12. 2018

Mšenská 3987/62, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Boris Pospíšil

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2019 - Poslední vztah: 20. 12. 2019

vznik členství: 13. 12. 2018

zánik členství: 23. 5. 2019

vznik funkce: 14. 12. 2018

zánik funkce: 23. 5. 2019

Dvorská 4954/7, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Ing. Jakub Macek

člen

První vztah: 19. 4. 2019 - Poslední vztah: 20. 12. 2019

vznik členství: 13. 12. 2018

zánik členství: 30. 9. 2019

F. L. Čelakovského 4278/7, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jaroslav Šída

člen

První vztah: 19. 4. 2019 - Poslední vztah: 20. 12. 2019

vznik členství: 13. 12. 2018

zánik členství: 30. 9. 2019

Boženy Němcové 3666/22, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Vele

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 19. 4. 2019

vznik členství: 7. 11. 2013

zánik členství: 13. 12. 2018

vznik funkce: 8. 11. 2013

zánik funkce: 13. 12. 2018

Revoluční 1668/49a, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Roubíček

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 19. 4. 2019

vznik členství: 7. 11. 2013

zánik členství: 13. 12. 2018

Josefa Hory 4049/13, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Ing. Boris Pospíšil

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 19. 4. 2019

vznik členství: 7. 11. 2013

zánik členství: 13. 12. 2018

vznik funkce: 8. 11. 2013

zánik funkce: 13. 12. 2018

Dvorská 4954/7, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Mgr. Soňa Paukrtová

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 19. 4. 2019

vznik členství: 7. 11. 2013

zánik členství: 13. 12. 2018

Budovatelů 3398/14, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Ing. František Pešek

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 19. 4. 2019

vznik členství: 7. 11. 2013

zánik členství: 13. 12. 2018

U Kostela 3854/19, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miloš Vele

předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 18. 7. 2013

zánik členství: 7. 11. 2013

vznik funkce: 18. 7. 2013

zánik funkce: 7. 11. 2013

Revoluční 1668/49a, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Soňa Paukrtová

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 18. 7. 2013

zánik členství: 7. 11. 2013

Budovatelů 3398/14, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Petr Roubíček

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 18. 7. 2013

zánik členství: 7. 11. 2013

Josefa Hory 4049/13, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Ing. Libor Žížala

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 22. 12. 2011

zánik členství: 18. 7. 2013

Vančurova 1389, Benešov u Prahy, 256 01, Česká republika

Ing. František Pešek

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 22. 12. 2011

zánik členství: 7. 11. 2013

U Kostela 19, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Ing. Vladimír Pitín

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 18. 7. 2013

Kafkova 30, Praha 6, 160 00, Česká republika

Bc. Boris Pospíšil

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 22. 12. 2011

zánik členství: 7. 11. 2013

vznik funkce: 22. 12. 2011

zánik funkce: 7. 11. 2013

Dvorská 4957/7, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Ing. Miloš Vele

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2011 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

vznik členství: 30. 3. 2011

zánik členství: 22. 12. 2011

vznik funkce: 30. 3. 2011

zánik funkce: 22. 12. 2011

Revoluční 1668/49a, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Kovářík

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2011 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

vznik členství: 30. 3. 2011

zánik členství: 22. 12. 2011

Československé Armády 366, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Miroslav Kovářík

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2010 - Poslední vztah: 16. 5. 2011

vznik členství: 23. 11. 2010

Československé Armády 366, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Václav Hrach Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 30. 3. 2010

zánik členství: 18. 7. 2013

vznik funkce: 26. 5. 2010

zánik funkce: 18. 7. 2013

Patočkova 1632/55, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Václav Hrach Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2010 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 30. 3. 2010

Patočkova 1632/55, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Pavel Herites

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2008 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

vznik členství: 21. 12. 2005

zánik členství: 23. 11. 2010

Teplická 668/43, Děčín IV, 405 02, Česká republika

Ing. Libor Žížala

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2007 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

vznik členství: 11. 12. 2006

zánik členství: 22. 12. 2011

Vančurova 1389, Benešov u Prahy, 256 01, Česká republika

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2007 - Poslední vztah: 16. 5. 2011

vznik členství: 11. 12. 2006

zánik členství: 30. 3. 2011

vznik funkce: 11. 12. 2006

zánik funkce: 30. 3. 2011

Průmyslová 1631/4, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Ing. Eduard Hrdina

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2007 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

vznik členství: 11. 12. 2006

zánik členství: 22. 12. 2011

F.L.Čelakovského 4383/1, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Ing. Václav Hrach Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2006 - Poslední vztah: 30. 4. 2010

vznik členství: 22. 2. 2005

zánik členství: 22. 2. 2010

vznik funkce: 29. 3. 2005

Patočkova 1632/55, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Pavel Herites

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2006 - Poslední vztah: 25. 4. 2008

vznik členství: 21. 12. 2005

Novoveská 1464/50, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Tomáš Balcar

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2007

vznik členství: 10. 9. 2001

zánik členství: 10. 12. 2006

vznik funkce: 10. 9. 2001

Mlýnská 1410/46A, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Ing. Libor Žížala

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 31. 1. 2006

vznik členství: 28. 6. 2005

zánik členství: 21. 12. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2005

Vančurova 1389, Benešov u Prahy, 256 01, Česká republika

Ing. Václav Hrach Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2005 - Poslední vztah: 20. 4. 2006

vznik členství: 22. 2. 2005

vznik funkce: 29. 3. 2005

Bělohorská 1689/124, Praha 6, 169 00, Česká republika

Mgr. Petr Karásek

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 1. 2007

vznik členství: 10. 9. 2001

zánik členství: 30. 10. 2006

vznik funkce: 13. 12. 2002

zánik funkce: 30. 10. 2006

Pod Lesem 1a, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Mgr. Jiří Rudolf

Člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 1. 2007

vznik členství: 13. 12. 2002

zánik členství: 30. 10. 2006

Jarní 14, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Mgr. Jiří Musil

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

vznik členství: 10. 9. 2001

zánik členství: 11. 12. 2002

vznik funkce: 10. 9. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2002

Malá Janovská 5, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Mgr. Petr Karásek

Člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

vznik členství: 10. 9. 2001

Pod Lesem 1a, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Václav Petržíla

Člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 10. 9. 2001

zánik členství: 28. 6. 2005

zánik funkce: 28. 6. 2005

Koněvova 3202/38, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Ivo Slavotínek

Předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 20. 6. 2005

vznik členství: 10. 9. 2001

zánik členství: 22. 2. 2005

vznik funkce: 10. 9. 2001

zánik funkce: 22. 2. 2005

Ke kurtům 375, Praha 4, Česká republika

Ing. Tomáš Balcar

Člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 25. 10. 2005

vznik členství: 10. 9. 2001

Javorová 3036, Teplice, Česká republika

Ing. Václav Petržíla

Člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2002 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

vznik členství: 19. 7. 2001

zánik členství: 10. 9. 2001

Koněvova 3202/38, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Václav Hrach

Člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2002 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

vznik členství: 19. 7. 2001

zánik členství: 10. 9. 2001

Bělohorská 1689/124, Praha 6, Česká republika

Ing. Ivo Slavotínek

Předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2002 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

vznik členství: 19. 7. 2001

zánik členství: 10. 9. 2001

vznik funkce: 19. 7. 2001

zánik funkce: 10. 9. 2001

Ke kurtům 375, Praha 4, Česká republika

Ing. Bohuslav Málek

Člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2002 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

vznik členství: 19. 7. 2001

zánik členství: 10. 9. 2001

Na okruhu 393, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Štancl

Člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2002 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

vznik členství: 19. 7. 2001

zánik členství: 10. 9. 2001

Na Rozdílu 26, Praha 6, Česká republika

Luděk Kozdera

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2002 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 10. 9. 2001

vznik funkce: 20. 6. 2001

zánik funkce: 10. 9. 2001

Finské domky 21, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Ing. Jana Schmidová

Člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2002 - Poslední vztah: 17. 7. 2002

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 19. 7. 2001

Svojetická 2, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jana Schmidová

Člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2001 - Poslední vztah: 3. 4. 2002

vznik členství: 18. 4. 2001

Svojetická 2, Praha 10, 100 00, Česká republika

Petr Poborský

Člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2001 - Poslední vztah: 17. 7. 2002

zánik členství: 19. 7. 2001

vznik funkce: 6. 12. 2000

Mlýnská 25 a, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Jaromír Drábek

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2001 - Poslední vztah: 3. 4. 2002

vznik členství: 13. 10. 1998

zánik členství: 20. 6. 2001

vznik funkce: 6. 12. 2000

zánik funkce: 20. 6. 2001

Turistická 9, Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice, Česká republika

Petr Vobořil

Člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2002

zánik členství: 19. 7. 2001

Podhorská 5, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Aleš Novák

Člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2002

zánik členství: 19. 7. 2001

10 Lafayette Square, 11 Floor, Buffalo, NY 14203, USA, v ČR: Maiselova 15, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika

Ing. Jan Nechvátal

Člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2002

zánik členství: 19. 7. 2001

ul. ČSL Armády 2173/76, Most, Česká republika

RNDr. Jiří Čeřovský

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2000 - Poslední vztah: 29. 5. 2001

zánik členství: 6. 12. 2000

zánik funkce: 6. 12. 2000

Nová Pasířská 9, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Luboš Jarolímek

Předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2002

zánik členství: 19. 7. 2001

zánik funkce: 19. 7. 2001

Celetná 23, Praha 1, Česká republika

Josef Vanžura

Člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2000 - Poslední vztah: 21. 11. 2001

zánik členství: 18. 4. 2001

Pyšná čp. 4, Vysoká Pec, Česká republika

Zdeněk Kožešník

Člen představenstva

První vztah: 7. 12. 1999 - Poslední vztah: 17. 7. 2002

zánik členství: 19. 7. 2001

V Lučinách 618, Liberec XXV, Česká republika

Josef Vančura

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 1999 - Poslední vztah: 2. 3. 1999

Pyšná čp. 4, Vysoká Pec, Česká republika

Josef Vanžura

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 1999 - Poslední vztah: 22. 2. 2000

Pyšná čp. 4, Vysoká Pec, Česká republika

Ing. Luboš Jarolímek

Člen představenstva

První vztah: 17. 11. 1998 - Poslední vztah: 22. 2. 2000

Celetná 23, Praha 1, Česká republika

Josef Vanžura

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 2. 3. 1999

5. května 1512, Jirkov, Česká republika

Ing. Vladimír Prerad

Člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 17. 11. 1998

USA, 123 Mona USA str., San Diego, California v ČR: Na srpečku 6/365, Praha 5 - Hlubočepy, Česká republika

RNDr. Jiří Čeřovský

Předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 22. 2. 2000

Nová Pasířská 9, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Ing. Jaromír Drábek

Člen představenstva

První vztah: 25. 7. 1995 - Poslední vztah: 29. 5. 2001

Turistická 9, Jablonec n. N. - Vrkoslavice, Česká republika

Ing. Eduard Hrdina

Předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 1995 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Čelakovského l, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Mgr. Bohumil Meixner

Člen představenstva

První vztah: 7. 12. 1994 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Vysoká 31, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Aleš Zalabák

Člen představenstva

První vztah: 7. 12. 1994 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Čelakovského 4268/3, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Václav Vostřák

Předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 1994 - Poslední vztah: 25. 7. 1995

Mozartova 6, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo společně nejméně dva členové představenstva.

od 19. 2. 2015

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat jménem společnosti jsou oprávněni buď samostatně předseda a místopředseda představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně předseda a místopředseda nebo společně nejméně tři členové představenstva.

do 19. 2. 2015 od 8. 1. 2003

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat jménem společnosti jsou oprávněni buď samostatně předseda a místopředseda představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda a místopředseda nebo společně nejméně tři členové představenstva.

do 8. 1. 2003 od 11. 12. 1998

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat jménem společnosti je oprávněn předseda představensta a s ním další člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a s ním další člen představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému či nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda předtavenstva a s ním další člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a s ním další člem představenstva. Představenstvo, předseda a s ním další člen představenstva, nebo místopředseda a s ním další člen představenstva mohou v jednotlivých případech pověřit jinou osobu, aby za společnost samostatně jednala a podepisovala.

do 11. 12. 1998 od 12. 3. 1998

Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 12. 3. 1998 od 7. 12. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Soňa Paukrtová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2019

vznik členství: 29. 10. 2019

Budovatelů 3398/14, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Říha

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2019

vznik členství: 13. 12. 2018

vznik funkce: 23. 1. 2019

Pod Servisem 4957, Jablonec nad Nisou, 468 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jarmila Valešová FCCA

člen

První vztah: 19. 4. 2019

vznik členství: 13. 12. 2018

Březová 2928/4, Jablonec nad Nisou, 466 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jan Řechtáček

člen

První vztah: 19. 4. 2019 - Poslední vztah: 20. 12. 2019

vznik členství: 13. 12. 2018

zánik členství: 30. 9. 2019

Svatopluka Čecha 3007/30a, Jablonec nad Nisou, 466 02, Česká republika

Ing. Zdeněk Šibrava

člen

První vztah: 19. 4. 2019 - Poslední vztah: 20. 12. 2019

vznik členství: 13. 12. 2018

zánik členství: 29. 10. 2019

U Pošty 4732/3b, Jablonec nad Nisou, 466 05, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Kraus

člen

První vztah: 19. 4. 2019 - Poslední vztah: 20. 12. 2019

vznik členství: 13. 12. 2018

zánik členství: 30. 9. 2019

Švermova 578, Velký Osek, 281 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  Fatra, a.s.

  třída Tomáše Bati 1541, Napajedla, 763 61

František Špoták

člen

První vztah: 9. 6. 2017 - Poslední vztah: 19. 4. 2019

vznik členství: 19. 1. 2017

zánik členství: 13. 12. 2018

Jitřní 4254/14, Jablonec nad Nisou, 466 02, Česká republika

Ing. Zdeněk Šibrava

člen

První vztah: 17. 11. 2015 - Poslední vztah: 19. 4. 2019

vznik členství: 4. 6. 2015

zánik členství: 13. 12. 2018

U Pošty 4732/3b, Jablonec nad Nisou, 466 05, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Pavel Žur

člen

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 19. 4. 2019

vznik členství: 22. 1. 2015

zánik členství: 13. 12. 2018

Široká 4860/10, Jablonec nad Nisou, 468 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Kouřil

člen

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 19. 4. 2019

vznik členství: 22. 1. 2015

zánik členství: 13. 12. 2018

Mšenská 3987/62, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Ing. Miloš Zahradník

člen

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 22. 1. 2015

zánik členství: 19. 1. 2017

V Nivách 4514/22, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Zahradník

člen

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 9. 6. 2017

vznik členství: 22. 1. 2015

zánik členství: 19. 1. 2017

V Nivách 4514/22, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jitka Mrákotová

předseda

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 19. 4. 2019

vznik členství: 22. 1. 2015

zánik členství: 13. 12. 2018

vznik funkce: 18. 2. 2015

zánik funkce: 13. 12. 2018

Boženy Němcové 3663/16, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Ing. Jaroslav Kraus

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2015 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 7. 11. 2013

zánik členství: 22. 1. 2015

vznik funkce: 21. 11. 2013

zánik funkce: 22. 1. 2015

Švermova 578, Velký Osek, 281 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  Fatra, a.s.

  třída Tomáše Bati 1541, Napajedla, 763 61

Ing. Marta Procházková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 7. 11. 2013

zánik členství: 22. 1. 2015

U Tenisu 4822/21, Jablonec nad Nisou, 468 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Kraus

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 14. 5. 2015

vznik členství: 7. 11. 2013

vznik funkce: 21. 11. 2013

Puškinova 4284/32, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Ing. Martin Romaňák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 7. 11. 2013

zánik členství: 22. 1. 2015

Novoveská 4740/36a, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Marta Procházková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 18. 7. 2013

zánik členství: 7. 11. 2013

U Tenisu 4822/21, Jablonec nad Nisou, 468 04, Česká republika

Ing. Jitka Kafková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 30. 3. 2011

zánik členství: 18. 7. 2013

Podvinný mlýn 2283/18, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Kraus

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 22. 12. 2011

zánik členství: 7. 11. 2013

vznik funkce: 22. 12. 2011

zánik funkce: 7. 11. 2013

Puškinova 4284/3, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Ing. Jitka Kafková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2011 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 30. 3. 2011

zánik členství: 18. 7. 2013

Podvinný mlýn 2283/18, Praha 9, 190 00, Česká republika

Bc. Boris Pospíšil

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2011 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

vznik členství: 30. 3. 2011

zánik členství: 22. 12. 2011

vznik funkce: 30. 3. 2011

zánik funkce: 22. 12. 2011

Dvorská 4954/7, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Mgr. Vlasta Novotná

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2009 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 19. 2. 2009

zánik členství: 18. 7. 2013

Klíčnov 44, Pulečný, 468 02, Česká republika

Mgr. Vlasta Novotná

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2009 - Poslední vztah: 15. 10. 2009

vznik členství: 19. 2. 2009

Mechová 3605/13, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Václav Vostřák

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2007 - Poslední vztah: 16. 5. 2011

vznik členství: 11. 12. 2006

zánik členství: 30. 3. 2011

vznik funkce: 15. 1. 2007

zánik funkce: 30. 3. 2011

Mozartova 3641/6, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Václav Vostřák

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2007 - Poslední vztah: 6. 2. 2007

vznik členství: 11. 12. 2006

Mozartova 3641/6, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Mgr Roman Mendrygal

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2006 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

vznik členství: 16. 9. 2005

zánik členství: 16. 12. 2010

vznik funkce: 16. 9. 2005

zánik funkce: 16. 12. 2010

Tísek 260, Nový Jičín, 742 94, Česká republika

Mgr Roman Mendrygal

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2005 - Poslední vztah: 20. 4. 2006

vznik členství: 16. 9. 2005

vznik funkce: 16. 9. 2005

Budovatelská 809, Studénka, 742 13, Česká republika

Ing. Radovan Louda

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2004 - Poslední vztah: 16. 1. 2007

vznik členství: 10. 9. 2001

zánik členství: 10. 12. 2006

vznik funkce: 12. 12. 2001

zánik funkce: 10. 12. 2006

Venušina 3, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Jaroslav Koušek

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2004 - Poslední vztah: 29. 4. 2009

vznik členství: 14. 1. 2004

zánik členství: 14. 1. 2009

Skelná 8, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Jaroslav Koušek

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 5. 6. 2004

vznik členství: 15. 10. 1998

zánik členství: 15. 10. 2003

Skelná 8, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Radovan Louda

Předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 5. 6. 2004

vznik členství: 10. 9. 2001

vznik funkce: 12. 12. 2001

Vysoká 74, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Jana Maudrová

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 10. 9. 2001

zánik členství: 7. 6. 2005

Ke hřbitovu 271, Všenory, Česká republika

Ing. Jana Maudrová

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2002 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

vznik členství: 19. 7. 2001

zánik členství: 10. 9. 2001

Ke hřbitovu 271, Všenory, Česká republika

Ing. Roman Kočár

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2002

zánik členství: 19. 7. 2001

ul. J. Fučíka 2555, Most, Česká republika

Jaroslav Koušek

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

Skelná 8, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Aleš Novák

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 1998 - Poslední vztah: 11. 12. 1998

2905 SW Greenway Ave, Portland, Oregon 97201, USA v ČR: Maiselova 15, 110 00 Praha 1, Česká republika

Ing. Radovan Louda

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Vysoká 74, Jablonec nad Jizerou, Česká republika

Luboš Jarolímek

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 17. 11. 1998

Celetná 23, Praha 1, Česká republika

Ing. Jan Nechvátal

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 19. 6. 2000

Jana Kříže 910, Most, Česká republika

Ing. Radovan Louda

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

zánik členství: 10. 9. 2001

Vysoká 74, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Jaromír Voleš

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 1997 - Poslední vztah: 11. 12. 1998

Jindřichovská 3, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Radislav Matura

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 1997 - Poslední vztah: 11. 12. 1998

Soukenná 7, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Václav Vostřák

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 1997 - Poslední vztah: 11. 12. 1998

Mozartova 6, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Petr Koudelka

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 1997 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Na úbočí 8, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Luděk Kozdera

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 1997 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Finské domky 21, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Josef Hrdlička

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 1997 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Budovatelů 10, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Miroslav Vybíral

Člen

První vztah: 7. 12. 1994 - Poslední vztah: 29. 1. 1997

J. Hory 4076/15, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Antonín Hejna

Člen

První vztah: 7. 12. 1994 - Poslední vztah: 29. 1. 1997

Svatopluka Čecha 8, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Jana Kopačíková

Předseda

První vztah: 7. 12. 1994 - Poslední vztah: 29. 1. 1997

Vysoká 72, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Další vztahy firmy Jablonecká energetická a.s.

Historické vztahy

Ing. Tomáš Balcar

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

Mlýnská 1410/46a, Jablonec nad Nisou, 466 02, Česká republika

Akcionáři

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340

Mírové náměstí 3100/19, Česká republika, Jablonec nad Nisou, 466 01

od 8. 8. 2013

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 12. 1994

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 7. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 12. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).